Tema 6 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Dret Penal Exempció Responsabilitat
Profesor M.L.
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 31/03/2015
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Tema 6: La culpabilitat El que comporta la culpabilitat és: - Imputabilitat: Art. 19:Minoria edat Anomalia o alt. psíquica(20.1) Intoxicació (20.2) Alteració percepció (20.3) - Coneixement antijuricitat: Art.14.3: Error prohibició - Exigibilitat: Art. 20.6: Por insuperable. EN exculpant.
CONTINGUT DE LA CULPABILITAT: Imputabilitat: sense la qual s’entén que el subjecte no pot comportar-se d’una altra manera a com ho fa: - No pot entendre la il·licitud del fet.
- No pot actuar conforme a aquesta comprensió.
Possibilitat del coneixement de l’antijuricitat: - Es comprova si el subjecte podia conèixer la prohibició del fet, com a condició per adequar la conducta.
Absència de causes d’exculpació: No exclouen totalment la possibilitat d’actuar d’una altra manera, però la disminueixen notablement.
CAUSES INIMPUTABILITAT I - Anomalia o alteració psíquica permanentArt. 20.1 CP - trastorn mental transitori (art. 20.1.II): manifestacions particulars (art. 20.2) – Intoxicació plena pel consum de substàncies: Està exempt de responsabilitat criminal qui al temps de cometre la infracció penal es trobi en estat d’intoxicació plena pel consum de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques o altres que produeixin efectes anàlegs.
Classes d’embriaguesa • LETÀRGICA: – grau màxim: estat d’inconsciència – exclou la conducta humana voluntària • PLENA: – pertorbació total de la consciència – exclou la imputabilitat • SEMI-PLENA: – pertorbació parcial – disminueix la imputabilitat (eximent incompleta o atenuant) • SIMPLE EXITACIÓ: – irrellevant Graus d’intoxicació • INTOXICACIÓ LETÀRGICA: – Exclou el comportament humà • INTOXICACIÓ PLENA: – Eximent completa (20.2) • INTOXICACIÓ SEMIPLENA: – Molt intensa: eximent incompleta (21.1) – No tant intensa: atenuant (21.2) – Síndrome abstinència: S’eximeix a qui al temps de cometre una infracció penal “es trobi sota la influència del síndrome d’abstinència a causa de la seva dependència a tals substàncies”. L’efecte ha de ser ple.
• Eximent incompleta si l’efecte no és ple.
• En casos menors atenuant art. 21.2.
– Intoxicació i anomalia o alteració psíquica permanent: Addicció a l’alcohol i, sobre tot, a les drogues pot generar malalties mentals permanents com la psicosis. Art. 20.1: anomalia o alteració psíquica permanent Trastorn mental transitori i actio libera in causa Art. 20.1.II: “el trastorn mental transitori no eximirà de pena quan hagués estat provocat pel subjecte amb el propòsit de cometre el delicte o hagués previst o degut preveure la seva comissió”.
Transtorn mental transitori: graus EXIMENT PLENA: ART. 20.1.II: Exclou la responsabilitat.
– Pertorbació que determini una plena anormalitat en el coneixement de la situació o en les condicions de autocontrol.
EXIMENT INCOMPLETA: ART. 21.1: Si la pertorbació és notable baixa la pena en 1 o 2 graus. Per exemple en homicidi (10-15): Si la pena baixa en un grau és fa la meitat de la pena menor (10) aleshores la pena passa a ser de 5 anys, i si la pena és inferior en 2 graus, la pena seria de 2 anys i 6 mesos.
ATENUANT D’ARRAVATAMENT, OBCECACIÓ O ESTAT PASSIONAL (ART. 21.3ª) O ATENUANT ANALÓGICA (ART. 21.7ª). És la meitat inferior de la pena. Per exemple en l’homicidi (10-15 anys)seria: (10+15)/2= 12,5.
- Minoria d’edat: • ART. 19 CP: els menors de 18 anys seran responsables criminalment segons el que estableixi la Llei Orgànica reguladora de Responsabilitat Penal del Menor (LO 5/2000, de 12 de gener) • LORPM: menors entre 14 i 18 anys, pels fets tipificats com a delicte o falta en el CP.
Mesures educatives.
• Menors 14 anys: NO RESPONSABILITAT PENAL: se’ls hi apliquen les normes sobre protecció de menors previstes al Codi Civil.
Per tant: 1. Plena imputabilitat i responsabilitat segons el CP: 18 anys.
2. Dels 14 als 18: règim de responsabilitat que també és penal, però diferent: mesures educatives.
– Naturalesa sancionadora-educativa.
3. menors de 14: no estan subjectes a cap classe de responsabilitat penal, sinó a mesures civils educatives i/o assistencials.
- Alteració de la percepció des del naixement o la infantesa: Casos insuficient capacitat intel·lectual entren en anomalies psíquiques (20.1). Han de suposar una incomunicació amb el món social que incapaciti al subjecte per rebre normalment la norma jurídica: l’alteració de la percepció ha de donar lloc a una alteració greu de la consciència de la realitat ...