Bloc I, Tema 2: Metodologia experimental (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 2º curso
Asignatura Mètodes d'investigació en Logopèdia
Profesor J.V.B.
Año del apunte 2017
Páginas 14
Fecha de subida 29/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro TEMA 2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 2.1 Conceptes bàsics Propietats que s’ha d’exigir als experiments • • • Validesa Fiabilitat Sensibilitat Recordar que… Per considerar que un disseny és experimental cal: • • Manipulació de la/es VI/s Aleatorització: o Disseny experimental intersubjecte: Equilibrat o Disseny exp. Intrasubjecte: Contrabalanç o Reequilibrat Hipòtesi: L’ensenyament assistit per ordinador (EAO) incrementa el rendiment en mates en comparació amb l’ensenyament tradicional.
Per evitar la relació d’espurietat tècnica de control que s’anomena constancia: consisteix en convertir una variable estranya en una constant • • • Associació Temporalitat Absència d’espurietat o Tècnica de control: Constància Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro ✓ Absència d’espurietat Tècnica de control: Assignació aleatòria Utilitzar un procediment provadament aleatori per repartir els participants en diferents grups L'assignació aleatòria ens permetrà equilibrar els grups resultants de les diferents condicions experimentals quant a les possibles variables estranyes tant conegudes com desconegudes 2.1.2 Característiques dels experiments • Relacions causals Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro • • • Control de V. Estranyes (Tècniques de control)  Grups comparables 12345- No manipulable Manipulable No manipulable No m.
Manipulable Manipulació VI Aleatorització 2.1.2 Sobre la importancia de l’assignació aleatòria: L’atzar… Fitxa 2.2: L’atzar en el disseny experimental 1. Quan parlem de dissenys unifactorials  és sinònim parlar de diferents grups experimentals que parlar de diferents condicions experimentals.
Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro 2.2 Dissenys intersubjecte unifactorials • Dissenys experimentals caracteritzats per: - 1 VI o factor (unifactorial) i per - Asignar a l’atzar els subjectes a una de les condicions experimentals (intersubjecte) aleatòria 2.2.1. Disseny de grups aleatoris Disseny experimental intersubjecte unifactorial en el qual s’aplica aleatorització sense restriccions • Assignació aleatòria sense restriccions Mesura de la VD 2.2.2. Disseny de grups aleatoris amb blocs Assignació aleatòria amb restriccions: el bloqueig • Disseny de grups aleatoris amb diversos subjectes per nivel i bloc Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro Bloc s 1. Mesurar la variable estranya que volem controlar 2. Classificar els participants d’acord amb les seves puntuacions en la variable estranya 3. Assignar aleatoriament dins de cada bloc 2.2.3. Dissenys especials • • Placebo Doble cec (Fitxa 2.3) Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro 2.3. Dissenys intrasubjecte unifactorials 2.3.1. Contraposició de dues estratègies de comparació 2.3.2. Avantatges i inconvenients de l’esratègia intrasubjecte 2.3.3. Tècniques de control associades a intrasubjecte Contrabalanç: Tècnica de control dels efectes de període i de persistencia que consisteix en la variació sistemática de l’ordre de presentación dels nivells de la variable independent. (Assignació aleatòria en diferents ordres) • Procediment: ▪ Generar les permutacions posibles de tractaments (o nivells de la variable indepedent).
▪ Assignar a l’atzar els subjectes a les seqüències de tractament (ordres de presentació) seleccionades.
Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro 2.3.4. Síntesi 2. Quadrat llatí cap tractament/nivell es repeteix en el mateix ordre 2.4. Dissenys factorials Exemple: “Un cas en què s’investiguen simultàniament dues VI” • Hipòtesi: el DAE (desordre afectiu estacional) disminuirà amb a) l’exposició extra a la llum b) simultàniament amb la realització d’exersici aeròbic Hipòtesi: (a) la sensació de dolor disminueix quan els subjectes fan una tasca distractora (llegir en veu alta un text); i (b) simultàniament la sensació de dolor pot variar en funció d’un “efecte d’experimentador” en els nois pel fet que l’experimentador sigui una dona jove.
Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro 2.4.1. Característiques • Variables independents o factors [l’ordre de les VI no altera el producte] •Esquema del disseny •Condicions experimentals •Denominació: Factorial+[estrategia comparació(inter/intra o mixt)]+[nivells VI1 x Nivells VI2 x …] Ex. Factorial intersubjecte 2x2 [Almenys un factor ha d’estar aleatoritzat] • Diferència entre un disseny factorial i un disseny amb blocs Extensions del disseny factorial 2x2 (aquest és el més simple) •  nivells • Vis • Altres tipus de variables • Un complex (factorial) millor que dos simples (unifactorials) Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro 2.4.2 La interacció • Efecte conjunt de les VI Hi ha interacció quan l’efecte que té una VI sobre la VD es modifica quan canvien els valors d’una altre VI inclosa en el disseny factorial • Detecció de la presencia d’interacció ▪ Comparació dels valors efectes simples ▪ Representació gràfica ▪ a) Quina informació es pot extreure d’un disseny factorial? ▪ Efectes principals  És l’efecte que té la VI dobre la VD sense tenir en compte la influencia d’altres VI’s. Quan no hi ha interacció Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro ▪ Efectes simples  Ès l’efecte que té una VI sobre la VD dins de cadascun dels nivells de l’altra VI b) Quina d’aquesta información ens será útil per formular conclusions? Nota: S’ha alteran la representació del disseny factorial per facilitar la representació gràfica dels efectes principals i efectes simples.
1. Efectes simples de “Gènere de l’investigador” 1.1 Quin és l’efecte del Gènere de l’investigador quan saplica distracció? 1. Efectes simples de “Gènere de l’investigador” 1.2 Quin és l’efecte del Gènere de l’investigador quan no s’aplica distracció? 2. Efectes simples de “Distracció” 2.1 Quin és l’efecte de Distracció quan l’investigador és una dona? Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro (Puc estudiar tants efectes simples com nivells té l’altra variable) 2. Efectes simples de “Distracció” 2.2 Quin és l’efecte de distracció quan l’investigador és un home? 3. Efectes principals de “Gènere de l’investigador” Sense tenir en compte si s’aplica o no distracció, quin és l’efecte del Gènere de l’investigador? 4. Efectes principals de “Distracció” Sense tenir en compte el Gènere de l’investigador, quin és l’efecte de Distracció? Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro Efectes principals vs efectes simples (Exemple fitxa 2.7) Mètodes d’Investigació en Logopèdia ▪ Cristina Font Haro Representació esquemática del disseny Casos especials d’interacció ▪ ▪ Efecte sostre Efecte terra Lectura recomanada: ▪ León, O.G. y Montero, I. (2001). Cómo explicar el concepto de interacción sin estadística: Análisis gráfico de todos los casos posibles en un diseño 2x2.
Psicothema, 13(1), 159-165.
2.4.3 Tipus de dissenys factorials • • • Disseny factorial intersubjecte Disseny factorial intrasubjecte Disseny mixt Fitxa 2.8 • Exemple: Com influeixen dos factors sobre la preferencia per una crema facial: la presentacio (tub o pot) de la crema i l’aroma (inodora, cítrica o fusta).
Disseny factorial intersubjecte (2x3) Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro Disseny factorial intrasubjecte (2x3) Disseny factorial mixt 2x3: intrasubjecte en el primer factor 2.4.4 Síntesi “Interrogant” un disseny factorial 1. Quants factors (variables independents) intervenen? 2. Quants nivells té cada factor? 3. Quantes condicions experimentals hi ha? 4. Quina estrategia de comparació s’utilitza per estudiar cada factor? 5. Quants grups de subjectes diferents intervenen? 6. Quines tècniques de control intervenen? En quines assignacions intervé l’atzar? ...

Tags: