tema 1 mercantil (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Introdució al Dret
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 17/03/2015
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

TEMA1:ADQUISICIÓ  I  CONDICIÓ  D’EMPRESARI       1.1  requisits  legals  i  controls  administratius     Kelsen   era   un   jurista   de   la   segona   meitat   del   S.XX,   és   alemany   i   va   ordenar   les   lleis  en  forma  de  la  piràmide  següent:     1. Constitució   del   78.   Estableix   les   nostres   lleis   i   les   nostres   llibertats   institucionals,  es  important  el  article  38  que  defensa  al  empresari,  aquet   article   es   anomenat   llibertat   d’empresa   i   també   se   situa   en   saquet   apartat   els  tractats  de  la  UE  del  1885  entra  en  vigor  1  de  gener  del  1886.     2. Les   lleis   orgàniques.   Desenvolupament   de   lleis   importants   en   la   constitució.   Aquí   se   situa   el   estatut   d’autonomia   de   Catalunya   de   l’any   2006.   Es   important   les   lleis   que   protegeixen   a   les   empreses   i   als   empresaris  (article  45)     3. Sentencies   del   tribunal   constitucional   i   sentencies   del   tribunal   de   UE.   Delimita   el   sentit   i   l’estat   de   la   constitució   (STC),   delimiten   el   sentit   i   l’estat  de  la  UE  (STUE).       Aquets  3  formen  part  del  bloc  de  constitucionalitat     4. Lleis  ordinàries.  Dintre  de  ell  esta  el  codi  de  comerç.     Llibertat   d’empresa:   adquisició   de   la   condició   de   empresari   (requisits   legals,   controls   administratius),   permanència   (fair   play),   la   cessació   es   la   sortida   o   tancament  que  porta  a  una  fallida  (dret  concursal).     Requisits  de  l’adquisició  de  la  condició  d’empresari.  En  el  codi  de  comerç  el  article   4  ens  diu  que  has  de  ser  major  d’edat  i  tenir  disposició  dels  seu  propis  bens.     El   Art.13,14   ens   parla   sobre   les   prohibicions   i   les   comptabilitats,   aquestes   prohibicions  ens  porten  a  la  idea  inhabilitació.     La   llei   vol   evitar   els   conflictes   d’interessos   per   tant   cal   salvar   els   controls   administratius.       Concursos  de  creditors     Hi  ha  l’anomenat  concurs  culpable  quan  no  ha  estat  a  l’altura  de  la  situació  ni  a   l’alçada   de   les   seves   responsabilitats   (   inhabilitats),   també   hi   ha   el   concurs   fraudulent,  quan  ha  enfonsat  l’empresa  per  no  fer  be  la  seva  feina  tot  i  saber-­‐ho  (   inhabilitat  indemnització       Conflicte  d’interessos     Un   funcionari   públic   no   pot   treballar   en   un   projecte   empresarial   ja   que   podria   haver-­‐hi   conflicte   d’interessos.   Pot   haver-­‐hi   incompatibilitat,   l’empresa   te   més   prioritats  i  per  això  se  pot  arribar  a  la  corrupció       Economia  submergida     Activitat  que  es  desplega  a  banda  de  l’alta  censal  i  l’alta  de  la  seguretat  social.         Controls  administratius     Hem  de  presentar-­‐nos  davant  d`hisenda,  de  la  seguretat  social  i  hem  de  fer  una   altra  censal  (hisenda).  Hem  de  donar-­‐nos  d’alta  a  la  seguretats  social  i  alta  en  el   regim   d’autobusos.   No   pot   ser   que   la   constitució   em   doni   llibertat   d’empresa   però  desprès  perquè  en  falti  un  sol  requisit  no  em  deixi  obrir  el  negoci,  si  et  falta   un  sol  ja  ets  empresari,  a  partir  d’aquell  moment  accedim  a  mercat.       1.2  Notes  característiques:  concepte  empresari       Empresari       Persona   física   o   jurídica   que   de   forma   professional   desplega   una   activitat   continua   d’empresa   i   això   ho   fa   amb   el   seu   nom   i   de   forma   organitzativa   i   habitual  en  el  propi  mercat,  assumeix  riscos  i  obté  beneficis.       1.3  Tipologia  empresarial       La  tipologia  empresarial  porta  a  classificar  les  empreses  en  les  distincions  o  els   criteris  següents:     • Mida:     1. Petites  (1-­‐50)   2. Mitjanes  (51-­‐250)   3. Grans  (+251)     • Empresari:     1. Individualitat:  persona  física  (autònoma)   2. Col·lectiu:  persona  jurídica  (societat  mercantil)     Titularitat  de  recursos:     1. Privades:  recursos  particulars   2. Públiques:  recursos  d’administració  (art.  128  de  la  constitució)   3. Mixtes:  recursos  particulars  i  d’administració     • Origen:     1. Nacionals   2. Estrangeres   3. Multinacionals   4. Comunitàries,  extra-­‐comunitàries       1.4  extensió  del  concepte  empresari     Ø El   comerciant   es   l’intermediari,   realitza   els   actes   de   comerç,   no   genera   riquesa  la  mou,  figura  desprestigiada  al  segle  XX,  actualment  actua  com  a   empresari.      El  empresari  es  l’organitzador,  combina  els  recursos  per  produir  una  activitat   comercial,  es  una  figura  prestigiada  del  segle  XX   • ...