Tema 2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria Comunitaria
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 14/03/2016
Descargas 36
Subido por

Vista previa del texto

SISTEMA D’ATENCIÓ A LA SALUT SERVEI D’ATENCIÓ A LA SALUT:   Conjunt d’elements, relacions i pràctiques existents, en una societat per atendre les necessitats de salut El sistema sanitari és només una part d’aquest conjunt - Cures informals - Grups d’autoajuda - ONG - Sistema de autocures CONCEPTE DE SISTEMA SANITARI:  Conjunt d’elements i recursos que una comunitat destina per preservar i millorar la salut individual i col·lectiva.
SISTEMA SANITARI: OBJECTIUS   Centre de salut: s’està referint al cap Hospitals de diferents nivells: hospitals de tercer nivell, de segon nivell, d’especialitat, etc.
 Donar resposta a les necessitats de la població en matèria de salut - Conjunt d’estructures organitzatives - Conjunt de centres  Centres de salut  Hospitals de diferents nivells  Centres sociosanitaris  Hospitals de dia ...
- Conjunt de serveis i activitats  Sector públic  Sector privat MODEL SANITARI:   Conjunt de criteris ideològics i polítics que determinen i decideixen l’oferta de serveis a la població per poder satisfer les necessitats de salut El debat sobre el model no és tècnic sinó fonamentalment polític i social FACTORS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DELS MODELS SANITARIS:       Ideologia Evolució del concepte de salut El dret a la salut Avanços científic-tècnics Eficiència dels serveis sanitaris Opinió dels usuaris MODELS SANITARIS:    Model lliberal: - Prototip del sistema sanitari dels EEUU - A USA existeixen més de 38 milions de persones sense cobertura a pesar de que el PIB és del 14%, molt superior a la mitja d’altres països - No és universal - Cadascú s’ha de pagar les seves intervencions - No hi ha planificació en l’atenció i la gent paga una assegurança (planificació absent) - Depenent dels diners que té la persona, tindrà un tipus d’assegurança o una altra.
- Es basa en la llei de l’oferta i la demanda - No intervenció de l’Estat (ni finança ni regula el sistema) - Finançament: privat. Pagament directe o per pòlisses d’assegurança - Cobertura: parcial, condicionada per factors econòmics i geogràfics - Atenció: reparadora. Individual - Proveïdor de serveis: asseguradores privades i usuaris - Necessitat de l’existència de forma paral·lela, d’algun sistema que cobreixi l’atenció de la població desfavorida social o econòmicament. A USA existeixen dos sistemes:  Medicare: és el sistema de protecció dels vells. Cobreix el 40% de la despesa sanitària  Medicaid: es basa en urgències. És el sistema de protecció a les persones sense recursos Model de Seguretat Social: - Es tenia una targeta, de la qual era beneficiària tota la família. Però els fills que complien la majoria d’edat deixaven de tenir aquests beneficis i, si no treballen, estaven sense cobertura sanitària.
- Conjunt de mesures instrumentades per l’Estat, de caràcter obligatori, per cobrir riscos sanitaris - Finançat: cotitzacions empreses i treballadors - Cobertura: treballadors i beneficiaris. Cost de malalties i accidents. Primes per accidents laborals o invalidesa - Atenció: individual - Proveïdor de serveis: l’Estat - Planificació: moderada - Predomina a França, Alemanya, Holanda, Bèlgica i Luxemburgo Model del Servei Nacional de Salut (SNS): - N.H.S. BRITÀNIC: Regne Unit 1948 - Es basa en el reconeixement de la salut com dret de tots els ciutadans - Cobertura: universal, accessible, descentralització, integral, equipat, APS.
Participació de la comunitat - Atenció: reparadora, preventiva i de promoció de la salut. Individual i col·lectiva.
- Proveïdor de serveis: Estat i privat - Planificació: important - A Espanya s’implanta el 1986 - Regne Unit, Espanya, Portugal, Itàlia, Suècia i Dinamarca EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL SISTEMA DE SALUT ESPANYOL:  Es va treballar molt l’assistència sanitària           A partir de més o menys 1972, es va començar a reestructurar la organització. Es van contractar infermeres, metges, auxiliars, etc. es va començar a organitzar tot Els hospitals van passar a ser llocs on anaven els pobres, on morien, a ser llocs on es va canviar l’estructura i a ser llocs on anaven els malalts per curar-se i no per morir.
En l’atenció primària no es va acabar de realitzar el canvi perquè no es van posar els recursos necessaris. El canvi va ser igualment important 1855 Llei de Sanitat 1908 Institut Nacional de Prevenció 1942 Assegurança Obligatòria de malaltia 1963 Llei de Bases de la Seguretat Social 1981 Inici del procés de transferències a les CCAA 1984 Reforma de APS 1986 Llei General de Sanitat CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT ESPANYOL:  L’actual conseller de salut ha dit que no s’haurien de comprar serveis a la salut privada, ja que s’ha de potenciar la salut pública.
      Finançat pels impostos generals Cobertura universal Compra i provisió de serveis Gratuït Descentralització (Comunitats Autònomes) Importància de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia PRINCIPIS DE LA LLEI GENERAL DE SANITAT:        Universalització Equitat Integració dels recursos Organització territorial Orientació prioritària: promoció i prevenció de la salut Finançat Participació SISTEMA DE SALUT CATALÀ:    Anys 1981-1989: creació de l’Institut Català de Salut (ICS) - Inici de la Reforma de la Atenció Primària (RAP) - Creació de al Xarxa Hospitalària d’Utilització pública (XHUP) - Descentralització de la gestió 1989-1990: transició 1990: Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LLOSC) PRINCIPIS DE LA L.O.S.C.:   Concepció integral i integrada Descentralització i desconcentració        Universalització Participació comunitària Racionalització, eficàcia i eficiència Equitat i superació desigualtats Sectorització de l’Atenció Sanitària Desenvolupament educació sanitària i informació Control sanitari del medi ambient LA SANITAT A CATALUNYA:      Finançat per l’Estat insuficientment Atenció a desplaçats d’altres CCAA i estrangers (immigració) Realització de competències que no estan finançades Alt nivell de qualitat assistencial - Un hospital a 30km com a màxim - 1 hospital cada 90000 habitants (a Espanya cada 160000 habitants) Important dèficit ...