Lliçó 6. La incapacitació i la declaració de prodigalitat (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Derecho + Criminología - 1º curso
Asignatura Dret de la persona
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 15/12/2015
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Dret de la persona Lliçó 6. La incapacitació i la declaració de prodigalitat Lliçó 6. La incapacitació i la declaració de pródigalitat Concepte i causes  Existència d’una malaltia o deficiència física o psíquica.
 Que impedeixi a la persona governar-se a sí mateixa (element essencial): falta de capacitat natural, de capacita d’obrar = falta de capacitat d’entendre i voler.
 Amb caràcter persistent (durada mínima i continuïtat probable en el temps = permanent): persistència de la falta de capacitat.
Persones que poden ser incapacitades  Majors d’edat →  Menors d’edat → Pròrroga de la potestat parental (sempre que hi hagi previsió de persistència a la majoria d’edat).
 Menors emancipats o majors d’edat, que continuïn vivint amb els pares Rehabilitació de la potestat parental.
Tutor o curador → Característiques de la incapacitació  Es declara mitjançant sentència i aquesta fixa l’extensió de la incapacitació i el règim de guarda.
 Només per a persones físiques: majors o menors d’edat.
 Només en interès de la persona afectada i de l’interès general (intervenció en el procés d’incapacitació del Jutge i del Ministeri Fiscal).
 La incapacitació es pot modificar a posteriori.
 És un estat civil indisponible1, regulat per normes de dret imperatiu.
 La sentència s’ha d’inscriure al Registre Civil.
1 Estat civil indisponible: Està regulada per normes d’obligat compliment, i per tant no es pot pactar.
1 Dret de la persona Lliçó 6. La incapacitació i la declaració de prodigalitat Procediment d’incapacitació (LEC2)  Procés civil especial o Procés contenciós = contrari al mutu acord.
o Competència del Jutge de primera instància del domicili del presumpte incapaç.
o Inici a instància de part3 i sempre intervé el Ministeri Fiscal.
 Legitimació activa: o Persones que poden iniciar el procediment:  Presumpte incapaç, cònjuge, convivent de fet, descendents, ascendents i germans d’aquest.
 En defecte, està obligat el Ministeri Fiscal.
o Persones facultades per informar al Ministeri Fiscal:  Qualsevol altra persona.
o Persones obligades a informar al Ministeri fiscal:  Autoritats i funcionaris, per raó dels seus càrrecs.
 Legitimació activa en el cas de menors d’edat: o Només els qui exerceixen la pàtria potestat o la tutela.
o En defecte, el Ministeri Fiscal.
 El Ministeri Fiscal intervé sempre: o En defensa de l’interès del presumpte incapaç4.
o O bé, com a part que inicia el procés. En aquest cas caldrà el nomenament del defensor judicial.
 Facultats d’investigació del Jutge o Escoltarà els parents més pròxims.
o Examinarà el presumpte incapaç.
o Demanarà dictàmens pericials.
 Possibilitat d’adoptar mesures cautelars durant el procés: en l’àmbit personal i patrimonial.
o En especial, l’internament no voluntari del presumpte incapaç.
2 LEC: Ley de enjuiciamiento civil.
Instància de part: no és d’ofici, ha d’existir algú interessant en la incapacitació que interposi la demanda.
4 Ministeri Fiscal com a defensor de l’incapaç: quan és algú altre qui sol·licita la incapacitació, el Ministeri Fiscal actua com a defensor dels drets de l’incapaç.
3 2 Dret de la persona Lliçó 6. La incapacitació i la declaració de prodigalitat Efectes de la Sentència d’incapacitació La sentència que acordi la incapacitació establirà:  L’extensió i límits de la incapacitació.
 El règim de guarda a què quedarà sotmès l’incapaç (potestat prorrogada o rehabilitada, tutela o curatela).
 S’ha de pronunciar, si s’escau, sobre la necessitat d’internament.
 Nomenar la persona o persones que, d’acord amb la llei, han d’assistir o representar l’incapaç i vetllar per ell.
La Sentència d’incapacitació  Es pot pronunciar sobre la modificació d’una incapacitat ja declarada en sentència anterior, sobrevingudes noves circumstàncies: ampliació, restricció o extinció de la incapacitació.
