Examen Parcial Noviembre 2011 (2014)

Examen Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 2º curso
Asignatura Introducción a las Comunicaciones
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 08/04/2015
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Introducci∂o a les Comunicacions (ICOM) - ETSETB Data Examen: 4 de novembre de 2011 4 de novembre de 2011 Problema 1 Tenim dues variables aleatµories X i Y amb funci∂o de densitat de probabilitat fX (x) uniforme en l'interval [°1; 3] i fY (y) amb funci∂o de densitat de probabilitat fY (y) = æp12º ¢exp[° 2æ1 2 (y+1)2 ], respectivament.
Les variables X i Y s∂on estad∂≥sticament independents. Es construeix la variable aleatµoria Z = Y jXj.
Es demana, 1. Calculi el valor esperat πZ de la variable aleatµoria Z en funci∂o de æ.
2 2. Calculi la potµencia æZ de la variable aleatµoria Z en funci∂o de æ.
Problema 2 Suposi un desmodulador de quadratura sintonitzat a la freqƒ amb Øltre de recepci∂o ≥uµencia ≥ portadora ¥ ≥ fc i ¥¥ f +fc c HR (f ) d'amplada de banda BT , deØnit per HR (f ) = H0 ¢ ¶ fB°f + ¶ , amb Øltres H(f ) BT T pas baix ideals d'amplada de banda BT =2 en les dues branques de fase i quadratura i guany unitari, respectivament. Suposi que el soroll de canal a l'entrada del Øltre de recepci∂o HR (f ) t∂e una densitat espectral de potµencia Snn (f ) = N20 ¢ exp[°jf j=Bn ]. Es demana, 1. Representi acuradament el diagrama de blocs del receptor, les respostes freqƒencials dels Øltres i l'espectre de densitat de potµencia del soroll a l'entrada de HR (f ).
2. Calculi la potµencia de soroll NI a la sortida del canal en fase del desmodulador de quadratura.
3. Determini el valor de la correlaci∂o creuada entre el soroll del canal en fase i el soroll del canal en quadratura en ø = 0: NI Q, a la sortida del desmodulador de quadratura.
1 ...