Prova Tema 4_Resolt (2) (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Fisica
Año del apunte 2009
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

SOLUCIÓ: Prova 4 Descripció: Prova d'hidrodinàmica Informació: Els alumnes podran accedir a la prova des de les 20:00 del dia 20-04-2006 fins les 15:00 del dia 21-04-2006, i els resultats estaran disponibles el dia 22-04-2006 a les 12:00.
La prova consta de 15 preguntes i cadascuna d'elles suma 1 punt. Cada resposta mal contestada resta 0.33 punts.
La durada de la prova és de 30 minuts.
inici > Hidrodinàmica 1. En un capil·lar sanguini, el moviment de la sang es produeix a) a nombre de Reynolds gran b) a nombre de Reynolds petit c) a nombre de Reynolds gran o petit depenent de les condicions d) Cap de les anteriors respostes és correcta inici > Hidrodinàmica 2. La velocitat d’un cotxe passa de 80 km/h a 120 km/h. La força de resistència de l’aire al moviment del cotxe, s'ha multiplicat per a) 1,5 b) 3 c) 2,25 d) 3,375 inici > Hidrodinàmica 3. La sustentació de l’ala d’un avió a) Depèn de l’àrea de l’ala b) Depèn del quadrat de la velocitat c) Depèn de la densitat de l’aire d) Totes les respostes anteriors són certes inici > Hidrodinàmica 4. Una canonada per la qual circula un gas en arribar a l'estació de bombeig redueix la secció a la meitat. La velocitat de circulació del fluid a) es redueix a la meitat si el fluid és incompressible b) es duplica si el fluid és compressible c) depèn de com canviï la densitat d) totes les respostes anteriors són certes inici > Hidrodinàmica 5. En un conducte horitzontal de càrrega del cru en vaixells d’una refineria circula el combustible pràcticament sense fricció. La secció del tub es redueix en arribar al vaixell i, per tant, a) La velocitat del cru augmenta b) La velocitat del cru disminueix c) La velocitat del cru es queda igual d) Cap de les respostes anteriors és certa inici > Hidrodinàmica 6. Una barca es mou gràcies a un motor fora borda de 15 cavalls amb una velocitat màxima de 20 nusos. Si s'utilitza un motor de 30 cavalls, quina seria la velocitat màxima que pot assolir a) 25,2 nusos b) 40 nusos c) 37,5 nusos d) Falten dades per a poder contestar inici > Hidrodinàmica 7. El nombre de Reynolds d'un objecte que es mou per un fluid en repòs, a) Depèn de la velocitat de l'objecte b) Depèn de la densitat del fluid c) Depèn de la viscositat del fluid d) Totes les respostes anteriors són certes inici > Hidrodinàmica 8. En un conducte horitzontal de càrrega del cru en vaixells d’una refineria circula el combustible pràcticament sense fricció. La secció del tub es redueix en arribar al vaixell i, per tant, la pressió a l’entrada del vaixell comparada amb la pressió a on la secció transversal és més gran és a) Més gran b) Més petita c) La mateixa d) Cap de les respostes anteriors és certa inici > Hidrodinàmica 9. La velocitat d’un cotxe passa de 80 km/h a 120 km/h. La potència per vèncer la força de resistència de l’aire al moviment del cotxe, s'ha multiplicat per a) 1,5 b) 3 c) 2,25 d) 3,375 inici > Hidrodinàmica 10. El món on el nombre de Reynolds és gran a) Està dominat per la inèrcia b) No existeix sense turbulència c) La fricció no juga un paper rellevant d) Totes les respostes anteriors són certes inici > Hidrodinàmica 11. Un riu del Pirineu condueix, per una zona amb poc desnivell, un cabal de 100 m*3/s. El riu entra a una zona on es produeix un estretament important a) El cabal del riu augmenta b) El cabal del riu es manté igual c) El cabal del riu disminueix d) Falten dades per poder contestar.
inici > Hidrodinàmica 12. Un dipòsit, foradat pel seu fons, està mig ple d'aigua. Si afegim aigua de tal manera que l'altura d'aquesta es dobla, la velocitat de sortida de l'aigua a) es dobla b) val la meitat c) es multiplica per 1,41 d) es divideix per 1,41 inici > Hidrodinàmica 13. Quan bevem una beguda refrescant mitjançant una palla de plàstic, produïm amb la boca o inferior a l’atmosfèrica a) una pressió superior a l'atmosfèrica b) una pressió inferior a l'atmosfèrica c) no canviem la pressió d) cap de les anteriors respostes és correcta inici > Hidrodinàmica 14. Una gota de pluja esfèrica de 0,001 cm de radi cau per l'aire (viscositat de l'aire 0,01 cp, densitat de l'aire 0,001 g/cm*3; densitat de l'aigua 1 g/cm*3). Suposant que durant el seu moviment segueix la llei de Stokes, la velocitat màxima de caiguda és a) 2,178 m/s b) 2,178 cm/s c) És impossible que segueixi la llei de Stokes d) Cap de les respostes anteriors inici > Hidrodinàmica 15. La llei de Newton de la viscositat a) Relaciona l’esforç amb el gradient de pressió b) Relaciona l’esforç amb el gradient de temperatures c) Relaciona l’esforç amb el gradient de velocitats d) Totes les anteriors respostes són certes ...