Sociología - ÉMILE DURKHEIM (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Sociología - 1º curso
Asignatura Introfucció a la Sociologia
Año del apunte 2014
Páginas 28
Fecha de subida 15/09/2014
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

SOCIOLOGÍA - APUNTES CLASE ÉMILE DURKHEIM 1858-1917  LA PERSONA És sociòleg i antropòleg Francès. Professor d’universitat a Burdeus 1887.
Teories funcionalistes, Berger es més teòric social.
1896 funda la revista l’Anée sociologique.
La universitat de Sorbona canvia al 1913 el nom però sociologia.
La 1ª obra important de Durkheim es “La divisió del treball” 1893.
1912 les formes elementals de la vida religiosa.
Compromès socialment en els esdeveniments de la seva època.
Es d’origen jueu. El cas Dreyfus: van matar a un jueu pel fet de ser-ho, però deien q ho feien per altres motius.
 ELS FETS SOCIALS Estudia els fets socials com si fossin COSES.
- Són anteriors al individu.
- Són independents de nosaltres, externs.
- Col·lectius: són el resultat de l’acció de molts individus.
- Coercitius: es crea alguna cosa nova i s’institueix fora de nosaltres.
- La manera de “fer comuna”, influeix en la persona. Aquestes accions acaben per institucionalitzar-se i asseguren la permanència i cohesió del col·lectiu.
Obsessionat per fer d ela sociologia una ciència.
Objecte d’estudi: els fets socials, de forma abstracte per poder-los estudiar hem de tractar-los com a coses.
Fets socials, exemple: la llengua, xq compleix els 3 requisits (col·lectiu, coercitiu, anterior al individu).
No es fet social si no ha estat creat per la persona. En cada societat es poden fer de diferents maneres a altres societats, cada societat es diferent, però els fets socials són universals.
- El individus es troben en els orígens dels fets socials.
L’estructura d’una societat: la manera com els diferents sectors q la composen han pres la costum de viure entre sí.
L’hàbit q es converteix en pauta col·lectiva: realitat “sui generis”: “q nacida de semejanzas, liga directamente al individuo a la Sociedad”.
El vincle entre individu i societat són els fets socials.
1. LA DIVISIÓ DEL TREBALL SOCIAL És la primera obra: 1893.
- Anàlisis del canvi de societat a través del concepte de cohesió social.
- Hi ha una preocupació per la solidaritat.
Quins són els nous mecanisme de cohesió social quan canvia el paradigma social? A través del treball social, q estudia les diferents formes de Solidaritat en la societat moderna.
Creació de vincles entre les persones: solidaritat.
 Solidaritat MECÀNICA  Solidaritat ORGÀNICA  SOLIDARITAT MECÀNICA: o per semblances.
Conciencia colectiva: conjunto de creencias y sentimientos comunes en una misma sociedad. Permanece, no cambia con cada generación sino q al contrario, une generaciones. Los actos criminales ofenden a esta conciencia.
Idea de comunitat, identificació grup social (societats primitives).
Surt de fins, sense pensar, es passional. Son les societats bàsiques inicials.
Exemple: les societats primitives. Per poder entendre les societats actuals hem d’estudiar els inicis. En aquesta societat primitiva és molt important la idea de comunitat. Consciencia col·lectiva: l’individu fa el q fa el grup.
Algo en común = la reacción de la sociedad. Unidad del efecto = unidad de la causa.
Todos tienen la misma conciencia moral. Son instructivas.
Hay muchos actos criminales q no perjudican a la sociedad, pero son crímenes. Ejemplo: no comer cierta carne.
En los pueblos civilizados en el derecho penal, el homicidio es el crimen más grabe.
Hay actos desastrosos para la sociedad pero no son crímenes, ejemplo: la crisis.
Semblances socials: “...la societat procura q els seus individus presentin totes les seves semblances fonamentals, xq es una condició de cohesió” pág.124.
- Lliga directament l’individu a la societat sense intermediaris, pensa en el grup, no de forma individual.
- Creences i sentiments comuns = passió.
- Ho relaciona amb el dret repressiu.
 SOLIDARITAT ORGÀNICA (societat industrial) Estructura social diferenciada a través de la divisió social del treball: especialització (societats modernes).
El q manté a les persones unides és la seva interdependència econòmica i el reconeixement de la importància de les aportacions alienes.
Cos, racional, funcions.
Canvi social q genera un canvi en els vincles de les persones xq hi ha més especialització del treball. Això genera dependències amb la resta d’individus.
Exemple: jo faig cadires però necessito menjar, necessito un altre persona q produeixi el menjar. Tots depenen de tots.
No existia la solidaritat orgànica perfecte: - Enfrontaments entre empresaris i treballadors.
- Excés d’especialització científica.
MODERNITZACIÓ - Defectes en l’organització social.
- Crisi dels valors: entrem en la modernitat.
Sempre hi ha problemes o persones q no es senten vinculades amb la societat.
Quan no es segueix ORIM.
Hi ha un càstig, demostra el q pot passar. Vinculada a la solidaritat mecànica.
Diferenciació i interdependències socials.
“...sistema de funcions diferents y especials q uneixen relacions definides” pág.151.
- L’individu depèn de la societat, de les parts q la composen.
- Sistema de funcions diferenciades q uneixen els individus entre ells i amb la societat.
- Associació, és voluntari.
EL CRIM  CRIM EN LA SOLIDARITAT MECÀNICA o per semblances Característica común en todos los crímenes: actos reprobados universalmente.
El crimen hiere sentimientos comunes.
Sentimientos altruistas = pasiones.
“Como están grabas en todas las conciencias, todo el mundo las conoce y sienten su fundamento”.
Los adultos q ignoran esas reglas = perversión patológica.
“No hay q decir q un acto criminal hiere la conciencia común, sino q es criminal xq hiere la conciencia común” “No hay mayor fuerza moral superior al individuo q la fuerza colectiva” “No somos nosotros los q nos queremos vengar sino algo consagrado q sentimos fuera de nosotros” El crim és definit d’acord a la consciència col·lectiva: - El crim ofèn la consciència col·lectiva.
- La força col·lectiva és la força moral superior a l’individu.
- El crim determina la pena.
Quin es el dret q canvia més lentament? El dret penal canvia lentament xq hi ha una consciència col·lectiva (fijeza).
Quina és la causa primera del dret penal? La venjança. S’ha ofès a la societat i s’ha de castigar, xq si no hi ha conseqüència perdria força. “qui la fa la paga”.
“El crim consistiria en un acte del estats forts i definits de la consciencia comú, tots el caràcters de la pena, deriven de aquesta naturalesa del crim. Y això és així xq les regles q la pena sanciona donen expressions a las semblances socials més essencials. D’aquesta manera es veu la espècie de solidaritat q el dret social simbolitza” pág.123.
Característiques de la pena: deriven de la naturalesa del crim.
- Societats primitives: castigar per castigar. Es passional. A ferit els sentiments comuns.
- Societats civilitzades: evitar nous crims (previsió reflexiva). Per defendre’s.
- La pena es una reacció passional, de intensitat gradual q la societat exerceix sobre aquells q han violat les normes.
Ha canviat gracies a la consciència.
Però el jutge pronuncia sentencia basada en les passions, així q en realitat no ha canviat tant.
Es la societat qui castiga, no el individu.
Quins elements comuns (fets socials) destaca en la pena? - Organització: tribunal (poble, cap, institució) p.122.
- Origen religiós, dret religiós i per tant social: bíblia, dret egipci, antics germànics pág.108-10. És en la religió on sorgeix la pena i s’ha desenvolupat fins arribar a les penes actuals.
El dret penal te origen en la religió.
La religió es social xq pressiona al individu.
Dret penal = dret religiós = interès social.
“El dret penal, no només és religiós en el seu origen, sinó q sempre guarda una certa senyal encara de religiositat: es q els actes q castiga sembla com si fossin atemptats contra alguna cosa transcendental” pág.118. culte als nostres avantpassats quan hi ha una ofensa es quan sorgeix una pena per castigar qui ha fet el crim.
Sentiments col·lectius: - Ens lliguen a objectes fora de la nostra vida temporal.
- Representen a tota la societat.
Quan es vulneren (crim), la pena és, doncs, individual i col·lectiva, però superior a l’individu.
Reacció (pena) de caràcter social xq els sentiments vulnerats també ho són.
Consciència individual/consciència col·lectiva p.152.
Graduació dels crims i de les penses segons la gravetat (proporcional al prejudici causat).
Quan es tracta d’una creença q estimem no permet q se la toqui impunement: reaccionem més violentament.
“Si els sentiments q ofenen el crim son els més universalment col·lectius q pot haver, es impossible q tolerin la contradicció. No podem deixar de resistir-nos contra ella passió. La força contra la qual el crim ve a xocar, es massa intensa per reaccionar amb tanta moderació” pág.117.
La solidaritat mecànica dóna expressió al DRET REPRESSIU: El derecho tiene doble objeto: - Establecer obligaciones.
- Definir sanciones.
Derecho civil = restitutivas = determina obligación y sanciona (1 y 2) Derecho penal = represivo = sólo dicta sanciones (2) xq la regla es conocida y aceptada.
Sociedades primitivas todo el derecho es penal, es el pueblo quien dicta justicia. Son sentimientos colectivos, por eso el derecho penal evoluciona muy lentamente xq tiene sentimientos colectivos fijos.
Las reglas puramente morales evolucionan rápidamente, xq son de naturaleza imprecisa.
- Producte de les semblances socials més essencials i té com efecte mantenir la cohesió social q en resulta.
- Manté en l’individu tendències rebudes dels avantpassats q són inútils i costoses... però Quin sentit té, per exemple, prohibir menjar determinada carn si és inofensiva? Pág.126 - Al llarg del temps, el rebuig per aquesta carn ja forma part de la consciència comú.
- Si desapareix la prohibició, s’afebleix el vincle social.
- Té un paper útil en mantenir cohesió social.
Les persones tenen 2 consciencies: - Estats personals q els caracteritzen = personalitat individual.
- Estats comuns en la societat = representa el tipus col·lectiu =societat.
Quan actuem sota el estat 2 actuem per fins col·lectius.
En realitat són un únic tipus de consciencia, xq deriven de la solidaritat.
Solidaritat = unió general del individu al grup, moviments harmònics.
- CRIM EN LA SOLIDARITAT ORGÀNICA - Sanció restitutiva: no és expiatòria, és orgànica xq és un organisme, cada part té una funció i junts la unitat.
No té la funció de castigar per castigar, sinó q vol sancionar per evitar els mals futurs. No hi ha cap ofensa a cap divinitat, aquest càstig també genera cohesió social.
- Aquestes regles no intervenen per sí mateixes, són provocades.
“Mentre el dret repressiu tendeix a estar difús en la societat, el dret restitutiu crea òrgans cada vegada més especials: tribunals especials, consells, etc. Més pel fet de ser provocada, la seva intervenció forma part del mecanisme, ja q només ella es la q la fa funcionar” Pág.133.
Dintre del dret restitutiu: solidaritat negativa fruït del dret real (coses) i del dret personal (persones).
“...la solidaritat negativa no és més q una emancipació de un altre solidaritat de naturalesa positiva: es la repercussió en l’esfera dels drets reals de sentiments socials q venen d’una altra font” pág.143.
Aquesta no produeix integració.
Durkheim només reconeix dues classes de solidaritat positiva: mecànica i orgànica. Pág.151.
El dret fa funcionar aquesta societat.
En una societat moderna poden haver dos tipus de dret.
Que fa aquesta solidaritat orgànica? Crea dimensió de unitat gracies a la cooperació. Exemple: signant un contracte matrimonial, el paper de pare, etc.
“per a q els homes es reconeixen i es garantissin mútuament els drets, es precís q vulguin q, per una raó qualsevol, es sentin atrets uns als altres i una mateixa societat de q formen part” pág.143.
Com es possible q una societat assumeixi aquestes normes? Hi ha un reconeixement en la societat = + que la suma de tots el individus.
- Exemple: drets de família, dret de procediments, administratius i constitucional (dret civil).
- Positiu: cooperació que deriva de la divisió del treball.
Distinció, la solidaritat mecànica deriva de q tots són iguals.
Divisió del treball: Durkheim es refereix a tots el àmbits: família, treball, societat, etc. Tothom te el seu propi rol.
Relació de cooperació. Divisió del treball compost.
L’exemple del dret familiar: qui s’encarrega de les diferents funcions domèstiques? Qui es qui (marit, pare, fill, tutor...)? Quines funcions i relacions s’espera d’ells i entre ells.
“Aquesta part del dret civil te per objecte determinar la manera com es distribueixen les diferents funcions familiars, posa en relleu la solidaritat particular q uneix entre sí als membres de la família com a conseqüència de la divisió del treball domèstic” pág.144.
- L’exemple del dret contractual: L’expressió jurídica de la cooperació.
Determina les obligacions recíproques, aportacions, funcions i relacions dels membres.
- Cooperar: distribuir-se una tasca comú.
Quan es divideix en tasques similars: divisió del treball simple.
Quan són tasques diferents: divisió del treball compost (comprador-venedor, patró-obrer).
Si una part no compleix el contracte, hi ha el dret q estableix unes normes per a q es respectin aquets compromisos.
Especialització del treball = treball compost.
Solidaritat mecànica: l’individu és el tot.
Individu Societat moral col·lectiva (interioritzada) Solidaritat orgànica: consciencia Individu individual sistema de dret per unir, basat en regulació de les relacions.
“Tot contracte suposa, doncs, q darrera de les parts q es comprometen està la societat disposada a intervenir per fer respectar els compromisos q s’ha adquirit, per això no es presta a la societat aquest força obligatòria sinó als contractes q tenen, per si mateixos, un valor social, es a dir, son conformes a les regles del dret” pág.135.
“Quan ha d’intervenir no és amb el fi de posar d’acord als interessos individuals, no busca quin podrà se la solució mes avantatjosa per als adversaris i no els proposa transaccions, sinó q aplica al cas particular q l’ha sigut sotmès las regles generals i tradicionals del dret” pág.134.
“Tot el dret es públic xq tot dret es SOCIAL” - Codi de comerç: funcions especials de qui intervé.
“...el dret no traça més q els contorns generals, les grans línies de les relacions socials, aquelles q es troben sempre las mateixes en contorns diferents de la vida col·lectiva” pág.147.
- Dret administratiu: defineix les funcions administratives.
Dret processal: funcions jurídiques (magistrats, advocats...) Dret constitucional: funcions governamentals.
“Per a q una cosa sigui objecte de sentiments comuns, la primera condició es q sigui comú, es a dir, q es trobi present a totes les consciencies y q totes se la pugui representar des de un sol e idèntic punt de vista... quant més s’especialitzen (les funcions) ...les regles q las determinen no poden tindre aquesta força superior, aquesta autoritat transcendent q, quan se la ofèn, reclama una expiació” pág.149.
Diferencia entre dret restitutiu i dret repressiu, treball social.
RESUM I EXCERCISI: Solidaritat mecànica q es deriva de les semblances: “...arriba al seu màximum quan la consciencia col·lectiva recobreix exactament la nostra consciencia total i coincideix en tot els seus punts amb ell, però, en aquest moment, la nostra individualitat es nul·la. ....la nostra personalitat es devaneix, podria dir-se per definició, doncs ja no som nosaltres mateixos, sinó el esser col·lectiu” pág.152-153.
Solidaritat orgànica produïda per la divisió del treball “...no es possible com cadascun no tingui una esfera d’acció q li sigui pròpia, una personalitat. Es precís q la consciencia col·lectiva deixi descoberta una part de la consciencia individual per a q en ella se estableixin aquelles funcions especials q no poden reglamentar. ...depèn de cadascun tant més estretament de la societat quant més dividida esta el treball i d’altra banda, la activitat de cadascun es tant més personal quan està més especialitzada” pág.153-154.
Es produeix racionalment, no surt de dins, es genera amb la consciència col·lectiva/individual.
Exercici sobre els tipus de solidaritat social: - El dret: un fet social, exterior al individu i coercitiu, derivat d’un altre fet social: la moral.
- Funció i causa social de la moral: mantenir unida la societat, crear un cos social, construir una solidaritat social.
- Solidaritat mecànica/solidaritat orgànica.
- Dret repressiu/dret restitutiu.
Fragment A) És restitutiu: regular, normes.
Tipus de solidaritat: orgànica, està l’estat q fa complir aquestes normes.
La propietat privada sistema capitalista.
Fragment B) Es de dret repressiu, hi ha un càstig.
Solidaritat mecànica.
Que significa q “el dret repressiu es deriva de la consciencia col·lectiva”? Xq ofèn al col·lectiu, es independent, membres de una societat comuns, creences i sentiments.
2. Las regles del mètode sociològic 1895 - ¿Qué es un hecho social? Deberes que están definidos, fuera de mí y de mis actos, en el derecho y en las costumbres. Aun cuando están de acuerdo con mi pensamiento, no deja de ser objetivo, pues yo no los he hecho sino que los he recibido por la educación. Además están dotados de un poder imperativo y coercitivo.
No debemos confundir los hechos sociales con: - Fenómenos orgánicos: acciones y representaciones.
- Fenómenos psíquicos: que solo existen en la mente de la persona.
Al no pertenecer a ninguno de estos grupos, se habla de una nueva clase y solo a ellos se les debe dar el calificativo de sociales: al no tener por sustrato al individuo, tienen a la sociedad.
La mayor parte de nuestras ideas y tendencias no son elaboradas por nosotros sino que nos vienen de fuera, solo pueden penetrar en nosotros imponiéndose. No toda coerción social excluye a la personalidad individual.Pág.59.
Las corrientes sociales que aunque no tienen esa forma cristalizada, tienen la misma objetividad. Un ejemplo de estas corrientes son los movimientos de entusiasmo, indignación, etc. no tienen origen en la conciencia particular.
La educación tiene por objeto el hacer el ser social, es la propia presión del medio social la que tiende a formarle a su imagen y que los padres y maestros son representantes e intermediarios.
 Hechos sociales, constituidos por: (no debemos confundirlo con la conciencia colectiva) - Creencias.
- Tendencias.
- Practicas colectivas.
- Es distinto de sus repercusiones individuales.
Ciertas corrientes de opinión dependiendo de época y país, nos llevan, por ejemplo, al matrimonio o al suicidio, etc.
evidentemente son estos hechos sociales los culpables.
La estadística: un medio para aislarlos. Se le podría llamar socio-psicológicos: interesan al sociólogo sin constituir el objeto de estudio inmediato de la sociología.
¿Cómo reconocemos los hechos sociales? - Por el poder de coerción externa: sanciones o resistencia… - Difusión en el interior del grupo.
Cuando se quiere conocer como esta políticamente dividida una sociedad: no se hace desde el conocimiento empírico, ya que son observaciones morales, solo puede ser estudiada a través del Derecho público, que es quien determina nuestras relaciones.
- La observación de los hechos sociales.
Reglas: 1. Considerar los hechos sociales como COSAS: es cosa todo lo q se da, se ofrece o se impone a observación, son los valores q se intercambian.
Para Bacon las nociones son vulgares o prenociones, q se encuentran en el fundamento de todas las ciencias.
Las cosas sociales son producto de la actividad humana. No podemos poner en duda su existencia, xq la percibimos al mismo tiempo que la nuestra. Ofrecen resistencia, son la verdadera realidad social.
Comte ha reconocido su carácter de cosas. Pero son ideas lo q toma como objeto de estudio. El tema principal de su sociología: el progreso de la humanidad en el tiempo: evolución continuada, realización cada vez más completa de la naturaleza humana y el problema: descubrir el orden de esta evolución.
Lo único q existe y q se puede observar, son sociedades concretas q nacen, se desarrollan y mueren.
Spencer: la cooperación es la esencia de la vida social, divide a las sociedades en dos clases según la cooperación q domina en ellas: - Cooperación espontanea, no consciente en el curso de la prosecución de fines de carácter privado.
Sociedades industriales.
- Hay una cooperación conscientemente instituida q supone fines de interés público claramente reconocidos.
Sociedades militares.
La moral: tanto para los empiristas como para los racionales, esta idea es lo único verdaderamente real.
La moral para Durkheim: esas reglas y no la visión q tenemos de ellas, lo q constituye el objeto propio de la ciencia.
Stuart Mill la economía política: ciencia q tiene por objeto los hechos sociales q se producen a fin de adquirir riquezas. Lo más importante en las investigaciones de los economistas es la cuestión del saber, abundan poco las leyes en sentido estricto.
Los hechos sociales: Sólo después de habernos remontado hasta sus fuentes podremos saber de dónde provienen.
Tenemos q considerar a los fenómenos sociales: - En sí mismos, independientes de los sujetos q forman representaciones de ellos.
- Como a cosas externas.
- Como se presentan a nosotros.
Nunca se debe suponer de antemano el carácter convencional de una práctica o de una institución.
Comte y Spencer declaran q los hechos sociales son hechos naturales, sin tratarlos como cosas.
A la sociología le queda por efectuar un progreso: tiene q pasar del estadio subjetivo a la fase objetiva.
- Los hechos psíquicos: estados del sujeto, parece q no se puedan separar, interiores.
- Los hechos sociales: presentan un modo mucho más natural. Tienden a construirse fuera de las conciencias individuales, puesto q las dominan.
A la psicología por el contrario no sólo le cuesta trabajo elaborarlos, sino también captarlos.
La mente, principales reglas: 1. Deshacernos de las PRENOCIONES: es la base de tomo método científico. La duda metódica de Descartes: poner en duda todas las ideas q ha aceptado previamente, por tanto todos los q tienen origen distinto deben ser rechazados, al menos provisionalmente. El sociólogo debe EVITAR UTILIZAR estos conceptos q se han formado al margen de la ciencia. Liberarse de esas falsas evidencias q dominan las mentes del vulgo.
Lo q hace q sea difícil esta liberación, es la tendencia a ser parcial, q con frecuencia afecta a los sentimientos. El carácter pasional.
Doctrina mística = empirismo disfrazado q niega la ciencia.
2. La regla negativa: enseña al sociólogo a sustraerse al dominio de las nociones vulgares y a orientar su atención hacia los hechos, pero no dice el modo como debe cogerlos para llevar a cabo un estudio objetivo de los mismos.
1º Definir las realidades de q se ocupa, a fin de q sepa de qué se trata, y de q lo sepa él mismo.
No tomar nunca como objeto de nuestra investigación más q a un grupo de fenómenos previamente definidos por ciertos caracteres exteriores q les son comunes e incluir en la misma investigación a todos los q corresponden a esta definición. Los reunimos formando un grupo sui generis grupo al q aplicamos una denominación común. Ejemplo: la familia.
Spencer estudio del matrimonio: la evolución del matrimonio presenta una anomalía: cree encontrar la forma superior de la unión sexual desde las primeras fases del desarrollo histórico.
Garófalo en el comienzo de su criminología: dice q el punto de partida de esa ciencia debe ser la noción de la sociología del crimen. No le parece q los sentimientos estén basados en la naturaleza de las cosas, incapaces de perdurar. Cree q la evolución moral arrastra toda clase de escorias e impurezas q más adelante elimina progresivamente y de q solo hoy día ha conseguido liberarse de todos los elementos q enturbian su curso.
“No es el castigo lo q hace al crimen, pero es por medio de él como se manifiesta exteriormente a nosotros y por consiguiente, es de él de lo q hay q partir si queremos llegar a comprender el crimen”.
Para ser objetiva, la ciencia debe partir de la sanción y no de conceptos q se han formado sin ella. Como los conceptos q han sido forjados al margen de su acción no cumplen esta condición, es preciso q cree otros nuevos y para ello q dejando de lado las nociones comunes, y las palabras q las expresan, retorne a la sensación, q es necesariamente la materia prima de todos los conceptos.
La sensación se convierte fácilmente en lago subjetivo = requisito indispensable en las ciencias de la naturaleza.
Los caracteres exteriores q define al objeto la investigación del sociólogo deben ser objetivos.
“Los hechos sociales son tanto más susceptibles de ser representados objetivamente cuanto más se hayan desprendido de los hechos individuales q los manifiestan.” - Reglas relativas a la distinción entre lo normal y lo patológico.
La ciencia: no conoce más q hechos, los observa y da una explicación, pero no los juzga. A sus ojos el bien y el mal no existen. Nos dice causa y efecto, pero no q fines hay q perseguir.
El método ideológico: es el deseo de escapar del misticismo lo q en parte explica esa persistencia de este método.
La ciencia no puede tener acceso a los hechos más q por mediación del arte, pero el arte no es más q la prolongación de la ciencia.
A falta de pruebas fáticas, sólo es posible razonamientos deductivos, presunciones subjetivas. Se le declarará mórbido.
Los hechos, encontramos dos tipos: - Normales: son generales en toda la extensión de la especie: se encuentran en la mayor parte de los individuos y varían de un sujeto al otro, esas variaciones están comprendidas dentro de límites muy próximos. Equivale al tipo medio = normal.
- Mórbidos o patológicos: son excepcionales, no sólo no se encuentran en menos casos, sino q incluso cuando se producen lo más frecuente es q un duren toda la vida del individuo. Son una excepción tanto en el tiempo como en el espacio. Desviación de salud.
El sociólogo: una vez sabe distinguir unas especies sociales de otras, siempre es posible encontrar cuál es la forma más general q presenta un fenómeno en una especie determinada.
Hay un orden de variaciones q es importante tener en cuenta xq se produce de modo regular en todas las especies y son las q dependen de la edad.
Un hecho social para saber si tiene derecho a recibir esta denominación, no basta con observar bajo qué forma se presenta en la generalidad se las sociedades q pertenecen a esta especie, sino q hay q tener cuidado también con considerarlos en la fase correspondiente de su evolución.
- Fenómenos normales = fenómenos explicables. Es lógico q lo expliquemos por la observación. No carece de causa, es preferible saber con exactitud cuál es esa causa.
La distinción entre lo normal y lo patológico es útil sobre todo a fin de iluminar la práctica.
Sociedades: - Las especies inferiores al haber completado su ciclo la ley de su evolución normal está establecida o puede estarlo.
- Las sociedades más elevadas y recientes esta ley es desconocida, por definición, pues aún no han recorrido todo el curso de su historia.
Resolverá la dificultad después de haber establecido por medio de la observación q el hecho es general, se retomará a las condiciones q han determinado esta generalidad en el pasado y tratará de averiguar después si tales condiciones aún se dan en el presente o si, por el contrario, han cambiado.
En caso excepcionales se puedan clasificar los hechos en normales y anormales, a fin de q sea posible asignar un dominio propio.
Todo lo normal es útil, si no es necesario, es falso.
Podemos formular las tres reglas siguientes: 1. Un hecho social es normal para un tipo social determinado, considerado en una determinada fase de su desarrollo, cuando se produce en el término medio de las sociedades de ese tipo, consideradas en la fase correspondiente de su evolución.
2. Los resultados del método precedente se pueden verificar haciendo ver q la generalidad del fenómeno depende de las condiciones generales de la vida colectiva en el tipo social considerado.
3. Es necesario efectuar esta verificación, cuando ese hecho se refiere a una especie social q aún no ha terminado la totalidad de su evolución.
Hay un hecho cuyo carácter patológico parece indiscutible es EL CRIMEN: carácter mórbido.
Apliquemos las reglas precedentes: - El crimen se observa en todas las sociedades.
- Los actos calificados de criminales no son los mismos en todas partes.
- El crimen pierde ese carácter cuando pasa de las sociedades inferiores a las sociedades más elevadas.
- Puede suceder q el crimen presente formas anormales: por ejemplo cuando alcanza una tasa exageradamente alta.
- El crimen es uno de los factores q determina la salud pública. Razones: 1. El crimen es normal xq es totalmente imposible una sociedad q estuviese libre de él.
2. El crimen ofende los sentimientos colectivos.
3. Para q el crimen acabara, sería preciso q los sentimientos q estos actos ofenden se encontrasen en todas las conciencias individuales sin excepción y con el grado de fuerza necesario para refrenar los sentimientos contrarios.
El crimen es necesario, está en relación con las condiciones fundamentales de la vida social y es útil, pues esas condiciones de las q es inseparable, son ellas mismas indispensables para la normal evolución de la moral y del derecho.
El caso de Sócrates se reproduce periódicamente en la historia. Libertad de pensamiento. Un crimen en aquel momento, q ahora es útil.
El crimen ya no debe ser concebido como un mal al q no se podría contener en límites, al contrario. Renovar la teoría del castigo. Si el crimen es una enfermedad, el castigo es el remedio.
Los hechos sociales más esenciales cambian completamente de carácter según q se las aplique o q se las deje de aplicar. Particular fuerza persuasiva.
- Reglas relativas a la constitución de los tipos sociales.
La sociología: constitución de las especies y a la clasificación de las mismas.
Esta división nos proporciona un término medio entre las dos concepciones contrarias de la vida colectiva q han dividido a las inteligencias durante mucho tiempo: - Nominalismo de los historiadores: Cualquier generalización viene a ser casi imposible. La historia para ellos es una sucesión de acontecimientos q se encadenan sin reproducirse.
- Realismo radical de los filósofos: todos los grupos particulares, son combinaciones contingentes y provisionales sin realidad propia. Lo único real es la humanidad y toda la evolución social deriva de los atributos generales de la naturaleza humana.
Este dilema se supera cuando se reconoce q hay un término medio: las especies sociales: - La especie es idéntica en todos los individuos q forman parte de ella.
- Las especies difieren entre sí.
Comte ignora las especies sociales, ha representado el progreso de las sociedades siendo un único pueblo.
- Si sólo existe una única especie social, las sociedades particulares sólo pueden diferir entre sí en grados, según presenten de modo más o menos completo los rasgos constitutivos de esta especie única.
- Si hay varios tipos sociales q sean cualitativamente distintos unos de otros, no serviría de nada compararlos, pues no se podrá conseguir q se unan con exactitud.
Bacon: hechos por sí mismos e independientes de su número, tienen valor e interés científico.
Su papel: ponernos los puntos de referencia con los q podamos poner en relación otras observaciones distintas de las q nos han proporcionado esos mismos puntos de referencia. Para ello es preciso q esté hecha según un pequeño número de caracteres individuales, cuidadosamente elegidos. Permitirá la obtención de nuevos conocimientos.
Para saber si un hecho es general bastará con haber observado algunas sociedades o incluso bastará con una observación bien hecha, una experiencia bien dirigida. Para nuestra clasificación debemos elegir caracteres particularmente esenciales.
No es fácil decir con exactitud en q momento una organización social es lo bastante rudimentaria como para q se clasifique de simple: es cuestión de apreciación.
El término simplicidad sólo tiene un sentido definido si significa una completa ausencia de partes.
- Sociedad simple: toda sociedad q no encierra otras más simples q ella, un único segmento: La horda.
La horda: agregado social q no comprende y no ha comprendido nunca en su seno a ningún otro agregado más elemental, sino q se divide inmediatamente en individuos. En el interior del grupo no forman grupos especiales diferentes del precedente, están yuxtapuestos atómicamente. Fácilmente se entenderá q no puede haber sociedad más simple, es el protoplasma del reino social y por consiguiente, la base natural de toda clasificación.
Cuando una horda se convierte en un segmento social, en lugar de ser la sociedad entera, cambia de nombre y se llama CLAN: agregado social q no se descompone en ningún otro más limitado, encierra pluralidad de familias determinadas. En primer lugar, creemos q la formación en esos pequeños grupos es posterior al clan y no constituyen segmentos sociales xq no son divisiones políticas. Donde se encuentra el clan es la última división de ese género.
Clan = sociedades formadas por una unión de hordas = sociedad con un único segmento.
Una vez establecida esta noción de la horda o sociedad con un único segmento, ya tenemos un punto de apoyo para construir la escala completa de los tipos de sociales: Ejemplo de cómo aplicar el método, sociedades inferiores: 1. Polisegmentarias simples: tribus iroquesas y australianas, reunión de clanes fijada en forma de aldeas.
2. Polisegmentarias simplemente compuestas: sociedades formas por una reunión de sociedades del tipo precedente.
3. Polisegmentarias doblemente compuestas: fusión de varias sociedades polisegmentarias simplemente compuestas.
También es posible q sociedades de especies diferentes y de diferentes alturas, q se agrupen y formen una nueva especie. Ejemplo: el imperio romano, comprendía en su seno a pueblos de la más variada naturaleza.
