TEMA 14 (Contractes dirigits a la resolució de conflictes) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Dret Civil III
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 14. CONTRACTES DIRIGITS A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 1.TRANSACCIÓ (1809) És un contracte pel qual les parts donant, prometent o retenint cadascuna alguna cosa, eviten la provocació d’un litigi, o bé, posen fi al que tenien iniciat. 2 requisits: 1. Que existeixi situació de conflicte entre les 2 (o més) parts.
2. Necessitat que hi hagi concessions entre elles (ja sigui de les coses o drets objecte del conflicte, o altres).
És un contracte onerós, però les prestacions no tenen perquè ser equivalents. Segons l’àmbit en que es produeix la transacció hi haurà unes lleis especials que ho regulin.
Subjectes: per poder formalitzar el contracte han de tenir poder de disposició sobre la relació jurídica en controvèrsia, ja que la transacció pot portar aparellat l’efecte de disposar de les coses (ex: disposar sobre la cosa: entregues cotxe ha de ser teu).
Objecte: és la relació jurídica respecte de la qual les parts tenen llibertat de disposició (no és el cotxe!). Existeixen unes prohibicions generals de transacció (1814 i 1815): - - - Sobre estat civil, és una matèria d’interès general (casatpassar-te a solter).
Sobre aliments i pensions futures: però sí que es podrà sobre aquelles pensions que ja són exigibles i encara no s’han pagat, és a dir, transigir, en aquest cas, vol dir renunciar a les pensions passades i que et pagui més ara (ex: l’home que paga la pensió a la mare del nen). Podrem transigir sobre passades, però mai futures.
Sobre qüestions matrimonials: però sí que es permet sobre aspectes personals de la relació matrimonial; exemple: cessa la convivència mútua (però no el matrimoni això ho haurà de determinar un jutge).
Sobre l’acció civil derivada de delicte: sempre quedarà l’acció pública, el MF, que tindrà a les seves mans poder-la imposar.
Forma: el CC no n’exigeix cap de concreta, a menys que la llei especial ho reguli.
Efectes: (1816) té efectes de cosa jutjada (equivalent a una sentència) i les parts podran oposar-la si la qüestió és sotmesa a un òrgan judicial. Si la transacció ja fos judicial es pot obrir directament la via de constrenyiment (apremio), sempre que l’òrgan judicial comprovi la legalitat de l’execució (és a dir, comprovar que es compleix el que diu la transacció: “és contra 1 persona i demana a 2”, “són X quantitat de diners i no Y” quantitat...). Tot i els efectes, sempre pot ser impugnada per error, dol, violència/intimidació i falsedat de documents (“no és la meva firma”). Altres efectes: - No és títol per la usucapió (arribar a ser propietari de la cosa pel transcurs del temps).
No implica responsabilitat per evicció, ja que aquell que reconeix els drets de l’altre, no li atribueix ni transfereix res.
2.L’ARBITRATGE (LLEI 60/2003 DE 23 DE DESEMBRE) Mitjançant el contracte d’arbitratge les persones, físiques o jurídiques, poden sotmetre previ conveni, les qüestions litigioses vigents entre elles a la decisió d’un o varis àrbitres, sempre que es tracti de matèries de la seva lliure disposició. Aquí també, per determinats tipus d’arbitratges existeixen lleis especials.
CONVENI ARBITRAL I ELS SEUS EFECTES Pot ser una clàusula incorporada en un contracte, o bé, ser un acord independent; el qual expressa la voluntat de les parts de sotmetre a arbitratge qüestions litigioses (tant presents com futures). Ha de constar per escrit en un document signat per les parts, o també s’admet l’intercanvi de mitjans que deixi constància de l’acord (cartes, e-mails...).
L’arbitratge obliga a les parts a complir amb allò estipulat i impedeix als tribunals conèixer de les controvèrsies sotmeses a ell, sempre que la part ho al·legui per declinatòria (és a dir, t’arriba la demanda judicial i hauràs de “declinar” la demanda i respondre que ja havíeu pactat conveni arbitral [val a dir que el conveni arbitral és bastant car]).
Laude arbitral: si durant la celebració de l’arbitratge les parts arriben a un acord, els àrbitres donaran per finalitzades les actuacions i, si no aprecien motius per oposar-s’hi, dictaran laude voluntari que recollirà aquest acord. Si les parts no es posen d’acord, els àrbitres decidiran en un sol laude o en varis laudes parcials (com si fossin jutges).
Si les parts no pacten una altra cosa, els àrbitres han de resoldre el litigi en el termini de 6 mesos (prorrogables en 2 mesos si la qüestió fos complexa) des de que es va presentar la contestació (o des del moment en què l’altre part hauria d’haver contestat). Tots els laudes han de constar per escrit i firmat per tots els àrbitres (sempre han de ser número imparell). Si algun àrbitre vol, pot fer constar la seva opinió discrepant; si hi ha més d’un àrbitre n’hi haurà prou amb la signatura de la majoria del col·legi arbitral o simplement la del seu president. Els àrbitres podran ordenar la terminació de les actuacions en els següents casos: 1. Quan el demandant desisteix de les seves pretensions, a menys que el demandat s’hi oposi (és a dir, el demandat vol que hi hagi cosa jutjada perquè no el torni a demandar).
2. Quan les parts donen per finalitzades les actuacions, és a dir, no arriben a un acord, però posen fi al procediment.
3. Quan els àrbitres comprovin que procedir amb les actuacions és innecessari o impossible.
El laude un cop és ferm, té efectes de cosa jutjada i també serà susceptible de recurs de revisió (= que una ST). Peculiaritat: pot ser objecte de recurs d’anul·lació, motius: 1. El conveni arbitral no existeix o no és vàlid 2. La designació dels àrbitres no ha estat la correcta.
3. Els àrbitres han resolt sobre qüestions que no s’han sotmès a la seva decisió (s’han extralimitat).
4. Les parts en qualsevol moment del procediment no han pogut fer valdre els seus drets segons les normes aplicables (defectes de notificacions).
Igual que una resolució judicial, els laudes també són susceptibles d’execució forçosa.
...