Resum de conceptes i fòrmules (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Estadística Aplicada - 2º curso
Asignatura Estadística Oficial i Disseny d'Enquestes
Profesor B.E.V.
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 25/02/2015 (Actualizado: 22/03/2015)
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Conceptes d’estadística: Enquesta: observacions d’una mostra extretes mitjançant un qüestionari estandarditzat.
Representativitat: conté les característiques principals de la població a estudiar, amb la mateixa proporció.
Estadística: ciència que recull, classifica i compta els fets d’un mateix ordre.
Cens: llistat d’individus que compleixen una condició. Enquesta realitzada a tota la població.
Població/Univers: Conjunt d’elements a realitzar l’estudi.
Marc mostral: població disponible per realitzar l’estudi.
Unitat mostral: unitat seleccionada per realitzar-li l’estudi (persones, llars, empreses...).
Mostra: troç de la població a qui fer l’anàlisi.
Àmbit: espai (lloc) on es fa l’estudi (Espanya, Catalunya...).
Mètode de recollida: tècnica utilitzada per fer treball de camp.
Mostreig: tècnica per seleccionar la mostra.
Estratificació: fer grups horitzontals segons criteris a la vertical.
Afixació: decidir el tamany dels intervals en que separar els grups dels estrats.
Ponderació: equilibrar pesos.
Error mostral: error produït a causa d’observar una mostra en lloc de la població total.
Tipus d’enquestes: 1.Descriptiu (què pensen?) – Explicatiu (per què ho pensen?) 2.Variables: Objectives (dades fixes) – Subjectives (opinió) 3.Tema: Social, política, econòmica...
4.Temps: Transversal: enquestes del moment.
Transversal repetida: preguntes iguals a diferents persones en diferents moments.
Baròmetre.
Transversal retrospectiva: preguntes sobre fets del passat.
Té error de memòria + biaix per mort o emigració.
Longitudinal: preguntes iguals a les mateixes persones en diferents moments. Panels.
Fases d’una enquesta: 1.Disseny teòric: Definició objectius i necessitats Elecció del mètode d’enquestació Fer mostra Procediment de mostreig Elaboració del qüestionari + pla d’anàlisi Pretest 2.Producció (Treball de camp): Selecció + Formació dels entrevistadors Treball de camp Supervisió 3.Anàlisi dels resultats Qüestionaris: codificació (anonimitzar), depuració, gravació...
Explotació estadística: taula de freqüències, descriptius... Si es bivariant cal fer contingència i dispersió (existeix associació?) Anàlisi + Informe de resultats Conclusions Recomanacions ¡ALERTA! Cal tenir en compte: Definició d’objectius Recursos Calendari Preu i temps d’una enquesta: Enquestes: Presencial Cost/enquesta 30 € Temps màxim 30 min Telefònica 15 € 20 min Autoadministrada (Internet) 7~8 € 10 min Tipus d’errors: Mostral: per ser mostra i no població.
No mostral: No observació: No cobertura No resposta: Total Parcial Disseny del qüestionari Enquestador Enquestat (Desitjabilitat social, mala comprensió/memòria...) Procés Observació: Disseny de la mostra: 1.Seleccionar mostra (proporció de la població): Limitacions (Unitat, característica, temps, lloc...) Marc mostral ¡ALERTA! Possible biaix.
Grandària: Categòrica Infinita (>100000) · · = Finita (<100000) = · · · −1 + · Escala = · · = · · · · −1 + · Error: Infinita (>100000) = · · Finita (<100000) = · · · − −1 2.Procediment de mostreig: Probabilistic (aleatòriament) No probabilistic (quotes) -Mostreig aleatori estratificat: omplir per estrats excloents (ex: grandària poblacions). Cal afixar-la sigui proporcional o no: la forma simple és tot igual, la forma òptima es per variabilitat.
-Mostreig aleatori conglomerat: grups de població (ex: municipis sencers).
¡ALERTA! Increment de l’error mostral.
-Selecció aleatòria de l’entrevistat (àrees, rutes, llar...).
Les 5 regles d’or de l’enquesta: Les preguntes s’han d’entendre.
Tothom ha d’entendre el mateix al llegir/escoltar una pregunta.
La pregunta ha de tenir opcions de resposta suficients.
Tothom ha de ser capaç de respondre (grau d’especialització).
Tothom l’ha de voler respondre (grau de compromesitat).
Fiabilitat vs validesa: Pregunta fiable: respostes semblants al llarg del temps.
Pregunta vàlida: respostes correctes (comprovades).
¡ALERTA! Vàlida implica fiable.
Fiable no té per què implicar vàlida.
Tipus de variables: Nominal (Qualitativa): oberta, semi-oberta o tancada. Simple o múltiple.
Escala (Quantitativa): continua o discreta.
Infinita (>100000) Finita (<100000) De la mitjana = = − −1 · De proporció = · = · · − −1 Estadístics segons el tipus de variable: Nominal: Moda Ordinal: Moda, Mediana, Rang Ordinal (+7 categories) i Escala: Moda, Mediana, Rang, Percentils, Mitjana, Desviació típica, Variància, Error típic, Asimetria, Curtosi ...

Tags: