Casos clinics pàncrees (2014)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 1º curso
Asignatura Endocrinologia
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 09/02/2015
Descargas 30
Subido por

Vista previa del texto

“La  noia  que  s’aprimava  massa”   Una  noia  de  23  anys,  estudiant  que  treballa  ocasionalment  com  a  hostessa  en  fires  i   convencions.   Sempre   ha   mirat   de   fer   dieta   per   tenir   una   figura   esvelta.   En   els   darrers  3  mesos,  però,  ha  perdut  10  kg.  Indica  desordres  menstruals,  intolerància  a   la  calor  (posa  l’aire  condicionat  massa  fort),  palpitacions,  molta  gana  i  nerviosisme   amb   insomni.   A   l’examen   físic   destaca   l’agitació   de   la   pacient,   el   tremolor   de   les   mans   i   la   seva   extremada   delgadesa.   La   talla   es   de   1.82   m,   amb   52   Kg   de   pes   i   tensió   arterial   (TA)   de   160/85.   La   FC   (freqüència   arterial)   es   110   bpm,   amb   exoftalmos  i  amb  el  coll  molt  ple  a  la  palpació.     Es   sospita   d’hipertiroïdisme,   analitzant-­‐se   T4   total   (augmentada   per   sobre   de   la   normalitat),   T4   lliure     (augmentada   de   per   sobre   de   la   normalitat   )   i   la   TSH   (indetectable).     1.-­‐Com   cada   un   dels   següents   símptomes   es   relacionen   amb   un   hipertiroïdisme.   Pèrdua  de  pes;  Intolerància  a  la  calor;  Taquicàrdia;  Hipertensió   2.-­‐  L’hipertiroïdisme  podria  estar  causat  per  cada  una  de  les  següents  situacions;   descarta’n   o   confirma’n   la   possibilitat:   Increment   de   la   producció   de   TRH,   increment   de   la   producció   de   TSH,   excés   de   l’activitat   de   la   glàndula   tiroïdal,   ingesta  de  T4   3.-­‐Es  demana  una  gammagrafia  tiroïdal  amb  I  radioactiu,  que  mostra  un  increment   homogeni  de  la  captació  de  I  per  tota  la  glàndula  i  per  sobre  de  la  normalitat.  Que   indica  aquesta  prova?   4.-­‐  Es  fa  el  diagnòstic  de  malaltia  de  Graves.  En  que  consisteix  aquesta  malaltia?   5.-­‐Mentres   espera   la   tiroïdectomia   (extracció   de   la   tiroides)   el   pacient   rep   PTU   (propiltiouracil)  i  propranolol.  Per  que?   6.-­‐   Als   3   o   4   dies   després   de   la   tiroïdectomia   la   pacient   comença   a   experimentar   rampes,   pessigolleig   als   dits   de   les   mans   i   els   peus,   i   parestèsies   (sensacions   anòmales)   periorals.   El   test   de   Chvostek   es   positiu,   i   es   determina   els   nivells   de   calci   en   sang   (7.8   mg/dL)i   calci   iònic   (3.8   mg/dL).   Com   pot   causar   això   aquesta   simptomatologia?  A  que  es  deu?   7.-­‐  Com  es  va  tractar  aquest  nou  problema?     “El  tenista  adolorit”    Un   home   de   54   anys,   sense   antecedents   patològics   destacables,   experimenta   un   dolor  molt  intens  a  la  part  dreta  del  tronc,  amb  irradiació  a  la  zona  inguinal  en  mig   d’un   partit   de   tenis.   Va   al   servei   i   indica   hematúria.   Veient   que   el   dolor   no   cedia,   acudeix  a  urgències,  on  li  practiqueu  un  pielograma  intravenós,  on  es  detecta  una   imatge   compatible   amb   una   litiasi   ureteral   a   l’urèter   dret.   Se   li   dona   l’alta   amb   prescripció   d’analgèsics   i   augment   d’ingesta   aquosa.   Desprès   d’un   cert   temps   elimina  les  pedres  per  via  urinària  i  torna  al  metge,  donat  que  veu  que  no  s’acaba   de  trobar  bé,  referint  un  cert  estrenyiment.  Veient  que  les  litiasi  son  d’oxalat  càlcic,   el   metge   demana   unes   anàlisi,   on   resulta   que   Na,   glucosa,   K,   creatinina,   urobilinogen  son  normals,  amb  Calci  total  de  11.5  mg/dL  (sobre  de  la  normalitat),   cortisol  normal  i  PTH  de  125  pg/mL  (  per  sobre  de  la  normalitat).  Es  diagnostica   d’hiperparatiroïdisme   i   en   el   TAC   cervical   es   mostra   una   imatge   compatible   amb   un  adenoma  de  les  paratiroides.  Mentre  espera  la  cirurgia,  se  li  recomana  ingerir   força  aigua  i  disminuir  l’entrada  de  suplements  de  calci.  Després  de  la  cirurgia,  es   recupera  normalment.   1.-­‐  Quines  formes  presenta  el  Ca  en  sang?  Quina  es  biològicament  activa?   2.-­‐Quines  son  les  funcions  principals  de  la  PTH  al  ronyó,  a  l’ós  i  a  l’intestí?   3.-­‐Com  es  justifica  el  diagnòstic  de  hiperparatiroïdisme?  Com  estarien  els  valors  de   fosfat  en  sang  d’aquesta  persona?   4.-­‐Com  esperaries  trobar  els  valors  de  fosfatasa  alcalina  en  sang?  Per  què?   5.-­‐Per  fer  un  bon  diagnòstic,  ens  caldria  mesurar  l’albúmina  sèrica.  Per  què?   6.-­‐  Per  què  hi  havia  un  excés  de  Calci  en  orina?     “Maria...  Que  et  passa?”       Es   tracta   d’una   dona   de   84   anys   portadora   d’un   adenocarcinoma   gàstric,   tractat   amb  quimioteràpia,  i  que  recentment  es  troba  més  cansada  que  de  costum.  Un  dia   de   juliol,   desprès   d’una   tarda   molt   calorosa,   el   seu   home   se   la   va   trobar   inconscient,  i  la  va  portar  a  urgències.  L’analítica  mostra  Na  de  112  mEq/L  (134-­‐ 145   mEq/L),   osmolaritat   plasma   de   230   mOsm/L   i   la   urinària   de   950   mOsm/L,   amb  TA  i  FC  normals.  Se  la  va  tractar  amb  sèrum  salí  hipertònic,  aconsellant-­‐se-­‐li   que  controlés  la  ingesta  d’aigua  i  líquids,  limitant-­‐la.   1. Quins   són   els   valors   normals   en   plasma   de   natrèmia,   calièmia   i   clorèmia?   Quins  son  els  d’osmolaritat  plasmàtica  i  urinària?   2. Aquesta   pacient   pot   tenir   el   problema   degut   a   que   presenta   un   tumor   secretor   d’hormona   antidiürètica   (vasopressina).   Quin   es   l’efecte   més   important  de  l’ADH  en  l’organisme?  Relaciona’l  amb  l’osmolaritat  urinària   3. Per  que  presentava  hiponatrèmia?  Perquè  osmolaritat  plasmàtica  baixa?   4. Com  estava  l’aigua  corporal  d’aquesta  pacient?   5. Per  què  es  va  donar  la  pèrdua  de  consciencia?   6. Com  va  corregir  el  sèrum  hipertònic  aquest  problema?   7. Per  què  se  li  va  demanar  que  controlés  la  ingesta  aquosa?     ...