T.15 farmacologia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura farmacologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 15: Farmacologia de l’ehostàsia i anèmia.
TIPUS DE FÀRMACS 1.Inhibidors de l’agregació plaquetària 2.Anticoagulants: a.Heparines b.Anticoagulants orals 3. Fibrinolítics 1.
Inhibidors de l’agregació plaquetària •AAS •Ticlopidina •Clopidogrel •Antagonistes receptor GPIIb/III a Àcid Acetil Salicílic (AAS) •Actua inhibint la ciclooxigenasa de manera irreversible •↓ síntesi TXA2(factor proagregant plaquetar) i ↓ PGI2 (factor proagregant endotelial) •Dosis de 75-300 mg antiagregant plaquetari •Efectes adversos: irritació gàstrica, dolor epigàstric, hipoacúsia •Interaccions: anticoagulants orals, antidiabètics orals (↑ef.hipoglucemiant) •Indicacions: •Prevenció 1aria: pacients amb factors de risc de malaltia cardiovascular •Prevenció 2aria: pacients amb cardiopatia isquèmica i si han sofert un ictus •Tractament: IAM o ictus Ticlopidina, Clopidogrel • Ticlopidina: s’empra en cas d'al·lèrgia a AAS.
Tarda una setmana a fer l’efecte i 3 o 4 en desaparèixer l’efecte.
Efectes indesitjables: diarrea, rash, neutropènia, anèmia aplàsica •Clopidogrel: És un profàrmac -metabòlit actiu Efectes indesitjables: diarrea, rash cutani Indicacions: + AAS en IAM sense elevació segment QT Prevenció 2aria en pacients que han sofert un ictus o IAM Interaccions: Clopidrogel + Omeprazol !!! Antagonistesreceptor GPIIb/IIIa Abciximab, Eptifibatide, Tirofiban Fàrmacs Ús d’Hospitalari (IV) Indicats per angina inestable S’associen a HNF i AAS 2. Anticoagulants •Heparines: HNF HBPM •Anticoagulantsorals: Acenocumarol Dabigatran i Rivaroxaban Heparines S’uneixena antitrombina → ↑ accióinh. Coagulació •Heparina no fraccionada (HNF): Heparina cálcica o sòdica SC (60min.) o IV (immediata) –URGÈNCIA: dosi IV en bolus+infusió constant •Heparina fraccionada o de baixpes mol.lecular(HBPM): Dalteparina, Enoxaparina, Fraxiparina,.. Són equivalents però no es poden intercanviar !!! SC Efecte antitrombòtic més perllongat que HNF (adm. 1-2 cops/dia) Efectes adversos: hemorràgies –antídot sulfat de protamina trombopènia problemes dermatològics Els efectes adversos són més freqüents en HNF PRINCIPALS DIFERÈNCIES ENTRE HNF I HBPM: HNF Biodisponibilitat: 10-30% Semivida dosi- depenent Vies SC, IV, perfusió Control de laboratori Augmenta risc trombocitopènia HBPM Biodisponibilitat: 85-95% Semivida+ llarga i dosi independent de la dosi Via SC Control lab. No necessari Disminueix risc trombocitopènia.
Anticoagulants orals: Acenocumarol Antagonista de la vitamina K Indicació: prevenció IAM, arítmia, valvulopaties, trombosis (TEP, Trombosi venosa profunda) Via oral i millor a la mateixa hora i separat dels àpats Marge terapèutic estret → control de INR Interaccions: aliments rics en vitamina K (espinaques, col, ..) ,fàrmacs (AINES, salicilats, hipolipemiants, antiepil.lèptics,…) Contraindicat: embaràs i lactància Efecte indesitjable: Hemorràgia → antídot Vitamina K.
INR = International Normalized Ratio INR= TPpacient/TPcontrol Cal ajustar la DOSI !!! • INR= 1 valor normal • INR= 2-3 majoria de casos • INR= 3-4 pròtesis valvulars mecàniques t1/2 = 24-48 hores (a tenir en compte si s’ha de retirar el tract.) Anticoagulants orals: Dabigatran i Rivaroxaban •Dosificació fixa •No cal control de INR •Vida mitja més curta que Acenocumarol •No tenen antídot en cas d’hemorràgia.
3. Fibrinolítics: Estreptoquinasa, Alteplasa, Uroquinasa Plasminogen  Plasmina (degrada la fibrina) Desfà el coagul Indicació: TEP i trombosi venosa profunda.
Estreptoquinasa •Proteïna que activa el pas de plasminogen a plasmina.
•Indicacions: IAM, TEP,TVP •Administració: infusió IV (NaCl0,9% o Glu5%) •Precaució: pacients anticoagulats, antiagregants, i.hepàtica, i.renal, i.cardíaca.
També en nens i >75anys •Reaccions adverses: febre, hemorràgies espontànies, hematúria.
•Contraindicat en embaràs.
Regla dels 5 correctes !!! 1-Administrar el FÀRMAC correcte 2-A la DOSI correcta 3-Per la VIA correcta 4-A un RITME correcte 5-Al PACIENT correcte FÀRMACS ANTIANÈMICS FERRO (Fe) anèmia ferropènica VITAMINA B 12 anèmia megaloblàstica ÀCID FÒLIC  anèmia megaloblàstica ERITROPOIETINA (EPO) anèmia en IR 1. FERRO Administració: V.O.
Via IV (infusió lenta) Via IM Interaccions: ↓ Fe: antiàcids, Ca, Mg, fibra Fe:↓absorció quinolones, h.tiroidees, tetraciclines, levodopa...
Efectes adversos: GI i erupcions cutànies 2. VITAMINA B12 Indicació: anèmia megaloblàstica (dèficit d’ àcid fòlic i vit.B12) → imprescindibles síntesi ADN Dèficit→ alteracions neurològiques Administració IM (probl. absorció), V.O (vegetarians) Efectes adversos: poc freqüents 3. ÀCID FÒLIC Indicació: anèmia megaloblàstica i prevenció de malformacions tub neural nadó Interaccions:(fcsque ↓ absorció): -anticovulsivants, -sulfametoxazol/trimetoprim -metotrexat NO hi ha efectes adversos importants 4.
ERITROPOIETINA (EPO) Hormona produïda pels ronyons que estimula la formació d’eritròcits Indicació: tractament d’anèmia en pacients amb insuficiència renal crònica (hemodiàlisi) Administració: SC, IV Efectes adversos: hipertensió, cefalees, nàusees, vòmits, símptomes gripals ...