3.3. Esquema sobre el Neolític d'Àfrica, Àsia i Amèrica (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Prehistoria
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 28/05/2014
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

NEOLÍTIC A ÀFRICA, ÀSIA I AMÈRICA (àrees nuclears, espècies, dinàmiques d'expansió) (no cultures ni cronologies concretes)(només idees generals) Aparició del neolític i dinàmiques d'expansió Característiques generals Zones i zones nuclears ÀFRICA -Holocè ->canvis -> c-r aniran transformant la seva economia.
-Neolitització molt diversa i heterogènia, molt diferent p. ex. d'Europa: no és un procés progressiu. Diferents punts adopten el neolític i, després, no progressivitat.
Procés d'expansió molt lent (algunes zones c-r molt de temps, fins s.XIX (colonització) i l'actualitat).
-Àfrica: peculiaritats: • espècies autòctones molt concretes: mill, arròs africà, cereals diversos • també bous autòctons • La ceràmica arriba abans que la producció • Neolític fonamentalment de ramaders (no agricultura, i la poca, molt rudimentària) • semi-sedentaris • no desenvolupats urbanísticament • agricultura només serà imp. en algunes zones quan sigui amb la ramaderia i el ferro, molt tardanament.
• continent poc estudiat -Moltes diferències entre la meitat nord i la zona subsahariana.
MOSTREN LA TRANSICIÓ: ibesromausians (150007000) i capsians (8000-5000) NORD D'ÀFRICA: • Neolític mediterrani (5800) -D'iberomaurissià. Semblant al mediterrani europeu (ovelles, cabres, cardial...). S'arriba al neolític per influències europees.
• N. de tradició capsiana (5000) -També semblant mediterrani (ovicaprins) i Neolititzat per influències europees i del Prox.
Orient ÀSIA -Neolitització des del Prox. Orient (per Índia i Àsia occidental) i des de Xina fins arribar també a la Índia i, a l'altre extrem, la Polinèsia • • • XINA • • • • • continent gran, complex i poc estudiat zones climàtiques i biogeogràfiques diverses-> moltes diferències en els recursos.
Prox. Orient, Xina, Sibèria, Japó, sud-est asiàtic, Índia Àrea nuclear! Assoleixen el neolític de forma autònoma.
Ceràmica abans que neolític Habitada des de fa molt per homínids. Amb Holocè-> canvi de clima i recursos-> ampli espectre i, després, neolitització dels c-r.
TRANSICIÓ: Nord i Sud: NORD: -lligat al riu groc, àrid. Mill. Acumulacions de loess al sòl.
AMÈRICA -Ocupació tardana, només pel Sapiens modern* -Fase prehistòrica: • Etapa pre-puntes de projectil (abans 14000) (c-r amb indústries primitives) • Etapa puntes de projectil (a partir del 14000) (extinció mega-fauna, tecnologia + complexa, cacen espècies + petites...) • Etapa arcaica (des de 8000) (fi glaciacions, canvis de clima i entorn...
especialitzacions en pesca i recol·lecció de mol·luscs. Aniran incorporant l'agricultura tot i seguir sent itinerants.
• Climes i paisatges diversos-> neolític diferent • A Amèrica les 1es comunitats agrícoles apareixen en diferents zones: Meso-amèrica i Andes, com a zones nuclears. Altres zones, com l'Amazònia o l'est dels EEUU, podrien ser-ho també, però no és segur.
• Caçadors agricultors bàsicament, poca ramaderia.
• Ceràmica apareix molt tard respecte a l'agricultura.
• Conrearan però seguiran sent itinerants.
MESOAMÈRICA • 7200-> primeres plantes conreades.
Aniran augmentant progressivament, però seran un complement de les altres activitats. I només semi-sedentaris. I la ceràmica no arriba fins el 2500! -Neolític molt llarg, que no implica sedentarisme ni ceràmica fins 2500, quan creix població, centres urbans... i arriabarà la primera civilització: els Olmecas.
