bloc B (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicologia Evolutiva I
Profesor C.H.A.
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 15/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Evolutiva I Noa Gay Rúa BLOC B DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRICITAT ETAPES DESENVOLUPAMENT PRENATAL:  Etapa germinal (2 setmanes)  període cel·lular (multiplica cèl·lules). Instal·la al úter. Placenta i embrió.
 Etapa embrionària (2 mesos)  etapa crucial, es formen les bases de l’organisme (teixits, òrgans bàsics i parts del cos). Líquid amniòtic de protecció. Cordo umbilical.
 Etapa fetal (3 mesos-naixement)  funcionament de diversos sistemes: muscular, nerviós, respiratori. Reacció a estímuls externs (gustatiu i auditiu) Individus en risc: nenes prematurs Percepció intrauterina  cap a les 27/28 setmanes - Capacitat visual: percep la brillantor de la llum.
- Capacitats auditives (veus humanes sobretot, i reaccions davant sons intensos).
- Reconeixement moviment.
- Detecció de pertorbacions en absència de reaccions.
Agents teratògens: agents o substancies de l’ambient que tenen una influència negativa en el desenvolupament prenatal.
 Carències nutritives  Fàrmacs  Alcohol, tabac, drogues Afecten en la producció d’hormones, dèficit de creixement, trastorns en el sistema immunològic, etc.
 Malalties infeccioses  Ansietat i estrès Diagnòstic precoç, intervenció primerenca, i estimulació.
Evolutiva I Noa Gay Rúa EFECTE DELS AGENTS TERATÒGENS DEPÈN DE:  Moment exposició  Quantitat d’exposició  Vulnerabilitat genètica Etapa més perillosa d’efectes dels teratògens és en 3 primers mesos d’embaràs.
EMBARÀS Representació “del què és ser mare” i “del què és ser pare”  Amenaça en vides professionals  Dificultat d’adaptació a un nou paper. La transició a la maternitat i la paternitat implica un període de canvis que afecten diferents àmbits i suposen l’adaptació a una situació que planteja noves demandes i l’adopció de nous rols.
 Traspàs de pràctiques de criança per part de generacions.
EL PART  Transició ecològica.
 Sofisticació pràctiques de obstetrícia i cura mèdica.
 Deshumanització del part: centrat en la cura mèdica i no psicològica i social.
NEONATAL  Test d’ADGAR (sistema estandard de medició que busca diverses indicacions de bona salut en el moment del naixement)  Escala de valoració neonalat centrada en 5 funcions vitals  Puntuació 0-2 en cada una; puntuadio de 7 o + bona condició física.
 Prova es repeteix als 5 minuts de néixer: - Aparença: coloració - Pols: ritme cardíac - Gestos: respostes reflexes a estímuls - Activitat: to muscular - Respiració: esforç respiratori Evolutiva I  Noa Gay Rúa Protocol d’observació de Brazelton Mesura de la conducta i benestar neurològic del bebè. Avalua les capacitats del nadó per controlar el seu sistema fisiològic (organitzar-se) en resposta a la manipulació externa, la seva adaptació a l’ambient extrauterí i la seva interacció amb les persones significatives.
Es pot aplicar des d’unes hores de nascut fins dos mesos d’edat.
Funcionament dels reflexes, l’habituació i resposta davant diferents estímuls; els canvis en els estats de consciència; les reaccions davant el son sol i capacitats per consolar-se a sí mateix la resposta davant estímuls de tipus social.
 Bebè ha d’ajustar.se a ritmes bàsics. Utilitza cicles de VIGILA – SON ( a l’inici són freqüents i poc a poc s’ajusta als cicles adults).
Moviments reflexes:  Respostes fixes, no apreses, involuntàries i inconscients.
 Alguns desapareixen gradualment com a conseqüència de l’increment gradual de control voluntari de la conducta.
 Molts tenen un clar significat adaptatiu, però d’altres no.
 Exemples...
Relació mare –nounat: relació psico-biològica  Alletament (ritual social més enllà de lo biològic)  Termoregulació: Harlow. El contacte pell a pell ofereix segurament afectiva.
Contacte físic facilita l’intercanvi però no determina la relació mare-nen.
 Segons Kaye hi ha també altres marcs relacionals mare-nen: moment del bany, higiene, interacció cara a cara.
Evolutiva I Noa Gay Rúa Nínxol ecològic El desenvolupament del nen es porta a terme en un entorn de relacions socials constants.
 El nen participa d’aquestes relacions des del naixement i en aquest context es crea el seu nínxol ecològic-social.
 Característica d’aquest nínxol és lo afectiu.
 El món afectiu-emocional permet establir i mantenir les relacions entre les persones.
 Sembla que el nen té unes competències innates per lo comunicatiu i que li permet establir vincles afectius amb els adults.
 Importància del vincle afectiu.
Vincle afectiu (apego)  Vincle emocional positiu que es desenvolupa entre un nen i un individu especial.
