Preguntes de dosis múltiples (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Biofarmàcia i farmacocinètica II
Año del apunte 2012
Páginas 4
Fecha de subida 03/05/2016
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com DOSIS MÚLTIPLE -Administrada una dosi de 500mg d’un fàrmac en règim de dosis múltiples, si augmenta el valor de l’interval de dosificació, augmenta el valor de la concentració promig en estat d’equilibri estacionari independentment de si el fàrmac és mono o bicompartimental. F -El cl plasmàtic d’un fàrmac administrat en dosis múltiple, amb una pauta posològica de 300mg cada 8 hores i que s’elimina majoritàriament per via biliar és de 1,2 L/min.
Com a conseqüència d’una alteració hepàtica, el Cl disminueix fins a 0,8 L/min.
L’evolució de la concentració de fàrmac en l’organisme no variarà durant el règim instaurat. F -S’administra un fàrmac monocompartimental per via IV a la dosis de 25mg cada 6 hores. La semivida del fàrmac és de 7 hores. Si es desitja obtenir la concentració màxima en estat d’equilibri estacionari (Cmax infinit) des de l’inici del tractament ha d’administrar-se una dosis de xoc d’aproximadament de 250 mg. F.
-Després de l’administració d’una dosi IV de 125 mg d’aminofilina (equival a 100mg de teofil·lina) s’obté la següent equació que relaciona concentracions de teofil·lina enfront del temps: C=10,5 .e-0,0866t (C=mg/l; t=h).
La concentració terapèutica mitjana de la teofil·lina en estat d’equilibri estacionari (ee) és de 15 mg/l. Administrant la dosi estudiada cada 8 hores, el règim instaurat permet assolir concentracions terapèutiques de teofil·lina. V -Si en el cas d’un fàrmac administrat en un règim de dosi múltiple, l’absorció del qual és del 100%, es duplica la dosi administrada i la velocitat d’absorció no varia, el valor de tmax és fa doble. F -Si per un fàrmac l’interval de dosificació coincideix amb la semivida d’eliminació, l’índex d’acumulació tendeix a l’unitat. F -Si en un règim de dosi múltiple en el que s’administra un fàrmac a dosis de 200mg cada 8h, hi ha un procés d’activació enzimàtica per mantenir nivells terapèutics en sang, cal augmentar el interval de dosificació. F -Un fàmrac administrat per via oral en un règim de dosis múltiples (DM), sota 2 formes de dosificació que contenen la mateixa dosi i ambdues proporcionen l’absorció completa del fàrmac, la que proporcioni la velocitat d’absorció més petita és la que produirà menors fluctuacions dels nivells plasmàtics en estat d’ee. F -S’administra un fàrmac cada 6 hores en un règim de DM per via IV. Després de 66 hores s’administra la darrera dosi. La concentració plasmàtica a les 72 hores es correspon amb el valor de Cinfinit min.V -Administrat un fàrmac per via IV a la dosi de 450mg, genera la següent equació: PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com C=75 .e-0,215t (C=mg/l; t=h).
Si s’administra la mateixa dosi, també per via IV, durant 6 dies en un règim de dosificació múltiple, s’assoleix l’estat d’ee a la setena administració. L’aclariment plasmàtic del fàrmac és de l’ordre d’uns 28,4 L/h. F -El valor de la concentració mitjana en estat estacionari terapèutic de la digoxina és d’1,5 ng/ml. L’aclariment de la digoxina és de 52 l/dia. S’administra una dosi de 0,125 mg/dia mitjançant uns comprimits que proveeixen per a la digoxina una BD del 62%. El règim instaurat és correcte. V -La concentració mitjana en estat d’ee és independent de l’interval de dosificació, si tao coincideix amb la semivida del fàrmac. V.
-S’administra un fàrmac MC per via IV en un règim de dosis múltiples a la dosi de 100mg. S’obté un valor de Cinfinit max de 45 mg/l i de C infinit min de 25 mg/l. El volum de distribució del fàrmac és d’aproximadament 5 litres. V • Per aquest fàrmac es pot afirmar que l’interval de dosificació i la semivida del fàrmac coincideixen. F -En un règim de dosis múltiples per via IV, el valor de C infinit max obtingut és més alt i el C infinit min més baix que els obtinguts pel mateix fàrmac administrat a la mateixa dosi per via oral, assumint que per aquesta via la seva biodisponibilitat (BD) es completa. V.
-En un règim de dosis múltiples (DM), el temps que triga a aconseguir l’estat d’equilibri estacionari depèn de la pauta posològica. F -S’administra un fàrmac monocompartimental per via IV en un règim de dosis múltiples. La semivida del fàrmac és de 6 hores. A la dosis administrada, el fàrmac presenta un índex d’acumulació igual a : R=2,7. La pauta de dosificació seguida en el règim instaurant ha estat, aproximadament, de 4 hores. V -En un règim de DM, el temps que es triga a assolir la concentració mínima i màxima en estat d’equilibri estacionari depèn del valor de semivida del fàrmac administrat. V -S’administra un fàrmac monocompartimental (MC) per via IV a la dosi de 50 mg cada 6 hores. La semivida del fàrmac és de 8 hores, i el seu volum de distribució és de 20 litres. La concentració plasmàtica del fàrmac transcorregudes 35 hores des de l’inici del règim és d’aproximadament 11 mg/l. F.
