Tema 8. Medul·la espinal (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Anatomia II
Año del apunte 2016
Páginas 10
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 39
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín Tema 8. Medul·la espinal Morfologia externa: La medul·la espinal es troba al conducte vertebral i presenta una forma cilíndrica. Superficialment es diferencia, una fissura mitja anterior, un solc anterolateral, un solc postero lateral i un solc mig posterior.
Del solc anterolateral surten "filets reticulars" que formen l'arrel anterior o arrel motor.
Del solc posterolateral surten "filets reticulars" que formen arrel sensitiva o arrel posterior.
Quan aquestes dues arrels s’uneixen formen el nervi espinal o nervi raquidi.
Les arrels posteriors o sensitives tenen un gangli espinal.
En l'adult, la medul·la espinal s'acaba a nivell de L1,L2. A partir d'aquí, hi trobem arrels anteriors i posteriors que van a buscar el forat conjuntiu corresponent. Les arrels que surten s'anomenen "cua de cavall".
Morfologia interna: En un tall transversal trobem la zona central de substància grisa (cossos de les neurones). I al volant hi trobem la substància blanca (axons de neurones). Concretament al contrari que al cervell.
Substància grisa: Es diferencien 3 zones: banyes posteriors, substància grisa intermèdia i banyes anteriors.
Banyes posteriors :Tenim cossos de neurones, els axons de les quals s'uniran a les vies sensitives ascendents (cervell, cerebel i tronc).
La banya posterior es divideix en substància gelatinosa, cos de la banya posterior i nucli de Clarke.
Substància grisa intermèdia: Hi trobem neurones autònomes pregangliolars Banyes anteriors: Hi trobem motoneurones(innerven fibres musculars) alfa i gamma Substància blanca: Es divideix en cordons: anteriors, laterals i posteriors Cordons anteriors: Van de la fissura mitja anterior fins al solc anterolateral Cordons posteriors: Van del solc anterolateral al posterolateral Cordons posteriors: Van del solc posterolateral al solc mig posterior A nivell cervical i toràcic només fins a T6, el cordó posterior el subdividim en: cordó gracil i cordó cuneiforme. A nivell de bulb també té 2 cordons.
Vies ascendents Porten informació somatosensitiva cap al tàlem o cap el cerebel. La que va al tàlem acaba a la escorça cerebral, mentre que la que va al cerebel, la informació serveix per regular els patrons motors.
Per que la informació d'un receptor arribi al cerebel o còrtex es fa un relleu de 3 neurones: 1a neurona: Es troba al gangli espinal (neurona de 1er ordre).
Té 2 axons: un perifèric que va al receptor i un central que va a la 2a neurona.
2a neurona: Es troba a la substància grisa de la banya posterior de la medul·la (neurona de 2n ordre) 3a neurona: Es troba al tàlem (neurona de 3er ordre) i d'aquí arriba al còrtex cerebral.
Les vies ascendents que estudiarem són: Via del cordó posterior Tracte espinotalàmic Vies al cerebel Les vies descendents que estudiarem són: Via piramidal Via del cordó posterior: Hi circula informació del tracte epicrític o tacte discriminatiu. També hi passa informació relacionada amb la pressió, vibració i prociocepció concient.
La informació és recollida per un receptor (mecanoreceptor).
Recorregut: - La neurona de 1er ordre, situada al gangli espinal té dues prolongacions: Prolongació perifèrica: Va cap un mecanoreceptor.
Prolongació central: Penetra a la medul·la espinal i circula pel cordó posterior posterior. ( Per sota de T6 circulen pel cordó gràcil i per sobre de T6 pel cordó cuneïforme).
Els axons, segueixen un recorregut ascendent fins al bulb.
- La neurona de 2n ordre, es troba al bulb, concretament als nuclis gràcil i cuneïforme.
Els axons de les neurones de 2n ordre creuen la línia mitja (es fan contra laterals) i segueixen un recorregut fins al nucli ventral posterolateral del tàlem.
Aquest conjunt d’axons que acaben al tàlem s’anomenen lemnisc medial.
- Finalment, la neurona de 3er ordre acaba a les àrees 3,1,2 del còrtex.
“ Aquesta via ascendent recull la sensibilitat de coll cap a baix” .
Tracte espinotalàmic Hi circula la informació del tracte protopàtic, el dolor i la temperatura. Els nocioceptors capten el tracte propotàptic i el dolor, mentre que els termoreceptors capten la temperatura.
Recorregut: - La neurona de 1er ordre, situada al gangli espinal té dues prolongacions: Prolongació perifèrica: Va cap els receptors.
Prolongació central: Va a buscar la neurona de 2n ordre.
- La neurona de 2n ordre es localitza a la banya posterior, concretament a la substància gelatinosa. Els axons de la neurona de 2n ordre surten de la substància gelatinosa, creuen la línia mitja i segueixen un recorregut ascendent pel cordó posterior fins arribar al tàlem.
- La neurona de 3er ordre es localitza al tàlem (nucli ventral posterolateral). D’aquí, va al còrtex a l’àrea 3,1,2.
“El tracte espinotàlamic concretament és el que es coneix com el conjunt d’axons d’aquesta via que ascendeixen” .
“Aquesta via es homolateral si no es creua i contra lateral quan creua la línia mitja.
Vies al cerebel Les vies que van al cerebel porten informació procioceptiva inconscient que serà captada o recollida per 2 tipos de mecanoreceptors (fus muscular i òrgan tendinós de golgi).
Recorregut: - La neurona de 1er ordre, situada al gangli espinal té dues prolongacions: Prolongació perifèrica: Va cap els mecanoreceptors.
Prolongació central: Va a buscar la neurona de 2n ordre - La neurona de 2n ordre es troba a la banya posterior de la medul·la espinal (concretament al cos i al nucli de Clarke). Les neurones de 2n ordre que es troben aquí arribaran fins al cerebel.
Tracte espinocerebelós dorsal o posterior: Els axons que surten del nucli de Clarke circulen pel cordó lateral homolateral i arriben a l’escorça a través del peduncle cerebel·lós inferior.
Tracte espinocerebelós ventral o anterior: Els axons que surten del cos de la banya posterior creuen la línia mitja i circulen pel cordó lateral contra lateral. Finalment arriben al cerebel a través del peduncle cerebel·lós superior.
Vies descendents Via piramidal o tracte corticoespinal Tenen 2 neurones, a còrtex i a medul·la espinal. Es el principal mediador dels moviments conjuntament amb el tracte rubroespinal, el tracte reticuloespinal, el tàlem, els ganglis basals i la formació reticular.
Recorregut: - La neurona de 1er ordre o també dita motoneurona superior, es troba a l’àrea 4 o motor primària.
La meitat d’axons s’origina en l’àrea 4. L’altre meitat s’originen en les àrees d’associació motora i l’area somatosensitiva primària.
Aquest conjunt és el que coneixem com a via piramidal o tracte corticoespinal.
- Un cop formada l’agrupació d’axons, aquests descendeixen fins arribar al bulb. A nivell de bulb 85 % creuen la línia mitja i 15 % no creuen la línia mitja.
La decussació (creuament de fibres) es produeix a nivell de les piràmides bulbars.
- A partir del bulb, els axons baixen per la medul·la espinal fins les motoneurones inferiors localitzades a la banya anterior de la medul·la.
La connexió entre motoneurona superior i inferior pot ser directe o indirecte.
Els axons de les motoneurones inferiors acabaran al múscul.
Tracte corticoespinal lateral: El 85 % de fibres que creuen la línia mitja.
Tracte corticoespinal anterior: El 15 % de fibres que no creuen la línia mitja.
...