TEMA 2 MEIOSI (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura Genética
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 17/03/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

MEIOSI Anna Jimenez Pouget Quina és la causa de la condició diploide? Aquests organismes es reprodueixen sexualment. L'organisme es desenvolupa a partir d’una cèl·lula resultant de la unió de dues cèl·lules especialitzades en la reproducció (gàmetes) i es forma un ZIGOT.
La reproducció sexual permet generar descendents que comparteixen informació genètica de dos progenitors (FECUNDACIÓ). Permet VARIACIÓ, que permet adaptar-se a noves condicions.
Per mantenir estable el nombre de cromosomes en la reproducció sexual cal un procés de reducció del nombre de còpies: MEIOSI.
Els organismes eucariotes presenten diferents cicles reproductius en funció de quan es doni la meiosi.
Exemple: Homo sapiens . Els testicles i els ovaris són els encarregats de generar cèl·lules n (GAMETOGÈNESI).
Però en alguns organismes la Meiosi produeix espores: ESPOROGÈNESI.
1 Anna Jimenez Pouget MEIOSI 2 divisions: 1a mitòtica i 2a meiòtica.
En la Profase els cromosomes homòlegs s’estan tocant, i al separar-los es produeix un trencament cosa que pot provocar l’intercanvi de cromàtides entre cromosomes homòlegs, es produeixen QUIASMES, hi ha un entrecreuament. Es produeixen com a conseqüència de la RECOMBINACIÓ. Si aquesta cèl·lula fos un gàmeta tindríem un problema, perquè tindríem informacions diferents, això podria generar problemes diferents. Per evitar això es fa una altre divisió obtenint una sola cromàtida.
Fonts de variabilitat genètica en la reproducció sexual:    Segregació independent dels cromosomes homòlegs a la primera divisió meiòtica Recombinació durant la primera divisió meiòtica Aparellament al atzar dels gàmetes 2n combinacions  n= nº de cromosomes Exemple: humà 223 possibles combinacions.
2 Anna Jimenez Pouget CICLES BIOLÒGICS Segons el moment on tingui lloc la meiosi hi ha 3 tipus de cicles: Haplont, Diplont i Diplohaplont.
Gametogènesi: totes les cèl·lules són 2n menys l’ou.
Esporogènesi: totes les cèl·lules són haploides menys l’ou.
Diplohaplont: plantes, pomeres, faveres...
ORGANISMES EUCARIOTES DIPLOIDES Són el resultat d’un ou que és la fecundació de dos gàmetes que provenen de dos progenitors.
GÀMETES  resultat de la  GAMETOGÈNESI  MEIOSI  ESPOROGÈNESI  MITOSI Un únic joc de cromosomes.
El descendent hereta aleatòriament un (1) cromosoma de cada parella de cromosomes homòlegs dos (2) de cada progenitor.
En la reproducció sexual el descendent hereta un joc de cromosomes (n) de cada un dels seus progenitors.
Transmissió hereditària (Mendelisme) - Mutacions, gens i al·lels Gregor Mendel (1822 – 1884) La informació continguda en els gens compartits en el genoma dels individus de la mateixa espècia és variable: MUTACIONS, gens i al·lels.
- Gens i meiosi: com s’hereten les variants dels gens? Monohibridisme: la manera més senzilla d’esbrinar-ho és fer el seguiments de l’herència d’un únic gen (caràcter) Transmissió independent: si considerem dos o més gens s’observa, en molts casos, que la transmissió de les variants d’un gen és independent de l’altre gen.
Pedigrís: molts cops per analitzar la transmissió hereditària ens basem en l’estudi dels pedigrís que disposem.
GENS I MEIOSI Una de les característiques dels éssers vius és el seu elevat grau de variabilitat  provinents de la MUTACIÓ. Bona part d’aquesta és heretable.
Què és una mutació? Canvi transmissible del material hereditari que afecta a la seqüència de l’àcid nucleic. Una mutació no té perquè ser visible en l’individu exteriorment.
- Substitució Guany Pèrdua Reordenació 3 Anna Jimenez Pouget Un al·lel són les dues diferents formes en que podem trobar la seqüència del gen. Són dues formes al·lèliques del gen. Són dos al·lels del gen. AL·LEL: diferents formes en que podem trobar un gen.
Les mutacions són la causa de les noves formes al·lèliques dels gens.
Gen white (w) - Al·lel w+ (salvatge) Al·lel w (white) mutant Els gens estan localitzats en els cromosomes ocupant unes determinades posicions (locus), i es poden trobar en diferents formes (al·lels).
En els organismes diploides trobem dues còpies del mateix gen que poden ser iguals o diferents.
Generalment, tenim dues còpies del mateix gen degut a que hi ha una còpia de cada cromosoma.
El plural de locus és loci.
• En un individu diploide els dos al·lels poden ser: - iguals (homozigosi) - individu homozigot - o diferents (heterozigosi) - individu heterozigot - hemizigosi - hemizigot si només té un sol gen (no té còpia) nomñes la meitat dels gàmetes tenen una còpia d’aquest gen.
EXEMPLE AMB EL GEN R: Dues còpies SEGREGACIÓ Línea germinal Reunió aleatòria 4 Anna Jimenez Pouget Gregor Mendel va establir els principis bàsics de l’herència biològica a partir de l’anàlisi de les proporcions de descendents d’individus híbrids per a determinats caràcters.
La genètica no és simplement descriptiva. Ens permet fer prediccions de la probabilitat dels diferents descendents que resulten d’un encreuament. Aquests principis s’ajusten al comportament de les formes al·lèliques dels gens en la meiosi i fecundació.
NOMENCLATURA: Caràcter: alçada de la planta Fenotip: alt o baix Genotip: variabilitats al·lèliques Línies pures: homozigots DD o dd Híbrids: heterozigots Dd (Monohibridisme  híbrids per un gen) Dominància: un emmascara la informació que porta l’altre (recessiu).
5 ...