Preguntas examen comunitaria con respuesta (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria Comunitaria
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 13/04/2016
Descargas 79
Subido por

Vista previa del texto

PREGUNTES EXAMEN COMUNITARIA: 1. Antecedent històric dels problemes del medi ambient a) Tutankamón b) Platón c) El Rei David d) Hipócrates 2. Un ecosistema és...
a) Un programa d’educació ambiental b) Un equip de professionals que treballen per millorar el medi ambient c) Un conjunt de muntanyes i llocs no poblats d) Una unitat funcional constituïda per un conjunt d’éssers vius e) Un sistema de vigilància ambiental 3. Es considera un nivell de soroll adequat quan...
a) Es pot conversar a ½ metre de distància b) Es pot conversar a 2 metres de distància c) Es pot conversar a 1’5 metres de distància d) Es pot conversar a 1 metre de distància e) Es pot conversar a 30 centímetres de distància 4. La freqüència del so determina...
a) El to b) La vibració c) La periodicitat d) La intensitat e) La freqüència 5. Quina d’aquestes afirmacions és incorrecta en relació al soroll? a) La font principal de contaminació acústica a les grans ciutats són les festes b) Interfereix a la comunicació personal c) Disminueix el rendiment laboral d) Produeix digestions lentes i disminueix el peristaltisme intestinal e) Produeix un augment del consum d’oxigen 6. En relació al síndrome de l’edifici malalt, podem afirmar que...
a) El seu diagnòstic es fa per proves diagnòstiques b) És un conjunt de signes i símptomes que no es poden associar a una malaltia c) Pot produir malalties greus d) Afecta a un mínim de 50 persones e) És un conjunt de signes i símptomes associats a una malaltia 7. En relació a les malalties de l’edifici malalt...
a) Només hi tenen risc les persones que han treballat a l’edifici 10 anys o més b) No són malalties greus c) Es manifesten per signes i símptomes inespecífics d) Afecten a les persones quan es troben dins dels edificis e) Afecten les persones quan ocupen l’edifici, tant quan són dins de l’edifici com quan són fora.
8. En els edificis es recomana una humitat relativa de...
a) 10% b) 40% c) 0’5% 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
d) 50% e) 20% Perquè es produeix la pluja àcida? a) Per la contaminació d’ozó b) Per la reacció del triòxid de sofre amb l’aigua c) Per la reacció del diòxid de sofre amb l’aigua d) Per la reacció del diòxid de sofre amb el monòxid de carboni e) Per la reacció del diòxid de nitrogen amb l’aigua Quin contaminant és precursor de la boira fotoquímica? a) Monòxid de carboni b) Òxid de nitrogen c) Hidrocarburs d) Sofre e) Diòxid de carboni Les condicions anticiclòniques...
a) Obstaculitzen la dispersió de contaminants b) No alteren la dispersió de contaminants c) Disminueixen la contaminació atmosfèrica d) Augmenten la contaminació atmosfèrica e) Afavoreixen la dispersió de contaminants A quina capa de l’atmosfera es troba la capa d’ozó? a) Troposfera b) Estratosfera c) Ionosfera d) Mesosfera e) Exosfera Quin gas és responsable del canvi climàtic? a) Metà b) Diòxid de carboni c) Ozó d) Diòxid de sofre e) Diòxid de nitrogen Quin d’aquests contaminants es considera el principal responsable de la destrucció de la capa d’ozó? a) Hidrocarburs b) Clorofluorocarburs c) Sofre d) Diòxid de nitrogen e) Diòxid de carboni El percentatge d’aigua salada que hi ha a la terra és...
a) 30% b) 97% c) 3% d) 50% e) 25% L’esquitosomiasi és una malaltia causada per contaminació de l’aigua transmesa per...
a) Virus b) Cucs 17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
c) Protozous d) Bacteris e) Fongs La contaminació natural de l’aigua es produeix per...
a) Els residus industrials b) Per efectes derivats de l’agricultura c) Els residus domèstics d) Els residus humans e) Efectes derivats de la contaminació atmosfèrica El tifus és una malaltia causada per contaminació de l’aigua transmesa per...
a) Bacteris b) Fongs c) Virus d) Protozous e) Cucs El volum màxim dels recipients opaques per la recollida de residus sanitaris tipus II ha de ser...
a) 20L b) 15L c) 60L d) 30L e) 5L La contaminació química del sòl es produeix per...
a) Insecticides b) Excretes animals c) Eliminació inapropiada d’excretes humanes d) Pràctiques agrícoles inapropiades e) Pluges Els residus de centres sanitaris extra hospitalaris es poden emmagatzemar per un temps màxim de...
a) 2 mesos b) 2 setmanes c) 1 mes d) 1 setmana e) 72 hores Quina d’aquestes opcions es considera un objectiu d’una política de gestió avançada dels residus sanitaris? a) Aconseguir l’acceptació dels malalts b) Millorar les condicions laborals c) Evitar els mals olors d) Augmentar els recursos humans i materials e) Simplificar la gestió interna Quines manifestacions clíniques produeixen les radiacions ionitzants a curt termini? a) Nàusees i vòmits b) Leucèmies c) Malformacions fetals d) Metanomes e) Esterilitat 24. Assenyala la resposta incorrecta. Les radiacions ionitzants naturals es troben a...
a) A l’espai en forma de partícules còsmiques b) Interior de l’organisme c) A la terra d) A l’aigua e) En les bombes atòmiques 25. Els òrgans més sensibles (crítics) a les radiacions són: a) Els ulls i la pell b) Els ossos c) Les glàndules tiroides d) La medul·la òssia e) L’aparell reproductor 26. On podem trobar les radiacions ionitzants antropogèniques? a) En els volcans b) A les centrals nuclears c) A l’interior de l’organisme d) A l’espai e) A l’estratosfera 27. Quins d’aquests no és un principi de la Llei General de Sanitat (1986) a) Participació b) Universalització c) Mutualisme d) Organització territorial e) Equitat 28. Quin ha estat l’impacte (demostrat) sobre la salut, de la crisi (entre d’altres)? a) Més malalties cardíaques b) Més infeccions respiratòries c) Més càncer d) Més mortalitat e) Deteriorament de la salut mental 29. Qui és l’escriptor de la novel·la en que es basa la pel·lícula “Legítima Defensa” de Francis Ford Coppola? a) William Faulkner b) John Grisham c) Oscar Wilde d) Ivan McGregor e) Terenci Moix 30. On es troba situat el Museu de la Florence Nightingale? a) París b) Crimea c) Londres d) Manchester e) EEUU 31. En quin any es va fer la transferència de la Sanitat a la Comunitat Autònoma de Catalunya? a) 1981 b) 1990 c) 1984 32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
d) 1988 e) 2001 En quin any es va aprovar la Llei d’Ordenació de Catalunya? a) 1989 b) 1981 c) 1981 d) 1990 e) 1983 Conjunt d’elements, relacions i pràctiques existents, en una societat per atendre les necessitats de salut, és la definició de...
a) Sistema d’Atenció a la Salut b) Salut pública c) Sistema sanitari d) Model sanitari e) Model de país Dintre dels estils de vida com a determinants de la salut, què és més important? a) Menjar en mesura b) Fer exercici c) Tenir aixopluc d) Prevenir els accidents e) Deixar de fumar L’objectiu d’interrompre o alentir la progressió d’una malaltia correspon a...
a) Prevenció terciària b) Prevenció secundària c) Prevenció primària d) Prevenció per programes e) Prevenció general Quin dels següents no es pot considerar un determinant de la salut? a) Medi ambient b) Biologia humana c) Sistema d’assistència sanitària d) Edat d’inici de l’escolarització e) Estils de vida Quina és una activitat de prevenció primària? a) Ecografia durant l’embaràs b) Control pes i talla als infants c) Densitometria òssia d) Prova contrast tiroides e) Cloració d’aigües de consum domèstic Quina és una activitat de prevenció primària? a) Recuperació funcional accidentat de cotxe b) Diagnòstic precoç dels infants c) Vacuna antigripal a més grans de 65 anys d) Assessorament a un malalt psiquiàtric e) Control pes i talla dels infants Quina és una activitat de prevenció terciària? a) Ecografia durant l’embaràs b) Exercici físic a la menopausa 40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
c) Presa tensió arterial hipertensos d) Gestió adequada dels residus e) Recomanar dieta pobre en sucre als diabètics Quina és una activitat de prevenció secundària? a) Vacuna DTP als infants b) Vacuna antigripal als més grans de 65 anys c) Control de pes i talla als infants d) Campanyes de desratització e) Campanya us de preservatiu L’Objectiu d’interrupció o alentiment de la progressió d’una malaltia correspon a...
a) Prevenció secundària b) Profilaxis a llarg termini c) Prevenció terciària d) Profilaxis a curt termini e) Prevenció primària Que la definició de salut és utòpica i subjectiva fa referència a la definició de salut de la...
a) OMS b) Ministeri de Salut Pública c) Generalitat de Catalunya d) UNESCO e) ONU Quina activitat de la Infermera Comunitària és derivada de la funció docent? a) Dissenyar programes b) Potenciar la investigació pròpia c) Seguretat alimentària d) Formació dels futurs professionals e) Dissenyar projectes Quina d’aquestes funcions corresponen a la infermera de salut pública? a) Interdependents amb l’administració b) Diagnosticar c) Derivades de les auxiliars d) Prescriure i tractar e) Independents Per quina causa, entre d’altres, les feministes van rebutjar el fet de cuidar? a) Volien que ho fessin els homes b) No els hi agradava c) El cuidar era una habilitat que les feia menys preparades d) El cuidar mantenia a les dones en l’espai privat i les allunyava del públic e) El cuidar era una ferina per persones pobres La estàtua d’Esculapi on es troba? a) Grècia “La illa del Cos” b) Tàrraco c) Ruïnes d’Empúries d) Menorca e) Londres Quin dels següents llocs de treball no correspon a una infermera de salut pública? a) Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 48.
49.
50.
51.
52.
b) Infermera de la Unitat de Cardiologia d’un hospital c) Servei de Medicina Preventiva Hospitalària d) Departament de Salut d’un Ajuntament e) Infermera d’una Agència de Qualitat dels Serveis Quina de les següents no és una activitat de l’OMS? a) Coneixements condicions de vivenda, treball, oci, etc.
b) Protecció maternoinfantil c) Coordinació de l’ajut internacional d) Protecció d’accidents e) Prioritzar les despeses dels països sobre la seva vida Quina de les següents disciplines no treballa el concepte cuidar? a) Economia b) Filosofa c) Sociologia d) Antropologia e) Història La ciència que centra el seu interès en les percepcions, concepcions i pràctiques de la població, relacionades amb la salut i la malaltia senyalant que la salut i la malaltia són construccions socials es denomina...
a) Prevenció b) Sociologia c) Demografia d) Epidemiologia e) Antropologia En relació a l’atenció primària quina afirmació és certa? a) La reforma no està finalitzada b) Han disminuït les consultes c) No existeix la consulta d’infermeria d) Les infermeres han de ser especialistes e) Té els mateixos recursos que la hospitalària Quin organisme té com a finalitat promoure la pau i la cooperació internacional? a) UNESCO b) ONU c) OMS d) VINCAT e) FAO ...