Tema 4 y 5 Introducción a la economia (2017)

Resumen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Introducción a la Economía
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 09/07/2017
Descargas 9
Subido por

Descripción

Resumen por temas introducción a la economía l ade ub

Vista previa del texto

EXAMEN T4-5 INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA TEMA 4: MAGNITUDS MACROECONÒMIQUES -Macroeconomía: estudia el funcionament de l’economia en el seu conjunt, mitjançant l’anàlisi de tot un seguit d’agregats, fenòmens i relacions econòmics.
-PIB: és el valor monetari de tots els béns i serveis finals que es produeixen a l’interior d’un país durant un període de temps, normalment un any, independentment de l’origen dels factors de producció emprats. S’utilitza per a calcular el creixement i el decreixement de l’economia d’un país. Tres maneres de calcular-lo: 1) Segons la producció:  VA 2) Segons la demanda:  PIB: despesa total de béns i serveis finals produïts en un país DA= C + I + G + XN PIB= C + Ib + G + XN     Consum privat (C): valor de tots els béns i serveis finals comprats per les economies domèstiques. (Béns duradors, béns peribles i serveis).
Inversió (I): despesa en béns i serveis de capital i/o despesa en béns i serveis per a ús futur. (Inversió en béns d’equip o inversió en capital fix, variació d’existències i inversió en construcció). Ib= IN + CCF Despesa pública (G): totes les compres de béns i serveis finals per part de les administracions públiques.
Exportacions netes (XN): és el valor de les exportacions totals (X) menys el valor de les importacions totals (M). XN = X – M 3) Segons la renda:  PIB: Ingrés total obtingut pels factors de producció situats en un país.
PIBpb = IT = RA + EBE + RM + RP     Remuneració assalariats (RA): sous i salaris nets + IRPF + Cotitz.
S.S. Treballadors + Cotitz. S.S. d’empreses Excedent brut d’explotació (EBE): Interessos + Lloguers + Beneficis nets* + Impost Societats + Consum de Capital Fix (CCF) (BN= Bbrut – IS) Rendes mixtes (RM): treball + capital Rendes de la propietat (RP): lloguers + interessos -Comptabilitat nacional: renda nacional = RN    PNBpm= PIBpm + rendes dels factors interior a l’exterior – rendes dels factors exteriors a l’interior RNBpm= PIBpm + Rendes primàries netes procedents de la resta del món EXAMEN T4-5 INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA        PNB pb= PNB pm – IIN (Imposts Indirectes Nets (IIN) = IVA + + Impostos sobre la producció + Impostos sobre les importacions – Subvencions) PNN pm = PNB pm – CCF RNN pm = RNB pm – CCF Renda nacional disponible: RND neta= RNNpm + Transferències de l’exterior - Transferència a l’exterior RNDpm neta= RNNpm + Transferències corrents netes procedents de la resta del mòn RNDpm neta per càpita= RND neta pm / població Renda familiar disponible (Yd): Yd= RND + Transf. del Sector Públic a les famílies - Cotitz. S.S. dels treballadors - Impostos directes de les famílies (IRPF) - Cotits. S.S. de les empreses - Impost de Societats - Beneficis no distribuïts -El pib nominal y real   El PIB nominal o PIB a preus corrents: és el valor de tots els béns i serveis finals a preus de l’any en qüestió.
El PIB real o PIB a preus constants o PIB en volum: és el valor de tots els béns i serveis finals a preus d’un any base.
.
 Deflactor del PIB: és una mesura del nivell general de preus Delfactor del PIB= (PIB nominal / PIB real) * 100 -La relació estalvi-inversió         Y = DA = R DA= C + I Y= C + S S=I Yd= Y – T + TR S – I = (G + TR – T ) + XN La diferència entre l’estalvi del sector privat és equivalent al dèficit pressupostari del sector públic més el superàvit del sector exterior (superàvit de la balança comercial).
El mercat de fons prestables: l’estalvi finança la inversió. La manera com s’assignen els fons estalviats als diferents projectes d’inversió és a través del mecanisme de l’oferta i demanda de fons prestables.
EXAMEN T4-5 INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA TEMA 5: UN MODEL DE DETERMINACIÓ DE LA RENDA NACIONAL -La despesa agregada (DA): DA = C + I + G + X – Q -La funció del consum (C): C = Co + cYd -La funció d’estalvi (S): S= -Co + sYd augmenta la renda d’equilibri Ye -Estalvi i inversió: Ye = Y = DA (c= C/Y) (c+s = 1), (s= S/Y) * Si augmenta Co,  · Ao = 1/s · (Co + Io) ( = 1/s), ( Ye = Ao · ) -La creu keynesiana: Pe= 12.000      Y < 12.000 la DA < Y Y > 12.000 la DA > Y Si Yr < Ye S<I, fase econòmica expansiva Si Yr>Ye S>I, contractiva Si Yr=Ye S=I -Efecte multiplicador: un augment de qualsevol dels elements bàsics de la Despesa Agregada (∆DA), és a dir: ∆C, ∆I, ∆G, ∆X; provoca un augment de la producció o renda (∆Y) MAJOR que el canvi inicial a curt termini.
-Càlcul del multiplicador: ∆Y = ∆I / (1-c) -Equilibri de l’economia al model de 45º:  Economia tancada, només amb el sector privat d’economies domèstiques (DA = C) · Co Y=  Economia tancada, amb sector privat: economies domèstiques i empreses (DA = C + I) · (Co + Io) Y=  Economia tancada, amb sector públic i sector privat i sense sector exterior (DA = C + I + G)  Y= · (Co + cTRo + Io + Go) EXAMEN T4-5 INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA  Economia oberta (DA = C + I + G + X – Q) · (Co + cTRo + Io + Go + Xo - Qo) Y= Y= · (Co + I + GP + X + cTr – Cto - Mo) ∆s  ∆c s ∆m  ∆t ∆ct ∆x ∆(X-M) c= PMgC ∆ s=PMgS m= Pme exportar  t= tipo medio impositivo ...

Tags: