TEMA 8. Anàlisi de conglomerats (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biotecnología - 4º curso
Asignatura Disseny Experimental i Anàlisi de Dades (DEAD)
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub ( TEMA &. ANf\uii ix CDlll&!.OMeWrn j Amlir"1 CIU1kv rerveix v,ev {o .,-troX giup1 d'ubJoclff /11·-divdw �Llltl o 01 C )l{lw.
\-e�tt'�(,O Mv�id11m1S'01<1I (((J.\i� (MDS J. 6 -ho.eta. J d,\iviX'l\l' 'PCA, � $'' tn d' !:fln.blir utl cv:,reri Arnhri ck (luste<.
t No hi 1-o.
\o.. ilt(l1)1-W el'lhe Jemb\:m� tt\ll�Ci.1� Rm Cvator .X; I e-t®hlfVl I vm.
= f\ cotrha.ri c* \:;a.fe a.
,et\ eI d1Sm.tJc.io..
��l\O • lei dum.nc.ia enh� ut> • �,_gua.�ctl 'l)loo.ndo.
.
1'.� pnmr 9Tvf6 ('() b.fefil rorr<nc grvpr eel ro tef 9" 11¥ . Nosafue! � et1t� 2 rectcm.
\91a.l � d,sb.ncio.
d,I d., \a. \('O:\rio vor - rovo.r 11'1\)e{lO..
di(x.1> = ('J..-i)' w-� ( x-r) / � e� 2 obJfffo" 0- o:mh+ &:ii c/\0"<.thK.
f®n seniblCU'tr qttth JlqJn °' ddo.nrf.
rro� et\ dirtrnc',o. .
j ) d (A�'B) -= d (E, ?A).
dos obj.k1 C x·, b. disxinua e1Jdidn ------- 1 �--� I � eJ � dir ..fl m :: 2 .
le 'X', iJ &, -�-v;r cnreris ff � .
trakix oone iJ �tir·Se lxl! obJeGfO' ck le' dictr d' un trd1v,du) I r" diJif<Ji \o.rmxt /acilfrelt <thntble : oopJe ·, �\ )o..
2 CllJE'(.ref s6t, �bhtijs \Vl81XO. .
Uto.
la. d\!hno (l � '1rreh-m -ltl�uhr : ct Mi�kowrKi ck rervir el CO!"ff'J)1C • Nei hi \u. citii?.mi1e1 n-gi-t,lief • Sups<Ico �� ,:er c�t vn �ta.dx ,, ofi'cio\ " cl- ,9Tt>jlS . Amo ().
o'ojd�.
ti'\ o.l9ul1'S bibi1�10.f,ef w.
pao b. 1r,{onraC:to ck j)J-fhch. ([ dt� d'uro. 111fotmL10 d: dlftdll<.iu. enhe QLJ 111dividuJ /c:,bpJ-eJ / obfervl\OOU .
�Ix' dico-\w)ia .
dlNeWti 16'.lukh fffijn cH ObJaki" U\'1 A�tc:!1! gt11ps S'o.nCf()el)en carglo�t\t! m d'll..viai �a:�etl.
, EJ ; XJJ �pre '1 lfE:mr cm 9()'ero.ldzoti6 ,! tin'llfjl5Jto.
� ( X - Y) '( X- 1} ( d Kl x� -Y4 ) x,. - Y1 X?- Yr � lao. d, d1!t(l))Ci(). evd®..
Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub �uro. <kl gro..u d'ru5<XlC5li6 0'ltte 2. vo.tia.b\eJ.
• Cr£f'. ck cot�h.C:,o d1 'l\nPOn .
MeJvro. ttibuJb.. J, I 'JPlJ d' aJJacio.c.10· a'lfu, 2 w:riolleJ.
• (ref. d, COY1eh.c1 0 de �\\ .
4 lo- T \ diJronuo.
Cbeflc1entr • fll!1t i si rro.kix rerio-- it , l,lJ = � - 1" = o/ p qLe -lrrro le1 ch<h' so11 mn�11h.
d 1o.�otiQi\o to.. i cm ef Wflmr UfO. fa.u\o.. Cf(lU<t<h. ck A G A 0 S V 11 1 'R 0 V.,. S + V +T +'R A1io c.fo1. )\cc. a. d1!mtlh � d? St�1nJ/}o.\ (el (J..
Jir' ct diJtll.l'I®-) ; . 12,vJlel - 'Pon -�II ..1cco.rd ,tth' Wrl-o:n<lO-) � eJ V<J.. JetVlr �\XJ.'fl �\lO-flh � A. va.l !\ ; pei- B vo.\ A 2 2 3 3 Y er f,(lC.tfl'1 vo:tiabler to- di cofo!i11Q� ( le!JUl\u- molfl� �) Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub Merob- jmrgLicf .
6 WO. 0\ o.gwin:t ck tf1lM'O. srql}61�1o.l ol)llncia (\it)b eh Ci&res comicho.r d d6stel' AF> caoo. �.
t �<r:-_!: c\�-· (: '--{_.._ ___ .. -T· � �U\M ;mrrel'f 2 Efl ag• crub.. � c\UJh U) . ___ .. _ iewl"Z" tN5 pro X irn ·, l'o.wrs O.(Jll.>fCJ.r el !BJOOIT En f' ro ct loirro.1! ·, 0- 1o.
re:o.1ClJ1ot b- lo. �ct d11\u.nl\'6' F {'11eJ ��oxifl) '?llll'el ek di 00$00 q erl19ul\ ck lo- � 2.
o.qrv� E:\'l NP-\CI�(). , .ri 0 · l, �,le*- �lr obJedtJ � elf cl Grlttr ---'> �� IT /ev eI mrrec.te .
�TO)<\tl\J" Nli1 d' esm.r 'Cl\ -e I rra-\e"i'x c.l Ds!-er.
J' do.r el l'()ef s�d� psnbkr.
l' aJSi9toi,6 \tt'O 0 objectef. 6 lo.
ln�-/o.'Wl evj·)m-lo .
���!ill "/)rlf'l'0G. a.gtuJXl�IO. J:. a.I x1· J\'O::e.tr \Yru,€1lt.
d,im.ot.,o-. awl � Oj\.lllto:< e� dG�tu � )( )( ){ )( 'j.
@l.
!SJ �!If. enhe �, (!) <tNrrt.>� wn'r<iu lX'(J._ t'()(O.
oc.
� toito-..
4 o-vero,-e- c � ')( X la- d.,( l'(TU�o\ co.le® J 0 0 0 0 0 0 Ci O ' �ocl, \t,- tm:uiS J duJkcs �1.e lo..tt:1n. (ex: I<= 3) nXEM '6 vo.\o11 � S,e<Ot\ ,el,( vo.\on � IU®f . ( cemre <kl c.\uJh) fa� el nQ -eti /\gro� vo.\otr o.l volmri+ d' e\�k .
1:nrd:J .
� mnvio:r di 1 -ver veu� si d aq!Je!b.. N\o.tlE'.to.. � chi!hs 1ftu.\rre.i.t �CIYJ 4 �l€m s, o.lgon � !()Pf R!)CltO-rJ .
�ro'bbe' : hmua ell n• d, c\(JS(rj (�I',� en {e"1 ? ) ) G'tltrt <*ls cl�h, ( �u·m ?') � I, ,/.Jlw1• I f�clC,sJ /1.
(m�tet() o.) A (3 (_ !) -�l € b) rt.�e p., I:> C n C) 'b re:��ai\ \ni:RY2, 10. !j'-". o\ �Olb.r b- d1miocio., el 2 'i 3 !'oJull1t,, e-- I.I\" ct sol.
II(, C 1) (\ A A "B 0 ,\ 'a ,1 0 3 C 'Z.
3 0 'I) 'J\ 6 L( t b 1 IN\\Q�Jo.
( 2 s b ' I) � 4 f E \ 1 s (\ 3 !� D � Vl!J.
�mb,ltktt Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub faro.lat- 1<1u�dlrrenr�l ( pd f) �o �b'al\t o.. l' AC� el ?lint i rn1r1'ch · PO � vtibr.r d 1 ure vatic:t'o\er i · e.M � �t)( obJedtll, �o Tr<ib \ll*iem 1xuJor le- cb.ck,r 16'1\l'I) . txnajar UrO.
�ttej !ftn'to.\t; X-= d 1 vm pa:<hoo a.
(� Al>( pdf I rrolt cl dlfhnt1� 911'� e\s cbJede!.
teq�X varim,leJ nut'l'B'l�Le{ j ( ):· C Jervr) x� � = n· Ck. ccor� / dtll'0\!tn1 8 � �� It< d1!+anLi� evcli<tlel en'\Ye (M1rar iedukh.
o.\t\b �1hxf1ve-) · x�· bii rro.trio d,�o ura)riv ck dirlaiitiey ·, lb.vm 1€r EM . Aixa ��\ � -: ff d1lertnt: vol {et- otn �re,enhc16 en <! &_ l!Cl'li<ltl let 11UM:1 � er + bl) - 2 le! Rler � :X b0 ')(\/�O / ) Q.nn-b' <lil\'eMOOf cO.len � hi tr uro.. � - Crt·rei-·1 ck la_ fm.90- Ctileti � (o- WI.9tiitud {'Qj)retemaiu5 ? el \G/Ulto.1 &J : Q( I' E\Vl fu. , ff iJ_ pa 1 �lJ<Jn �,v,eT ...