02.1. Sistema elèctric cardíac (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 22/04/2016
Descargas 26
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   2.1.  Sistema  elèctric  cardíac   El  sistema  elèctric  cardíac  de  conducció  està  format  per  diferents  grups  cel·lulars  específics  amb   propietats  elèctriques  especials.     S’inicia  en  el  nòdul  sinusal  (SA)  que  emet   diferents   branques   que   conflueixen   al   nòdul   aurícula-­‐ventricular   (AV).   Del   nòdul   AV   surt   una   única   branca   anomenada  fascicle  o  feix  de  His  del  qual   s’emeten   les   fibres   de   Purkinje   en   una   branca   dreta   i   una   branca   esquerra,   aquesta   última   es   divideix   en   branca   antero-­‐superior  i  postero-­‐inferior.       El   pas   de   l’estímul   elèctric   es   basa   en   la   fisiologia   del   potencial   d’acció   (PA).   La   cèl·lula   té   un   potencial   de   repòs   intracel·lular   negatiu   respecte   al   medi   extracel·lular.  Quan  arriba  l’estímul  elèctric  s’inicien  tot   un   seguit   de   fases.   La   primera   suposa   un   canvi   conformacional   dels   canals   iònics   transmembrana.   i   s’obren   els   canals   de   Na+   i   hi   ha   una   entrada   sobtada   de  Na+  a  la  cèl·lula  positivitzant  el  seu  potencial.  Quan   es   sobrepassa   el   valor   llindar   ja   no   és   pot   aturar   el   procés.   En   la   fase   de   meseta   (fase   2)   hi   ha   entrada   de   Ca2+   a   la   cèl3lula.   Hi   ha   un   moment,   en   la   fase   3,   que   comença   a   sortir   K+   de   la   cèl·lula   fent   el   potencial   menys   positiu.   En   la   darrera   fase   juga   un   paper   la   bomba   ATPasa   Na+/K+   que   facilita   el   retorn   a   la   situació   inicial   canviant   3Na+   intracel·lulars   per   2K+   extracel·lulars.         UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   La  diferència  entre  les  cèl·lules  conductives  del  nòdul  sinusal,  AV  i  fascicle  de  His  i  la  resta  és  que   les   primeres   tenen   un   pendent  d’auto-­‐despolarització.   En   altres   paraules,   no   requereixen   que   els  hi  arribi  cap  impuls  elèctric  per  a  iniciar  el  cicle   que   suposa   el   batec   cardíac.   Per   elles   mateixes   arriben  al  punt  llindar  de  no  retorn,  és  a  dir,  tenen   la   capacitat   d’iniciar   l’estímul.   Aquest   pendent   d’inici   pot   ser   més   o   menys   pronunciat   (com   més   pronunciat   més   ràpid   s’assoleix   el   valor   llindar)   depenent   sobre   tot   del   sistema   nerviós   vegetatiu:   un  to  simpàtic  dóna  un  pendent  més  pronunciat.     L’encarregat   de   regular   el   ritme   cardíac,   per   excel·lència,   és   el   nòdul   sinusal   encara   que   en   també  són  capaços  de  fer-­‐ho  en  situacions  d’emergència  el  nòdul  aurícula-­‐ventricular  o  les  fibres   del  fascicle  de  His.  El  ritme  no  iniciat  pel    nòdul  SA  serà,  per  definició,  més  lent  i  més  inestable.         -­‐ Nòdul   sinusal:   conjunt   de   cèl·lules   al   sostre   de   l’aurícula   dreta.   És   el   marcapassos   natural,   on   s’origina   l’impuls   elèctric   que   dóna   origen   a   un   batec   cardíac  (automatisme).  Està  influenciat  pel  SN  autònom.     -­‐ Nòdul  aurícula-­‐ventricular  (AV):  fibres  especialitzades  de  conducció.  El  nòdul   AV  serveix  per  a  filtrar  l’activitat  massa  ràpida  de  les  aurícules.     -­‐ Fascicle  de  His:   via   de   conducció.  És   el   grup   de   fibres   que   transporten   impulsos   elèctrics   a   través   del   centre   del   cor.   Es   divideixen   en   branca   dreta   i   branca   esquerra.     -­‐ Fibres   de   Purkinje:   fibres   especialitzes   miocardials   que   condueixen   l’estímul   elèctric  fent  que  aquest  es  contregui  de  manera  coordinada.       ...