Tema 7. Resultat Periòdic. Ingressos i Despeses (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas o Economía - 2º curso
Asignatura Introducció a la Contabilitat Financera
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 02/07/2017
Descargas 2
Subido por

Descripción

Apunts de l’assignatura Introducció a la Comptabilitat Financera impartida per Ester Oliveras a la UPF.

Vista previa del texto

Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com INTRODUCCIÓ A LA CONTABILITAT FINANCERA TEMA 7. RESULTAT PERIÒDIC. INGRESSOS I DESPESES PRINCIPI DE MERITACI Ó “Els efectes de les transaccions o fets econòmics es registraran quan ocorrin, imputant-se a l’exercici al que els comptes anuals es refereixin, les despeses i els ingressos que afectin al mateix, amb independència de la data del seu pagament o del seu cobrament.” (BOE RD.1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el PGC, pag.15) Aquest principi de meritació es tradueix en el següent: a l'hora de fer el compte de pèrdues i guanys o el resultat de l'exercici, allò important és la corrent real i no pas la monetària. En altres paraules, els ingressos o les despeses es comptabilitzen quan t'entreguen el bé o et realitzen el servei; NO quan el pagues.
Com a mostra, si l'empresa A contracta una consultoria per tal de saber quina és la millor estratègia per internacionalitzar-se o obrir-se a nous mercats; i decideix pagar d'aquí a 3 mesos; l'assentament seria el següent: 1000 Serveis de Professionals Independents (SPI) a Creditors 1000 a Caixa 1000 I tres mesos després anotarem 1000 Creditors Cal observar que comptabilitzem els SPI com a despesa en el moment en que ens assessoren, és a dir, quan es produeix la corrent real. Per contra, la corrent monetària es produeix quan paguem el deute.
LES PERIODIFICACIONS Anomenem periodificacions als assentaments comptables on la corrent monetària es produeix abans que la real.
ACTIU PASSIU Acompte a proveïdors Acompte de clients Despeses Anticipades Ingressos Anticipats Interessos pagats per anticipat Interessos cobrats per anticipat Ingressos pendents de cobrament Despeses pendents de pagament Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com DRETS DE COBRAMENT Acompte de proveïdors (bestreta) Paguem l’1 de desembre a uns proveïdors unes matèries primeres per valor de 400€ que ens donaran d’aquí tres mesos.
L’1 de desembre 2016 400 A compte de proveïdors a Bancs 400 Existències a A compte de proveïdors 400 L’1 de març 2017 400 En aquest cas, tenim el dret que els proveïdors ens entreguin unes existències que ja han sigut pagades. Un cop ens les entreguen, el compte acompte de proveïdors es cancel·la apareixen (o sumant) a l’actiu el compte d’existències.
Despeses anticipades El dia 1-11-16 una empresa contracta una campanya de publicitat que s’estendrà durant els propers 6 mesos. El seu cost total és de 600€ que es paguen íntegrament en el moment de signar el contracte.
L’1 de noviembre 2016 600 Depeses publicitat a Bancs 600 a Despeses publicitat 400 El 31 de desembre 2016 400 Despeses anticipades Les despeses poden tenir un sol assentament si són immediates, però en aquest cas, la despesa es comptabilitza abans i no un cop passat els sis mesos.
En aquest cas concretament, a finals d’any hem de abonar al compte de despeses publicitat el temps que ha passat des de la firma del contracte, fent així que la despesa anticipada sigui menor, ja que quan obrim de nou els comptes, les despeses anticipades són 200€.
Interessos pagats per anticipat Una empresa ha rebut un préstec de 1.000€ a retornar en un únic pagament al cap de sis mesos. Els interessos pactats són del 5% anual i es cobren totalment per adelantat al rebre el préstec. L´operació es fa el dia 1 de setembre.
L’1 de setembre 2016 Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com 1000 25 Bancs Interessos Anticipats a a Prèstec a c/t Bancs 1000 25 a Interessos anticipats 16,67 El 31 de desembre 2016 16,67 Despeses per interessos Ens donen el préstecperò els interessos als paguem 6 mesos per avançat, és a dir, realment es donarien en el moment de retornar el préstec. Així, en el tancament de l’any, si han passat 4 mesos, els interessos que corresponen són 16,67€, quedant a 1 de gener del 2017 uns interessos anticipat de 8,33€ Interessos pendents de pagament (despesa pendent de pagament) Una empresa ha rebut un préstec de 1.000€ a retornar en un únic pagament al cap de sis mesos. Els interessos pactats són del 5% anual i es paguen al retornar el préstec. L´operació es fa el dia 1 de setembre.
L’1 de setembre 2016 1000 Bancs a Prèstecs a c/t Despeses per interessos a Interessos pendents de pagament 1000 El 31 de desembre 2016 16,67 16,67 En aquest cas passa del revés que amb el cas anterior, com paguem al final els interessos, un cop tanquem el cicle comptable, hem de saber quants interessos se’ns han acumulat a finals d’any per pagar ja per l’any següent. Si els interessos a pagar al final són de 25€, un cop han passat 4 mesos i tanquem l’any, la despesa per interessos puja a 16,67€.
DRETS DE PAGAMENT Acompte a clients (bestreta) L’1-12-16 uns clients ens paguen les existències que els hi entregarem el dia 2 -1-18, per un valor de 400€.
L’1 de desembre 2016 400 Bancs a A compte de clients 400 A compte de clients a Existències 400 El 2 de gener 2017 400 Aquí tenim una obligació a satisfer davant dels nostres clients, subministrar -los les existències cobrades. Entregades, el compte acompte de clients queda cancel·lat.
Ingressos anticipades Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com Una empresa és propietària d´un local que no utilitza. Accedeix a llogar-lo a un altre empresa per 300€ trimestrals anticipats. El contracte es signa el dia 1 de desembre.
L’1 de desembre 2016 300 Bancs a Ingressos anticipats 300 Ingressos anticipats a Ingressos lloguer 100 El 31 de desembre 2016 100 De la mateixa manera que les despeses, poden tenir un sol assentament si, per exemple, el lloguer es cobres un cop els tres mesos han vençut. Però aquest no és el cas, i per això fem us de la compte de passiu d’interessos anticipats, ja que cobrem per avançat.
En aquest cas, a finals d’any hem carreguem al compte d’ingressos anticipats la quantitat que correspon a la primera fracció trimestral del lloguer, 100€, ja que en el nou cicle, els ingressos anticipats són 200€.
Interessos cobrats per anticipat El dia 1 d´octubre una empresa concedeix un préstec de 100€. a un any a una de les treballadores. El tipus d´interès aplicat és del 5%, que es pagarà per semestres anticipats.
L’1 d’octubre 2016 100 Bancs a 12,5 Bancs a Interessos cobrats per anticipat a Deutors Interessos cobrats per anticipat 100 Interessos Financers 6,25 25 El 31 de desembre 2016 6,25 DISTRIBUCIÓ DEL RESU LTAT Tenim diversos tipus de reserves: - Reserva legal: una empresa que s’ha acaba de constituir està obligada a aportar el 10 % del seu capital social com a reserva legal fins cada any fins que aquesta reserva constitueixi el 20 % del capital social Reserva estutària: les obligades pels estatuts Reserva voluntparia: si es vol.
Si una empresa té benefici, pot optar entre repartir dividends o deixar-los a l'empresa com a reserves. Si encara no saps què fer, el trasllades al romanent, un compte de patrimoni net, a l'espera de decidir-te: X€ PiG a Romanent X€ Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com X€ Romanent a Reserves X€ Romanent Dividend a pagar a a Dividend a pagar Bancs X€ X€ a PiG X€ Si paguem dividends: X€ X€ En cas de tenir pèrdues: X€ Resultat Negatiu d'Exercicis Anteriors (Pèrdues Acumulades) El compte resultat negatiu d'exercicis anteriors és un actiu, ja que els socis tenen una obligació amb l'empresa. És a dir, deuen diners a la societat. Tot i ser un actiu, al balanç es posa al Patrimoni Net -en signe negatiu- per tal de reflectir millor la realitat de l'empresa.
...

Tags: