TEMA 5 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Sociología
Año del apunte 2014
Páginas 47
Fecha de subida 11/09/2014
Descargas 2
Subido por

Descripción

Todos los temas, completos y bien explicados

Vista previa del texto

V. Cultura i societat Grau d’Administració i Direcció d’Empreses Assignatura: Sociologia 2011-2012 Professorat: Teodor Mellen Barcelona www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT CONTINGUT: V.1. Definició i característiques de la cultura V.2. Diversitat cultural V.3. Cultura i subcultura V.4. Cultura organitzativa Barcelona www.eae.es 2 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura Barcelona www.eae.es 3 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Societat interioritzada Cultura 2. Societat objectivada Estructura Persona Subjecte 1. Societat construïda Canvi social SOCIETAT Barcelona www.eae.es 4 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura • RECORDEM...
 Socialització: procés d’aprenentatge on es produeix la interiorització individual d’elements socioculturals.
 Què interioritzem conjuntament? La cultura Barcelona www.eae.es 5 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura Conjunt de valors, creences, actituds i objectes materials (o artefactes) que constitueixen el mode de vida d’una societat Macionis, 1997 Cultura és el conjunt de formes de pensar, sentir i actuar que son compartides per una societat i proporcionen identitat, permeten la supervivència i doten de sentit als seus membres.
(Rocher, J. Miralles) Barcelona www.eae.es 6 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura • Components de la cultura: 1.
2.
3.
4.
5.
Barcelona Símbols Llenguatge Valors Normes i creences Cultura material www.eae.es 7 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 1. Símbols • Tot allò que té un significat determinat específic compartit (conceptual i de valor)   Barcelona Varien diacrònicament i sincrònicament La seva incomprensió genera un shock cultural.
www.eae.es 8 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 2. Llenguatge • Sistema de símbols específicament humà que:  permet als membres de una societat comunicar-se il·limitadament i creativa entre ells.
 és el mecanisme de reproducció cultural fonamental Barcelona www.eae.es 9 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 2. Llenguatge  Configura un “món” de coneixements, práctiques i valors: hipòtesi Sapir – Worf  Valor identitari de la llengua Barcelona www.eae.es 10 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Valors i creences VALORS A) Allò que considerem bo, vàlid, important, prioritari, pel que val la pena esforçar-se B) Un criteri d’acció social que ens permet diferenciar el correcte de l’incorrecte, el defensable del rebutjable (J. Elzo) Barcelona www.eae.es 11 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Valors i creences VALORS 1.Primer: allò considerat com a “bo” o “desitjable” en si mateix  connotació moral Barcelona www.eae.es 12 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Valors i creences VALORS 2. Segon: coses, situacions, persones, actituds... a les que s’atribueix un “valor” Barcelona www.eae.es 13 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Valors i creences VALORS • Dues maneres d’entendre el terme “valors” que barregem constantment: 1. Valors = aquells elements (idees, maneres de fer, hàbits, criteris, sentiments…) que mouen de fet a les persones, que orienten de fet les seves vides; allò que de fet “valorem”, “li donem valor” (coincideix en part amb interessos, desigs, ambicions...) Barcelona www.eae.es 14 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Valors i creences VALORS • Dues maneres d’entendre el terme “valors” que barregem constantment: 2. Valors = aquells elements (idees, maneres de fer, hàbits, criteris, sentiments…) que, després de l’anàlisi, el debat i la reflexió avaluativa, són considerats com a dignes d’orientar les vides de les persones i les dinàmiques de les societats Barcelona www.eae.es 15 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Valors i creences VALORS • Components:  Valors instrumentals  Valors finals, valors “valuosos”  “Grans valors” o valors centrals o A les societats o A les empreses Barcelona www.eae.es 16 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Valors i creences VALORS • Components:  Valors instrumentals  Valors finals, valors “valuosos”  “Grans valors” o valors centrals o A les societats o A les empreses Barcelona www.eae.es 17 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Valors i creences VALORS • Funcions:  Fan que ens identifiquem amb ells i ens identifiquen davant dels altres  Ens orienten les conductes  Atribueixen sentit al món i a l’existència  Motiven i guien el treball i la lluita dels membres d’una societat pel futur Barcelona www.eae.es 18 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Valors i creences CREENCES • Definició:  Coneixements compartits que es consideren certs malgrat no tinguin status estrictament científic. Les creences articules elements de pensament i de valoració Barcelona o Creences religioses o Creences morals, polítiques o Creences que estan a la base de la ciència o Creences para-religioses (supersticions) o Axiomes culturals www.eae.es 19 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Valors i creences CREENCES • Components:  Els valors i creences centrals de cada cultura s’articulen en “relats” que oposen dramàticament el bé i el mal, la veritat i la falsedat i d’aquesta manera inviten a identificar-se amb ells.
 Exemple: Valors centrals de la Modernitat:  Raó+ Ciència + Tecnologia / “obscurantisme”  Emancipació política, econòmica, cultural  Barcelona /Submissió, Dominació, explotació Progrés / endarreriment www.eae.es 20 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Valors i creences CREENCES • Tipus:  Relats mítics: posen en joc personatges amb forta càrrega simbòlica (deus, herois). La seva “veritat” és l’eficàcia amb la que legitimen l’ordre social o el seu canvi.
 Relats ideològics: posen en joc conceptes vinculats a interessos i valors: l’individu, el mercat, la democràcia, la classe social, la nació.
Pretenen ser més científiques però la seva funció social és legitimadora y mobilitzadora Barcelona www.eae.es 21 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 3. Valors i creences CREENCES • Generen identitat:  Identitat col·lectiva: religiosa, nacional, esportiva..
 Identificació personal: líders, referents  Identitat individual: Són part del procés amb el que construim la pròpia identitat jerarquitzant els propis valors Barcelona www.eae.es 22 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 4. Normes • Estableixen conductes obligades i conductes prohibides, legitimades pels relats fundants  Normes prescriptives (“cal viatjar amb bitllet”) i proscriptives (“prohibit fumar”)  Diferents rangs: normes jurídiques, mores, costums, tradicions  Relació entre conducta normativa i valors  Relació entre normes i control social Barcelona www.eae.es 23 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura 5. Cultura material • Artefactes construïts per l’ésser humà dins d’un medi sociocultural concret  Relació amb la resta de components d’una cultura  Portadors de símbols, valors, creences...
 Reflex del grau d’avenç tecnològic d’una societat Barcelona www.eae.es 24 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura Nivells d’una cultura El que és visible Llenguatges, gestos, artefactes, símbols… Sistema de valors, significats, visions del món… Un grup de persones - Viu Pensa Sent S’organitza Comparteix la vida  Identificació  Pertinència El que és invisible Barcelona www.eae.es 25 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura Origen de la cultura • L’ésser humà: animal amb una pobra dotació cromosòmica (instintiva) però capaç de crear cultura = capaç de superar el dinamisme “estímul – resposta instintiva” Conducta instintiva Formas de pensar, sentir, actuar..
Barcelona www.eae.es 26 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT MENJAR!!! DEPREDADOR!!! MENJAR? Barcelona www.eae.es 27 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura Origen de la cultura • Les conductes culturals...
 NO són “naturals”  NO són universals  NO són genètiques • La cultura és...
 construïda socialment  diversa  adaptativa (mitjançant socialització) Barcelona www.eae.es 28 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura Origen de la cultura No hi ha cultura sense societat...
...però tota societat viu gràcies a la seva cultura • • Com a individus...
     Barcelona La cultura ens preexisteix És una estructura que interioritzem En actuar com a éssers socials Reproduïm la nostra cultura O la modifiquem www.eae.es 29 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura Perspectives • Tota cultura humana...
 Busca la supervivència del grup i tendeix a un ordre social integrador (funcionalisme)  Conté relacions de dominació entre grups socials i conflictes interns (conflictivisme) Barcelona www.eae.es 30 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura Perspectives • Tota cultura humana...
 “...l’home es un animal suspès en unes teranyines de significat que ell mateix ha anat teixint...
 La cultura son aquestes teranyines”  (Clifford Geertz, 1995) Barcelona www.eae.es 31 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.1. Definició i característiques de la cultura Perspectives “...la cultura ens proporciona les ulleres amb les que veiem i sentim el món”.
“… aquestes ulleres no son únicament cognoscitives sinó també emocionals” Molt sovint som inconscients de les nostres pròpies ulleres.
Barcelona www.eae.es 32 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.2. Diversitat cultural Barcelona www.eae.es 33 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.2. Diversitat cultural Una cultura és un “mosaic” de significats.
Cada peça no té significació en si mateixa, sinó dins del conjunt Barcelona www.eae.es 34 www.eae.es PROHIBIT!!! EXQUISITESA!!! ECSSS!!! Cultures diverses PROHIBIT!!! EXQUISITESA!!! ECSSS!!! ECSSS!!! ECSSS!!! Barcelona www.eae.es www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.2. Diversitat cultural • La diversitat cultural l’espècie humana és consubstancial a • Si hi ha alguna cosa natural en l’espècie humana és aquesta capacitat per crear diferents cultures (Macionis) • “Hem arribat a estar exposats a una varietat mai vista de formes d’observar el món” Barcelona www.eae.es 36 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.2. Diversitat cultural • Des del “shock” cultural:  Desorientació i confusió inicials  Em treu seguretats i certeses  Qüestiona els meus valors i creences  Nega la condició “absoluta” i “natural” de la meva cultura  Desestabilitza la pròpia visió del món Barcelona www.eae.es 37 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.2. Diversitat cultural • Reaccions:  Etnocèntrica: veure les altres cultures com a “perversions”, “primitivisme” o “estat salvatge”  Relativista: no jutjar cap cultura des d’altres paràmetres culturals externs a la mateixa  Respecte i diàleg intercultural a partir d’uns consensos bàsics (Drets Humans) Barcelona www.eae.es 38 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.3. Cultures i subcultures Barcelona www.eae.es 39 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.3. Cultures i subcultures Homogeneïtat cultural? Barcelona www.eae.es 40 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.3. Cultures i subcultures • En tota societat distingim...
 Unes bases culturals comunes  Una cultura hegemònica  Diverses subcultures (amb variacions culturals pròpies de cada estrat o grup, però compatibles amb la cultura hegemònica)  I la possibilitat de la contracultura Barcelona www.eae.es 41 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.3. Cultures i subcultures Barcelona www.eae.es 42 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.4. Cultura organitzativa Barcelona www.eae.es 43 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.5. Cultura organitzativa • Les empreses i altres corporacions...
 Són producte d’una cultura  Operen en una o diverses societats (= una o diverses cultures)  Tenen una cultura interna corporativa) que les dota d’identitat (cultura  Guien les seves accions i decisions d’acord amb la seva cultura corporativa Barcelona www.eae.es 44 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.5. Cultura organitzativa Barcelona www.eae.es 45 www.eae.es V. CULTURA I SOCIETAT V.5. Cultura organitzativa Barcelona www.eae.es 46 www.eae.es Barcelona Barcelona www.eae.es www.eae.es www.eae.es ...