Seminari 1 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Nutrició i Bromatologia
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 01/05/2016
Descargas 0

Vista previa del texto

SEMINARI. 1- MODELS D’EXPERIMENTACIÓ EN RECERCA NUTRICIONAL -ANIMALS D’EXPERIMENTACIÓ ·Virus, bacteris, llevats, plantes, cucs, mosca (mosca del vinagre, Drosophilas), peixos zebra, ratolins (molt utilitzat per genètica) i rates són utilitzats per estudis d’alimentació.
També porcs, des del punt de vista metabòlic són els animals més semblants als humans.
·Un altre mamífer és l’individu humà. En aquest cas els experiments estan més subjectes a l’ètica i a uns controls.
·També s’utilitzen cultius cel·lulars.
-NORMATIVA LEGAL PER ANIMALS D’EXPERIMENTACIÓ ·Existeix una normativa legal molt estricte sobre els animals d’experimentació a nivell europeu que influeix a Espanya i Catalunya. També hi ha normativa espanyola, q també influeix a Catalunya, i normativa catalana.
·L’estabulari és el que aporta els animals, i és on ens hem de dirigir per fer la demanda.
Cal ensenyar un protocol especificant tot el què es farà amb l’animal i ha d’estar aprovat.
·Els animals es guarden en estabularis del laboratori. Aquí n’hi ha a farmàcia, biologia, medicina, Bellvitge i al parc científic.
·Els animals nous portats es posen en una zona aïllada de la resta d’animals que tenim a l’estabulari per si estan malalts. Quan han passat un número de dies concret i estan bé es posen amb la resta d’animals.
·Les condicions d’estabulació varien en funció de l’espècie.
Ex. rossegadors: -Cicle llum/foscor 12h/12h -22 ºC i 65% humitat -Gàbies col·lectives (número d’animals depèn de la mida), -Llit de serradures -Aigua de beguda: aigua corrent -Menjar: dieta estàndard (pinso en forma de pellet) -Regulació del personal ·Accés restringit a les sales d’estabulació: només pot entrar en l’estabulari personal autoritzat, seguint el Decret 214/1997, 30 juliol, pel qual es regula la utilització d’animals per a experimentació i per altres finalitats científiques.
-Personal experimentador: persona o persones que participen en la realització de procediments en els quals s’utilitzen animals d’experimentació.
-Personal investigador: persona o persones amb titulació universitària superior específica encarregades del disseny i control dels procediments amb animals vius, així com de l’anàlisi dels seus resultats i dels mètodes aplicats per disminuir el patiment de l’animal.
-Personal assessor en benestar animal: persona o persones amb titulació universitària superior específica encarregades de supervisar el benestar i l’estat de salut dels animals, així com de les tasques d’assessorament en relació amb el benestar dels animals.
·Els investigadors no poden entrar a l’estabulari, s’encarrega el personal especialitzat de portar els animals a les sales de manipulació.
·Per la manipulació dels animals cal un Certificat d’Investigador (responsable científic) o d’Experimentador (manipula els animals).
·Els experiments es fan en les sales habilitades dels estabularis.
·Les gàbies estan marcades amb etiquetes on hi figura: el responsable, d’on ve la rata, sexe, procediment que s’utilitza sobre les rates...també hi ha etiquetes d’avís, com “no tocar menjar” si s’està fent un experiment concret que afecta al menjar. Així t’assegures que les persones que s’encarreguen d’ells no ho facin.
Les rates crien molt ràpid ·L’animal que entra a l’estabulari no pot tornar a sortir viu, per seguretat. Es mata amb excés d’anestèsia.
-NORMATIVA LEGAL PER A EXPERIMENTACIÓ EN HUMANS Quan es fa una prova amb fàrmacs, l’últim estadi és la prova pilot amb humans. Si se supera i hi ha un consentiment informat, es treu el fàrmac al mercat.
·Reglament (CE) 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell, 20 desembre 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments.
Les declaracions nutricionals i de propietats saludables podran utilitzar-se en l’etiquetat, la presentació i la publicitat d’aliments comercialitzats en la Comunitat solament si s’ajusta a les disposicions del present Reglament.
1. Solament s’autoritzarà l’ús de declaracions nutricionals i de propietats saludables si es compleixen les següents condicions: a) S’ha demostrat que la presència, absència o contingut reduït, en un aliment o una categoria d’aliments, d’un nutrient o altre substància respecte el qual s’efectua la declaració posseeix un efecte nutricional o fisiològic benèfic, establert mitjançant dades científiques generalment acceptades.
Fondament científic de les declaracions: les declaracions nutricionals i de propietats saludables hauran de basar-se i fundamentar-se en dades científiques generalment acceptades S’han de testar en humans.
-PROTOCOLS EXPERIMENTALS RELACIONATS AMB NUTRICIÓ ·Als animals se'ls hi donarà més o menys aliments, en funció del que vulguem estudiar.
-Determinació de variacions de temperatura nuclear per efecte de la dieta.
-Determinació de la velocitat de digestió de les proteïnes.
-Canvis metabòlics causats per l’administració de dietes no convencionals.
-Diferent composició proteica.
