T13.2 Gestió forestal (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología Ambiental - 4º curso
Asignatura Ecologia forestal
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 17/04/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Tema 13: Gestió forestal | 81 TEMA 13 . PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL 1. QUÈ SÓN     Són instruments d’ordenació forestal.
Finques públiques com privades.
Es programen tot un conjunt de treballs de gestió i millora forestal en un termini de temps.
Origen: Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
o Plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) o Plans simples de gestió forestal (PSGF) o Projectes d’ordenació forestal (POF) 2. NORMATIVA APLICABLE  Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya  Resolució AAM/1302/2011, de 6 de maig, per la qual es dóna publicitat a les instruccions per a la redacció d’instruments d’ordenació forestal corresponents a finques de titularitat privada.
 Ordre MAH/126/2007, de 13 d’abril, de modificació de l’Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut, l’aprovació, la revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans simples de gestió forestal.
 Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal.
 Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut, l’aprovació, la revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans simples de gestió forestal.
 Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal.
3. CARACTERÍSTIQUES Projecte d’ordenació forestal (POF)   Finques forestals de titularitat pública Superfície ≥ 250 ha PTGMF o o o o Superfície > 25 ha Redacció per un enginyer de forests o enginyer tècnic forestal Signatura per l’enginyer i propietari Vigència, 10 a 30 anys 82 | E c o l o g i a F o r e s t a l PSGF o o o Superfície < 25 ha Poden ser redactats, revisats i signats pel propietari, per un enginyer de forests o enginyer tècnic forestal Vigència, 15 a 30 anys Ambdós són prorrogables i revisables a partir del 5è any o per causes excepcionals Objectius: 1) 2) 3) 4) Ordenació i planificació dels boscos, garantint una gestió forestal sostenible.
Plurifuncionalitat dels terrenys forestals, en el vessant productiu, social i mediambiental.
Implicació dels propietaris forestals en la política forestal de Catalunya.
Augment de la qualitat de vida i generació de l’ocupació en les poblacions rurals.
54% boscos públics ordenats 42.000 ha propietat Generalitat + 190.000 ha entitats locals 4. CONTINGUT A) DESCRIPCIÓ DE LA FINCA I PROPIETAT 1) Dades propietat/contacte 2) Dades superfícies ordenades: o o o superfície total i objecte d’ordenació, superfície cadastral; superfície forestal (arbrada i no arbrada) i no forestal; espais naturals protegits, si s’escau.
3) Qualificacions especials i afectacions: o o o Espais naturals protegits (PEIN, Xarxa 2000, PPP) Catàleg de Forests d’Utilitat Pública de Catalunya/Catàleg de Forests Protectores.
Concessions, cessions d’ús, ocupacions temporals...
Tema 13: Gestió forestal | 83 4) Prevenció i risc d’incendi: o o o o Índex de perill d’incendi (Mapa de risc d’incendi forestal de Catalunya).
Risc d’incendi i incendis tipus (Orientacions de gestió forestal – ORGEST; Integració del risc de grans incendis forestals (GIF) en la gestió forestal.
Definir si la finca està inclosa dins un pla d’ordenació territorial en l’àmbit de prevenció i lluita d’incendis (PPP o PPI).
Mesures de prevenció i defensa contra incendis.
B) OBJECTIUS PREFERENTS: 1) Antecedents de gestió 2) Descripció dels objectius preferents (per rodals): Criteris:   Homogeneïtat medi físic (altitud, pendent, orientació, sòl) Vegetació (composició d’espècies, estat de la vegetació, qualitat de la fusta, regeneració, densitat i composició del sotabosc).
Producció de béns (fusta, suro, pastura, llenya, biomassa, aprofitaments no fusters – tòfona, bolets, pinyes, castanyes, caça, etc.).
Producció de serveis:   Ambientals: o Millora de l’estructura de la massa forestal: resistència i resiliència.
o Recuperació de les masses davant de catàstrofes.
o Gestió per minimitzar processos erosius.
o Gestió per conservar la biodiversitat i el patrimoni natural forestal.
o Gestió per a la millorar de les masses forestals contra GIF i per la prevenció d’incendis.
o Gestió per a la prevenció d’incendis.
o Gestió per a un ús eficient dels recursos hídrics.
o Altres.
Socioculturals: valoració del paisatge, usos recreatius i de lleure.
84 | E c o l o g i a F o r e s t a l Activitat cinegètica: espècies, superfície, captures anuals, tipus de regulació de la cacera (cacera lliure, àrea privada de caça, zona de seguretat, etc.).
Activitat ramadera: tipus de bestiar, règim d’explotació, número de caps, època, càrrega ramadera, superfície, època d’estada al bosc, complements alimentaris.
Altra informació complementària a nivell de finca: referència a valors recreatius, culturals i/o espirituals de llocs determinats.
C) MODELS DE GESTIÓ I INFRAESTRUCTURES 1) Models de gestió (ORGEST): per cada espècie.
o o o Unitat d’actuació.
Formació forestal.
Model de gestió silvícola de referència i descripció.
2) Infraestructures de la superfície ordenada: o o o Xarxa viària (existent i planificada) Rompudes i transformacions a pastura Infraestructures de prevenció d’incendis (punts d’aigua, basses, etc.) D) PROGRAMA D’ACTUACIONS FORESTALS: Actuacions programables i no programables per cada rodal i anys de vigència del Pla. Dos tipus: 1) Actuacions forestals en les unitats d’actuació/rodals: aprofitaments i millora silvícola, gestió del suro, aprofitaments per danys i catàstrofes naturals, actuacions de millora forestal, aprofitaments no fusters, plantacions i sembres.
2) Actuacions d’infraestructures viàries i de prevenció d’incendis, i canvis d’ús del sòl.
Tema 13: Gestió forestal | 85 E) FITXES DESCRIPTIVES DE LES UNITATS D’ACTUACIÓ/RODALS: Tres models de fitxes descriptives en funció del gestor (descriptiva, estimació pericial i inventari dasomètric).
1) Dades generals de la unitat d’actuació/rodal: o o o Superfícies (ordenada, forestal, arbrada, no arbrada, protecció especial).
Formació forestal Vulnerabilitat als incendis 2) Estructura de la massa, formació arbòria i arbustiva, espècies, condicionants de gestió.
3) Objectius, model de gestió i itineraris silvícoles.
4) Planificació de les actuacions i quantificació de productes i serveis F) CARTOGRAFIA:  Plànol de situació (1:50.000 o 1:25.000): límits finca, camins, qualificacions.
 Plànol de gestió topogràfic (1:5.000): UTM, límits, espais protegits, camins, punts d’aigua, elements singulars, unitats d’actuació.
 Plànol cadastral (límits finca i unitats d’actuació).
5. TRAMITACIÓ Finques públiques  Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat Finques privades  Centre de la Propietat Forestal 86 | E c o l o g i a F o r e s t a l Fases: 1.
2.
3.
4.
Presentació documentació Avaluació inicial de l’IOF i la documentació (1 mes) Sol·licitud d’informes preceptius (10 dies) Avaluació tècnica: informe - proposta de resolució (6 mesos a partir de la sol·licitud / 3 mesos per terrenys forestals declarats d’utilitat pública o protectors).
Silenci positiu (excepte art. 43 Llei 30/1992 i les rompudes) Cal comunicar l’inici de les actuacions amb una antelació de 10 dies (no cal autorització prèvia) ...