Problemes tema 1 (amb resposta) (0)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Enginyeria ambiental
Año del apunte 0
Páginas 1
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

INTRODUCCIÓ A L’ENGINYERIA AMBIENTAL TEMA 1 Curs 2009-2010 1.1.- A la taula adjunta podeu trobar tot un conjunt de dades referides a l’amoníac. Malauradament es troben en unitats angleses. Convertiu-les en el seu equivalent del sistema internacional.
T (ºF) -40 32 50 100 Pabs (psia) Pman (psig) 10.41 62.69 89.19 211.90 Volum Densitat (ft3/lb) (lb/ft3) 8.7 47.6 74.5 197.2 24.860 4.637 3.294 1.419 0.04022 0.21560 0.30360 0.70480 Entalpia líquid (Btu/lb) 0.0 77.9 97.9 155.2 1.2.- Una de les equacions emprades per a descriure el comportament dels gasos reals, és la de Beattie-Bridgeman: pV = RT + β V + γ V 2 + δ V3 on p és la pressió, V el volum molar, T la temperatura, R la constant dels gasos i β,γ i δ són paràmetres característics del gas i dependents de la temperatura.
L'equació és explícita per la pressió i la temperatura, però implícita per el volum, de manera que per trobar el valor de V corresponent a unes p i T donades, serà necessari emprar un procediment de tempteig o iteratiu.
Calculeu el volum molar d'isobutà, a 350 K i 1 atm, emprant diferents mètodes si per aquest component a aquesta temperatura sabem que β= 2.89649 atm.(l/mol)2, γ= 0.86134 atm.(l/mol)3 i δ= 0.03641 atm.(l/mol)4 1.3.- La concentració de SO2 mesurada a l’aire és de 0.1 ppm. A quants μg/m3 equival aquesta concentració? Suposeu que la temperatura és de 28ºC i la pressió és 1 atm.
1.4.- Una mostra de partícules recollides a partir de 2.35 m3 d’un corrent de sortida de gasos a 68ºC i 1.03 atm té un pes de 76 mg. Aquest corrent de gas conté una humitat del 12.5%. El límit de la contaminació atmosfèrica està marcat en 30mg/m3 en condicions normals (0ºC i 1.0 atm) i amb una humitat del 0%. Està aquesta emissió de gasos dins dels límits de la legalitat establerta en el codi? SOLUCIONS 1.2.− V = 28.802 L/mol 1.3.− 260 μg/m3 1.4.- 44.8 mg/m3 (no està dins dels límits legals) ...