-Diferent contingut energètic (Dietes de cafeteria, etc) -Efectes de la utilització de fàrmacs.
-Utilització de diferents soques d’animals.
-Normals -Genèticament obeses ·Podem elaborar ≠ tipus de dietes, alimentar els animals de laboratori segons aquestes dietes i observar els efectes q tenen en ells: dieta complementada amb proteïnes, amb lípids, dieta limitada en proteïnes, en lípids, etc. Ex:efectes de dietes de diferent composició proteica en rates en període de creixement. S’elaboren 3 dietes per les rates: -Controls = 16% de proteïna -Hipoproteica = 8% de proteïna -Hiperproteica = 30% de proteïna La dieta hiperproteica en època de creixement afecta, però no tant com la hipoprotèica.
-MODELS EXPERIMENTALS D’OBESITAT ANIMAL ·Base nutricional: dietes forçades, cafeteria, hipercalòriques (hiperlipídiques) ·Base genètica ·Mutants espontanis: -Autosòmica dominant: ratón yellow -Recessiva: zucker, tubby, db/db...
·Models manipulats (ingenieria genètica): transgènics, Knockouts ·Base quirúrgica: lesions hipotalàmiques ·Base hormonal: insulina, corticoides...
·L’obesitat és un problema cada cop afecta a més població mundial i s’estan fent estudis.
·La rata té un mecanisme de regulació d’alimentació (es nota tipa i satisfeta). Tot i que si li agrada molt el menjar no li funcionarà. Ex: dieta de cafeteria: donar aliments gustosos com galetes, sucre... Menjarà més de lo normal i augmentarà el seu pes corporal perquè augmentarà el seu teixit adipós. Passa el mateix amb els humans.
·L’estructura del cor en obesos té més teixit adipós.
·Les Rata Zucker fa/fa -Mutació en domini extracel·lular del receptor de Leptina A880C (Gln269Pro): reduïda expressió del receptor.
-Excel·lent model per a l’estudi de la resistència a la leptina i de l’inici primerenc de l’obesitat.
-Són una espècie de rates que genèticament poden ser obeses.
·Ratolí ob/ob (Lep ob/ Lep ob) -No pot sintetitzar la leptina.
-Model ideal per a l’estudi tant de la funció de la leptina com de l’inici primerenc de l’obesitat.
-BALANÇOS ·Amb gàbies metabòliques. La femta i la orina cauen en recipients diferents i podem fe el balanç.
·Mesura i/o recollida diària de: -Pinso ingerit -Aigua beguda -Orina produïda -Femta produïda -Tractament durant X dies -Sacrifici -Presa de mostres -Anàlisis ·Només podem tenir l’animal en aquest recipient 3 dies.
-ARTICLE ·Reducció en l’incidència de diabetis tipus 2 en la dieta mediterrània: Resultats de l’assaig de nutrició aleatori de l’intervenció Predimed-Reus Es va fer un estudi de la dieta Mediterrània amb pacients humans. Tenien unes normes de menjar (dieta control). Alguns havien de menjar nous i els altres havien de prendre oli d’oliva extra. Passat un temps omplien uns qüestionaris, es feien mostres de sang i d’orina.
Els resultats era que la població amb dieta Mediterrània era més sana i tenia poc risc a patir diabetis tipus 2 i malalties cardiovasculars.
El 1r problema de treballar amb humans és reclutar la gent. A més, quan es treballa amb animals de lab, aquests tenen pes i edat similar; però quan es treballa amb humans la variació és molt + gran  S’han de tenir moltes + coses en compte (edat, sexe, colesterol, etc., el q sigui q es requereixi en l’estudi en qüestió). Com + llarg és un tractament, + difícil és q hi hagi gent q ho compleixi TOT. Es fan les = proves analítiques a tots els participants abans d’iniciar l’estudi, al llarg de l’estudi diverses vegades i dsp de l’estudi. En estudis amb humans un s’ha de refiar bastant del fet q la gent complirà el q se li ha demanat, sense saber exactament com anirà.
-DOCUMENT COSCE SOBRE L’ÚS D’ANIMALS EN INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA ·La investigació científica es regeix pel principi conegut com les tres R: -Reemplaçar animals per tècniques que no els utilitzin sempre que sigui possible->us de cèl·lules, tot i que la majoria de gent no es fia.
-Reducció al mínim el número d’animals utilitzats.
-Refinament, assegurant-nos de que els animals pateixen el menys possible.
-DECLARACIÓ DE BASILEA ·Una crida a favor de major confiança, transparència i comunicació entorn a l’investigació amb animals.
·Principis fundamentals: -Respectarem i protegirem als animals que ens siguin confiats i no els infligirem cap dolor, patiment o dany innecessaris, de conformitat amb els més alts nivells de disseny experimental i de la cura dels animals.
-Valorarem cuidadosament si l’investigació amb animals respon a preguntes importants que no poden respondre’s mitjançant mètodes alternatius.
-Ens esforçarem per minimitzar el nombre d’animals utilitzats per l’investigació i utilitzarem les espècies més adequades per elevar el nivell de coneixements.
-Encoratjarem la col·laboració per evitar la repetició d’experiments amb animals.
...