Tema 6. Perspectiva disposicional. Aproximació teòrica (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 20/08/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Personalitat i Diferències Individuals Oliwia Ciurlej Tema 6. La perspectiva disposicional. Aproximació teòrica 1. Model tridimensional: H. J. Eysenck (1916-1997) Semblances i diferències amb Cattell: - - Semblances:  Unitat bàsica d’anàlisi: el tret.
 Recerca dels trets bàsics de la personalitat.
 Mètode: anàlisi factorial.
Diferències:  Ús natural del llenguatge vs. Antecedents teòrics.
 Mètode empíric (exploració) vs. Mètode racional (hipòtesis i escales de mesura prèvies).
1.1. Pressupòsits de les teories dels trets - Els individus es diferencien respecte la seva localització en els trets.
- Identificació mitjançant estudis correlacionals.
- Determinats per factors hereditaris.
- Mesura mitjançant qüestionaris, escales, etc.
- La interacció entre trets i situacions produeix estats.
- Trets i estats.
1.2. Pressupòsits de la teoria de H. J. Eysenck - Dimensió - Extrems de la dimensió - Judici extrems - Distribució normal - 3 dimensions independents  Extraversió: sociabilitat  Neuroticisme: inestabilitat emocional  Psicoticisme: duresa mental (és l'escala menys consistent) Estructura jeràrquica:  Respostes específiques- hàbits- trets- dimensions El criteri estadístic és necessari per establir/diagnosticar patologia o problemes patològics però no suficient. Estadísticament infreqüent no vol dir clínicament rellevant.
La suma de trets dóna lloc a una dimensió.
1 Personalitat i Diferències Individuals Oliwia Ciurlej 1.3. Dimensions del model d’Eysenck - Extraversió-Introversió 2 Personalitat i Diferències Individuals - Neuroticisme-Estabilitat emocional - Psicoticisme (Duresa vs. Blanesa) Oliwia Ciurlej La P (psicoticisme) és l’escala menys consistent de totes.
Trets característics, que produeixen poca desitjabilitat social:  Agressiu. L’agressivitat normal és aquella capaç de marcar límits, al contrari de la persona dèbil. També es pot conèixer com a agressivitat defensiva, que és la que mostrem a l’hora de defensar-nos o als objectes relacionats a nosaltres.
 Fred. Persones que no mostren i aparten les seves emocions més càlides.
 Egocèntric. Tots som egocèntrics en certa mesura. És aquella persona que pensa més en els seus propis interessos que en els d’altres.
 Impersonal. S’ha de ser impersonal sobretot en l’ambient laboral.
 Impulsiu. La impulsivitat és no pensar en les conseqüències dels seus propis actes. És una característica contrària a ser fred o impersonal. En ser agressiu, és impossible no ser impulsiu.
 Antisocial. L’ésser humà és social: necessita l’acceptació dels altres. Ex.
Experiment del pal més llarg.
 Poc empàtic. Cal mantenir una certa distància emocional, però no fins el punt de perdre l’empatia.
 Creatiu.
 Dur mental.
3 Personalitat i Diferències Individuals Oliwia Ciurlej 1.4. Relació edat i gènere → Surt a l’examen - Extraversió - Neuroticisme - Psicoticisme 1.5. Fenòmens de laboratori → Surt a l’examen - INTROVERSIÓ:  Es condicionen fàcilment (aprenen més ràpidament), extinció més lenta (eliminar conductes, desaprendre). Als introvertits els agrada les rutines, 4 Personalitat i Diferències Individuals - - Oliwia Ciurlej ja que els hi dóna sensació de comoditat i seguretat. El canvi els fa sentir incòmodes.
 Llindars sensorials més baixos. Són més observadors, sensitius als canvis estimulars. Per això, s’adonen més ràpid de les coses i poden aprendre més ràpid.
 Pauses de descans involuntàries més curtes, són més regulars. Descansen poc.
 Els estimulants empitjoren l’execució. Exemple: Cafè.
 Llindar de sedació més alt. Els costa més relaxar-se.
NEUROTICISME  Major sensibilitat als estímuls negatius, major resposta.
 Latència de resposta (el que es triga en respondre) menor front estímuls aversius.
 Recuperació emocional més lenta als estímuls aversius.
 Oscil·lacions fortes de l’humor.
PSICOTICISME  Baixa vigilància i atenció.
 Temps de reacció alt.
 Gran variabilitat en el temps de reacció.
