Nucli (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura biologia cel·lular
Año del apunte 2012
Páginas 3
Fecha de subida 22/02/2015
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

NUCLI És un orgànul de la cèl·lula. I normalment, és l’orgànul més gran de la cèl·lula.
Representa un 10% del volum cel·lular.
Normalment un sol nucli (les del fetge a vegades tenen 2 nuclis o els eritròcits que no tenen nucli).
En general, el nucli té una forma esfèrica (la cèl·lula epitelial sí). Però depèn del tipus cel·lular.
Els nuclèols, que són més densos, és el lloc on es sintetitzen els ARN ribosòmics.
Embolcall nuclear El nucli està englobat d’una doble membrana: la membrana externa (orientada cap el citosol), i la membrana interna (orientada cap el nucli).
La membrana nuclear externa és contínua amb el reticle endoplasmàtic per això té ribosomes.
A la membrana nuclear interna hi ha lamines B que s’enllacen a lamines A i C.
Les regions especifiques de la cromatina té lloc per unió amb la lamina nuclear.
La membrana nuclear externa i interna és contínua a nivell dels porus nuclears.
Porus nuclears És una part molt densa al centre del nucli.
Són els llocs on té lloc l’intercanvi de material entre el nucli i el citoplasma.
Les proteïnes lliures (com les histones) es sintetitzen al citosol. Les histones han d’entrar al nucli.
L’ARN missatger es sintetitza al nucli i per ser funcionals han de sortir perquè els ribosomes estan fora.
Hi ha un trànsit continu (a través dels porus nuclears) entre el nucli i el citosol.
Les 8 estructures columnars i les estructures anulars són les que determinen el diàmetre del porus.
Les molècules < 60.000 Dalton poden travessar Les molècules >60.000 Dalton no poden travessar lliurement.
lliurement.
Han de ser reconegudes per altres molècules que sí que poden travessar aquests porus.
Model d’importació i d’exportació Tipus de senyals: - Senyals d’importació nuclear: NLS (són proteïnes específiques) Senyals d’exportació nuclear: NES Senyals d’importació NLS Quan una proteïna té aquesta senyal es localitza al nucli de la cèl·lula.
Quan un aminoàcid es modificava la senyal deixava de ser efectiva (es va veure en un experiment).
Model Les senyals són reconegudes per proteïnes que arrosseguen molècules que han d’entrar o sortir del nucli i els receptors s’agrupen dins les importines (per importar) i exportines (per exportar).
La Ran-GTP s’enllaça a la importina i allibera dins el nucli la proteïna i s’hidrolitza la Ran-GTP i es reutilitza la importació.
Importació La NLS és reconeguda per les importines, una família de proteïnes. La maquinària dels porus reconeix el complex i passa a l’interior on s’uneix a la Ran-GTP i allibera la molècula al nucli.
La Ran-GTP i l’importina van cap a l’exterior: la Ran-GTP s’hidrolitza i la importina queda lliure.
La Ran-GAP, a l’exterior, fa que el Ran-GTP hidrolitzi i alliberi un grup fosfat.
La Ran-GEP es canvia tot el nucleòtid (no s’allibera el grup fosfat).
Exportació La senyal NES és reconeguda per l’exportina que s’uneix a Ran-GTP i el complex és transportat cap a l’exterior. La Ran-GTP hidrolitza GTP (és a dir, allibera el grup fosfat) i la molècula exportada queda a l’exterior i la Ran-GTP i l’exportina es retornen a l’interior i es reciclen.
Aquesta via serveix per tots els ARN menys els ARN missatgers. Aquests utilitzen una via diferent. Són processats en el nucli. I són eliminats els introns. Només quan són madurs són reconeguts per proteïnes transportadores per ser transportats.
S’enllacen molècules que fan “d’exportines” amb un complex que s’anomena ribonucleoproteic i tot és transportat fins a l’exterior i s’alliberen les molècules i l’exportina retorna per ser reutilitzada.
Un cop la proteïna desfosforil·la, s’enllaça a un factor i es produeix l’exportació. Es perd afinitat i l’ARN serà aprofitat per la síntesi proteica.
...