Examen_Etica_2016 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Ética per a l'Enginyeria
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 11/06/2017
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Encercleu, en la taula que hi ha al final de tot, la resposta correcta en cada pregunta que decidiu respondre.
Cada resposta encertada suma 0,25 punts.
Cada resposta errònia resta 0,15 punts.
1.
No te cap funció en les decisions que prenem davant de conflictes ètics.
És sinònim de la simpatia que podem sentir davant de certes persones.
Es sent o no es sent, però no es pot desenvolupar.
Passa per la identificació dels sentiments i les emocions de l’altre/a.
c 3.
Queda restringida a allò que estableix la legalitat vigent.
Depèn de les creences de cadascun/a.
Consisteix a complir al peu de la lletra l’encàrrec rebut.
No és correcta cap de les anteriors.
7.
8.
Ha d’avaluar-se quantitativament.
Ha d’avaluar-se qualitativament.
Ha d’avaluar-se quantitativament i qualitativament.
És proporcional a les mesures de seguretat establertes.
És una qüestió que pot determinar amb tanta precisió com es vulgui.
Ha d’incorporar elements socials no estrictament tècnics.
No és un assumpte que tingui res a veure amb l’enginyeria.
No pot invalidar mai un projecte en què s’hi ha invertit molts diners.
Els col·legis professionals: a) b) c) d) 9.
Són aplicacions de l’ètica deontològica.
Promouen aquells valors que beneficien els professionals implicats.
Reflecteixen els principis i valors de la professió.
Són extensions de la normativa legal vigent.
L’avaluació del risc en un sistema o una instal·lació: a) b) c) d) En els projectes d’enginyeria, el risc: a) b) c) d) Els codis ètics professionals: a) b) c) d) La responsabilitat social dels professionals i les professionals de l’enginyeria: a) b) c) d) 4.
6.
Els avenços tecnològics: a) Han de quedar al marge de les consideracions morals.
b) Introdueixen noves preguntes i incerteses de caràcter moral.
c) Sempre ofereixen més avantatges que les alternatives que hi havia fina al moment.
d) Són conseqüència de les demandes de millores per part de la societat.
El relativisme en ètica: a) Té en compte la diversitat cultural que hi ha en el món.
b) Va ser postulat i defensat per David Hume i John Stuart Mill.
c) Considera que el bé i el mal estan interrelacionats sempre d’alguna manera.
d) Sosté que totes les veritats estan en relació amb altres veritats.
L’empatia: a) b) c) d) 2.
5.
No tenen com a objectiu prioritari la promoció dels seus membres.
Són institucions creades per l’Estat per tal d’ordenar les professions.
Van sorgir per a millorar la formació acadèmica dels especialistes.
Són regits per les persones més destacades en la professió.
Els valors morals: a) Són absoluts. Tenen validesa sempre i arreu.
b) Poden ser interpretats de formes diferents en cultures diferents.
c) Són escollits per consens en cada societat.
d) No és correcta cap de les anteriors.
10. Les possibles conseqüències de les decisions en l’àmbit de l’enginyeria: a) b) c) d) Són el criteri suprem per a valorar-les èticament.
S’han d’ignorar perquè no podem endevinar el futur.
Han de ser deterministes científicament per persones qualificades.
No és correcta cap de les anteriors.
11. La responsabilitat passiva: a) b) c) d) És un dels tres tipus possibles de responsabilitats (activa/passiva/neutra).
Consisteix a reivindicar la responsabilitat relativa als errors propis.
Consisteix a no reaccionar amb temor davant dels errors comesos.
És una qualitat indesitjable en totes les professions.
14. Segons l’article de The Bridge, Machines, Modifications of Nature, and Engineering Ethics: a) L’ètica de l’enginyeria ha perdut força perquè s’han oblidat els principis més bàsics que de sempre l’havien definida.
b) L’enginyeria no hauria de prendre part en projectes que comportin modificacions de la natura.
c) Els enginyers no haurien de prendre part en debats en què intervenen filòsofs, historiadors o sociòlegs.
d) La nova ètica de l’enginyeria haurà d’avaluar i revisar constantment els seus principis.
15. L’ètica: 12. Segons l’article de The Bridge, Ethics and the Second Law of Thermodynamics: a) Tots els projectes d’enginyeria que siguin viables s’han de dur a terme.
b) S’han de dur a terme els projectes d’enginyeria que siguin rendibles econòmicament.
c) S’han de dur a terme els projectes d’enginyeria que siguin sostenibles.
d) No tots els projectes d’enginyeria que són viables s’han de dur a terme.
13. Segons l’article de The Bridge, Machines, Modifications of Nature, and Engineering Ethics: a) Els codis ètics professionals no són suficients per donar resposta a tots els desafiaments ètics a què ha d’enfrontar-se l’enginyeria.
b) Els codis ètics professionals són suficients per donar resposta a tot els desafiaments ètics a què ha d’enfrontar-se l’enginyeria.
c) Els codis ètics professionals no poden ser elaborats pels propis enginyers.
d) No és correcta cap de les anteriors.
a) b) c) d) Analitza el comportament moral en base als deures establerts.
Exigeix que totes les decisions es prenguin de forma assembleària.
No estableix les formes de vida més apropiades.
No és correcta cap de les anteriors.
16. Els sistemes morals: a) b) c) d) Són garantia d’una actuació justa.
No es poden comparar entre ells, són mons independents.
Evolucionen amb els canvis socials que es produeixen.
Depenen de les teories dels filòsofs de cada època.
17. En els conflictes morals: a) b) c) d) Els gustos de cadascú han de ser sempre respectats.
Les opinions més esteses són sempre les més encertades.
Cada part s’ha de reforçar per demostrar a les altres on estan equivocades No és correcta cap de les anteriors.
18. En el llibre, Homes i ratolins: a) b) c) d) Els gustos de cadascú han de ser sempre respectats.
Les opinions més esteses són sempre les mes encertades.
Cada part s’ha d’esforçar per demostrar a les altres on estan equivocades.
No és correcta cap de les anteriors.
19. En la novel·la, Un món feliç: a) b) c) d) Bernard i Helmholtz són amics.
Bernard i Helmholtz no es coneixen.
Bernard es suïcida.
Helmholtz es suïcida.
20. En el relat, Els ulls del germà etern: a) b) c) d) Virata i el rei van créixer junts.
Virata està casat amb una germana del rei.
El rei i Virata són germans.
No és correcta cap de les anteriors.
Taula de respostes correctes 1 a b c d 2 a b c d 3 a b c d 4 a b c d 5 a b c d 6 a b c d 7 a b c d 8 a b c d 9 a b c d 10 a b c d 11 a b c d 12 a b c d 13 a b c d 14 a b c d 15 a b c d 16 a b c d 17 a b c d 18 a b c d 19 a b c d 20 a b c d ...