 Moltes anormalitats perceptives.
 Pensament màgic (creure alguna cosa que no té lloc) augmentat.
 Destresa manual baixa.
2. M. Zuckerman: el model dels 5 factors alternatius 2.1.
Justificació teòrica del model Les dimensions bàsiques de la personalitat són genètiques, tenen una funció d’adaptació a l’entorn i són observables en altres espècies animals.
2.2. Desenvolupament del model dels 5 factors alternatius - Aquest model (Zuckerman, 2002; Zuckerman, Kuhlman, Joireman, Teta & Kraft, 1993) va emergir d’una sèrie d’anàlisis factorials d’escales que mesuren les dimensions bàsiques de personalitat o temperament, concretament aquelles utilitzades en recerca psicobiològica.
- Aquest model teòric alternatiu, influenciat per les investigacions prèvies d’Eysenck i Gray, es focalitza principalment en les característiques temperamentals (accentuant els aspectes psicobiològics) de les dimensions de la personalitat.
- Segons Zuckerman, confiar només en la codificació dels trets de la personalitat en el llenguatge (aproximació lèxica) pot ser enganyós, ja que aquesta codificació 5 Personalitat i Diferències Individuals - - - Oliwia Ciurlej probablement reflecteix els trets observables en les interaccions socials, però no necessàriament la rellevància biològica proporcional dels trets.
Per tant, en contrast amb l’aproximació lèxica de la personalitat, l’ús de variables psicobiològiques permet als investigadors explorar millor els orígens causals de la personalitat (Eysenck, 1992; Zuckerman, 1991).
Tret Percaça de Sensacions  SSS (1979)  Descobriment gen receptor D4 (Ebstein et al., 1996) Anàlisi Factorial de 46 escales de 8 qüestionaris utilitzats en recerca psicobiològica.
Desenvolupament del ZKPQ (Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire; 1993).
2.3. Els 5 factors alternatius - Neuroticisme-Ansietat  Mesura la tendència a estar sovint preocupat, tens, disgustat, ser poruc i indecís, tenir manca d’auto-confiança i ser molt sensible a les crítiques.
- Activitat  Activitat General: Descriu la necessitat de tenir una activitat diària contínua i certa incapacitat per a descansar quan no hi ha res a fer.
 Esforç pel treball: Mesura la preferència pels treballs desafiadors i difícils, així com un alt grau d’energia per a treballar i fer varies tasques alhora.
- Sociabilitat  Festes i amics: Mesura els amics que es tenen, el temps que es passa amb ells i el gust per anar a les festes i reunions socials.
 Intolerància a l’aïllament: Indica la preferència per la companyia dels altres en contrast a la soledat i a la realització d’activitats solitàries.
- Impulsivitat-Percaça de sensacions  Impulsivitat: Es refereix a la manca de planificació i a la tendència a actuar sense pensar.
 Percaça de sensacions: Mesura la necessitat general d’aventura i excitació, la preferència per situacions i amics impredictibles, i la voluntat d’assumir riscos pel sol fet de viure’ls.
- Agressivitat-Hostilitat  Reflecteix la disposició a expressar agressivitat verbal (ex. Dir paraulotes), un comportament groller i descuidat, conducta antisocial, disposat a la venjança i a la impaciència amb els altres. És l’escala menys consistent en mostres espanyoles i catalanes (alfa de Cronbach = 0’67).
- Infreqüència  Aquesta escala no mesura personalitat. S’utilitza per detectar una manca d’atenció o poca cura en respondre i es considera com una mesura de validesa del qüestionari.
6 Personalitat i Diferències Individuals Oliwia Ciurlej 2.4. Propietats psicomètriques del ZKPQ - Des de la seva primera publicació el 1993, el ZKPQ ha experimentat àmplies proves psicomètriques:  Fiabilitat: Consistència interna, estabilitat temporal.
 Validesa de criteri: Concurrent i predictiva.
o Drogoaddictes i decurs de la teràpia.
o Conductes de risc.
o Depressió.
o Trastorn límit de personalitat.
o Trastorn per dèficit d’atenció i/o hiperactivitat.
 Validesa de constructe: Discriminant i convergent.
o Prostitutes (discriminant).
o Consens (convergent).
- Estudis transculturals han replicat fiabilitat i validesa utilitzant traduccions a altres idiomes, com per exemple, alemany, català, castellà, italià, japonès o xinés, entre altres.
7 ...

Tags: