TEMA 12: Modificació dels estatuts. (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 12: Modificació dels estatuts.
Regulat per l'article 285 i següents LSC.
Significa un canvi en els estatuts de la junta general, excepte si el canvi és de domicili dins del mateix municipi.
1. Requisits Articles 286 i 287.
- Els administradors han de portar un escrit a la junta general justificant-ho.
- Quan es publica la convocatòria de la junta s'ha d'expressar en claredat dins de l'ordre del dia quins són els canvis en els estatuts.
- A l'anunci s'ha d'expressar el dret que tenen els socis d'estar informats, podràn anar a la seu social a revisar-ho.
- L'acord ha de ser aprobat en junta general. Una vegada aprobat s'ha de portar al notari i fer constar en l'escriptura pública, inscriure-ho al registre mencantil i la publicació al BORME.
2. Límits Articles 291 i següents.
Són regles de tuteles dels socis. Totes aquelles modificacions dels estatuts que impliquin noves obligacions pels socis no es podrà aprovar sense el consentiment del soci afectat.
Quan la modificació afecti als drets individuals de qualsevol soci d'una Sl s’haurà d'adaptar amb el consentiment dels afectats.
3. Modificacions dels estatuts 3.1 Augments de capital social Article 295 al 316 LSC.
Es pot fer de dues maneres: Augmentant el nombre d'accions o participacions. (Suposa l'entrada de 3rs) Augmentant el valor de les accions o participacions. (A càrrec de les reserves) Aquest acord s’ha d’aprovar en junta general extraordinària.
Article 296, si l'augment de capital es fa augmentant el valor de les accions o participacions excepte si és a càrrec de reserves, necessitarà el consentiment de tots els socis.
3.2 Reducció de capital social Article 317 al 342 LSC.
Es pot fer de dues maneres: Disminuint el nombre d'accions i participacions.
Disminuint el valor de les accions o participacions.
Article 319, l'acord que es prengui de reducció de capital ha de ser publicat al BORME i a la web de la societat, sinó a un diari.
Es pot produir: - Retornar als socis accions o participacions que no s'estan invertint a la societat.
- Condonació de dividends passius.
- Per augmentar les reserves.
- Restabliment entre el capital social i el patrimoni de la societat.
S'han de tenir en compte els tercers.
4. Tutela dels creditors 4.1 SRL (Articles 331 al 333) Els socis a qui s'hagi restituït la totalitat o part del valor de les participacions responen solidàriament entre si i amb la societat del pagament dels deutes adquirits amb anterioritat a la presa de l'acord de reducció de capital.
Una vegada es pren l'acord en junta extraordinària s'ha de notificar als creditors, se'ls hi ha de fer personalment, si no és possible s’haurà de publicar al BORME i en un diari.
A partir d’aquí els creditors tenen 3 mesos per oposar-se si no se'ls hi donen les garanties de pagament suficient. Si s'oposen no hi ha reducció.
4.2 SA (Articles 334 al 337) Té el mateix funcionament, el termini per oposar-se és d'1 mes.
5. Separació i exclusió dels socis d'una societat capitalista 5.1 Separació (Article 346 al 349 LSC).
És un dret que tenen els socis de sortir de la societat.
5.2 Exclusió (Articles 350 al 359 LSC) Dret que té la societat d'excloure de la societat aquell soci que incompleixi voluntàriament les seves obligacions. S'ha de valorar els seves accions o participacions a la societat.
A falta d'acord l'article 353 preceptua que el valor l'estableixi un auditor de comptes.
...