Una vez fijado estos tipos podemos distinguir diferencias entre ellos.
Principio de clasificación: lo primero q ha de hacerse es clasificar las sociedades de acuerdo con el grado de composición q presentan, tomando como base a la sociedad perfectamente simple o de un único segmento; en el seno de estas clases habrá q distinguir diferentes variedades, considerando el hecho de q se produzca, o deje de producirse, una completa coalescencia de los segmentos iniciales.
Las sociedades, combinaciones diferentes de una única sociedad original. Combinaciones infinitas.
Hay una fuerza interna q les da fijeza a pesar de los factores de variación q puedan devenir del exterior: la fuerza de los hábitos hereditarios.
 Reglas relativas a la explicación de los hechos sociales.
La morfología social es un camino q conduce a la explicación de la ciencia. Pero, ¿cuál es el método de esta última? Este método confunde 2 cuestiones muy diferentes: 1. Mostrar para q sirve un hecho no equivale a explicar cómo ha surgido ni xq es como es.
2. Nuestra necesidad de las cosas no puede hacer q ellas sean de X manera y por consiguiente, no es esa necesidad la q puede sacarlas de la nada y conferirles el ser, sino q es a causa de otro tipo a lo q tales cosas deben su existencia.
Un hecho puede existir: - Sin servir para nada xq nunca haya correspondido a ningún fin vital.
- Xq ha perdido utilidad y continúe existiendo por la costumbre.
El juramento: empezó como una prueba judicial y después se ha convertido en una forma de testimonio.
Sin dejar de ser el mismo puede servir a fines diferentes. = las causas por las q existe son independientes de los fines a los q sirve.
No puede tener lugar más q en virtud de causas eficientes. Una tendencia no puede concurrir, pero la tendencia es también una realidad, es una fuerza q tiene naturaleza propia.
Para los cambios se produzcan es preciso q actúen causas q impliquen físicamente la aparición de los mismos.
La tendencia a la división del trabajo, con bastante impropiedad es llamada instinto de conservación.
Tal tendencia no tendrá influencia alguna mientras no estén ya efectivamente presentes las condiciones de q depende ese fenómeno.
1. Se ha encontrado el camino q seguía y q nos hacía seguir anteriormente, pues la mayor intensidad de la lucha, ha hecho cada vez más difícil la supervivencia. De este modo se ha visto obligado a cambiar de dirección.
2. Éste era también el sentido del menor esfuerzo. Los sentimientos han cedido a cada presión q se ha producido.
No recaemos en el finalismo ya q no nos negamos a conceder un lugar en las explicaciones sociológicas a las necesidades humanas.
De acuerdo con las restricciones más o menos importantes q le limitan se puede decir en qué momento de la evolución social se encuentra una sociedad.
Por tanto, cuando se pretende explicar un fenómeno social hay q buscar por separado la causa eficiente q lo produce y la función q desempeña.
Lo q hay q determinar es: - Si existe una correspondencia entre el hecho considerado y las necesidades generales del organismo social.
- Y en qué consiste esta correspondencia, sin preocuparse por saber si ha sido o no intencionada.
Cuando los hombres trabajan en algo más intensamente, tienden a hacer productos de mayor calidad y abundantes, q acaba compensando la fatiga del trabajo.
De este modo, en lugar de q la causa de los fenómenos sociales consista en una anticipación mental de la función q están llamados a desempeñar, es esta función la q, al menos en numerosos casos, consiste en mantener la causa preexistente de donde se derivan.
Conclusión: si la mayor parte de los fenómenos tuviesen ese carácter parasitario, el presupuesto del organismo deficitario y de la vida social sería imposible.
Una vez distinguido entre esas dos cuestiones, tenemos q establecer el método conforme al cual se han de resolver.
El método explicativo generalmente seguido por los sociólogos es: - Finalista - Esencialmente psicológico.
Esos fines sólo pueden ser fines individuales.
Es del individuo de donde emanan las ideas y las necesidades, si todos provienen de él, será por medio de él como debería explicarse todo.
En la sociedad no hay otra cosa q conciencias individuales = fuente de toda evolución social.
Siempre es a partir de la naturaleza humana como se origina todo.
Las sociedades industriales tienen por objeto volver al individuo a sí mismo y a sus impulsos naturales, liberándole de toda coerción social.
Su característica: el poder de ejercer desde fuera una presión a las conciencias individuales, eso quiere decir q no derivan de ellas y q, por consiguiente, la sociología no es un corolario de la psicología. Este poder coercitivo da prueba de q expresan una naturaleza diferente a la nuestra, ya q solo penetran mediante al fuerza o ejerciendo presión más fuerte.
No somos incapaces de hacernos fuerza a nosotros mismos, podemos contener nuestras tendencias, hábitos e instintos deteniendo su desarrollo por un acto de inhibición. Pero no hay q confundir los actos inhibitorios con aquellos q constituyen la coerción social.
- Los actos inhibitorios: son centrífugos, de la conciencia individual al exterior.
- Los actos de coerción social: son centrípetos, primero son exteriores al individuo al q tienden después a conformar su imagen.
La inhibición: medio de q se sirve la coerción social para producir efectos psíquicos, pero no es idéntica a la coerción.
Hay q ir a buscar las causas de los hechos en la naturaleza individual.
Llegamos pues a la siguiente regla: la causa determinante de un hecho social debe ser buscada en los hechos sociales precedentes, y no en los estados de conciencia individual.
Se aplica tanto a la determinación de la causa como a la de la función.
La función de un hecho social: solo puede ser una función social, consiste en producir de efectos socialmente útiles.
Puede suceder q de rechazo sirva también al individuo, pero este feliz resultado no es su razón de ser inmediata.
La función de un hecho social debe ser buscada siempre en la relación q mantiene con algún fin social.
El origen primero de todo proceso social de alguna importancia debe ser buscado en la constitución del medio social interno.
Podemos ser incluso más precisos, los elementos q componen ese medio son de dos clases: - Cosas: hay q incluir además de los objetos, materiales incorporados a la sociedad, los productos de la actividad artística anterior, el derecho y las costumbres establecidas, etc.
- Personas.
No es ni de uno ni de otro de donde pueden venir las transformaciones sociales, pues en ellos no se encuentra fuerza motriz. No hay en ellos nada q pueda poner en movimiento tal evolución.
Lo único que queda como factor activo: el medio propiamente humano.
La vida común solo puede ser afectada por el número de los q colaboran en ella eficazmente. Lo q mejor expresa la densidad dinámica de un pueblo es el grado de coalescencia de los segmentos sociales.
Todo incremento en el volumen y densidad dinámica de las sociedades, al hacer la vida social más intensa y ampliar horizontes, modifica profundamente las condiciones fundamentales de la existencia colectiva.
Los acontecimientos actuales de la vida social derivarían no del estado actual de la sociedad, sino de los acontecimientos anteriores, de los precedentes históricos y las explicaciones sociológicas consistirían exclusivamente en vincular el presente al pasado.
Comte su famosa ley de los tres estadios: no tiene nada q ver con una relación de causalidad, aunq fuera exacta no es ni puede ser más q una relación empírica. Es erróneo considerar el tercer estadio como el estadio definitivo de la humanidad, ¿quién nos asegura q no surgirá otra en el futuro? Las causas de los fenómenos sociales están en el interior de la sociedad.
La inteligencia oscila entre 2 teorías contrapuestas: - Teóricos como Hobbes o Rousseau: entre el individuo y la sociedad hay solución de continuidad.
El hombre sólo se resigna a vivir en común cuando se le fuerza a hacerlo. Para lograr q el individuo persiga tales fines sociales, es necesario ejercer sobre él una coerción y la tarea de la sociedad consiste en la institución y en la organización de esta coerción. Hábil artificio del pacto social.
- La idea opuesta a inspirado a teóricos del derecho natural, economistas y a Spencer: Para ellos la vida social es esencialmente espontánea y la sociedad una cosa natural. Se le confiere ese carácter xq le encuentran un fundamento en la naturaleza del individuo. Consideran q la vida social tiene por cimientos a los instintos fundamentales del corazón humano. El hombre tiene una inclinación natural por la vida política, doméstica o religiosa, etc. y es de estas inclinaciones naturales de lo q se deriva la organización social. Cuando recurre a la coerción, es q no es lo q debe ser o q las circunstancias son anormales. Basta con dejar q las fuerzas individuales se desarrollen libremente para q se organicen socialmente.
Ninguna de estas teorías es la nuestra.
Hacemos de la coerción el rasgo característico de todo hecho social. La coerción es debida simplemente al hecho de q el individuo se encuentra ante una fuerza q le domina y ante la cual se inclina. Es una fuerza natural.
Como la superioridad de la sociedad tiene sobre el individuo no solo es física sino también intelectual y moral.
Si decimos q la vida social es natural, no es xq encontremos la fuente de la misma naturaleza del individuo, es xq deriva directamente del ser colectivo de naturaleza sui generis, es xq resulta de esta elaboración especial a q están sometidas las conciencias individuales por el hecho de su asociación y de la q se desprende una nueva forma de existencia.
Por tanto aunq estimamos al igual q los primeros q la vida social se presenta al individuo en forma de coerción, admitimos con los segundos q es un producto espontaneo de la realidad, y lo q establece una relación lógica entres esos dos elementos, a aparentemente son contradictorios, es el hecho de q esta realidad supera al individuo. Es decir, q las palabras coerción y espontaneidad no tienen en nuestra terminología el sentido q Hobbes da a la primera y Spencer a la segunda.
 Reglas relativas al uso de la prueba. Pág.185-200 Sólo tenemos un medio de demostrar q un fenómenos es causa de otro, y es comparar los casos en q están simultáneamente presentes o ausentes y averiguar si las variaciones q presentan en esas diferentes combinaciones de circunstancias prueban q uno depende de otro.
La explicación sociológica consiste en establecer relaciones de causalidad poniendo o bien un fenómeno en relación con su causa o bien una causa con efectos q produce. El método comparativo es el único conveniente para la sociología.
Mill: la experimentación no es aplicable a la sociología, aun en el caso de q sea indirecta.
Pero ese pretendido axioma de la pluralidad de las causas es una negación del principio de causalidad.
A un mismo efecto corresponde siempre una misma causa.
No todos tienen el mismo poder de demostración.
El método de los residuos no es por así decir de utilidad en el estudio de los fenómenos sociales. Sólo puede servir a las ciencias adelantadas.
El modo como se desarrolla un fenómeno expresa la naturaleza del mismo.
Lo único q importa es q esta elaboración sea dirigida metódicamente. Veamos de q manera se podría proceder a esta tarea: 1. Con ayuda de la deducción, trataremos de averiguar cómo uno de los términos ha podido ser producido por el otro.
2. Después haremos lo posible por verificar el resultado de esta deducción con ayuda de experiencias, es decir, de nuevas comparaciones.
Llegamos a preguntarnos así si tanto como uno como otro no tendrán como causa a un mismo estado. Esta causa es el debilitamiento del tradicionalismo religioso q refuerza al mismo tiempo la necesidad de saber y la inclinación al suicidio.
El método de las variaciones concomitantes instrumento por excelencia de las investigaciones sociológicas.
No nos obliga a efectuar ni esas enumeraciones incompletas ni esas observaciones superficiales.
Deberá tomar como objeto de estudio principal de sus inducciones a las sociedades cuyas creencias, tradiciones, costumbres y derecho se han plasmado en documentos escritos auténticos.
La vida social es una serie ininterrumpida de transformaciones, q son paralelas a otras transformaciones en las condiciones de la existencia colectiva y no solo tenemos a nuestra disposición los q se refieren a una época reciente, sino q han llegado hasta nosotros un gran número de aquellas por las q han pasado los pueblos desaparecidos.
1. En primer lugar se puede confrontar la historia de cada uno de ellos y ver cómo evolucionan en el tiempo con las mismas condiciones.
2. Después se pueden establecer comparaciones entre estos diferentes desarrollos. Son individualidades distintas, aunq pertenezcan al mismo tipo, esta forma no es la misma en todas partes. Así tendremos una nueva serie de variaciones q habrá q comparar con las q presenta la supuesta condición en cada uno de esos países.
3. Clasificaremos a las ciudades con el grado máximo de desarrollo q alcanza en cada una de ellas ese tipo de familia.
4. Luego se verá si aún se clasifican del mismo en relación con el estado del medio social de q, según la primera experiencia, parece depender aquél.
Este método casi no basta, pues sólo se aplica a los fenómenos q han surgido en el curso de la existencia de los pueblos comparados. Ahora bien, una sociedad no crea enteramente su organización, sino q en parte la recibe ya hecha de las q la han precedido. Lo q les es transmitido así no es producto de ningún desarrollo en el curso de su historia, y por consiguiente, no puede ser explicado más q si no salimos de los límites de la especie de q forma parte.
La comparación sólo puede convertirse en una demostración si se elimina el factor de la edad q la oscurece, para lograrlo, bastará con considerar a las sociedades q se comparan en el mismo período de su desarrollo.
Para saber en q sentido evoluciona un fenómenos social, compararemos lo q es en el curso de la juventud de cada especie social con lo q llega a ser en la etapa juvenil de la especie siguiente y según q presente más, menos o la misma intensidad de una de esas etapas a la otra diremos q progresa, retrocede o se mantiene.
 Conclusión. Pág.201-206 En resumen los caracteres de este método son los siguientes: 1. Es independiente de cualquier filosofía.
- Los hechos sociales son explicables naturalmente.
- Rechazamos el término, si se le confiere un sentido doctrinal (científico).
- Principio de causalidad se aplique a los fenómenos sociales: postura empírica (real), producto de una legítima inducción.
- La idea de asociación.
- Doctrinas (método) prácticas: nuestro método permite y exige idéntica independencia. Por principio, ignorará esas teorías, q no podría reconocer valor científico alguno, ya q tienden a reformar los hechos y no a expresarlos. Esto no quiere decir q deba desinteresarse de los hechos prácticos. Hay q orientarla a los resultados prácticos.
2. En segundo lugar, nuestro método es objetivo.
- La idea de q los hechos sociales son cosas y deben ser tratados como tales.
Este principio sirve de base a las doctrinas de Comte y Spencer, pero estos grandes pensadores más q haberlo puesto en práctica, han dado la formulación teórica del mismo.
- Hemos mostrado como el sociólogo debía mostrar las nociones previas q tenia de los hechos.
- Cómo debía ponerse ante los hechos mismos.
- Como debía alcanzarlo por su carácter más objetivo.
- Cómo debía preguntarles a ellos mismos cuál era la manera de clasificarlos en sanos y en mórbidos.
- Cómo debía inspirarse por el mismo principio en las explicaciones q intentaba y en el modo como probaba esas explicaciones.
3. El tercer rasgo: nuestro método es exclusivamente sociológico.
- Se ha pensado q por su complejidad estos fenómenos no podían ser estudiados por la ciencia o q no podían tener lugar en ella más q si se les reducía a sus condiciones elementales.
- Se puede tratar científicamente sin quitarles ningún carácter específico.
- Nos hemos negado a asimilar esta inmaterialidad sui generis q les caracteriza a la de los fenómenos psicológicos, de su yo ya compleja.
- Nos hemos prohibido reabsorberla en las propiedades generales de la materia organizada, como hace la escuela italiana.
- Un hecho social solo puede ser explicado por otro hecho social, el medio social interno es el principal motor de la evolución colectiva.
- La sociología no es un anexo de ninguna otra ciencia, es una ciencia diferente y autónoma.
Este conjunto de reglas podrá parecer inútilmente complicado si se le compara con otros procedimientos q se utilizan habitualmente. La práctica de este método no puede tener como resultado el vulgarizar la curiosidad por las cuestiones sociológicas.
Se pide a la gente q antes se deshaga de los conceptos q tienen como costumbre de aplicar a un orden de cosas y q se esfuercen por pensarlos de nuevo.
3. EL SUÏCIDI Importància de les NORMES SOCIALS - Els processos de canvi poden tenir efectes pertorbadors sobre les formes de vida, la moral, les creences religioses i les pautes quotidianes tradicionals. Manca de punts de referència clars -> preocupat per: - la COHESIÓ SOCIAL la crisi de sentit- inseguretat, buit identitari i la desorganització social - Anomia: fragmentació social- desajustament de normes, manca de solidaritat social, pèrdua de sentit.
Manca de normes, no es reconeixen.
“Desviació social” fruit de la modernització i conseqüent divisió social del treball.
El Suïcidi (1897) -  L’ANOMIA El suïcidi anòmic: Cap.V, El suïcidi “La anomia es, pues, en nuestras sociedades modernas, un factor regular y específico de suicidios; una de las fuentes donde se alimenta el contingente anual. Estamos, por consiguiente, en presencia de un nuevo tipo que debe distinguirse de los otros. Difiere de ellos en cuanto depende, no de la manera de estar ligados los individuos a la sociedad, sino del modo como ella los reglamenta (p. 277).” ANOMIA - El progrés de la industrialització crea noves necessitats que no es poden satisfer.
- Les velles institucions no es substitueixen per unes de noves.
- La ideologia de l'època moderna emfatitza valors anòmics.
- Absència de normes reguladores del comportament - Manca de solidaritat social.
- Pèrdua de sentit. Les societats no ofereixen orientacions clares de comportament: afebliment d’institucions com la religió - Relacions amb els òrgans no reglamentades desajustament per la permanent modernització.
 El suïcidi anòmic: Cap.V, El suicidio La fatiga, por otra parte, basta por sí sola para producir el desencantamiento, porque es difícil no sentir, a la larga, la inutilidad de una persecución sin término. Hasta se puede preguntar si no es, sobre todo, este estado moral el que hace hoy tan fecundas en suicidios las catástrofes económicas (p. 275).
- Desorganització característica de l’estat econòmic de l’època de Durkheim.
- Les imaginacions no estàn regulades i es genera més fracàs, més crisis i més suicidis.
- P.e. el paper de la religió: “..ella es, en efecto, la mejor de las escuelas para enseñar al hombre a contenerse. Al obligarnos a ejercer sobre nosotros una constante disciplina nos prepara a aceptar dócilmente la disciplina colectiva, mientras que la riqueza, exaltando al individuo, está en peligro siempre de despertar ese espíritu de rebelión, que es la fuente misma de la inmoralidad (p.272).” - Un factor en estat crònic en el món del comerç i de la indústria: Desde hace un siglo el progreso económico ha consistido en libertar a las relaciones industriales de toda reglamentación (p. 272).
- La religió era un sistema de poders morals que exercia disciplina en obrers (els consolava) i patrons (els moderava) La religió avui ha perdut aquest poder.
És un indicador social (no és un fet Individual) que mesura el grau de cohesió d’una societat.
Dues variables: Integració i Organització: 1. Integració assegurada per l’element moral (valors, tradicions i institucions –religió, família, autoritat política) 2. Organització assegurada per l’element normatiu o reglamentari EL SUÏCIDI Quatre tipus de suïcidis: - egoista (individualisme exagerat, no es respecten les normes) - altruista (excés de lligams socials, sense espai per la individualitat) - anòmic (societats en transició, manca de normes i baix grau de regulació social) - fatalista (no es poden assumir les exigències socials) El suicidio egoísta procede de que los hombres no perciben ya la razón de estar en la vida.El suicidio altruista, de que esta razón les parece estar fuera de la misma vida; la tercera clase de suicido, cuya existencia acabamos de comprobar, de que su actividad está desorganizada y de lo que por esta razón sufren. En orden de su origen, demos a esta última especie el nombre de suicidio anómico (p. 277).
…cuando las reglas tradicionales han perdido su autoridad. El estado de irregularidad o de anomalía está, pues, reforzado por el hecho de que las pasiones se encuentran menos disciplinadas en el preciso momento en que tendrían necesidad de una disciplina más fuerte (p. 271).
Integració o organització? En Viena, en 1873, se declara una crisis financiera, que alcanza su máximum en 1874, en seguida se eleva el número de los suicidios. […] Esta relación no se comprueba solamente en algunos casos excepcionales: es la ley. (pp.255-256) La explicación seduce por su sencillez… …en los casos de desastres económicos, se produce como una descalificación, que arroja bruscamente a ciertos individuos en una situación inferior a la que ocupaban hasta entonces. Es preciso que rebajen sus exigencias, que restrinjan sus necesidades, que aprendan a contenerse más. Todos los frutos de la acción social se pierden en lo que les concierne; se ha de rehacer su educación moral (pp. 269-270).
Si las crisis industriales o financieras aumentan los suicidios, no es por lo que empobrecen, puesto que las crisis de prosperidad tienen el mismo resultado; es porque son crisis, es decir, perturbaciones del orden colectivo.
Toda rotura de equilibrio, aun cuando de ella resulte un bienestar más grande y un alza de la vitalidad general, empuja a la muerte voluntaria (p.261).
Durante los siete meses de la Exposición [Universal de 1889 en París], los suicidios aumentaron cerca de un 10 por 100, exactamente 9,66, mientras que en el resto del año, permanecieron por debajo de lo que habían sido en 1888 y de lo que fueron en seguida en 1890 (p.260).
Per quin motiu? Paralelamente a este renacimiento colectivo [aumento de los salarios y de la riqueza privada], se comprueba un aumento excepcional en el número de suicidios.(p.258) - Prússia, Alemanya, Baviera, Roma… La miserable Calabria, no cuenta, por decirlo, así, con suicidios; España tienen 10 veces menos que Francia. Hasta se puede decir que la miseria protege (p.260).