Aquest repercuteix en la nostra relació amb els demés durant la nostra vida.
 El vincle os ser amb una o varies persones del sistema familiar i es manifesta amb un conjunt de conductes que suposen mantenir una proximitat espacial relativa amb aquestes persones.
 Objectiu: regular la distància entre el bebè i la persona vinculant. Funció adaptativa. Segons Bowlby aquest vincle es basa en la necessitat de sentir-se segur.
 Quan i com s’activa el comportament de vinculació:  Detecció de perill per part del nen, mal davant una caiguda, cansament...
 Resposta de progenitors l’agafa, l’abraça, parla tranquil·la: -  Torna la sensació de seguretat.
Les respostes del prog......
Evolutiva I Noa Gay Rúa DESENVOLUPAMENT PERCEPTIU Fetus (3m) detecta diferents estímuls sensorials. Es desenvoluparà fins després del naixement gracies a:  Maduració biològica dels òrgans sensorials i estructures nervioses  Experiències amb objectes i persones.
Desenvolupament sensorial i perceptiu estan implicats 3 processos bàsics:  SENSACIÓ: detecció i diferenciació informació sensorial Ex. Escoltar i distingir to alt o baix.
 PERCEPCIÓ: integra experiències sensorials i les interpreta per al posterior reconeixement o identificació. Caràcter adaptatiu i de supervivència.
Ex. He escoltat abans aquesta cançó, aquesta es la veu de la meva mare.
 ATANCIÓ: estableix una percepció selectiva que implica focalització i selecció.
Ex. Selecciono determinats estímuls i descarto altres.
Moment de néixer....
Procediments per estudiar capacitats sensorials:  Observar temps fixació en un estímul donat.
 Ús d’aparells d’infrarojos: registren recorregut visual.
 Mesures electrofisiològiques de l’activitat cerebral, respiració, ritme cardíac, reacció elèctric de la pell...
 Guiar-se pel nombre de somriures del bebè, moviments oclars, mans o expressions facials o vocals.
 Tècniques d’habituació / deshabituació: mostrar estímul repetidament fins que atenció decau i es presenta el nou estímul.
Evolutiva I Noa Gay Rúa CAPACITATS SENSORIALS TACTE: primer sentit que es desenvolupa (percepció hàptica) - Reacció canvis temperatura, humitat, pressió suavitat...
- Exploració voluntària d’objectes Contacte físic: universal. Calma a un bebè irritat, incrementa atenció visual, afavoreix vincle afectiu, potencia desenvolupament sistema immunològic.
Percepció tàctil fa referència ús explirador i actiu del tacte:  Nounat respon a la estimulació tàctil i experimenta dolor.
 Primers mesos, nadó explora amb la boca objectes i característiques d’aquests (llei proximodistal)  4 exploració manual (discriminació mida dels objectes)  10m. Reconeix objectes familiars amb les mans per la seva forma o Amb el desenvolupament de la visió es va perdent aquesta habilitat (excepte invidents que la potencien) OLFACTE: Desenvolupament d’altres sentits fa que no es desenvolupi en tota la seva potencia ( a diferencia dels animals).
 Respon davant les olors  Incrementen activitat física davant certes olors Ex. Nens de 12 dies: olors agradables nen reacciona amb expressió facial diferent que davant olors desagradables que fan ganyotes i expulsen saliva.
GUST: reaccionen davant diferents gustos i reconeix sabors del menjar de la mare, que ha pogut experimentar dins de l’úter.
- Dolç: relaxació facial i es calmen quan mes els agradi - Àcids o salat: apreta llavis, arruga el nas i anca els ulls. 4m inici acceptació del gust salat.
- Amarg: obre la boca i l’arqueja Evolutiva I Noa Gay Rúa SENSIBILITAT VESTIBULAR: detecció gravetat i moviment del nostre cos. Per això es calmen amb el moviment.
Sensibles als 3 eixos moviments: endavant – endarrere, dalt, baix, costat a altres costat.
Ex. Nen 12m en una habitació on les parets es mouen i el terra no, el nen cau, perquè te major pes la informació visual.
OÏDA: nounat respon estímuls auditius.
Sensibilitat auditiva: VISTA: sentit menys madur al néixer. L’experiència progressiva amb objectes i les llums afavoreixen la maduració de la cortesa visual.
- Agudes: habilitat per veure detalls un cop enfocat l’objecte. Recent nascut veu un objecte a 6 metres igual que un adult el veuria a 120. Cap als 6m: agudesa visual al igual que un adult.
- Acomodació visual: capacitat d’enfocar. Alternar mirada entre dos objectes situats a diferent distancia. Al néixer el cristal·lí no esta encara prou madur.
- Visió perifèrica: quantitat d’espai visual que el subjecte es capaç de veure pels laterals quan esta enfocant algun objecte - Percepció de profunditat: ajuda a bebès a reconèixer les alçades.......
...