Tema 2 (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Gestión Aeronáutica - 3º curso
Asignatura Análisis y diseño de sistemas de informacion
Profesor I.G.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 13/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2: SISTEMA TRANSACCIONAL 1. Sistema d’informació transaccional (TPS) Transacció: Són les operacions bàsiques que fan funcionar l’empresa (comandes del client, rebuts, pagament de nòmines, etc.). Sistemes d’Informació Transaccional (TPS): Executen les transaccions diàries i rutinàries, essencials pel correcte funcionament de l’empresa, i les dades necessàries per actualitzar els registres de les operacions de negocis. • Base dels SI en l’organització • Comporta eficiència organitzativa • Treballen en processos formals • Actualment molts estan englobats sota ERP (Enterprise Resource Planning) 2. Característiques dels sistemes transaccionals L’inici del TPS es duu a terme als anys 60, amb l’entrada dels ordinadors a les empreses. Les transaccions es fan de forma automatitzada, són softwares més senzills però realitzen operacions més complexes, es pot tractar amb un gran volum de dades, proporcionen informació immediata i detallada per la resta dels SI, tasques i objectius definits, etc. Les dades que hem de tenir han de ser de qualitat (han de ser correctes quan s’introdueixin dins la BBDD i es busca la relació entre les dades per poder establir uns patrons de comportament. Exemple: Departament de Vendes à Necessitarà sistemes transaccionals que donin resposta a la gestió de vendes, investigació de mercat.... i així amb tots els departaments. El Sistema Transaccional agafa les entrades internes de l’empresa o dades que provinguin de l’exterior, les processa amb les operacions de l’empresa dins dels departaments i les guarda. Tota la informació que tenim, l’hem de repartir interiorment dins l’empresa o cap a l’exterior amb Reports 3. Classificació del sistema d’informació transaccional • • • Processament per lots (bacth): Les transaccions s’acumulen i es processen cada cert temps. Processament online (OLTP): Tot el sistema esta contínuament actualitzat. Sistemes de processament híbrid: Atén peticions a temps real però el seu processament es pot veure retardat. 4. Sistemes transaccionals en les àrees funcionals Manera manual à Cada departament té les seves aplicacions i no hi ha coordinació interna: el departament de compres emetia l’ordre de compra cap a departament de proveïdors. En el moment de fer aquesta ordre, paral·lelament havia d’enviar una copia al departament de comptabilitat perquè tingues en compte que havia d’arribar el producte. Quan arribava el producte, el departament de comptabilitat havia d’enviar la factura à Si no hi ha cap SI darrera, s’ha de fer tot de forma manual. Si tenim un sistema transaccional, cada departament tindrà la seva aplicació però hi haurà una base de dades comuna per tota l’empresa. Visió tradicional dels sistemes d’informació Visió processos dels sistemes d’informació 5. Sistema ERP (Enterprise Resource Planning) Sistema ERP à Són sistemes d’informació que integren els processos clau del negoci, de forma que la informació flueixi lliurament entre els diferents departament de l’empresa. Objectiu à millorar la coordinació, l’eficàcia i el procés de prendre decisions Característiques: • • Modularitat: Mòduls agrupats per funcionalitats. Cada mòdul és una unitat que realitza una tasca concreta, capaç de comunicar-se amb la resta de mòduls o altres SI. No es necessitarà comprar l’ERP complet, es pot comprar un mòdul, fet que permet a l’empesa adquirir només allò que necessita. Integració: Sistema unit en un de sol. Els departaments es comuniquen entre ells de manera que el resultat d’un procés passa a ser l’inici d’un altre. • Adaptabilitat: És un programari amb un disseny estàndard per es pot configurar per adaptar-se a l’entorn. 6. Beneficis dels sistemes ERPs • • • • • • • • Elimina el llegat de sistemes costosos i poc flexibles. Dades conscients, completes i comunes BBDD única Control sobre l’activitat dels diversos departaments de l’empresa Reducció de cicle en cost i temps Millora els processos de negoci de l’empresa Millora el servei al client Permet una resposta mes ràpida als canvis en el negoci i en el sector 7. Riscos dels sistemes ERPs • • • • La seva costos implantació en temps, complexitat i econòmica. De vegades, l’empresa ha de fer canvis radicals en la forma de treballar per adaptar-se als processos de treball suportats per l’ERP. Dificultat per integrar la informació d’altres SI independents. Resistència als canvis per part d’usuaris i a compartir la informació entre departaments. 8. Fases del cicle de vida dels sistema ERP 1. Adopció: L’empresa identifica que té un problema o vol ser més estratègica en el mercat i necessita un tipus de software. Es fa un anàlisi del que hi ha en el mercat. Identifiquem que el nostre problema es pot solucionar amb un SI. Etapa que ho fa la pròpia empresa 2. Selecció: Escollim quin sistema s’adaptarà millor a la necessitat de l’empresa. Anàlisi del software que hi ha al mercat (lliure i de propietari) i el cost d’adquirir-lo. Quan ja sabem l’empresa a la que comprarem el software, volem saber quins mòduls necessitem. Un cop analitzat, fem la implantació. Etapa a traves de consultoria. 3. Implantació: Una vegada el Sistema sesta utilitzant, es fa la posada en marxa. Es fa a través duna consultoria externa 4. Posada en marxa: Donar formació als departaments d’informàtica (per actualitzacions) i als usuaris, perquè sàpiguen com funciona. 9. Fase implantació i ús del sistema ERP El procés d’implantació és de 18 mesos. La posada en marxa a nivell de productivitat, enlloc d’augmentar, disminueix i estem perdent diners (període d’adaptació dels usuaris). Hi ha un moment en que la productivitat torna a augmentar. Amb aquestes implantacions hi ha moltes despeses. Com es distribueixen? Principals beneficis: 10. Proveïdors de sistemes ERP Propietari • • Propietari: Requereix el pagament duna llicencia per poder ser usat. L’empresa desenvolupadora del programari no proporciona el codi font al client. Principals venedors: SAP, Oracle i Microsoft. De codi lliure: Fa referencia a una sèrie de llibertats què gaudeixen els usuaris: executar el programes a qualsevol lloc i per sempre, redistribuir el programa i llibertat per millorar els programes, distribuir versions millorades, etc. Principals venedors: OpenBravo, OpenERP, Adempiere. ...