TEMA 7. Anàlisi de Components Principals (ACP) (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biotecnología - 4º curso
Asignatura Disseny Experimental i Anàlisi de Dades (DEAD)
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 12
Subido por

Vista previa del texto

lo.
Cuotilo ro:t>tr m Vo.�abi\ichd <k lor chms {va.tinrrio.') Se ccn:i<ha. � e)(IS�e l'"dyO( )0/{xt,ldUOl' P..ta.llsi t(J�iv�icmr :: arolki ck t<1ult1pler vor;cJ:b li'Jl:tlrlo..
l.ll'u v�io.b� refi))rh.
dil('61Jio11.5 reduicb'.
eri re ofi� ck b' fecti��f' �- I' Alf � en la. �lt'fetrlucio ci (h�.
Obvla.trent hi In OttL ctfoir uro.
X1uN()J,<J') '\e( �1ta ®I (f)1tpnEr 'i l)'Q (IWiu 5 �ro.ch(U , (OV (X,y')) \)ffi.
�\voi10JJt mErfiro OYO..
JJ (��JlW..) i vro. <r (clfv.) ( fun:i> cl: (ty\/�� l la C'runjllll1 J. um Non"'ol bivaxi®t e um CCltrlfllJ'(i en 3t) .
Lo. CO'ia.l\(U)c.ia. ird\m. fu a.. �otn �n,- X ·1 1 El1!ln llicytl>r .
Uro. cov = 0 =) X , Y ro fflmi re\o..ac:mir.
cw U., Y) crL 'l.
(�1ft,1e p.. lo..
G:; l l'tl<� y Cl'. vananc1e' - covM1ooct€'1'.
z -: ( pertil!Cl.. ck. 1nforrnx1 i .
}-.
Nmml birnx:1o.nt -:: dw ronm� <tlhoro...
°lei' ddlnw um Non<O..l 'o 'i\kllin.111 tenref fer 9rafo � ioua1p/ir l'flmlli J\�\(Q.
la. d\(19ovof) e� �unh ek IRuieti> re.prerentn\J s�v.ni CTN �o CTN . =-o X i y m tehttoro.ls L' o.l\O.t0'.)..t®t � h elt� �� c\? rs�,_ 1 er� .
ce� l' Q xo.+n:� i let eh pse crN C X ; Y) .
(® roir amv·1anclo.. ) �tmJ puntJ d, In. e\1 �e er trot.en o..
(',)1\lor /\ (et'n. � 1) 7 Q;i0 cllcx:yroJ,, i°' er)( ck p.
!'fleJ o.xatctl- .
e<i �Nl 2. D.
euollir (IM; jXtlfiavi ?'JSfClX �te �; �Le � I' ei\< oo hi � h. t"epleloim.i'6 oqmh dlr:l,1 ? lix,ith varlobi /,+1'.t.
---0) L I ei)/ �lf el �pl'eJeofmi� CH i Q� cbv\a.trelTt axit1o1.eM ,:ercknt 1rfonva.c16) .
Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub � )Di'rn x� , -ren1fY\ � pnrm � )( Jero.
. cl {Tu)b ' reo.
-ta.I la.
qlf A�wlr leJ v0-foble1 or91ro1 ' el \\rm} Ct Cf;Xfb1toiiii IJ<'O..
b.. riroi)le\"oo � El J� e1;,< X1 , Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub X-p .
x3 , . ..
VC!J (r,) el NX>.Xitm.
U((l O �. to.. <n:lbtr0t'6 hr«:tJ ' (YO.X1VO...
va.t ( =21..) J\9v, A ti.
1:i I '- �-00 �!9 ct pro.en@ :; drr !orqifuj t.
s1gv1 { a'o- "Ii J ,1 f(o.)= o'io.
o..' za \ zo.
- l -= 11 (a.'0.-1; <k'filO.t ·, To< -tYo'tnr e\ riox,fl') ( �)(tro,h-av . h carb1to.ito 10,. / Let d�11c0i10 d' ttu im\-riu Si di�oro.1\-h:eM f� e1 � 1""!' prop\ \I -= { �(}. = b.. troh'i\l �1grvn ( Z:) div diawolr\w., ? �\)� VO.Y-COloJ 1 011 1rahlfo-1'11:f !' II rwJ Ob\enim : o. WO.
iq lo. l0110.11cio.
h.
nox,tio__\ ') vabr pro�i rtcirhJ ) f�� Yatot pfopi frotn.felVi e\ -rab ·, -Pt>?' Z" l('t101 ?�i 1gt0.�Y z efl t + vax ( t,) = 0-' vo.r (X) °'­ = a.' t � rg t, bl.l.fcar el)<()I correr �11:Y) o-. .
�redo : � el VE'LtOf "0:' -h v; : b, ,\ + bL X2 + la cone.Iito Ol(\b �lf- (> 1,,eiJ(){ tm.
pnp", .
di� CD) C a.. X1 + /a b� XP mo.
Ch Xi + d1t�i10 I (i a.) Xi t ... a. f Xr �XI� A u -pr�ct,co.
roJCJ� ·l111d'tett'l IA\6 da.�. f\rob �Lfl'rct <h� calcub.re b. rro:lr;o ck var - C(:Jla:r r<®ral ( � ) di�ikr � d:>miir lff cornixil'e(\h prni,r,ols .
�vi o.\,le, qoon-Mal-1'16' Més apunts a Unybook.com, buscant l’usuari: biotechub 2.
...