 Inscripció de la Sentència d’Incapacitació al Registre Civil.
 La Sentència d’incapacitació produeix efectes només cap al futur. No opera retroactivament. Els actes futurs de l’incapacitat són nuls.
Internament involuntari de persones amb trastorns psíquics  Art. 212-4 CCC. Internament.
Internament involuntari  L’Autorització judicial ha de ser prèvia a l’internament, excepte supòsits d’urgència.
 Jutge competent per autoritzar l’internament: el del lloc de la residència de la persona afectada per l’internament, excepte supòsits d’urgència en què correspondrà al tribunal del lloc on s’hagi produït l’internament.
 Abans de concedir l’autorització o de ratificar l’internament, el tribunal ha d’escoltar a la persona afectada, al ministeri fiscal i a qualsevol altra persona la compareixença de la qual consideri convenient o li sigui sol·licitada per l’afectat per la mesura.
 El tribunal ha d’examinar pel seu compte a la persona afectada i escoltar el dictamen d’un facultatiu designat per ell.
 Obligació dels facultatius d’informar periòdicament al tribunal sobre la necessitat de mantenir la mesura.
3 Dret de la persona Lliçó 6. La incapacitació i la declaració de prodigalitat  Quan els facultatius que atenguin la persona internada considerin que no cal mantenir l’internament, han de donar l’alta al malalt, i comunicar-ho immediatament al tribunal competent.
 L’internament de menors sempre s’ha de fer en un establiment de salut mental adequat a la seva edat, amb l’informe previ dels serveis d’assistència del menor.
Internament urgent. Art. 212-5.1 CCC 1. No cal autorització judicial prèvia si es produeix una causa d’urgència mèdica que requereixi l’internament sense dilació.
2. El Director de l’establiment on es faci l’internament l’ha de comunicar a l’autoritat judicial del lloc on es trobi l’establiment en el termini de 24 hores.
3. L’Autoritat judicial ratifica o deixa sense efecte l’internament en el termini de 72 hores des que rep la comunicació.
4. Si l’autoritat judicial el ratifica farà constar el termini (no superior a 2 mesos) en el qual el director ha d’informar periòdicament de la situació de l’intern. A petició del director, el jutge pot acordar un termini d’informació superior, però mai excedir els 6 mesos.
Internament voluntari. Canvi de circumstàncies que el van motivar.
 Art. 212-6 CCC.
Si una persona que va consentir el seu propi internament èr raó de trastons psíquic ja no està en condicions de decidir-ne la continuació, perquè les circumstàncies de decidir-ne la continuació, perquè les circumstàncies clíniques o el risc associat al trastorn han canviat de manera significativa, el director de l’establiment ho ha de comunicar a l’autoritat judicial perquè , s’ s’escau […] La declaració de prodigalitat  Requisits: o Realització habitual d’actes que posen en risc injustificat el propi patrimoni.
o Que es posi en perill el dret d’aliments de determinats parents (la finalitat de la prodigalitat és protegir, no al pròdig, sinó als tercers que reben aliments d’ell).
 Legitimació activa: o Cònjuge: descendents o ascendents que percebin aliments del presumpte pròdig, o es trobin en situació de reclamar-los. En defecte d’aquests, els seus representants legals.
4 Dret de la persona Lliçó 6. La incapacitació i la declaració de prodigalitat o  Si els titulars del dret d’aliments fossin menors o incapacitats, i no ho sol·liciten els representants legals: hi està obligat el Ministeri Fiscal.
La sentència que declari la prodigalitat o Nomenarà un curador.
o Fixarà els actes (patrimonials) pels quals el pròdig necessita el “consentiment” (assentiment) del curador. No afecta a l’esfera personal.
o S’haurà d’inscriure al Registre Civil.
Art. 223-4. Contingut 1. El curador no té la representació de la persona posada en curatela i es limita a completarne la capacitat, sens perjudici del que estableix l’article 223-6.
2. Si el curador refusa, sense causa justificada, prestar l’assistència en algun dels actes que la requereixin, la persona posada en curatela pot demanar l’autorització judicial i actuar tota sola.
5 ...