Setmana 9 (6 i 7 Novembre 2017) (2017)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 4º curso
Asignatura INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Profesor M.M.
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 12/11/2017
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL 6/11/2017 Ámbits d’intervenció A) Supòsits d’intervenció en el dret individual del treball: 1. Intervenció en l’activitat empresarial Queden alguns: - Alta dels centres de treball davant l’Autoritat Laboral.
- Deure de comunicar reobertura dels centres de treball.
- Autorització administrativa prèvia exigida per les ETT. A més tenen obligació d’inscriure’s a registre públic.
- També inscriure els tancaments de centres de treball i ETT.
2. Intervencions prèvies a la contractació dels treballadors - Autorització prèvia en treball de menors en espectacles públics (no supòsit d’explotació del menor).
- Autorització prèvia en treball d’estrangers (objecte de sanció per l’empresa).
3. Intervenció en col·locació i contracte laborales - Treballador a d’inscriure’s als serveis públics d’ocupació (s’ha d’estar buscant ocupació).
- Rebre declaració responsable de les agències d’ocupació.
- Agències d’ocupació han de remetre al servei públic d’ocupació la informació.
- Deure empresarial de comunicar els contractes que es celebrin i les pròrrogues, al servei públic d’ocupació.
- Comunicar també finalització dels contractes.
- Remetre còpia bàsica dels contractes firmat pels RT.
- Deure de les ETT d’informar del contractes de posada a disposició.
4. Intervenció en matèria de condicions de treball - Necessitat informar a l’Autoritat Laboral quan l’empresa recorre regularment al treball nocturn.
- Paper del FOGASA d’indemnitzar quan empresa no ha pogut (desprès de concurs) i complir cobrament del salari.
5. Intervenció en matèria de reorganització productiva Procediment administratiu que no exigeix autorització administrativa per qualsevol reorganització productiva (menys torns, trasllats col·lectius, reduccions de jornada, extincions massives de contractes, etc). Actualment l’AP no ha d’autoritzar.
6. Intervenció en matèria de seguretat i salut ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL - Administració exerceix tasques, d’acord amb PRL, d’informació, assistència tècnica i control.
- Tasca d’autoritzar entitats especialitzades en matèries preventives.
- AP certifica i imparteix formació en PRL.
B) Intervenció de l’Administració en el dret col·lectiu del treball 1. Constitució de sindicats i associacions empresarials - Administració ha de vetllar per això.
- Reconeix el caràcter de més representatiu d’un sindicat o patronal.
- Inscriure als estatuts.
2. Intervenció en les eleccions de RU Els que promouen les eleccions han de comunicar convocatòria a l’Oficina pública corresponent i aquesta penjarà al taulell els preavisos i el dia de les eleccions.
07/11/2017 - Potestat sancionadora L’estat te el dret al càstig, però té diverses manifestacions; penal i administratiu. Important distingir quan estem davant la potestat sancionadora de l’Administració i la penal de l’Estat.
El dret sancionador de l’AP és l’eina més habitual per reforçar el compliment de les lleis.
El més normal es que la gent ho compleixi, i en cas contrari el més normal es que es vagi per la via de l’administració. El penal és l’últim recurs, última ràtio.
Per que un sistema de sancions funcioni, hi ha d’haver gradació entre la gravetat de les conductes i la duresa de les sancions (si no es perd capacitat disuasòria). Estableixen criteris per avaluar les sancions. Principis fonamentals del règim sancionador.
En l’Administració qui tramita el procediment és l’AP, en l’àmbit del dret penal tenim la fiscalia.
Aplicarem la LISOS.
En l’àmbit de l’AP parlarem sempre d’infraccions de l’ordenament jurídic i sancions que s’imposen.
Penal > delictes i imposició de penes.
La CE prohibeix que en l’àmbit sancionador de l’AP es pugin imposar penes privatives de llibertat.
Principis constitucionals del dret administratiu sancionador: segons la LISOS s’ha de complir amb els principis constitucionals, a més alguns protegeixen drets fonamentals.
Art. 9.3 CE La Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics.
Irretroactivitat Disposicions de les disposicions sancionadores no favorables: de caràcter penal però també administratiu. Retroactivitat serà favorable.
Seguretat jurídica: te a veure amb el que estableix l’art 25.1 CE: Ningú pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa, segons la legislació vigent en aquell moment.
En aquesta frase trobem els principis de: - Legalitat: ha de regular les conductes que son sancionables (reserva de llei). Ha d’estar previst en una norma amb rang de llei.
- Tipicitat: la conducta sancionable estigui definida amb prou precisió a la llei. Definició precisa de les conductes infractores. Conceptes jurídics indeterminats: tenen solució de si o no, però precisen de precisió per saber si la conducta s’ha aplicat bé.
- Culpabilitat: els que han de ser sancionats són els responsables de la infracció. Els que tenien l’obligació d’ajustar la conducta a l’ordenament jurídic.
S’apliquen tant en el disseny de la legislació com en el moment d’aplicar-la, s’hi ha d’afegir també les garanties de l’art. 24 CE son garanties de defensa que impliquen: 1. La presumpció d’innocència i derivat d’aquest, la càrrega de la prova. Qui té la càrrega de la prova seria l’AP. Equilibri diferent en l’àmbit de l’administració, els funcionaris i documents públics tenen presumpció de veracitat.
Norma sancionadora actual (des del 2000): TR LISOS i RDL 5/2000. Es un text refós.
Es d’importància els capítols: Capítol 2 estructuració de les infraccions de caràcter laborals 3 matèria de SS 4 matèria de moviments migratoris y estranger 5 cooperatives 6. precisions sobre les sancions 7. fraccions per obstrucció de la tasca infractora.
...Comentario de ssalarcro en 2017-12-07 23:10:04
9 muy bueno