Tema 6 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura organizació Territorial del Estado - Constitucional 2
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 18/07/2014
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Tema 6. Els conflictes entre l'Estat i les comunitats autònomes 6.1. La resolució dels conflictes entre l’Estat i les comunitats autònomes 6.2. El conflicte de competències: classes i procediment Trobem dos tipus de conflictes. El conflicte positiu de competències és el tipus de conflicte en que tant Estat com CA es consideren competents en una matèria. Per altra banda, el conflicte negatiu és el que es dóna quan ni estat ni CA es consideren competents. Aquests conflictes són solucionats pel TC.
El subjecte legitimat per interposar un conflicte de competències és el Govern de l’Estat o de la CA. L’objecte del conflicte són les lleis i normes amb rang de llei i els reglaments (quan no hi ha invasió de competències el reglament s’impugna davant el tribunal ordinari) que desenvolupin les lleis bàsiques.
Per a solucionar aquests conflictes, també es pot solucionar amb una negociació política entre ambdós governs, en les quals és negocia amb les possibles invasions mútues. D’altra banda, també són impugnables actes, vies de fet i resolucions.La forma de procediment davant el TC és diferent segons si es tracta d’una llei o bé d’un reglament. Si es tracta d’un reglament o d’actes inferiors, es segueix el procediment de conflicte de competències recollit en la LOTC. En el cas de les lleis,el procés també està recollit en la LOTC, mitjançant un recurs d’inconstitucionalitat.
En el cas dels conflictes negatius, es donen una un ciutadà requereix una actuació per part de l’administració pública i ni l’administració de la comunitat ni la estatal. En aquest cas, l’Estat interposa un conflicte negatiu al TC i aquest haurà de resoldre’l declarant la titularitat de la competència.
En els casos de conflicte de competències, el TC tindrà llibertat per decidir si declara nul·la la norma o no.
6.3. El recurs d’inconstitucionalitat És el mecanisme i procés que s’utilitzarà per impugnar una llei o norma amb rang de llei per un conflicte de competències.
El termini per a interposar aquest recurs és de 3 mesos a partir de la seva publicació en un cas ordinari, però en un supòsit d’invasió de competències aquest termini és de 9 mesos.
Durant aquest temps hi haurà la negociació entre governs, i en cas de no arribar a un acord, s’interposarà el recurs.
Tot i això, abans de la interposició del recurs i de la negociació entre governs, hi ha d’haver un requeriment d’una instància a l’altre d’anul·lar un acte perquè pugui haver envaït les competències. Aquest requeriment tan sols és obligat quan és l’Estat qui envaeix competències i la CA vol interposar un recurs.
En aquest tipus de conflictes, és possible la sol·licitud de suspensió de la norma tant per part de la CA com per part de l’Estat., sent el TC qui decidirà si suspendre o no aquesta norma que pugui causar un perjudici a la part afectada durant 5 mesos.
6.4. La impugnació de l’article 161.2 de la CE Si el Govern de l’Estat sol·licita aquesta suspensió, el TC ha de suspendre immediatament la norma, i abans de 5 mesos, el TC haura de prendre una decisió de suspensió, o no.
6.5. L’execució forçosa Estat pot obligar a una comunitat autònoma a dur a terme una acció ...