La sociedad sola […] es el único poder moral superior al individuo, y cuya superioridad acepta éste. Ella sola tiene la autoridad necesaria para declarar el derecho y marcar a las pasiones el punto más allá del cual no deben ir (p.265).
- Capacitat/poder de posar límits als individus - Existeix una reglamentació sobre el màxim de benestar al que cada classe de societat pot buscar o arribar legítimament: El que té caràcter de luxe per una època no ho té per una altra (ex. àtics, centre ciutat…) Cadascú s’adona del punt extrem al que poden arribar les seves ambicions (si té una constitució moral sana) (p.266) Esta reglamentación está destinada a contener las pasiones individuales, es preciso que emane de un poder que domine a los individuos, pero igualmente es preciso que se obedezca a este poder por respeto y no por temor. […] [El individuo] Recibe su ley de una conciencia superior a la suya y cuya imperiosidad siente (p.269).
- Fre (límit) moral i, per tant, SOCIAL Esta limitación relativa y la moderación que de ella resulta, es la que hace que los hombres estén contentos con su suerte, al mismo tiempo que les estimula con medida a hacerla mejor; y este contento medio, es el que produce ese sentimiento de goce tranquilo y activo, ese placer de ser y vivir que, tanto para las sociedades como para los individuos, es la característica de la salud (p.267).
EFECTES EN ELS INDIVIDUS: - Desajustament entre la condició anterior i la que els hi crea la crisi econòmica.
- Sentiments: intolerància, patiment per la situació d’haver “vingut a menys” - Les regles tradicionals perden autoritat - Aquest estat d’irregularitat i anomalia genera passions menys disciplinades i més exigències en el pitjor moment.
- La falta de regulació del món econòmic genera més suïcidis (pp. 276-277) - Sectors més afectats: indústria i comerç; carreres liberals: Sector menys afectat: la indústria agrícola (més regulada, menys penetració de la febre dels negocis) …si entre suicidas de la industria se distinguiera a los patronos de los obreros… son probablemente los ___________los que están más atacados por el estado de anomia.
“Las clases inferiores tienen al menos su horizonte limitado por aquellas que les están superpuestas, y, por eso mismo, sus deseos son más definidos. Pero los que no tienen más que el vacío sobre ellos, están casi forzados a perderse en él, si no hay una fuerza que las impulse hacia atrás (p. 277).
Altres exemples de suicidi anòmic: - Crisis de la viudetat: es produeix l’anomia domèstica com a resultat de la mort de la parella (manca una adaptació a la nova situació familiar) - Divorci (més crònic): la causa es troba en el canvi de règim moral i material que es produeix.
Comparació entre països (pp. 280-283): - El número de los suicidios varía con el de los divorcios y las separaciones de cuerpo.
- No es en las predisposiciones orgánicas de los sujetos, sino en la naturaleza intrínseca del divorcio donde es preciso ir a buscar la causa de esta notable relación.
- Los suicidios de los divorciados son incomparablemente superiores en número a los que proporcionan las otras partes de la población.
Les dones divorciades es suiciden menys que els homes divorciats: El coeficiente de preservación de las mujeres casadas se eleva a medida que el de los esposos desciende, es decir, a medida que los divorcios son más frecuentes, y viceversa.
Cuanto más fácilmente y a menudo se rompe el lazo conyugal, más favorecida resulta la mujer con relación al marido (pp. 288-289).
…en los países donde el divorcio no existe o sólo está establecido desde hace poco, la mujer participa en mayor proporción en los suicidios de los casados que en los suicidios de los solteros. Es decir, que el casamiento favorece allí al esposo más que a la esposa, y la situación desfavorable de esta última está más de releve en Italia que en Francia (p. 291).
Perquè aquesta diferència entre França i Itàlia? - Llei que estableix Durkheim: “Tanto más favorece el matrimonio a la mujer bajo el punto de vista del suicidio, cuanto más practicado es el divorcio, y viceversa. (p. 292)” - La causa del fenòmen (més suicidis en homes divorciats) es troba en l’estat del matrimoni i no en el debilitament dels llaços familiars o en les discussions domèstiques.
- Què és el matrimoni? Una reglamentació de les relacions dels sexes: dels instints físics però també dels sentiments.
“Tal es la función del matrimonio. Regula toda esta vida pasional, y el matrimonio monogámico más estrechamente que cualquier otro, porque, al obligar al hombre a no ligarse sino a una mujer, siempre la misma, asigna a la necesidad de amar un objeto rigurosamente definido y cierra el horizonte. Esta determinación es la que produce el estado de equilibrio moral con que se beneficia el esposo (p. 293-294)”.
- El divorci implica un debilitament de la reglamentació matrimonial i això és el que explica el paral·lelisme de divorcis i suïcidis.
- Els efectes creixen allà on s’ha institucionalitzat.
- Anomia matrimonial: “Si, pues esta anomia especial agrava realmente la tendencia al suicidio, los divorciados deben tener una aptitud bastante superior a la de los separados (p.298).
[El major coeficient de preservació dels homes casats] representa las ventajas que el hombre obtiene de la influencia reguladora que ejerce sobre él el matrimonio, de la moderación que impone a sus inclinaciones y del bienestar moral que de él resulta. […] la regla inflexible que [el matrimonio] imponía a la mujer era para ella un yugo muy pesado y sin provecho (p. 299).
- Conclusió allunyada de la idea del matrimoni com a protector de la dona per la seva debilitat.
A qui beneficia més el matrimoni segons Durkheim? Fets socials Exemple: la religió, la divisió del treball social, el suïcidi, etc.
Cohesió social, solidaritat depèn de la religió, del dret repressiu en las societat mecànica. Les societats evolucionen, la societat nova ha sigut gracies al treball, a la compra de productes, etc. Aquesta divisió del treball crea la solidaritat orgànica.
Després amb els anys canvia de pensament i pensa q ja no es la utilitat si no q hi ha alguna cosa mes, quan busca les causes de la religió, s’adona de q hi ha alguna cosa més, cooperem xq ens necessitem i xq hi ha una sèrie de moments q creen identitat i necessitat i fan q vulguem estar junts. Troba les causes de la religió en allò social, pensa q es impossible q la religió desaparegui, xq està en l’origen de la societat.
L’anomia Falta de normes.
Ell estudia el suïcidi anómic, la persona no sap com actuar i es troba q no te normes i no sap com funcionar, com seguir.
Majors suïcidis: - dones casades en països q no es legal el divorci - homes quan es en un país es legal el divorci - els patrons (els industrials).
4. LES FORMES ELEMENTALS DE LA VIDA RELIGIOSA 1912 Analitza les tribus Australianes.
1. Religió com a fet social universal que dóna lloc a la societat (creació d’un ordre simbòlic que crea normes, pràctiques acceptades per tothom) Introducció: objecte de la recerca.
Per Durkheim la religió es un fet social i es universal. Totes les societats tenen religió, es constitutiu de totes.
Crea normes, estructura, un orde q ens permet a q atenir-nos per saber actuar. Son practiques que accepta tothom, hi ha un consens. La família te una base religiosa, sentiment de pertinença.
“Si l’hem triada [la religió] com a objecte de la nostra recerca és perquè ens ha semblat més apta que qualsevol altra per a fer comprendre la natura religiosa de l’home, és a dir, revelar-nos un aspecte essencial i permanent de la humanitat. (pp.27-28)” Ell vol veure un fet social q es comú a tota la humanitat, es molt ambiciós.
La religió mai desapareixerà xq es societat i si desapareix, desapareix també la societat.
Pág.28: “...una institució humana no pot estar basada en l’error i la mentida: en aquest cas no hauria perdurat. Si la institució en qüestió no estigués fonamentada en la natura de les coses, hauria trobat en les coses una resistència enfront de la qual no hauria pogut triomfar. Quan abordem l’estudi de les religions primitives, doncs és amb la seguretat q recolzen en la realitat i l’expressen...” Xq busca les religions primitives? Xq ell creu q son més simple si q puguem triar millor els fets més importants. La religió es una institució humana, es creada per l’home.
  Tria les religions primitives només per raons de mètode.
L’interessa saber en què consisteix una religió particular però li interessa encara més la recerca del q és la religió en termes generals.
Puix que totes les religions són comparables, puix que totes són espècies del mateix gènere, hi ha necessàriament uns elements essencials que els són comuns. (p.30)  Religions complexes: les d’Egipte, l’Índia o l’antiguitat clàssica.
Les supersticions populars es barregen amb els dogmes.
És difícil de percebre allò comú a totes  Religions simples/primitives: tribus australianes, Amèrica central, indis americans Casos privilegiats Exemple del clan primitiu: el parentiu no es defineix per la consanguinitat (organització familiar, institucionalització) Es decidit socialment q el clan s’organitzi d’aquesta manera.
Per exemple “Lo que hace interesante el sistema de ritos, es que podemos encontrar bajo la forma más elemental que actualmente conocemos, todos los principios esenciales de una gran institución religiosa: […] la institución del sacrificio. La comida tomada en común pasa, en una gran multitud de sociedades, por crear entre aquellos que asisten, un lazo de parentesco artificial. (Durkheim, 2003: 480)” Els rituals, el parentiu pertinença a la comunitat, son els rituals, això es molt social, s’ha mantingut una cosa q crea unió.
2. Procés de profanització: origen de les societats, distinció entre allò sagrat i profà -naixement de les normes socials (separació d’allò bo/dolent).
Aquí es on neixen les normes de prohibició, prohibit menjar aquest animal xq es el tòtem, normes socials q organitzen la vida en societat. El concepte de norma es molt important.
…la consideració de les formes religioses que ens són més familiars ha fet creure durant molt de temps que la noció de déu era característica de tot el que és religiós. Però la religió que estudiarem més endavant és, en gran part, estranya a tota la idea de divinitat (…) les religions primitives no permeten només d’aïllar els elements constitutius de la religió; també tenen el gran avantatge de facilitar-ne l’explicació. Perquè els fets en elles són més simples, les relacions entre els fets també són més evidents. (p.32) Analitza les societats primitives.
L’origen d ela religió es humà, no es l’origen es la causa de xq sorgeix la religió.
Es important q ell ho defineix la religió com a institució humana, es un fet social. Va més enllà d’un fet, representa a la humanitat, la institució. La unió entre el individus, ens dona cohesió. El problema q ens plantegem es la causa.
 No busca l’origen de la religió si no les causes: Com tota institució humana, la religió no comença enlloc. (…) El problema que ens plantegem és tot un altre. Allò que voldríem és tobar un mitjà de discernir les causes, sempre presents, de les quals depenen les fomes més essencials del pensament i la pràctica religiosa. (…) aquestes causes són molt més fàcilment observables com menys complicades són les societats on s’observen. (p.33) …els primers sistemes de representacions que l’home s’ha fet del món i d’ell mateix són d’origen religiós. No hi ha cap religió que no sigui una cosmologia al mateix temps que una especulació sobre el diví. Si la filosofia i les ciències han nascut de la religió, és que la religió per ella mateixa començà ocupant el lloc de les ciències i de la filosofia. Però el que s’ha remarcat menys és que no s’ha limitat a enriquir amb un cert nombre d’idees un esperit humà format prèviament; també ha contribuït a fomar-lo. (p.34) Lluny de pensar q al religió ens fa estranys, segons Durkheim la religió ens fa més humans i membres del grup. Si no són divinitats seran unes altres creences les q ens uniran.
- Objectiu de la ciència: buscar la veritat.
- Objectiu de la religió: cohesió social, creació d’unitat.
La ciència es separa de la religió.
   Nocions essencials de la vida intel·lectual: (temps, espai, gènere, nombre, causa, substància, personalitat…): “categories de l’enteniment”. Aquestes categories són classificacions, maneres d’estructurar la vida social i surten de la religió.
Aquestes es corresponen amb les propietats més universals de les coses: “els marcs sòlids del pensament”.
Han nascut dins la religió i de la religió; són un producte del pensament religiós. (p.35) Per exemple:  La noció de temps: Les divisions en dies, setmanes, mesos, anys, etc., corresponen a la periodicitat dels ritus, de les festes, de les cerimònies públiques. Un calendari expressa el ritme de l’activitat col·lectiva alhora que té la funció d’assegurar-ne la regularitat. (p.36)  L’espai tampoc existiria sense un temps dividit i diferenciat = cada regió es defineix pel tòtem del clan.
Això surt de practiques religioses.
- Passa el mateix amb l’espai, l’espai tampoc existiria sense un temps dividit i diferenciat = cada regió defineix del tòtem del clan.
3. Simbolització – Ritualització ->normes i rituals reconeguts creen una “comunitat”, creen Identitat.
Això fa q ens sentim part del grup. Més important que el tòtem es la representació d’aquest animal xq ens fa sentir membres d’aquell clan xq tots complim aquesta norma. És més important el q representa per nosaltres, hem de fer una sèrie de practiques, rituals, anar al camp nou, cantar l’himne, etc. Sense aquest rituals aquest sentiment es perd.
I com que tots els homes d’una mateixa civilització es representen l’espai de la mateixa manera, cal que aquests valors afectius i les distincions que en depenen els siguin, evidentment, també comuns; cosa que implica quasi necessàriament que són d’origen social. (p.36) El principi d’identitat domina avui el pensament científic; però hi ha immensos sistemes de representacions que han tingut en la història de les idees un rol considerable i que freqüentment el desconeixen: són les mitologies, de les més grosseres a les més sàvies.(p.37) Un altre element es q la religió es fruit de la historia, es l’acumulació d’aquests valors efectius, posa exemples com la mitologia, no s’ha de confondre mitologia amb religió. D ela religió s’ha derivat un sistema mitològic, això ha fet avançar, cada vegada hi ha sistemes més complexes, fins arribar a al ciència, explicacions q s’acostin al màxim a la veritat.
   Societat constituïda sobretot per la idea que es fa de sí mateixa (ideal) : la societat es representa en si mateixa amb un ideal, hi ha una tendència, es una base constitutiva de les societats, i la religió i en coses q passen en l’actualitat.
Crisi: conflicte entre dues imatges divergents (antiga i present).
En la època secularitzada es fa necessari trobar nous sistemes de cohesió moral.
 La raó és el conjunt de les categories fonamentals i és investida d’una autoritat que va més enllà de la nostra voluntat (p.38).
Durkheim vol explicar lo q es la raó, es el conjunt de categories, representacions abstractes. La raó cohesiona, ens defineix les categories fonamentals:  Categories fonamentals: independents de tot subjecte individual (depenen de factors històrics = socials): La historia es una disciplina fonamental per dukheim, la sociologia necessita la historia però no es sociologia.
Ens dona dades necessàries per el nostre anàlisis.
  Lligar la raó a l’experiència és difuminar-la, perquè és reduir la universalitat i la necessitat que la caracteritzen a pures aparences, il·lusions.
Les representacions del tòtem tenen una eficàcia més activa que el tòtem en sí. Les imatges de l’èsser totèmic són més sagrades que l’ésser en sí: Es la representació q ens fem del tòtem no el tòtem.
Les categories tenen la funció de regular i d’organitzar la vida. Tenen un origen social.
   Si la raó no és més que una foma d’experiència individual, ja no hi ha raó.
La raó no està fora de la natura i de la ciència.
Li interessa com es construieix la raó.
 Al contrari, si, tal com ho pensem, les categories són representacions essencialment col·lectives, tradueixien abans de res uns estats de la col·lectivitat: depenen de la manera en què aquesta és constituïda i organitzada, de la seva morfologia, les seves institucions religioses, morals, econòmiques, etc. (p.40) Per tant, entre aquestes dues menes de representacions [individuals i col·lectives] hi ha tota la distància que separa l’individual del social, i ja no es poden derivar les segones de les primeres com no es pot deduir la societat de l’individu, el tot de la part, el complex del simple. La societat és una realitat sui generis; té uns caràcters propis que no es retroben, o no es retroben sota la mateixa forma, a la resta de l’univers. Les representacions que l’expressen tenen, doncs, un contingut ben diferent al de les representacions purament individuals, i es pot assegurar de bon antuvi que les primeres afegeixen alguna cosa a les segones. (pp.40-41) Diu q una societat es una societat sui generis en si mateixa, no es igual q un altre societat, es aquella idea de q la societat es més q la suma de...
No es q individualment doni alguna cosa a la societat si no q es la societat qui influeix en mi.
 Definició de REPRESENTACIONS COL·LECTIVES: Són el producte d’una immensa cooperació que s’estén no sols en l’espai, sinó en el temps; per a fer-les, una munió d’esperits diversos han associat, barrejat, combinat les seves idees i sentiments; llargues sèries de generacions hi han acumulat la seva experiència i el seu saber. (p.41)  La raó supera l’abast dels coneixements empírics: Per explicar la raó però això no pot ser, la raó va més enllà.
4. La seva anàlisi va més enllà de la religió perquè no ens defineix què és “allò sagrat” (està més lligat a la dimensió simbòlica que cohesiona els individus com pot ser una bandera, un himne, un equip de fútbol...)  L’home és doble: Un ésser individual (limitat per l’organisme i el context) Un ésser social (representa l’ordre intel·lectual i moral de la societat) Moral= conjunt de normes.
En la mesura en què participa de la societat, l’individu es transcendeix naturalment a ell mateix, quan pensa igual que quan actua. (p.41)  Les categories són necessàries perquè sense elles no pot funcionar el pensament.
 Durkheim afegeix que el seu origen és social: …expressen les relacions més generals que es donen entre les coses (…). Perquè si en cada moment del temps els homes no es posessin d’acord en aquestes idees essencials, si no tinguessin un concepte homogeni del temps, l’espai, la causa, el nombre, etc., tot acord entre les intel·ligències esdevindria impossible i, per consegüent, tota vida comuna. (pp.41-42)    L’autoritat de la societat: a fora nostre hi ha l’opinió que ens jutja: aquest sembla ser l’origen de l’autoritat, inherent a la raó i que fa que acceptem amb confiança, p.e. les normes.
Les categories canvien segons els indrets i les èpoques.
La societat és un imperi dins un imperi; forma part de la natura, n’és la més alta manifestació. El regne social és un regne natural, que no es diferencia dels altres sinó per la seva complexitat més gran. (p.43)  Teoria del coneixement de Durkheim: Les categories deixen de ser considerades com a fets primaris i inanalitzables.
Les categories són savis instruments de pensar que els grups humans han forjat laboriosament al llarg dels segles i en els quals han acumulat el millor del seu capital intel·lectual. (p.44) Les categories resumeixen tota una part de la història de la humanitat.
Per saber de què són fetes aquestes concepcions q no hem fet nosaltres mateixos, no n’hi pot haver prou amb interrogar la nostra consciencia, es a fora nostra q cal mirar, es la historia q cal observar, es tota una ciència q cal instituir, ciència complexa, q nomes pot avança lentament, per un treball col·lectiu i a la qual la present obra aporta, a títol d’assaig, algunes contribucions fragmentaries, pag.44.
Hem de crear la sociologia.
   Funció social de la religió: preservar la solidaritat social.
Afebliment religions deixa buit identitari.
El pas a la solidaritat orgànica és la necessitat de posar-se d’acord per explicar coses.
Conclusió En tot cas, eren les representacions i les creences, allò que es considerava l’element essencial de la religió (…). La veritable funció de la religió [és] fer-nos actuar i ajudar-nos a viure. El fidel que ha combregat amb el seu déu no és tan sols un home que veu unes noves veritats que el no creien ignora; és un home que “pot” molt més. Sent en ell més força, bé per a suportar les dificultats de l’existència, bé pe a vèncer-les. (p.421).
Necessitem la religió xq ens dicta unes normes, ens regula el comportament, etc.
Conclusió  El paper del llenguatge en l’evolució de la societat: estructura les idees.
El culte no és simplement un sistema de signes amb els quals la fe es tradueix a l’exterior, és el conjunt dels mitjans amb els quals es crea i es recrea periòdicament. (p.422) Ell l’analitza i dedica una part important a la conclusió, explica quin es el paper del llenguatge a traves d’ell ens entenem.
Conclusió …les mitologies s’han representat de tantes formes diferents, però que és la causa objectiva, universal i eterna d’aquestes sensacions “sui generis” de què es compon l’experiència religiosa que és la societat. Hem demostrat quines forces morals desenvolupa i com desvetlla aquest sentiment de suport, de salvaguarda, de dependència tutelar que vincula el fidel al seu culte. (…) Perquè allò que fa que l’home sigui home és aquest conjunt de béns intel·lectuals que constitueix la civilització, i la civilització és l’obra de la societat. (p.423).
La seva idea d’on ell parteix per veure com sorgeixen i com van canviant.
Explica q l’home ha intentat representar-se a si mateix a traves de les mitologies, a traves de unes idees q no estan a la realitat sinó q formen part del seu pensament. Vol veure com es regula la vida dels individus. Es la moral. Com aquets homes es senten vinculats a traves del ritus, això genera solidaritat = sentiment de suport. Aquí es on explica q de la religió surt la ciència.
Conclusió Hem establert, al llarg del camí, que les categories fonamentals del pensament i, per consegüent, la ciència, tenen orígens religiosos. (…) Per tant es pot dir, en resum, que quasi totes les grans institucions socials nasqueren de la religió. (p.423) Totes les grans institucions surten d ela religió menys l’activitat econòmica.
 Excepció: l’activitat econòmica  Weber ho farà amb “L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme” Weber escriu un llibre: l’ètica protestant, vincula uns valors morals, una ètica, vinculada a Anglaterra q s’ha desenvolupat el capitalisme abans q a altres països.
