Tema 12. Legislació que afecta al treball periodístic amb fonts (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes, tècniques, fonts i organització del treball periodístic
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 06/12/2014
Descargas 79
Subido por

Vista previa del texto

Mètodes,  Tècniques,  Fonts  i  Organització  del  Treball  Periodístic   Anna  Prats  Marín     Tema  12.  Legislació  que  limita  i  afecta  al  treball  periodístic  amb   fonts     12.1.  La  piràmide  normativa             Dret  comunitari   ConsAtució   Llibertats  informatives  VS   Drets  de  la  personalitat               Tractats  internacionals   Lleis  orgàniques   Lleis  ordinàries   Normes  amb  rang  de  llei   Reglaments   Estatut  professional  del   periodista                 Conveni  col·∙lecAu   Contracte  de  treball   Usos  i  costums   Principis  generals   12.2.  Les  llibertats  informatives     Els  processos  de  comunicació  lliures  es  garantitzen  jurídicament  a  través  d’un  conjunt   de  drets  coneguts  com  a  llibertats  informatives.  Aquestes  llibertats  comprenen:   § Llibertat  d’expressió:  dret  a  difondre  opinions.   § Dret  a  la  informació:  dret  a  difondre  fets  i  informació.   § Drets  connectats  amb  aquests  dos.     Marc  jurídic:   § Internacional:  Declaració  Universal  de  Drets  de  l’Home  (moral)   § Europa:   Conveni   Europeu   de   Drets   Humans   (jurídic,   TEDH).   “Es   reconeix   la   llibertat  d’expressió  i  opinió,  la  llibertat  d’informació,  el  dret  de  ser  informat  i  la   possibilitat   de   limitar   aquests   drets   en   determinats   casos   (per   exemple   per   protegir  la  intimitat  d’algú”.   § Espanya:  Constitució.  Art.  20  (Drets  autònoms):   o La  llibertat  d’expressió,  entesa  com  llibertat  d’opinió.   o Dret  a  rebre  informació.   o Dret  a  informar.     69   Mètodes,  Tècniques,  Fonts  i  Organització  del  Treball  Periodístic   Anna  Prats  Marín     o La  llibertat  de  creació  literària,  artística,  científica  i  teòrica.   o Llibertat  de  càtedra.   o Prohibició  de  la  censura.   o Clàusula  de  consciència.   o Secret  professional.     Garanties  jurisdiccionals:   § Ordinària   § Tribunal  Suprem   § Tribunal  Constitucional   § TEDH   12.3.  Llibertat  d’expressió   Fa   referència   a   la   lliure   difusió   d’idees   abstractes,   pensaments,   opinions   i   judicis   de   valor.  Pròxim  a  la  llibertat  de  pensament  però  més  ampli  que  la  llibertat  d’informació.   És  un  element  subjectiu.   Comprèn  tota  creació  de  la  ment  en  sentit  ampli  i  totes  les  possibilitats  de  difusió.   Elements  de  la  llibertat  d’expressió:   § Llibertat  ideològica.   § Dret  a  rebre  informació.   § Llibertat  d’expressió  activa.   Límits:   § El  límit  de  la  degradació  o  l’insult.   § Apologies  i  menyspreus.   § Dret  a  la  dignitat  i  el  context.   13.4.  Llibertat  d’informació   Fa  referència  a  la  difusió  de  fets  o  successos  que  realment  hagin  passat,  que  està  més   restringit  que  la  llibertat  d’expressió.  És  un  element  objectiu  i  es  basa  en  la  veracitat.   El   dret   a   comunicar   o   rebre   informació   està   limitat   als   fets   noticiables   que   han   de   sotmetre’s  a  un  judici  de  veracitat.   Comprèn  els  fets  o  successos  materials  i  la  difusió  de  les  opinions  d’altres.   Elements  exclusius  de  la  llibertat  d’informació:   § Veracitat  informativa.   § Diligència  informativa:   o Actitud  positiva  cap  a  la  veritat   o Professionalitat   o Raonabilitat   Pautes  de  determinació  de  la  diligència  informativa:   1. Pel  caràcter  de  la  informació:   a. Pot  afectar  als  drets  de  la  personalitat     70   Mètodes,  Tècniques,  Fonts  i  Organització  del  Treball  Periodístic   Anna  Prats  Marín     b. Pot  afectar  a  la  presumpció  d’innocència.   c. És  informació  d’especial  transcendència.   d. Absència  d’expressions  degradants  o  insults.   2. Per  la  conducta  de  l’informador  en  la  contrastació  dels  fets:   a. Contrastació  de  les  dades   b. Ocultació  intencional  d’informació  rellevant.   c. Nivell  de  comprovació  raonable.   d. Per  la  forma  de  valorar  els  fets.     Element  comú  de  les  llibertats  d’expressió  i  informació:  l’interès  públic.   L’interès  públic  fa  que  hi  hagi  uns  requisits  per  tal  que  un  fet  sigui  notícia:   § Tenir  transcendència  pública,  rellevància  social.  Si  no  la  té  no  és  notícia  encara   que  sigui  verídic.   § Fets  ocorreguts  en  el  domini  públic.     Les  persones  com  a  notícia   § Persones  públiques   § Persones  de  notorietat  pública   § Persones  privades   § Persones  jurídiques   12.5.  Els  drets  de  la  personalitat   Són   drets   subjectius   de   totes   les   persones   en   raó   de   la   seva   dignitat.   