formulas tema 5 i 6 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura economia de empresa
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 17/03/2015
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

FORMULES  TEMA  5     • PN=  bens  +  drets  –  obligacions  =  actiu  –  passiu     Actiu=  PN  +  passiu     • Capitals  permanents=  PN  +  PNC   • Període   mitjà   de   maduració   econòmic=   PMA   +PMF     +PMV   +   PMC=   !"#$!%&#!' !"#$%&$' !"#$%&'  +   !"#$"%     •     !"#           !"# • Període  mitjà  d’  aprovisionament=  PMA    =  360/nA   • Període  mitjà  de  producció  o  fabricació=  PMF    =  360/nF   • Període  mitjà  de  venta=  PMv    =  360/nv   • Període  mitjà  de  cobrament=  PMc  =  360/nc   • Rotació  de  matèries  primeres=  NA  = • Rotació  de  producció  o  fabricació=  NF  =!"#$%  !"#$à  !"  !"#$%&'()  !"  !"#$   • Rotació  de  matèries  primeres=  NV   !"#$%&  !"#$%&"'(  !  !"#$%&'(  !"#$%&'       !!"#$  !"#$à  !"#$%&"'(   !"#$  !"!#$  !"  !"#$%&&'ó  (!) !"#$%&'  !"  !"#$"%  !"#  !"!#$%$%  !"#$%"&  !    !"#$  !"  !"#$   =!"#$%  !"#$à  !"  !"#$%&'()  !"!#!$%  (!"#$%"&'  !  !"#$  !"  !"#$)   • •   *costos  de  ventes=  costos  PA  +  EIPA    +  EFPA             Rotació  de  Crèdits  comercials=  NC       !"#$%  !"  !"#$"%  !"#$%"&'(  !"  !"#$  !"#  !"#$%!  !"#  !"#$%&' =   !"#$%  !"#$à  !"  !"#$%&'   Període   mitjà   financer=   període   mitjà   econòmic   -­‐   període   mitjà   de   !"#$%&'"( proveïdors  o  pagaments  =  PME  -­‐   !"#$%&'   !"#   !"#$%&'  !"  !"#$%&'  !"!#$%&'!(  !"#$%&  !"  !"!#$%$% • Rotació  dels  proveïdors=  NP  = • Fons  de  maniobra  necessari     1. Mètode  sintètic       Unitats  monetàries=  cost  matèries  primeres  +  salaris  +  despeses       !"#$%  !"#$à  !"  !"  !"#$%  !  !"#$ï&'"(     K=  R+S+G     FM=   ACN-­‐PCN   =   R   (PM   –   aplaçament   de   pagament   R)   +   S   (PM   –   aplaçament  de  pagament  S)  +  G  (PM  –  aplaçament  de  pagament  G)         2. Mètode  analític       FM=  AC  –  PC  =  (T+A+F+V+C)  –  P     ! ! ! ! ! T  +  !"#    X  PMA  +  !"#    X  PMF  +  !"#    X  PMV  +  !"#    X  PMC    -­‐  !"#    X  PMP         AC=  T  total  (R+S+G)     PC=  (T  x  R)+(T  x  S)+(T  x  G)       • FM  a  C/T=  AC  –  PC     FM  a  LL/T=  recursos  permanents  –  ANC   • Liquiditat=  !"    (1’5  –  2)   • Proba  acida  o  liquiditat  ordinària=   • Disponibilitat=   • Endeutament=  !"  !  !"##$%  x  100  (50%)   • Autonomia=  !"##$%    (0’7  –  1’5)   • Solvència  o  garantia=  !"##$%      (> 1)   • Consistència  o  firmesa=  !"##$%  (2)   • Estructura  deute=  !"##$%  X  100   • Rotació  de  l’actiu  x=  !"#$%  !   • RE=  !"#$%  X  100  =  Marge  x  rotació   • Marge=    BAII/VENTES   •     !"                     !"#$%&"'() !"      (0’1  –  0’3)   !"##$% !" !"#$% !"# !" !"#$"% !"## !"#$%&'#($"!!"#$%&"'() !"      (0’8  –  1)   RF=  !" X100   • Rendibilitat  de  ventes=  !"#$"%  X  100   • Rendibilitat  accionista=  !"#$%"&  !"#$%!%  x  100   • Dividend  per  acció=  !"#$%&  !"#$$%&'(   • BN=  benefici  econòmic  (BAII)  –  Finançament  aliè   •  Finançament  aliè  =  interès  x  fons  alienes   • Benefici  líquid=  BN  –  (impost  x  BN)   • Dividend  repartit=  BL  -­‐  %  de  repartiment   • FM  amb  marge  de  seguretat=  FM  X  (1+%)   • Rendibilitat  de  d’inversió=   • Flux  de  caixa  net=  -­‐desemborsament  inicial+  cobrament  –  pagaments   • VAN=    -­‐A  +   • TIR  fa  que  el  van  sigui  0                     !" • !"## !"#"!$%&' !"#"!$%&  !"#$!%&%' 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊  𝒅𝒆  𝒍𝒂  𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó       (!!!!!) !!!  +   (!!!!!) (!!!)   𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó  𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒖𝒂𝒅𝒂   ...