-Després d’administrar un fàrmac per via oral s’obté un valor de AUC de 0 infinit=36 mg/l. Si la mateixa dosis de fàrmac s’administra en un règim de dosis múltiple cada 8 hores, la concentració promig de fàrmac en estat d’estacionari que s’aconseguirà és d’aproximadament 9mg/l. F.
PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com -Quan s’administra un fàrmac per via oral en un règim de dosis múltiple cada 6 hores, el valor de la seva semivida d’eliminació depèn de la velocitat a què s’ha absorbit el fàrmac. F.
-En un règim de DM, l’estat d’ee s’assolirà abans en un fàrmac amb semivida de 4 hores que en un altra la semivida del qual sigui 7 hores. V -En general, en un règim de dosis múltiples, a major velocitat d’absorció, menor fluctuació dels nivells plasmàtics. F.
-En l’estat d’ee aconseguit per DM, la velocitat d’incorporació del fàrmac és igual a la seva velocitat d’eliminació, i per tant, l’evolució de les concentracions enfront al temps és sempre la mateixa mentre no es modifiqui el règim posològic emprat. V -Si l’interval de dosificació coincideix amb la semivida del fàrmac, per un interval posològic sempre es complirà que la quantitat mínima del fàrmac en l’organisme serà la meitat de la quantitat màxima. V -La dosis de xoc en un règim de dosis múltiple determina la concentració en l’estat d’equilibri estacionari. F -El temps necessari per a arribar a la concentració màxima en un règim de DM és sempre constant. F -Si un malalt presenta una insuficiència renal cal disminuir la dosi i augmentar l’interval de dosificació. V -S’administra un fàrmac per via IV a una dosis de 100mg obtenint-se la següent equació de nivells plasmàtics: C=4,42.e-0,0693t C=mg/l; t=h S’estableix un règim de dosificació optimitzat d’una dosis de manteniment de 150 mg cada 8 hores, obtenint-se una concentració en estat d’equilibri estacionari de 12 mg/l.
V -Un fàrmac MC per via IV a dosis de 100mg presenta un volum de distribució de 10L i Ke1=0,06/h. Es considera correcta establir un règim de dosificació de 100mg cada 6 hores, sabent que el àmbit de concentració plasmàtica ha d’estar entre 20 i 35 mg/l. V -S’administra un fàrmac MC amb una semivida de 4 hores i un volum de distribució de 60 litres, en administració IV cada 8 hores a dosis de 250mg. Passades 98 hores, des de l’inici del règim, la concentració plasmàtica del fàrmac és d’aproximadament 3,9mg/L.
V -A un pacient adult de 70 kg, en tractament per via oral amb un fàrmac i una BD del 0,8 s’administra 125 mg cada 6 hores, proporcionant nivells plasmàtics mitjos en estat d’ee de 10 mg/l. El pacient pateix alteracions renals i disminueix el seu Cl plasmàtic un 25%. La nova dosis per a mantenir la concentració plasmàtica ha de ser de 94 mg. V PREGUNTES D’EXAMEN DE BIOFARMÀCIA I FARMACOCINÈTICA 2 sruizboy; unybook.com -El valor del índex d’acumulació només pot calcular-se considerant el valor de C infinit max. F -Al augmentar l’interval de dosificació, augmenta l’índex de fluctuació per a un fàrmac en una forma de dosificació administrada en un règim de dosi múltiple. V -Després d’administrar una dosis d’n fàrmac, el valor de C infinit min depèn només d la seva semivida. F -Un fàrmac amb semivida de 10 hores i que presenta una constant de velocitat d’absorció superior a la d’eliminació (ka>>>k). S’administra cada 12 hores per via oral en un règim de dosis múltiples. El valor esperat del índex d’acumulació és d’aproximadament 1,8. V -La semivida d’un antibiòtic és de 3 hores i el volum de distribució aparent expressat en L és igual al 20% del pes corporal de l’individu. La concentració terapèutica per aquest fàrmac és de 5 mg/l. El fàrmac s’administra per via IV en règim de DM cada 8 hores. Pel tractament d’un pacient adult baró (82 kg de pes) amb la funció renal normal, la dosis que ha d’administrar per arribar a nivells terapèutics en estat d’ee é d’aproximadament 100mg. F • Considerant que el marge terapèutic és entre 3-15 mg/L, una dosis de 120 mg cada 8 hores proporciona un valor de Cmin infinit fora del marge terapèutic. V • Considerat aquest mateix marge, a l’administrar una dosis de 180 mg cada 8 hores s’obté un valor d’aproximadament 13 mg/l per la concentració màxima en estat d’ee. V -Es prescriu un F de característiques MC, per un pacient adult de 78kg amb gonorrea.
La BD és del 77% per via oral, té un volum de distribució aparent de 0,5L/kg, té una semivida d’eliminació de 10,6 hores i s’excreta totalment de forma inalterada per la orina. La concentració mínima inhibitòria és de 27,5 mg/L. Un règim de dosificació correcta per aquest pacient seria d’aproximadament 546 mg administrats cada 6 hores. V -Després de l’administració d’un fàrmac en un règim de DM en dues formes de dosificació orals diferents (A i B), a la mateixa dosis i amb el mateix interval de dosificació s’obté el mateix valor de concentració promig en estat d’ee; no obstant, els valors de l’índex de fluctuació pic vall són de 100% i 200% per a les formulacions A i B, respectivament. Pot afirmar-se que la BD en velocitat per la formulació B és superior a la A. V.
...