02 - 5 - Poder Judicial (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 1º curso
Asignatura Sistema político y derecho constitucional
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 16/10/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3 “ESTAT AUTONÒMIC” 1. CONCEPTE D’ESTAT Aquella entitat formada per 3 element: 1) Territori  espai físic.
2) Població  conjunt de persones que habiten en aquest espai.
3) Sobirania  poder de decisió.
Si un estat no te els 3 elements, no es pot considerar estat.
2. MODELS D’ESTAT EN DRET COMPARAT Hi ha dos opcions: 1) ESTAT UNITARI  hi ha un únic centre de decisió política (com a França, un únic govern, parlament).
ESTATS COMPOSTOS  Es un terme mig entre les 2 grans opcions. És caracteritzen per pluralitat de centres de poder, però no es tracta d’estats independents:  ESTAT FEDERAL: - DUAL  està format per diversos estats membres sense que hi hagi fets diferencials i on hi ha una estricta separació de competències entre l’estat i els estats membres (USA).
- COOPERATIU  es tracta d’un estat format per diversos estats membres en els que no hi ha fets diferencials però es produeix un solapament de competències entre l’estat central i els estats membres que provoca que hi hagi relacions de col·laboració entre l’estat central i els estats membres (ALEMANYA).
- ASIMÈTRIC  hi ha un estat central i uns estats membres que es caracteritzen per l’existència de fets diferencials. Aquets fets diferencials incideixen en la diferent posició jurídica i en les competències dels diversos estats (CANADÀ).
2) CONFEDERACIÓ  unions d’estats independents i que determinades decisions les prenien de forma conjunta (com l’imperi Austro-Hungar).
2004 europa intenta aprovar una norma, que és la constitució europea. No va haver unanimitat i no es va poder aprovar.
La Unió Europea tal i com esta figurada actualment, és una confederació, perquè son estats independents però que determinades decisions les prenen conjuntament.
- Pluralitat centres polítics.
- Estats independents.
Confederació 1 TEMA 3 “ESTAT AUTONÒMIC” 3. CARACTERÌSTIQUES DE L’ESTAT AUTONÒMIC 1) Ens trobem davant un model obert e imprecís: - La constitució no defineix a Espanya com un estat autonòmic sinó que aquest nom d’estat autonòmic ha estat establert per la doctrina i la jurisprudència.
- La constitució no estableix quines comunitats autònomes hi ha d’haver sinó que nomes estableix els requisits per ser comunitat autònoma i les vies per convertir-se en comunitat autònoma.
- VIES D’ACCES -  Via rapida  REFERENDUM (Cat, PB, Gal, And).
 V. Lenta La constitució no estableix les competències de les comunitats autònomes sinó que estableix les competències de l’estat (Art. 149.1) i després estableix unes possibles competències de les comunitats autònomes, que queden concentrades en els estatuts d’autonomia.
2) Combina elements d’homogeneïtat i heterogeneïtat, combina elements d’igualtat i elements diferenciadors.
 ELEMENTS D’IGUALTAT: - Tots designen de la mateixa manera, senadors autonòmics.
- Tots poden accedir al tribunal constitucional.
- Tots poden iniciar un procés de reforma constitucional.
 ELEMENTS DIFERENCIADORS: - Hi ha comunitats autònomes amb llengua pròpia.
- Hi ha comunitats autònomes amb dret privat i propi, - El finançament autonòmic: hi ha 2 territoris (PB i Navarra).
- Les illes canàries tenen un conjunt de beneficis tributaris.
3) L’estat autonòmic es basa en els principis d’unitat, autonomia, solidaritat i igualtat.
- P.UNITAT  hi ha una única nació que es espanya, esta formada per nacionalitats i regions que es converteixen en comunitats autònomes. També significa que hi ha una unitat de mercat sense que es puguin establir impostos per transit de mercaderies entre comunitats autònomes ni es pugui restringir l’accés de productes entre comunitats autònomes. Ex  el cava i les olimpíades en 1992 (hípica apareix la pudor, Catalunya restringeix entrada a cavalls).
- P. D’AUTONÒMIA  les comunitats autònomes tenen la competència per desenvolupar polítiques pròpies en l’àmbit de les matèries que tenen transferides això no millora el que diu l’article 139 de que “tots els espanyols tenen els mateixos drets i obligacions en tot el territori”.
- P. SOLIDARITAT  totes les comunitats autònomes han de contribuir en l’establiment d’un fons solidari cap a les mes desfavorides.
2 TEMA 3 “ESTAT AUTONÒMIC” - P. IGUALTAT   significa que tots els espanyols tenen els mateixos drets fonamentals i deures constitucionals però que cada comunitat autònoma pot establir drets vinculats en les seves competències.
4. TIPUS DE COMPETÈNCIES Competències  els àmbits de la vida política, social, econòmica, cultural o jurídica, que l’ordenament jurídic atribueix la seva regulació a l’estat, a les CCAA o als dos a la vegada.
1) C. EXCLUSIVES DE L’ESTAT  l’estat té la potestat legislativa, la potestat reglamentaria i la execució. Dret d’asil  competència de l’estat.
2) C. COMPARTIDES  hi ha àmbits que poden tenir una part regulada per l’estat i l’altre per les CCAA.
- ESTAT  pot dictar les bases  son el mínim comú normatiu d’una matèria per a totes les CCAA, la regulació mínima ha de ser igual per tots els casos.
- CCAA  desenvolupar les bases  a traves de lleis o reglaments. La CCAA també tindrà la execució.
3) C. LEGISLACIÓ-EXECUCIÓ  intervenen tots dos: - ESTAT  té la potestat legislativa.
- CCAA  té la potestat reglamentaria i la execució.
3 ...