Tema 4.2 i 4.3 - Interval QT i Resistència (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Farmacologia general
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 20/03/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Carla Triguero Unybook: ctriguero TEMA 4.2 – EFECTE DELS FÀRMACS SOBRE L’INTERVAL QT INTERVAL QT QT: des de l’inici de la contracció ventricular fins el final de la repolarització dels ventricles Això te uns valors determinats Es dona normalment un valor corregit - Normal: <430 Homes i <450 en Dones - Perllongat patològic: > 450 en Homes i >470 en Dones: o Taquicàrdia ventricular o Fibril·lació ventricular o Mort sobtada Podem tenir valors patològics per Causes: · Congènites · Adquirides: - Edat, sexe femení, hipertròfia ventricular, isquèmia miocardíaca, hipertensió, alteracions electrolítiques, etc.
- Hi ha fàrmacs que afecten a un canal específic de les cèl·lules cardíaques (canal de K+ de retracció tardana ràpida = Canal hEGR) i allarguen el potencial d’acció i l’interval QT. Son fàrmacs que tenen un risc de desencadenar un fenomen de mort sobtada.
Hi ha un grup de pacients, que poden ser joves, que tenen polimorfismes genètics i que tenen un Interval entre 430 i 450 (valor intermig) → si li donem un d’aquests fàrmacs és quan hi pot haver més problemes. (Són pacients border-line) Avui en dia es requereix saber si un fàrmac nou te capacitat d’inhibir aquests canals de K+ (s’haurà de donar en hospital per poder intervenir si dona reaccions adverses) Són RAM mixtes de A i B2 Pot ser qualsevol tipus de fàrmac el que inhibeixi els canals de K+, no te perquè ser un fàrmac cardiovascular 1 Carla Triguero Unybook: ctriguero TEMA 4.3 – RESISTÈNCIA I TOLERÀNCIA ALS FÀRMACS RESISTÈNCIA I TOLERÀNCIA RESISTÈNCIA: absència o reducció de la sensibilitat d’un organisme al efecte d’un fàrmac.
Pot ser: - Congènita o Funcional o Metabòlica - Adquirida o TOLERÀNCIA: apareix després de l’administració repetida d’un fàrmac.
RAMA administració crònica → C i E → RESISTÈNCIA ADQUIRIDA = TOLERÀNCIA TIPUS DE TOLERÀNCIA - Farmacocinètica Ajustament homeostàtic Cel·lular o farmacodinàmica · T. FARMACOCINÈTICA: disminueix progressivament la Concentració del fàrmac en sang i per tant també disminueix progressivament l’Efecte Farmacològic Passa per INDUCCIÓ METABÒLIA “Mitridatització”: Fenomen de tolerància farmacocinètica: amb petites concentracions no mortals, el organisme pot acostumar-se de manera que quan la persona rep una dosi elevada, la elimina ràpidament i no produeix toxicitat.
· T. FARMACODINÀMICA: Les concentracions del fàrmac en plasma no varien, es mantenen dins del marge terapèutic, però amb el temps l’Efecte Farmacològic disminueix És degut, normalment, al numero de receptors o la sensibilitat dels receptors al efecte del fàrmac.
· AJUSTAMENT HOMEOSTÀTIC: Normalment per tractaments hormonals (glucocorticoides) Hi ha ajustaments en la síntesi endògena de la hormona per mantenir el efecte global. (es deixen de sintetitzar les hormones endògenes) En el cas de la FARMACODINÀMICA hi ha 2 possibilitats quan estem donant un AGONISTA de forma CRÒNICA: - DESSENSIBILITZACIÓ: el numero de receptors del agonista es manté normal, constant, però el que no funciona són els sistemes de transducció de la senyal farmacològica (la producció de 2ns missatgers). Encara que el fàrmac s’uneix al seu receptor, no es tradueix en una senyal farmacològica.
- “DOWN REGULATION”: Hi ha una reducció del número de receptors que hi ha en els teixits → hi ha menys complex fàrmac-Receptor i per tant menys efecte farmacològic Administració crònica de ANTAGONISTA: - “UP REGULATION”: Incrementen el número de receptors a la superfície - HIPERSENSIBILITZACIÓ dels receptors: Incrementant la eficiència dels sistemes de senyalització → transducció de la senyal molt mes intensa ( molta mes quantitat de 2ns missatgers dins la cel) (no es modifiquen el numero de receptors) TOLERÀNCIA CREUADA: Si una persona està en tractament específicament amb un antagonista adrenèrgic A i desenvolupa Tolerància, si el que fem es canviar i li donem el antagonista D, com el mecanisme d’acció és el mateix, la persona seguirà tenint tolerància a D (la tolerància afecta a tota la família que tenen el mateix mecanisme d’acció) TAQUIFILÀXIA: Tolerància accelerada, en qüestió de hores.
Alguns mecanismes que fan que apareixi: - Fàrmacs que actuen alliberant reserves de neurotransmissors endògens - Dissociació lenta del complex F-R - Per oxidació de grups químics (-SH) necessaris per l’activitat farmacològica.
2 ...