TEMA 6. Reaccions REDOX (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura Química
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 02/11/2014
Descargas 26
Subido por

Descripción

Apuntes realizados con el docente Jean-Didier.

Vista previa del texto

QUÍMICA Tania Mesa González 1º CURS BIOLOGIA UAB TEMA 3: Oxidació - Reducció Reaccions redox  Són reaccions molt freqüents, més propenses en medi aquós. Es caracteritzen per una transferència d’electrons entre dues especies, una acceptora i una receptora.
 Semireaccions  Hi ha la d’oxidació (perd e-) i la de reducció (guanya e-).
 L’agent oxidant  És aquell reactiu que es redueix (guanya electrons).
 L’agent reductor  És aquell reactiu que s’oxida (perd electrons).
Número d’oxidació  Correspon a la carrega que l'àtom tindria en la molècula si els electrons fossin completament transferits d’un àtom a l’altre.
1. Els elements lliures (és a dir sense combinar‐se amb altres) tenen un numero d’oxidació de zero.
Na, Be, K, Pb, H2, O2, P4 = 0 2. Pels ions monoàtomics, el numero d’oxidació és el mateix que el de l’ió Li+, Li = +1; Fe3+, Fe = +3; O2‐, O = ‐2 3. L’oxigen té usualment un numero d’oxidació de –2. Compte, en H2O2 I O2 2‐ és –1.
4. El numero d’oxidació de l’hidrogen és +1 excepte de quan està enllaçat de manera binaria a metalls. En aquests casos té une numero d’oxidació de –1.
5. Els metalls alcalins tenen un N.O. de +1, els alcalino terrins de +2 i el fluor de –1.
6. La suma dels numeros d’oxidació de tot els àtoms de la molècula o ions han de ser igual a la carrega total.
7. Els números d’oxidació no tenen que ser sempre sencer. Per exemple, l’ió superòxid, O2‐, té un N.O de –½.
QUÍMICA Tania Mesa González 1º CURS BIOLOGIA Les principals reaccions d’oxidorreducció:  Reacció de combinació: A+ B  C  Reacció de descomposició: C  A+B  Reacció de combustió: A+O2  AxOy  Reacció de desplaçament: A+BC  AC+B  Reacció de desplaçament dels metalls: H + BC  MC + B  M és un metall  BC és àcid o H2O  B és H2  Sèrie de reactivitat dels al·lògens: F2 > Cl2 > Br2 > I2 UAB ...