Conclusió  Les forces religioses són forces humanes, morals. Xq les crea l’home.
 Els elements que les componen han estat agafats de la consciència i objectivats. Els situem fora de nosaltres.
Totes les religions, àdhuc les més grosseres, són, en cert sentit, espiritualistes: perquè les potències que posen en joc són, abans de res, espirituals i, d’altra banda, és sobre la vida moral, on tenen la funció principal d’actuar. (p.324) La objectivació q fem, Durkheim explica q ho fem en les practiques religioses, els moments defervescència (festes, sopars de nadal, etc.) crea vincles.
Conclusió  La societat que es reflexa en la religió és una simple idea que ve a traduir en la consciència les nostres aspiracions més o menys obscures envers el bé la bellesa i l’ideal. Ara bé, aquestes aspiracions tenen llurs arrels en nosaltres; per tant no hi ha res a fora nostre que ens en pugui donar la raó. D’altra banda, són ja religioses per elles mateixes; la societat ideal, doncs, suposa la religió, lluny de poder-la explicar. (p.425).
*La religió es allò q volem ser, la representació del bé del mal, lo bo i lo dolent de l’home estan representades en al religió. La societat q canvia i evoluciona trenca aquests valors, entra en crisi. Tot son creacions humanes.
 La qüestió és saber d’on ve aquesta idealització.
 Es crea en l’home un món que només existeix en el seu pensament i que li atribueix major dignitat.
L’ideal personal es desprèn així de l’ideal social, a mesura que la personalitat individual es desenvolupa i esdevé una font autònoma d’acció. (p.427,Conclusió) Quan durkheim parla d ela religió i d’aquesta representació de ideal de societat, es crea en l’home una idea de món perfecte en el seu pensament, es fruit del nostre pensament.
Evolució de la religió: aquest ideal es va modificant, va canviant.
Conclusió  Una societat no es pot crear ni recrear sense crear, al mateix temps, l’ideal. (p.427)  Idealització sistemàtica: característica essencial de les religions.
 El sentiment religiós sorgeix de certs graus d’intensitat de la vida col·lectiva: estat d’efervescència que canvia l’activitat psíquica (p.426).
2013: 150 anys de l’abolició de l’esclavitud.
Canvis al llarg de la historia.
   1852: Uncle Tom’s Cabin: novel·la q explica la realitat de l’esclavitud, esclaus negres.
1863: 1963: 100 anys més tard, Luther king , lluita per la igualtat.
Tenen un comú q tots tenien un ideal. Sense aquest ideal mai la humanitat hagués pogut avançar, la religió dona aquest ideal i per això no pot desaparèixer, lluita de drets civils, lluita constant per a aconseguir canvis.
Conclusió  La consciència col·lectiva és una altra cosa que no un simple epifenomen de la seva base morfològica, igual que la consciència individual és una altra cosa que no una simple florescència del sistema nerviós. (p.428) (diferència amb Karl Marx).
Durkheim dona molt importància aquesta consciència i valors ètics Marx en canvi donava importància a les forces productives, no vol dir q siguin contraris, sinó q estudien coses diferents.
 La religió és un producte de causes socials: - culte individual: formes individualitzades de forces col·lectives.
- i també universal: creences compartides (p.429).
Aquesta es la clau, la religió et vincula amb els altres.
Les practiques col·lectives reforça la creença.
Conclusió  Com es crea la religió? (…) aquesta reconstrucció moral només es pot obtenir per mitjà de reunions, d’assemblees i de congregacions on els individus, estretament propers els uns dels altres, reafirmin en comú els seus comuns sentiments; d’on resulten unes cerimònies que, pel seu objecte, pels resultats que produeixen i pels procediments que s’hi utilitzen, no difereixen en natura de les cerimònies pròpiament religioses. (p.431).
Aquesta moral l’assumim xq esta interioritzada a traves de practiques col·lectives, actes on les persones es senten vinculades. Reafirmar els sentiments comuns.
Conclusió  Com canvien les religions? …sorgiran ideals nous i emanaran noves fórmules que, durant un temps, serviran de guia a la humanitat; i un cop viscudes aquestes hores, els homes sentiran espontàniament la necessitat de reviure-les de tant en tant pel pensament, és a dir, de mantenir-ne el record per mitjà de festes que en revifin regularment els fruits. (p.431).
La religió es reconstrucció, va variant amb els nous ideals. Les societats necessiten un ideal per a anar avançant.
Conclusió  Què és la religió? …les festes, els ritus, en una paraula el culte, no són pas tota la religió. Aquesta no és tan sols un sistema de pràctiques; també és un sistema d’idees l’objectiu de les quals és d’expressar el món; hem vist que fins i tot les més humils tenen la seva cosmologia. (p.432)   Les realitats a les quals s’aplica l’especulació religiosa són les mateixes que després serviran d’objecte de reflexió als savis: LA NATURA, L’HOME, LA SOCIETAT. Implica 3 elements, preocupa a la religió i després preocuparà a la ciència. La religió no busca al realitat sinó mantenir els vincles socials.
La ciència expressa la vida, la religió la crea.
Conclusió  La fe és abans de res un impuls per actuar. La fe ja no exerceix autoritat, es separen 2 mons la societat sorgeix juntament amb la societat. La ciència i la religió son funcions diferents.
 La ciència es manté sempre a distància de l’acció: ciències socials, psicologia, ciències de la natura.
D’ençà que s’ha establert l’autoritat de la ciència, cal tenir-la en compte (…). Des d’aquest moment, la fe ja no exerceix sobre el sistema de representacions que es poden continuar anomenant religioses la mateixa hegemonia d’abans. (p.435) Conclusió En tota mena de religió, els déus són individualitats distintes les unes de les altres; malgrat això, són concebuts, no percebuts. Cada poble es representa d’una certa manera, variable segons les èpoques, els seus herois històrics o llegendaris; aquestes representacions són conceptuals. (p.436) Aquest concepte per Durkheim es molt important, xq va canviant.
Conclusió(p.437)  El concepte és relativament immutable i universalitzable: Un concepte no és el meu concepte; el tinc en comú amb d’altres homes o, en tot cas, els pot se comunicat. (…) és una representació essencialment impersonal: per ell es comuniquen les intel·ligències humanes.
 Les representacions col·lectives són més estables que les individuals: el llenguatge i el sistema de conceptes que tradueix, és el producte d’una elaboració col·lectiva. Allò que expressa és la manera en què la societat en conjunt es representa els objectes de l’experiència.
Dona dos definicions, els concepte diu q es relativament immutable amb les èpoques.
Les representacions col·lectives son més estables q les individuals. El concepte de divinitat es uan representació col·lectiva, les representacions individuals no tenen tant a veure amb lo q ell explica.
Conclusió  Cada civilització c ac ó té un sistema organitzat de conceptes que la caracteritza: Però si, abans de res [els conceptes], són representacions col·lectives, afegeixen a allò que ens pot ensenyar la nostra experiència personal tota la saviesa i la ciència que la col·lectivitat ha acumulat al llarg dels segles. (p.438) Conclusió (…) encara avui la immensa majoria dels conceptes que utilitzem no s’han constituït metòdicament; els obtenim del llenguatge, és a dir, de l’experiència comuna, sense que hagin estat sotmesos a cap crítica prèvia. (p.440) CATEGORIA Aplicable a tota la realitat.
Marcs permanents vida mental Gènere humà Temps (total Espai (total CONCEPTE Aplicable al regne social Grup humà Ritme social, vida individual Espai ocupat per la societat Conclusió La societat suposa, doncs, una organització conscient d’ella mateixa que no és res més que una classificació. (p.445) (…) hi ha una part impersonal en nosaltres perquè hi ha una part social en nosaltres i, com que la vida social comprèn alhora representacions i pràctiques, aquesta impersonalitat s’estén de manera ben natural tant a les idees com als actes. (p.448) Conclusió El lligam que unia al principi el pensament a unes individualitats col·lectives determinades es va deslligant cada cop més; (…) encara es va fent impersonal i s’universalitza. El pensament de veritat i pròpiament humà no és una dada primitiva; és un producte de la història; és un límit ideal al qual ens aproximem sense parar, però que, segons tota versemblança, mai no arribarem a atènyer.(p.447) Mai no arribarem al ideal de la religió xq es un ideal, però si q el necessitem per saber quin es el nostre camí.
Es producte d ela historia, tot el saber es la acumulació dels segles i segles.
Desenvolupa el mètode inductiu de Durkheim, no fa deduccions concretes, sinó q fa al reves, busca la religió en el seu format més simple i en les practiques i creences n’extreu la teoria general.
Conclusió Una societat és el feix més potent de forces físiques i morals que la natura ens presenta en el seu espectacle. Enlloc no es troba una riquesa semblant de materials diversos, portats a aital grau de concentració. Per tant no és sorprenent que se’n desprengui una vida més alta que, reaccionant sobre els elements dels quals resulta, els eleva a una forma d’existència superior i els transforma. (p.448) No es pot explicar la societat sense la moral.
RESUM DURKHEIM Ordre de quan escriu les obres: Divisió del treball social 1893 Las regles del mètode sociològic 1895 El suïcidi 1897 Les formes elementals de la vida religiosa 1912 1. Divisió del treball social Solidaritat mecànica (primitives) - dret repressiu - només hi ha una sola consciencia, la Consciència col·lectiva = individu.
Solidaritat orgànica (societats modernes) Més divisió del treball social.
- dret restitutiu.
- El q uneix als individus es la necessitat, dependència i relacions de altres. Exemple jo faig cadires, necessito algú q faci taules.
- Hi ha un dret, q fa q complim determinades normes.
- Hi ha una divisió de la consciencia: individual i col·lectiva.
Definició: Consciencia col·lectiva: ètica, valors (moral) compartits. Creences i sentiments comuns a totes les societats.
Consciencia individual: 2. Las regles del mètode sociològic 1895 Fets socials: llenguatge, el crim, divorci, etc.
Son fets externs, coercitius, independents al individu.
Els fets socials s’han d’estudiar com a COSES.
Crim: es funcional i necessari per la societat.
Funció social de la religió: cohesió social.
Funció del llenguatge: estructura les idees.
3. El suïcidi 1897 Conceptes: - Integració (moral) - Regulació (normes) Segons quin dels dos tipus falli, q sigui massa alt o massa baix...
Quan el grau d’integració es massa alt... altruista.
Quan el grau de regulació es massa baix.... egoista.
Quan el grau de regulació es massa alt.... fatalista.
Quan falten les normes..... anòmic.
Tipus de suïcidi: - Anomia: falta de normes.
Major anomia: en èpoques de bonança econòmica sobretot als patrons, comerç. Es trobaven en una situació desconeguda. Menys regulació.
- Fatalista: massa normes - Altruista - Egoista 4. Les formes elementals de la vida religiosa 1912 - Mètode inductiu: analitza les societats simples, les mes primitives formes de religió en les tribus Australianes.
...