1.2. Principals paradigmes i autors (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura Introfucció a la Sociologia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

PRINCIPALS PARADIGMES I AUTORS Paradigma: allò que tots els científics d’una època hi estan d’acord i a partir del qual avancen en el coneixement.
Diferents paradigmes teòrics: - Pels funcionalistes, el que manté la societat unida és la complementarietat, la cohesió: els uns i els altres són indispensables ja que cada un porta a terme una feina diferent.
Així, per ells la societat és equilibrada i harmònica i cada individu està conforme amb la feina que li ha tocat fer perquè sap que els altres faran la seva. La societat està regida per un consens moral, és estable. Autors: Durkheim, Parsons, Merton.
- Per l’Escola del Conflicte, el que manté la societat unida és el conflicte entre grups, ja que uns necessitaran unes coses que seran diferents de les que necessiten els altres.
Autors: Marx, Goldthorpe.
- Per l’Escola de la Interacció, el que manté unida la societat és la interacció entre els individus i els grups, allò que comparteixen: les idees, els símbols, el llenguatge, etc.
Autors: Weber, Goffman.
I.
Funcionalisme o paradigma funcional Basat en el supòsit teòric que les societats són sistemes complexos que tendeixen a l’equilibri i l’estabilitat. Tenen la visió d’una societat estable, regida per un consens moral.
Els autors relacionats són: - - II.
Originaris:  Auguste Comte (1798-1857)  Herbert Spencer (1820-19039) Clàssics:  Emile Durkheim (1858-1917): “La divisió del treball social” (1893)  Talcott Parsons (1902-1979)  Robert K. Merton (1910-2003): “Funcions manifestes i latents” Teoria o paradigma del conflicte Basat en el supòsit teòric que les societats són sistemes desiguals la dinàmica dels quals resulta de la confrontació d’interessos entre els diferents grups. Té la visió d’una societat desigual i desequilibrada, regida per la dominació dels uns sobre dels altres.
Els autors relacionats són: - Karl Marx (1818-1883): “El capital” (1867-1894) - Ralf Dahrendorf (1929-2009) - John Goldthorpe (1935) III. Teoria o paradigma de l’acció o de la interacció simbòlica Basat en el supòsit teòric que els individus i els diferents actors socials dotes de significat, amb la seva acció, la realitat social. Té la visió d’una societat en procés de creació contínua, basada en la interacció social.
Els autors relacionats són: - Max Webes (1864-1920): “L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme” (1904-1905) - George Herbert Mead (1863-1931) Visions de la societat segons els diferents paradigmes teòrics: Tipus de societat FUNCIONALISME CONFLICTE INTERACCIÓ Què manté unida Cohesió Conflicte, tensió Idees la societat? Autor entre grups Durkheim, Parsons, Marx, Goldthorpe Weber, Goffman FUNCIONALISME CONFLICTE INTERACCIÓ Conceptes Funcions latents i Desigualtat, Símbols, fonamentals manifestes, estratificació comunicació Coaccionats Creadors de Merton disfuncions Característiques Integrats dels individus Manteniment de significat Consens Poder, autoritat l’ordre Canvi social Significats compartits Previsible Permanent Continu FUNCIONALISME CONFLICTE INTERACCIÓ Conflicte antic Valors tradicionals Solidaritat Societat tradicional mecànica (consciència (religió, costums) col·lectiva) Divisió del treball, INDUSTRIALITZACIÓ millora de les condicions de vida, creació dels estats nació, urbanització de la població, etc.
Racionalització, Societat moderna Solidaritat orgànica Conflicte de eficiència, tècnica (divisió del treball casses (organització social) burocràtica, Estat modern) Noves tecnologies, GLOBALITZACIÓ diversificació trajectòries individuals, individualisme creixent, etc.
Societat contemporània ...