Es   protegeixen   perquè  són  el  marc  de  la  convivència  humana.   “La   dignitat   de   la   persona,   els   drets   inviolables   que   li   són   inherents,   el   lliure   desenvolupament   de   la   personalitat,   el   respecte   a   la   llei   i   als   drets   dels   altres   són   fonament  de  l’ordre  polític  i  de  la  pau  social”.     Protecció  fora  de  l’àmbit  de  la  persona   § Dignitat  de  grups  ètnics  i  socials  sense  personalitat  jurídica.   § Dignitat  de  persones  mortes.     Drets  de  la  personalitat   § Honor:   no   està   especificat   (com   el   de   la   intimitat   o   la   imatge).   Es   determina   en   funció  de  la  concepció  que,  en  un  moment  donat,  tingui  la  societat  d’aquests   drets.   La   jurisprudència,   generadora   de   doctrina   sobre   els   criteris   judicials   aplicables:   o La  forma  i  el  context  en  què  s’emmascaren.   o No  hi  ha  protecció  contra  el  deshonor  dels  propis  actes.   o El  dret  a  l’honor  inclou  el  prestigi  professional.     71   Mètodes,  Tècniques,  Fonts  i  Organització  del  Treball  Periodístic   Anna  Prats  Marín     o Es   protegeix   com   a   honor   la   discriminació   racial   o   actes   contraris   a   la   dignitat.   Es  consideren  intromissions  en  el  dret  a  l’honor:   o La  imputació  a  una  persona  d’un  fet:   -­‐ Difamador  o  denigratori     -­‐ Que  sigui  fals  però  d’interès  públic   -­‐ La  exceptio  veritatis   -­‐ Que  sigui  verídic  però  no  tingui  interès  públic   o L’honor  en  les  creacions  literàries,  històriques  o  científiques:   -­‐ Possible  conflicte  de  drets   -­‐ La  creació  artística  i  literària  té  els  seus  límits  en  els  altres  drets   fonamentals,  especialment  l’honor,  la  intimitat  o  la  imatge   § Intimitat  personal  i  familiar:  Existència  d’un  àmbit  propi  i  reservat  front  a  l’acció   i   el   coneixement   dels   altres;   necessari   per   mantenir   una   qualitat   mínima   de   vida  humana.  El  domicili  constitueix  un  àmbit  de  privacitat.  La  intimitat  familiar   és  un  concepte  no  delimitat.  Intromissió  il·∙legítima  en  la  intimitat:   o Aparells  d’escolta  o  gravació   o Intercepció  del  correu  o  documents  privats   o Divulgació  de  fets  certs  relatius  a  la  vida  privada   o Revelació  de  dades  privades  conegudes  a  través  de  relació  personal   o Els  propiciats  pels  avenços  tecnològics  evocables  per  analogia   Sobre  la  intimitat  i  les  càmeres  ocultes  s’ha  de  tenir  en  compte:   -­‐ El  context  (el  que  s’entén  per  càmera  oculta)   -­‐ La  finalitat  informativa  com  a  pressupost  (per  obtenir  la  informació)   -­‐ Requisits  legals:   o Idoneïtat,  necessitat  i  proporcionalitat   o Interès  general  qualificat   o La  veracitat  de  la  informació   o El  contingut  i  la  necessitat  d’identificar  al  protagonista   o El  contingut  i  l’ocultació  de  la  condició  professional   § A  la  pròpia  imatge:  No  definit.  Però  la  LOPC  distingeix  dos  suposats:   o Com  a  dret  fonamental  (moralitat  i  dignitat)   o Dret  patrimonial  ordinari  (com  a  valor  patrimonial)   Protecció  constitucional:   -­‐ Decidir  sobre  la  difusió  pública  de  la  imatge   -­‐ Impedir  a  un  tercer  captar,  reproduir  o  publicar  la  pròpia  imatge.   Formes  d’intromissió  legítima  en  els  drets  de  la  personalitat:   • Les  autoritzades  per  la  llei   • Les  acordades  per  una  autoritat  d’acord  amb  la  llei   • Predomini  rellevant  d’interès  històric,  científic  o  cultural     72   Mètodes,  Tècniques,  Fonts  i  Organització  del  Treball  Periodístic   Anna  Prats  Marín     • Per  actes  propis   • Amb  consentiment  (revocable  però  amb  conseqüències)   § Autodeterminació  informativa   § Dret  a  rectificació   § Dret  a  l’oblit   Llibertat  d’expressió  i  informació  VS  drets  de  la  personalitat   • Autodeterminació  informativa   • Dret  a  rectificació   • Dret  a  l’oblit   • La  preferència  i  la  proporcionalitat  en  la  doctrina   • Revelació  de  secrets  oficials   • Els  menors   • Els  grups  ètnics  i  altres  valors     Protecció  penal   1. Via  civil  (reclamació  civil.  Indemnització)   2. Via  penal  (Ha  d’incloure  dolo:  iniuriandi  o  difamandi)   La   injuria,   la   injuria   a   institucions   i   símbols   públics   i   la   calúmnia   són   perseguibles   a   instància  de  part,  cap  el  perdó  de  l’afectat  i  la  publicitat  agrava  els  tipus.     Estatut  professional  del  periodista   • Titularitat  dels  drets  fonamentals   • Clàusula  de  consciència   • El  segrest  de  publicacions   • El  secret  professional   • La  situació  laboral  del  periodista   • Responsabilitats  del  periodista   • Propietat  intel·∙lectual   • Col·∙legis  professionals,  autoregulació  i  codis     73   ...