ZONA ANDINA N. del Sàhara-sudanès (6000) -àrea nuclear! pas autòcton cap a la neolitització -zona no tan desèrtica com ara, molt ocupada per c-r. Després de l'Holocé: caça de diversitat d'espècies, imp. pesca, molts cereals...
-a partir del 6000-> autònomament arriben als bous domèstics. Però no neolític de agricultors, només ramaders.
-a partir del 5500-> ovicaprins: ja sí influències.
-i ja ben tard, 2500-> agricultura: mill, sorgo, ñame. Enterraments en túmuls o cercles de pedra -Neolític de Jartum-> mateixes característiques, per influències saharianes (des de 5000) • N. de la vall del Nil -No àrea nuclear tot i que abans la consideressin la primera i l'origen de la resta.
-ve des del Prox. Orient i són molt semblants -grans diferències entre: Baix Egipte (molt fèrtil, característiques del Prox Orient) i Alt Egipte (menys fèrtil, menys sedentaris, + c-r.
Però apareixerà la cultura Nagada, que desenvoluparà l'Egipte predinàstic) ÁFRICA SUBSAHARIANA • Un altre món. Zones diferents (oriental, occidental i austral) • A la zona oriental, neolític al 4000, però lenta neolitització fins el 1000. Per l'ardificació i la sequedat progressiva, els grups es desplacen cap al sud amb el neolític.
-No agricultura fins 1000, però llavors espècies autòctones que no hi ha a altres llocs, com el plàtan.
• Curiosa la cultura Nok, que al 1000 arriba al ferro! en un lloc com Àfrica! Segurament d'aquests surt la cultura Bantú, que dominen el ferro, la ramaderia i l'agricultura.
S'expansionen i aniran establint el neolític des del 1000 pels llocs que falten del sud.
• -8000-> assentaments del riu groc comencen a donar el pas al neolític. No agricultura clarament, però intents amb el mill.
Primeres ceràmiques, anteriors a l'agricultura. Porcs i gallines domèstiques.
Cabanes rodones, sitges...
• SUD: -lligat a la vall del Yangtse, humit, càlid, llacs. Arròs.
-Neolític autònom. 8000? o abans, ja ceràmica, i encara no producció.
-6000-> porcs i gallines domèstiques -estudis recents veuen una possible domesticació de l'arròs en 8000 • així, des del 8000: mill al riu groc i arròs al sud. Després domestiquen gallina i porc • NEOLÍTIC JA ESTÉS. 2a FASE: Nord, Costa i Sud-est: • NORD -mill, ceràmiques evolucionades, porc i gos, assentaments complexos (rodons i quadrats) • LITORAL -pobles lecustres, molt arròs domesticat, porcs...
• SUD-EST -també s'estén aquí: 3000 • 2000: etapa dinàstica: dinastia Xia. Després Din. Shang->escriptura xinesa + antiga: comença la història.
SUD-EST D'ÀSIA • A parir neolític de Xina, que s'expandeix.
Navegant es traslladen al sud i els hi porten el conreu de l'arròs. Cada cop a llocs més llunys, fins la Polinèsia (a alguns llocs mil anys d.C.!) SIBERIA • Clima afecta un ritme diferent. Ocupacions tardanes. Neolitització tard també (4t-3r mil·lenni). A partir del 4000, per influències xineses, comencen a conrear, però no es pot tant pel clima i quedaran c-r (de mamífers marins, rens i pesca). Ramaders de rens (únic • • • • Gran abundància de recursos.
Com a Mesoamèrica, c-r des de 10000 BC, que cap al 7000 utilitzaran altres recursos per complementar la cacera.
2 àrees: Costa: -especialitzats en recursos marítims -5000-> primers indicis d'agricultura (com a complement dels recursos marins) i comencen sedentarització.
-3000-1800 pre-ceràmic final->s'estenen aquests assantaments d'economies mixtes.
Espècies s'estenen: blat de moro, cotó i carbassa. Nous conjunts arquitectònics.
Però no ceràmica! Perquè usaven les carabasses com a contenidors? Zones altes: -conreus molt diversos: primer fesols i carbasses, blat de moro, després les que seran + imp.: quinoa i patata.
-5000: protodomesticació de camèlids.
Domesticació des de 4000, de l'alpaca, la llama, el conill porquí. És l'única zona amb ramaderia! -3000-1800 pre-ceràmic final també.
Estructures complexes.
Tant en costa com zones altes: 1800-> apareix la ceràmica.
-A Mesoamèrica i Andes, neolitització i creació de civilitzacions importants. Però en altres zones d'Amèrica, c-r fins etapes molt recents, i zones amb neolític molt primitiu molt temps.
cèrvid que es domestica) JAPÓ • • • Holocè->estabilització costa->c-r s'estenen i augment demogràfic. Propers a l'aigua.
Període Jamon (10000-500)-> llarga etapa epipaleolítica! C-r, però, tenen ceràmica.
Alguns volen veure algunes evidències d'agricultura. No està provat.
500->agricultura per influències xineses.
Triguen tant perquè ja tenien els recursos necessaris sense conrear. El clima i la necessitat són bàsics al canvi.
ÍNDIA Vall de l'Indo • No és àrea nuclear (ve del Prox. Orient), tot i que aviat crees importants civilitzacions.
• Fase aceràmica (7000-5000). Perquè arriben gricultors-ramaders del preceràmic del Prox.
Orient. Com està prop del Prox. Orient, arriben els canvis molt ràpid.
• Caract. del Prox Orient (ovicaprins, blat, ordi) • 5000->ceràmica • 3500->calcolític • S'arribarà a fase històrica també ràpidament Riu Ganges • A l'Índia arriben influències des del Prox.
Orient per la zona de la vall de l'Indo, en cronologies molt antigues. Però per la zona del Ganges, arriben influències de Xina.
  *-Teories sobre l'entrada: • des d'Oceania, per la Polinesia fins Sud-Amèrica • des d'Europa, vorejant les masses glacials fins al nord-est d'Amèrica • des del nord-est d'Àsia per Beringia, fins al nord-oest d'Amèrica. (la + probable) (el corredor de Beringia s'obre i tanca, llavors s'hauria obert per l'última glaciació i, amb l'Holocè, es desgelaria Canadà i podrien passar els c-r a nord-america (sobretot zona sud). Així s'instal·larien fa uns 14000 anys. Va amb la tª del poblament tadà.
-Teories sobre el moment d'arribada: • Teoria del poblament tardà o del Consens de Clovis (fa 14000 anys) • Teoria del poblament precoç (entre 100000 i 22000 anys) (la ruta d'entrada, així, seria una altra: seguint la costa pel mar, igualment de la zona de Beringia, fins arribar a nord-Amèrica) -el cert es que encara hi ha dubtes en tot això. Potser vingueren des de diverses parts.   CONCLUSIÓ: -Els processos de neolitització són molt diversos en funció del lloc. Evolucions diferents en cada continent. Exemples: • Ceràmica: tradicionalment s'associava estrictament al neolític. Però a llocs com Àfrica o Xina apareix molt abans, i a llocs com Amèrica, molt després.
• Sedentarització: neolític ho implica, però no sempre, com per exemple a Amèrica, on conreen però es traslladen amb freqüència.
• Importància agricultura-ramaderia varia: ex: Amèrica: no gaire ramaderia però sí agricultura. Àfrica: són bàsicament ramaders.
-Abans tot es plantejava en funció del Prox. Orient, on neolitització i neolític seguien cert ordre en els passos. Però a altres llocs fou diferent. Explicació del neolític és molt més complexa. I el mateix passa amb la metal·lúrgia: Europa i Prox. Orient les primeres civilitzacions ja la tenen, però no així a Amèrica.
    ...

Tags: