PENOLOGIA - LES PENES PRIVATVES DE LLIBERTAT. PRESÓ PERMANENT REVISABLE I LA LOCALITZACIÓ PERMANENT (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Penologia
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

LES PENES PRIVATIVES DE LLIBERTAT. LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE I LA LOCALITZACIÓ PERMANENT PRESÓ PERMANENT REVISABLE Es tracta d’una pena privativa de llibertat de duració indeterminada i subjecta a revisió.
La nova pena estarà reservada als delictes d’excepcional gravetat: homicidis terroristes, homicidis de caps d’Estat, homicidis en cas de genocidis i delictes de lesa humanitat o aquells genocidis que van acompanyats d’agressió sexual. També s’aplicarà als assassinats qualificats per la doctrina com a “especialment greus”: quan la víctima sigui menor de 16 anys o es tracti d’una persona especialment vulnerable; quan sigui subsegüent a un delicte d’agressió sexual; quan es tracti d’un assassinat múltiple; o quan l’assassinat hagi estat comès per membres d’una organització criminal. Són aquests els únics supòsits taxats als quals s’aplicarà la presó permanent revisable.
Un cop complert íntegrament un mínim de condemna establert pel Codi Penal en funció de la gravetat dels delictes (que oscil·la entre els 25 i els 35 anys), s’aplicarà el sistema de revisió. Un tribunal col·legiat haurà de valorar novament les circumstàncies del penat i del delicte comès i podrà revisar la seva situació personal. Si el tribunal considera que no concorren els requisits necessaris perquè el penat pugui recuperar la llibertat, es fixarà un termini per a dur a terme una nova revisió; si pel contrari es valora que compleix els requisits necessaris per quedar en llibertat, s’establirà un termini de llibertat condicional. Aquesta revisió s’haurà de fer d’ofici cada 2 anys, i es farà també sempre que el penat ho sol·liciti, si bé després de la desestimació d’una petició, es podrà fixar un termini màxim d’un any dins del qual no s’admetran noves sol·licituds.
És una pena que té molts antecedents en el dret penal espanyol, com per exemple en el CP del 1822. També el CP de 1848. CP 1870. CP 1928 es manté la pena de mort i es suprimeix la cadena perpètua. 1932 es suprimeix la pena de mort, tot i que es torna a introduir durant la Guerra Civil. 1995 es suprimeix la pena de mort altre cop.
L’aplicació de la presó permanent revisable ha estat avalada pel Tribunal Europeu de Drets Humans, tal com s’expressa a les SSTEDH 12-2-2008 (Cas Kafkaris vs. Xipre) i 3-11-2009 (cas Meixner vs.
Alemanya), quan la Llei nacional ofereix la possibilitat de revisió de la condemna de duració indeterminada amb vistes a la seva commutació, remissió, terminació o llibertat condicional del penat. Això és suficient, segons el TEDH, per a satisfer l’article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans. El Tribunal Europeu considera que la pena de cadena perpetua revisable no vulnera l’article 3 del Conveni sempre i quan es compleixin 2 condicions: ! ! La persona sàpiga que té algun tipus de possibilitat de sortir de la presó quan se la condemna.
L’Estat ha de posar els mecanismes necessaris perquè la persona condemnada a cadena perpètua es rehabiliti.
El posicionament fins ara ha estat que si la lesgislació en questió contempla la possibilitat de revisió de la cadena perpètua, allò és constitucional.
La doctrina s’ha posicionat molt en contra contra la pena de presó permenent revisable ja que creuen que és un eufemisme de la pena de cadena perpètua. Creuen que vulnera el principi de igualtat, legalitat i de proporcionalitat...
A quins delictes e spot aplicar aquesta pena? ! ! ! ! ! ! ! Assassinat quan la víctima és menor de 16 anys o persones especialment vulnerables.
Assassinat que segueix de delicte sexual.
Assassinat de diverses persones.
Delictes contra la corona.
Matar a un Cap d’Estat internacional en territori espanyol.
Delictes de genocidi.
Delictes de terrorisme que causen la mort a una persona o més.
El CP recull 3 tipus de requisits per aquesta revisió: 1. Temporal: La persona ha de passar un temps determinat sense sortir de la presó.
! ! Criteri general: mínim 25 anys de presó efectiva. 28 anys en el cas de terrorisme.
Més d’una pena: 28 anys. 35 anys en cas de terrorisme.
2. Classificació en 3r grau: El legislador s’ha de assegurar que l’intern no arribi al tercer grau fins que no passi un cert temps determinat, encara que hagi canviat del tot.
! ! ! Quan PPR és única pena (o les altres no excedeixen de 5 anys): 15 anys de presó efectiva (20 anys per terrorisme) Quan PPR coincideix amb pena de més de 5 anys: 18 anys presó efectiva (24 per terrorisme) Quan PPR coincideix amb penes superiors a 15 anys: 20 anys de presó efectiva (24 anys per terrorisme) ! Quan PPR coincideix amb penes superiors als 25 anys/dos o més PPR: 22 anys de presó efectiva (32 en cas per terrorisme) 3. Informes que permetin al jutje fer un pronòstic favorable de reinserció: Els experts professionals del Centre o altres experts, han de fer informes que permetin al jutje pensar que aquesta persona no reincidirà. Informes pericials que permetin al jutje fer una valoració positiva.
Requisits específics en cas de terrorisme (art 92.2 CP): Que manifestin signes inequívocs d’haver abandonat finalitats i mitjans terroristes. El CP exigeix col·laboració amb les autoritats judicials o policials. S’ha de denunciar el terrorisme i col·laborar amb les autoritats. També s’exigeix una petició expressa de perdó a totes les víctimes i familiars.
Accés als permisos de sortida: A partir dels 8 anys de presó efectiva. A partir de 12 anys en casos de terrorisme.
La suspensió de la PPR Als 25 anys, es revisa, té un pronòstic molt bo i concedeix la llibertat condicional (forma de suspensió de la pena de presó, es suspen la part de pena que queda per cumplir). S'apliquen totes les normes de suspensió(sota vigilància), i pot durar entre 5 i 10 anys (com a mínim). Se li pot obligar a comparèixer devant la administració. Si les circumstàncies de les persones canvien, el jutje podrà modificar les regles de conducta o les obligacions que ha de complir aquesta persona de 5 a 10 anys.
3 circustàncies que portaran al jutje a revocar la suspensió de llibertat condicional: ! ! ! Durant el període de suspensió la persona hagi comès un nou delicte.
Infracció de forma greu o reiterada de les normes de conducta.
Conductes deshonestes que poden portar el jutje a revocar la suspensió.
Quan el jutje revoca la suspensió, ordenarà l’ingrès a la presó per tota la resta de la pena que li queda des de que se li va atorgar la suspensió.
L’article 92.3 també posa una altre possibilitat per a tirar enrere la suspensió de la pena a la persona. Que hi hagi un canvi de circustàncies que comporti una perillositat de la persona altre vegada.
La remissió definitiva de la pena (art 87 CP) és quan ja s’ha complert tota la responsabilitat penal d’una pena.
PENA DE LOCALITZACIÓ PERMANENT Està regulada a l’article 37 CP. Estableix que pot durar fins a 6 mesos (180 dies). El que comporta és la obligació del penat a romandre en el domicili pròpi o en el lloc que el jutje fixi a la sentència. Es va introduir al CP a una reforma del 2003.
Coincideix amb un temps en què els diferents Estats democràtics coicideixen que és una bona idea tancar a la gent en els seus propis domicilis. És bo per la taxa de població presonera.
Les penes han de tenir dolor, però sense enviar a la gent a la presó.
Es busquen alternatives que siguin més creibles.
No només està al dret penal espanyol, sino que abunden en el dret comparat.
! Anglaterra (curfew order): obliguen a estar a la persona entre 2 i 12h a un lloc determinat, controlada amb un dispositiu electrònic.
! França: deixar a les persones en llibertat sota control electrònic, obligant-les a estar al seu domicili durant unes hores al dia.
No tenim cap norma que ens digui com es complirà aquesta localització permanent.
Àmbit d’aplicació: ! Pena principal o pena directa de delictes lleus.
! S’ha de complir en el domicili del penat (art 37 CP) o bé a un altre lloc: o El jutje imposarà això obligatoriament a persones sense sostre.
o Quan la víctima i l’acusat comparteixin domicili.
o El CP recull la possibilitat de que el jutje decidexi fer complir la localització permanent en un centre penitenciari (findes i festius).
! Quan s’imposa la pena com a principal o directa.
! ! En cas de reiteració delictiva.
Que l'article de la part especial que condemna la LP ha de preveure que es pot cumplir en un centre penitenciari. Aquesta possibilitat es va introduir quan la gent cometia molts hurts. Havia gent que tenia moltes faltes de furts, i van introduir aquesta possibilitat. No va agradar perqué suposava empresonar per faltes. En 2015 a desaparegut la falta de furt i aquesta possibilitat està en latent, no hi ha cap delicte que permeti que unes de les possibilitats sigui centre penitenciari.
Art 37 CP permet que la pena es compleixi de manera discontinua.
En findes o dies alterns... La pena s’ha de complir quan tingui temps lliure.
El jutje pot controlar de 2 maneres que es compleixi la pena: ! ! Policies locals. Visita o trucada al domicili.
Mitjans mecànics o electrònics.
o Control de veu o Control estàtic Quan s’incompleix la pena, el jutje avisarà al jutjat de guàrdia per un possible delicte de trencament de condemna (art 468 CP), que pot ser castigada amb pena de presó de entre 6 mesos i 1 any.
...