EXAMEN Diferencias Individuales (2013)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Diferencias Individuales
Año del apunte 2013
Páginas 28
Fecha de subida 21/01/2015
Descargas 46
Subido por

Vista previa del texto

PROVA 1 (temes 0-2) – DDII 2012-2013 1) Segons Schimdt i Hunter, què prediu millor el rendiment professional, si només hem de triar UN únic predictor? a. Una entrevista de selecció pautada b. Un test de QI c. Un test de responsabilitat d. Una prova de coneixements 2) Quan analitzem la biografia d’una persona, entrevistem a un pacient i ens ocupem de la seva personalitat com a fet únic e irrepetible, estem seguint un procediment d’anàlisi: a. Nomotètic b. Perifràstic c. Idiotètic d. Idiogràfic 3) He obtingut una puntuació directa de 10 en un test d’intel·ligència. Els meus companys han obtingut de mitjana un 25 en el mateix test amb una desviació típica de 8,5; la distribució de les seves puntuacions sembla seguir una distribució normal. La meva puntuació en intel·ligència és: a. Bastant alta: Està una desviació típica per sobre de la mitjana.
b. Molt baixa: està gairebé dues desviacions típiques per sota de la mitjana c. Mitjana: està entre una desviació per sota y per sobra de la mitjana.
d. Molt alta: està gairebé dues desviacions típiques per sobre de la mitjana.
4) L’enfocament idiogràfic: a. Estudia intensivament els subjectes d’un grup b. Estudia l’inconscient col·lectiu c. Estudia intensivament un subjecte de la població d. Consisteix en l’aplicació de teràpies basades en la evidencia 5) Les puntuacions estàndard (z): a. Són puntuacions directes b. Són puntuacions en una escala de mitjana 100 i desviació típica 15.
c. Són puntuacions en una escala de mitjana 0 y desviació típica 1.
d. Són puntuacions en una escala de mitjana 50 i desviació típica 15.
6) Quina de las següents característiques NO es correspon amb el que entenem per un hàbit? a. Relacionat amb conductes b. Especificitat transituacional c. Resposta observable d. Definit empíricament.
7) Segons Chamorro-Premuzic, on s’observaria una major correlació entre el QI i el rendiment acadèmic? a. A secundària b. A primària c. A la universitat d. A la universitat 8) La ment es pot mesurar? a. Sí, si la descomponem en constructes més petits b. No, perquè és un fenomen no observable c. No, és un fenomen massa complex i subjectiu i no descomponible d.
Sí, però només amb tècniques subjectives.
9) Quin mètode és més recomanable per obtenir dades en diferències individuals? a. És igual; el més important és com de bé s’ha fet, no amb quin mètode b. Observaciones directes c. Hetero-informes d. Auto-informes 10) Un tret és: a. Un conjunt d’hàbits no correlacionats b. Una conducta que apareix en un moment donat (però no en d’altres) c. Les conductes no correlacionades al llarg del dia d. Un conjunt d’hàbits correlacionats 11) El concepte alternatiu, a efectes explicatius, a tret psicològic aplicat per explicar la consistència i l’estabilitat transituacional del comportament és: a. Estat b. Tipus c. Emoció d. Hàbit 12) La metodologia iniciada per F. Galton per l’anàlisi de l’herència de les “facultats mentals” és...
a. L’anàlisi del genoma b. L’estudi de la matèria grisa c. L’estudi de bessons d. L’estudi d la variància epigenètica 13) Una correlació de 0.70 entre QI i rendiment acadèmic en Educació primària indica que a. Hi ha una relació de causalitat entre les dues variables b. Les proves per avaluar el QI i rendiment en Educació Primària c. Hi ha una relació important entre aquestes dues variables d. El QI no pot predir el rendiment acadèmic 14) Assenyala l’afirmació correcta: a. Tots els trets psicològics són absolutament hereditaris b. La fiabilitat dels tests mentals és sempre de un 100% i per això l’estudi de les diferències individuals és científic c. La conducta depèn exclusivament de les situaciones d. La variabilitat inter-individual és una conseqüència de l’evolució 15) Quan les conductes registrades co-varien, podem dir també que...
a. Són objectives b. Són replicables c. És degut a l’atzar d. Tenen una causa comú 16) Una correlació de 0.70 entre QI i rendiment acadèmic en estudiantes d’Educació Primària i una de 0.30 entre QI i rendiment acadèmic en estudiantes de Postgrau s’explicaria per...
a. La major homogeneïtat en els primers que en el segons b. La major homogeneïtat en els segons que en els primer c. La major motivació dels primer respecte els segons d. La major aplicabilitat dels segons respecte els primers 17) Un estat d’ànim és: a. Un conjunt d’hàbits no correlacionats b. Una resposta motivacional i cognitiva c. Una resposta primordialment emocional de curta durada d. Una resposta emocional complexa i duradora a estímuls 18) Quin procediment per recollir dades en la psicologia de les diferències individuals ocupades d l’anàlisi de la personalitat, és el més freqüent? a. Observacions directes b. Hetero-informes c. Auto-informes d. Les proves experimentals 19) Assenyala l’afirmació correcta: a. Els autoinformes són econòmics i ràpids b. La biodata dóna, en general, resultats diferents als resultats de les altres formes de mesura c. Les observacions directes són subjectives i ràpides d. Els heteroinformes donen, en general, resultats diferents al proporcionats pels autoinformes 20) He obtingut una puntuació directa de 10 en un test d’intel·ligència. Els meus companys han obtingut de mitjana un 25 en el test amb una desviació de 8,5, i la distribució de les seves puntuacions sembla seguir una distribució normal. La meva puntuació en intel·ligència és de: a. Molt baixa: el 97.5% ha obtingut una puntuació més alta b. Bastant alta: el 80% ha obtingut una puntuació més baixa c. Molt alta: el 97.5% ha obtingut una puntuació més baixa d. Mitjana: el 60% ha obtingut una puntuació més baixa 21) L’anàlisi Factorial a. Crea tants factors com variables b. Només permet agrupar ítems d’autoinformes c. Permet agrupar variables fins a 3 nivells d. Permet agrupar variables que correlacionen significativament entre elles 22) quina de les següents afirmacions fa referència a un fenomen de diferències integrupals? a. Les capacitats i habilitats mentals es poden desenvolupar al llarg del temps b. Totes les persones són diferents en temperament i caràcter c. Els homes universitaris treuen notes més heterogènies que les dones universitàries d. Les persones tenen tota la vida la mateixa intel·ligencia 23) L’anàlisi Factorial: a. Consisteix en una metodologia estadística constituïda per procediments diversos que proporcionen resultat unívocs b. Permet reduir la dimensionalitat de les variables c. Identifica i anul·la l’efecte de la variància compartida d. Identifica relacions causals entre variables 24) Tradicionalment la Psicologia de les DDII: a. S’ha adscrit a l’enfocament basat en la metodologia experimental b. Ha adoptat un enfocament eugenèsic de les DDII c. Ha adoptat una perspectiva integradora del cicle vital d. S’ha adscrit a l’enfocament basat en la metodologia correlacional 25) L’anàlisi factorial és...
a. Permet visualitzar una variable real que no és visible (així como un microscopi visualitza una cèl·lula) b. És un procediment per reduir el número de variables explicatives d’un fenomen.
c. Permet inferir l’existència d’una variable real de la qual se’n desconeix l’existència.
d. És un procediment per atribuir una relació de causa i efecte entre dues variables.
26) Completeu la frase següent: “El tret és una variable _________ i l’hàbit és una variable _________” a. Latent/Observable b. Quantitativa/Qualitativa c. Observable/Latent d. Numèrica/Lèxica 27) La utilització d’un gran nombre d’elements mostrejats a fi d’obtenir un resultat promig o típic es denomina enfocament: a. Nomogràfic b. Idiotètic c. Idiogràfic d. Nomotètic 28) Quan avaluem si una mesura indica alguna característica en comú (enlloc d’error aleatori): a. El grau d’agregació de la mesura b. La fiabilitat de la mesura c. La validesa de la mesura d. La versemblança de la mesura 29) Quan les dades recollides son independents de l’observador, les denominem: a. Vàlides b. Fiables c. Replicables d. Objectives 30) Quin mètode és més recomanable per obtenir dades en diferències individuals? a. És igual b. Hetero-informes c. Auto-informes d. Observacions directes 31) La Psicologia Diferencial està influenciada per (indiqueu la resposta correcta): a.
b.
c.
d.
l’estudi racional, il·lustrat i filosòfic de la conducta humana la psicologia clínica i humanista l’evolucionisme, l’epidemiologia i la tradició quantitativa en psicologia l’evolucionisme i el conductisme skinnerià 32) Assenyaleu l’afirmació correcta: a. l’enfocament nomotètic estudia a la vegada un sol individu i un grup d’individus comparant-los b. l’enfocament idiogràfic estudia un sol individu en exclusiva (els resultats només valen per aquell individu) c. l’enfocament idiogràfic estudia un grup d’individus homogenis d. l’enfocament nomotètic no té res a veure amb el nombre d’individus estudiats 33) Un dels pares i pioners de la Psicologia Diferencial va ser: a.
b.
c.
d.
R. B. Cattell J. McKeen Cattell S. Freud D. Goleman 34) Quan comparem la variabilitat del comportament d’un individu amb ell mateix al llarg del temps, ens estem ocupant de…: a.
b.
c.
d.
Variabilitat interindividual Variabilitat intergrupal Variabilitat intrapersonal Variabilitat intraindividual 35) El coeficient de correlació és un paràmetre que mesura…: a.
b.
c.
d.
la potència d’agregació d’un ítem l’objectivitat d’un test la covariació de dues variables l’asimetria d’un tret 36) He obtingut una puntuació directa de 3 en un test d’intel·ligència. Els meus companys han obtingut de mitjana un 2 en el test amb una desviació típica de 0,5, i la distribució de les seves puntuacions sembla seguir una distribució normal. La meva puntuació en intel·ligència és: a.
b.
c.
d.
Bastant alta: el 80% ha obtingut una puntuació més baixa Baixa: el 70% ha obtingut una puntuació més alta Mitjana: el 60% ha obtingut una puntuació més baixa Molt alta: el 97,5% ha obtingut una puntuació més baixa 37) El coeficient de correlació (entre dues variables X i Y) és de 1,0. Amb això indica: a.
b.
c.
d.
que la representació gràfica de Y contra X és una línia recta en la que hi ha punts no alineats que la representació gràfica de Y contra X és una línia recta en la que tots els punts estan alineats que quan augmenta X disminueix Y que quan augmenta Y disminueix X 38) l’efecte de la situació sobre les disposicions dóna lloc a un: a. hàbit b. estat c. tipus d. tipus tret fenotípic 39) Assenyala la informació correcte: a. L’enfoc ideogràfic estudia conjuntament un únic individu i un grup d’individus b. L’enfoc ideogràfic estudia un grup d’individus (les conclusions són generalitzades a altres individus) c. L’enfoc ideogràfic estudia un únic individu (els resultats només calen per aquell individu) d. L’enfoc ideogràfic no té res a veure am el nombre d’individus estudiats.
PROVA 2 (temes 3-5) – DDII 2012-2013 1.
Assenyala l'afirmació CORRECTA sobre l'efecte Flynn: a.
b.
c.
d.
2.
El principal defensor de la intel·ligència com una única dimensió és: a.
b.
c.
d.
3.
Auto-informes en ambients naturals Observacions directes en ambients artificials Observacions directes en ambients naturals Auto-informes en ambients artificials Denominem a la capacitat de generar informació nova a partir de la informació que rebem de l’exterior i/o de la que disposem en forma de coneixement a la nostra memòria ____________.
a.
b.
c.
d.
6.
La correlació del QI entre l'edat adulta i la vellesa és de l'ordre de 0,20 Els estudis longitudinals i transversals mostren diferències qualitatives en la relació entre edat i intel·ligència La intel·ligència manté valors raonablement estables al llarg del cicle vital L'espai de temps entre test i retest influirà en la correlació entre ambdues puntuacions Els tests d’intel·ligència són gairebé invariablement: a.
b.
c.
d.
5.
Goleman Thurstone Spearman Stenberg Assenyala l'afirmació CORRECTA: a.
b.
c.
d.
4.
És un augment del quocient intel·lectual d'un individu al llarg de la seva vida És la causa que explica que els nens actuals tinguin més competències en informàtica És un augment del quocient intel·lectual d'una població al llarg de diverses generacions Està associat a l'eliminació de les diferències de gènere en el Q.I.
Memòria primària Creativitat Intel·ligència Afrontament (coping) Quina és la mitjana i la desviació típica del Quocient d'Intel·ligència (QI)? a.
b.
c.
d.
Dependrà de la població estudiada 10 i 5, respectivament 0 i 1, respectivament 100 i 15, respectivament 7.
Quina de les següents proves és un test d'intel·ligència? a.
b.
c.
d.
8.
El WAIS L'EPQ El test de Zuckerman-Khulman El NEO-PIR Una de les següents afirmacions és INCORRECTA: a.
Estudis transversals i longitudinals sobre la intel·ligència mostren un patró comú, explicat per errors de mesura en la variable edat b. Els estudis de tima-lag permeten analitzar efectes generacionals c. Els projectes de millora de la intel·ligència no han demostrat la seva efectivitat de manera estable en el temps d. La intel·ligència verbal mostra el mateix patró degeneratiu que la intel·ligència fluïda 9.
Assenyala els autors dels models d'intel·ligència que NO utilitzen la intel·ligència general (g): a.
b.
c.
d.
Spearman i Thurstone Burt i Carroll Sternberg i Gardner Cattell i Vernon 10. El concepte d'intel·ligència cristal·litzada fou elaborat per...
a.
b.
c.
d.
Cattell Thurstone Gardner Spearman 11. Quin autor va proposar la teoria dels estrats de la intel·ligència? a.
b.
c.
d.
Thurstone Cattell Jensen Carroll 12. El coneixement de les emocions pròpies, la capacitat per controlar les emocions i la canalització dels impulsos són algunes de les facetes de: a.
b.
c.
d.
La intel·ligència emocional La creativitat La cordialitat La intel·ligència pràctica 13. La intel·ligència fluïda s’utilitza per a.
b.
c.
d.
Resoldre problemes coneguts Resoldre problemes nous Adoptar conductes antisocials Adoptar una dimensió de personalitat 14. La intel·ligència cristal·litzada s’utilitza per a.
b.
c.
d.
Resoldre problemes manipulatius, exclusivament Generar intuïcions brillants Trobar solucions a un problema que van en contra del sentit comú Resoldre problemes que requereixen coneixement previ 15. La intel·ligència emocional, segons Mayer i Salovey...
a.
b.
c.
d.
És la capacitat de manipular les persones És un conjunt de trets de personalitat socialment desitjables És la capacitat d’entendre les emocions Es redueix a l’empatia 16. La hipòtesi de la variabilitat formulada per Ellis: a. Permet explicar les semblances en la distribució de la intel·ligència entre homes i dones b. Permet explicar les diferències en la distribució de la intel·ligència entre homes i dones c. Permet explicar les diferències en les distribucions de les puntuacions en tests d'aptituds i capacitats entre grups culturals diferents d. Es refereix a les diferències observades en l'evolució de Gc i Gf al llarg dels anys 17. Hi ha un consens general en que...
a.
b.
c.
d.
En la dona, la mitjana del quocient intel·lectual (QI) és major, i la desviació típica (DT) menor, que en l'home En la dona, la mitjana i la desviació típica (DT) del quocient intel·lectual (QI) són majors que en l'home En la dona, la mitjana del QI és igual, i la desviació típica (DT) major, que en l'home En la dona, la mitjana del QI és igual, i la desviació típica (DT) menor, que en l'home 18. Quin factor dels problemes cognitius requereix l’ús intens de la intel·ligència? a.
b.
c.
d.
La novetat del problema La velocitat de resposta La recompensa de la resposta La decisió de resoldre’l 19. En el procés d’envelliment apareix un decrement de: a.
b.
c.
d.
Les puntuacions d'intel·ligència cristal·litzada (Gc) La puntuació verbal del WAIS Les puntuacions d'intel·ligència fluïda (Gf) Les puntuacions tant d’intel·ligència fluïda com cristal·litzada 20. Assenyala les afirmacions CORRECTES sobre el concepte d'intel·ligència (assenyala la millor opció): a.
b.
c.
d.
És la capacitat d'adaptació a l'entorn Totes les afirmacions són correctes És la capacitat de raonament abstracte És la capacitat de resoldre problemes 21. L’estudi de les bases psicològiques de la intel·ligència afirma que...
a. La memòria de treball sembla ser el component essencial de la intel·ligència b. La rapidesa en el processament de la informació està lligada a la intel·ligència cristal·litzada c. Memòria de treball i memòria a curt termini són processos mentals relacionats especialment amb intel·ligència cristal·litzada d. El temps de reacció mostra diferències significatives en base a l’escolarització rebuda 22. La intel·ligència fluïda permet...
a. Resoldre problemes verbals b. Resoldre problemes sense requerir coneixement previ c. Resoldre problemes a partir del coneixement previ d. Trobar solucions a un problema que van en contra del sentit comú 23. La intel·ligència fluïda juga un pes fonamental en la resolució de problemes relacionats amb...
a. L’ús del raonament b. Continguts específics c. L’aplicació d’estratègies verbals d. La comprensió de textos 24. El concepte d’intel·ligència fluïda fou formalitzat per...
a. Spearman b. Thurstone c. Carroll d. Catell 25. La intel·ligència cristal·litzada destaca a l’hora de...
a. Resoldre problemes mitjançant capacitats bàsicament innates. (fluida) b. Resoldre problemes com matrius i sèries. (fluida) c. Resoldre problemes desconeguts. (fluida) d.
Resoldre problemes relacionat amb els coneixements adquirits 26. La diferència entre intel·ligència fluïda i cristal·litzada consisteix en que...
a. Es fonamenten en el funcionament biològic i en l’aprenentatge, respectivament b. Demostra que la correlació entre l’una i l’altra és inexistent c. Demostra que no hi ha altres variables latents en que es pugui fragmentar el factor g d. Es correspon a la diferència entre l’aprenentatge i el funcionament biològic, respectivament 27. La capacitat per implicar-se èticament en la societat, d’una manera responsable, afavorint el sentir-se de manera satisfactòria amb un mateix i els altres són algunes de les característiques associades a les persones dotades amb una alta...: a. Intel·ligència generalitzada b. Intel·ligència pràctica c. Intel·ligència general d. Intel·ligència emocional 28. La intel·ligència emocional...
a. Es redueix exclusivament a trets de personalitat b. Inclou aspectes de personalitat en la conceptualització de la intel·ligència c. Es redueix a l’empatia d. És un constructe basat en concepcions radicalment noves dins l’estudi de la intel·ligència i la personalitat 29. Assenyala l’afirmació CORRECTA sobre l’efecte Flynn a. Permet explicar les diferències en l’augment del quocient intel·lectual entre grups situats en diferents franges de la distribució b. És l’explicació de les observacions extretes per l’informe PISA.
c. És un augment del coeficient intel·lectual d’una població al llarg de diverses generacions d. Permet explicar que els nens actuals han perdut competències en rendiment intel·lectual 30. Els tests d’intel·ligència són gairebé invariablement: a. Observacions directes en ambientes naturals b. Auto-informes en ambients naturals c. Observacions directes en ambients artificials d. Auto-informes en ambients artificials 31. Quina de les següents proves NO és un test d’intel·ligència? a. El NEO-PI-R b. El WISC c. El WAIS d. El test de Matrius Progressives de Raven 32. Hi ha un consens general en que...
a. En homes, la mitjana del QI és igual, i la desviació típica (DT) major, que en dones.
b. En homes, la mitjana del quocient intel·lectual (QI) és major, i la desviació típica (DT) menor, que en dones.
c. En homes, la mitjana del QI és igual, i la desviació típica (DT) menor, que en dones.
d. En homes, la mitjana i la desviació típica (DT) del quocient intel·lectual (QI) són majors que en dones.
33. Assenyala els autors de models d’intel·ligència que utilitzen l’anàlisi factorial en la seva concepció de la intel·ligència: a. Spearman i Thurstone b. Gardner i Carroll c. Goleman i Vernon d. Sternberg i Gardner 34. Les conclusions de les tècniques de neuroimatge estructural en l’estudi de les bases biològiques de la intel·ligència...
a. Indiquen que aquesta no depèn tant del volum de matèria grisa com de matèria blanca b. No permeten extraure conclusions consistents c. Relacionen la matèria grisa amb la connexió entre diverses regions del cervell d. Demostren que la teoria d ela integració parieto-frontal té poca relació amb processos de raonament.
35. Assenyala l’opció CORRECTA: a. R.B.Cattell va definir dos tipus d’intel·ligència mitjançant anàlisis factorial b. Les aptitud mental primàries de Thurstone han demostrat no tenir validesa empírica c. El nucli de la intel·ligència biològica correspon al factor g d. El model de R.B.Cattell s’emmarca en la teoria cognitiva del processament de la informació 36. Assenyala l’afirmació CORRECTA: a. L’espai de temps entre test i retest no és una variable significativa en la correlació entre ambdues puntuacions b. La correlació del QI entre l’edat adulta i la vellesa és molt baixa c. Els estudis longitudinals i transversal no mostren diferències qualitatives en la relació entre edat i intel·ligència d. La Gc mostra una àmplia variabilitat poblacional al llarg del cicle vital 37. Assenyala l’opció INCORRECTA: a. Tasques de matrius progressives estan associades a Gf b. El model de J.B.Carroll demostra, a grans trets, que la teoria unifactorial d’Spearman no és refutable c. En la crisi en l’estudi de la intel·ligència ocorreguda en el transcurs dels anys 70 i 80 no es van realitzar aportacions interessants d.
Els models no-factorial de la intel·ligència es corresponen amb models sense validesa empírica (donat que el model de Sternberg sí que gaudeix d’una certa metodologia empírica).
38. Una de les següents afirmacions és INCORRECTA: a. Estudis transversal i longitudinals sobre la intel·ligència mostren un patró diferenciat, explicat pels errors de mesura en la variable edat b. La intel·ligència cristal·litzada mostra un patró degeneratiu diferent al de la intel·ligència fluïda c. Els estudis de time-lag permeten analitzar efectes inter-generacionals d. Els projectes d’activació de la intel·ligència no han demostrat la seva efectivitat de manera estable en el temps 39. Assenyala l’opció INCORRECTA a. Les proves de QI s’emmarquen en la tradició factorial en l’estudi de la intel·ligència b. Les proves de QI han demostrat la seva ineficàcia en predir l’ajustament dels individus a les exigències del dia a dia c. Les proves de Weschler són les primeres proves que mesuren la relació entre edat mental i edat cronològica en la població no infantil d. Gc i QIV han estat relacionades empíricament 40. El factor g...
a. Reflecteix la variància específica de diferents proves que mesuren el mateix tipus d’intel·ligència b. Es pot entendre com el valor d’intel·ligència en general c. Constitueix un exemple de la tradició experimental en l’estudi de la intel·ligència d. Reflecteix la variància comuna a diferents proves que mesuren intel·ligència 41. El llibre de Herrnstein i Murray “The Bell Curve”: a. Fa un anàlisi de la distribució d ela intel·ligència a EUU i Europa b. És un llibre sense més rellevància dins l’estudi de la intel·ligència c. Critica el model de distribució normal de la intel·ligència d. Va generar un revulsiu en l’interès vers l’estudi i divulgació d ela intel·ligència 42. Quan parlem de QI en l’actualitat a. Ens referim a l’escala Stanford Binet b. Ens referim a intel·ligència factorial c. Ens referim a intel·ligència general d. Ens referim a intel·ligència com a promig de diverses aptituds 43. Les aportacions de la nuerociència en l’estudi de la intel·ligència a. Demostren que el córtex frontal desenvolupa la part més important en l’elaboració d ela informació b. Indiquen que la intel·ligència espacial està vinculada a distribucions abundants de matèria grisa c.
d.
Demostren que la intel·ligència, quan és controlada estadísticament, mostra la mateixa presència en el cervell que quan no ho ha estat Semblen recolzar un model distribuït de la intel·ligència 44. Assenyala l’opció correcta: a. Els estudiosos de la intel·ligència conclouen que la població no està ben assabentada del que és aquesta capacitat b. L’educació influeix de manera cabdal en el nivell intel·lectual c. Les teories implícites d ela intel·ligència disten molt de les teories explícites d. Les teories implícites de la intel·ligència corresponen en un grau important amb les teories explícites 45. En les comparacions entre homes i dones en aptitud verbal, quina variable modula la diferència entre els dos grups? a. El grup ètnic b. El SES c. l’edat d. la professió 46. Tal i com se va comentar en el debat 6, el coneixement tàcit: a. Apareix formulat en el model d’intel·ligència social de Thorndike b. És indiferent del QI c. Està relacionat amb saber com resoldre eficaçment activitat pràctiques d. És independent de la intel·ligència convencional 47. Tal i com es va comentar en el debat 6, el factor g: a. És rebutjat per Howard Gardner b. No te rés a ver amb habilitat que contribueixin a resoldre ràpidament contingències practiques c. És rebutjat per Robert Sternberg d. Juga un paper fonamental en el processament d’informació complexa 48. Tal i com es va comentar en el debat 6, una habilitat com fer front a situacions inesperades: a. Està vinculada a la Intel·ligència Emocional b. És mesurada a través de proves de QI com el WAIS c. És independent del Factor g d. Correlaciona amb el Factor 49. Quina de les següents afirmacions sobre la Intel·ligència es INCORRECTA segons l’acord publicat per l’American Psychological Association (1996)? a. La Intel·ligència és heretable b. L’ambient influeix en la Intel·ligència c.
d.
No hi ha biaix cultural en els tests d’Intel·ligència És possible manipular la Intel·ligència de manera permanent 50. La intel·ligència...
a. És una aptitud mental que inclou creativitat, intel·ligència social/pràctica, emocional, psicomètrica i natural b. És una capacitat que no pot modificar-se més enllà dels seus límits naturals de manera estable c. És una capacitat independent de l’educació d. Està estretament associada a la grandària del cervell PROVA 3 (temes 6-9) – DDII 2012-2013 1) Les dimensions del model d’Eysenck són: a. Psicoticisme, cordialitat, extraversió b. Honestedat-humiltat, extraversió, neuroticisme, psicoticisme c. Psicoticisme, extraversió, neuroticisme d. Obertura a l’experiència, extraversió, emocionalitat, cordialitat 2) Assenayalar el qüestionanri que avalua el model dels Cinc Grans Factors: a. HEXACO-PI-R b. EPQ c. NEO-PI-R d. 16PF 3) El model de personalitat dels Cinc grans factor es basa en: a. El funcionament del còrtex cerebral frontal b. Adjectius del diccionari c. La diferent activitat dels circuits serotoninèrgics d. La intensitat de l’activació cortical 4) Quin del següents no és un tret del caràcter segons Cloninger? a. Cooperativisme b. Auto-concepte c. Auto-direcció d. Auto-transcendència 5) L’adjectiu ansiós pertany a la dimensió a. Percaça de sensacions, del model de Zuckerman b. Extraversió, del model d’Eysenck c. Neuroticisme, del model d’Eysenck d. Afabilitat, del model dels Cinc Grans 6) Ne el model de Personalitat d’Eysenck, la màxima activació cortical es troba en els...
a. Ordenats b. Hostils c. Extravertits d. Intravertits 7) Les dimensions de personalitat són més consistents (escollir la millor opció): a. A la infància b. Des del principi de la infància fins al final de l’adolescència c. des del principio de l’adolescència fins al final d ela vida d. Durant l’edat adulta 8) Segons Roberts (2006), quin tret de la personalitat no s’incrementa a partir del 15 anys? a. Els components de sociabilitat i activitat de l’extraversió b. Els components assertius de l’extraversió c. L’estabilitat emocional d. La cordialitat 9) Els models de personalitat de base lèxica són...
a. Els models de Cattell, dels Cinc Grans Factor i de Gray b. Els models d’Eysenck, de Cloninger i de Gray c. Els models de Cattell i d’Eysenck d. Els models de Cattell i dels Cinc Grans Factors 10) Una puntuació alta en Psicoticisme indica que: a. La persona amb aquesta puntuació és afable b. s’ha utilitzat el model de Cattell c. s’ha utilitzat el model d’Eysenck d. la persona amb aquesta puntuació freqüentment té sentiment de culpa 11) Una puntuació baixa en Neuroticisme (del model d’Eysenck) indica que aquesta perosna: a. desenvolupa fàcilment ansietat davant l’estrès diari b. prefereix la solitud a la companyia c. és mol sociable d. s’altera poc per l’estrès diari 12) “Un conjunt de trets emocional, estable de l’organisme, determinat primordialment per la biologia, que es manifesta en la conducta”, correspon a una definició de...
a. Constitució b. Temperament c. Personalitat d. Caràcter 13) Assenyalar l’afirmació CORRECTA sobre el model de Cattell: a. Es basa en el funcionament del còrtex anterior i té 16 factor primaris b. Es basa en el funcionament del sistema límbic i té 3 factor primaris c. Es basa en adjectius i té 16 factors d. Es basa en adjectius i té 5 factor primaris 14) Què distingeix un tret temperamental d’un tret caracterial? a. Que un apareix molt precoçment i l’altre més tard, en el desenvolupament b. Que el primer és disposicional i el segon no c. La consciència i reflexió del temperament d. Que el primer és adquirit i el segon és innat 15) Les dimensions temperamentals “variabilitat” i “força emotiva”, en quin model factorial de la personalitat es representen de manera més fidl? a. Eysenck b. Zuckerman c. Cattell d. McCrae & Costa 16) L’ hipòtesi que afirma que “si existeix un patró consistent i estable de comportar-se tindrà un nom en el llenguatge corrent” es denomina hipòtesi: a. Factorial b. Lèxica c. Del llenguatge d. Lèxico-factorial 17) Quines facetes del NEO tenen un càrrega factorial significativa en Extraversió? a. Emocions positives b. Fantasia c. Competència d. Impulsivitat 18) Completeu la frase següent: L’anàlisi factorial és un ________ per expressar la variació d’un determinat nombre de mesures en termes d’una nombres ________ de dimensions teòriques denominades factors.
a. Test/variable b. Mètode/variable c. Mètode/menor d. Test/menor 19) Segons el model de Zuckerman, una persona amb una puntuació Z=2.5 en el factor Percaça de Sensacions impulsiva: a. Se sent confortable am tasques rutinàries b. És una persona molt ansiosa c. Actua socialment de forma desinhibida d. Prefereix els escac a l’esquí 20) En el model PEN d’Eysenck... (Assenyala la resposta INCORRECTA): a. Les tres dimensions són ortogonals b. Les dimensions tenen un pol c. La dimensió Percaça de Sensacions no s’hi inclou d. L’ansietat no és la dimensió més importat 21) Les següents dimensions augmenten de manera contínua al llarg d ela vida: a. Emocionalitat i Impulsivitat b. Sociabilitat i Intel·lecte c. Surgència i Agressivitat d. Responsabilitat i Amabilitat 22) Com denominem el fet de que les persones, amb el pas del temps, mantinguem bastant intacta la matriu bàsica de disposicions psicològiques? a. Estabilitat longitudinal de la personalitat b. Consistència de la conducta c. Trauma psicològic d. Estabilitat trans-situacional 23) Marcar les dimensions que augmenten contínuament al llarg d ela vida: a. Surgència, agressivitat b. Emocionalitat, impulsivitat c. Sociabilitat, Intel·lecte d. Responsabilitat, cordialitat 24) El gen que codifica el receptor D4 per la dopamina probablement participa en l’expressió del tret de personalitat: a. Sociabilitat b. Obertura a l’experiència c. Percaça de sensacions d. Neuroticisme 25) El qüestionari 16PF avalua: a. El model de Cattell b. El model de Zuckerman c. El model de Eysenck d. El model dels Cinc Grans Factors 26) El neurotransmissor noradrenalina s’associa a: a. La dimensió Dependència d ela recompensa (model de Cloninger) b. La dimensió Percaça de novetat (model de Cloninger) c. La dimensió Extraversió (model d’Eysenck) d. La dimensió Evitació del dany (model de Cloninger) 27) Assenyaleu el neurotransmissor correcte que participa en cada dimensió del model de Cloninger: a. Serotonina: evitació dels dany / Dopamina: dependència de la recompensa / Noradrenalina: percaça de sensacions b. Serotonina: dependència de la recompensa / dopamina: evitació del dany / Noradrenalina: percaça de sensacions c. Serotonina: evitació del dany / Dopamina: percaça de sensacions / Noradrenalina: dependència de la recompensa d. Serotonina: percaça de sensacions / Dopamina: evitació del dany /Noradrenalina: dependència de la recompensa 28) Pel que fa a les influències genètiques en diferències individuals en les capacitats cognitives, aquestes són _________ quan ________ del factor g ens trobem: a. Més marcades / més a prop b. Nul·les / més a prop c. Més marcades / més lluny d. Menys marcades / més a prop 29) R.B.Cattel és un psicòleg famós per les seves contribucions a: a. L’estudi de les diferències individuals en primat b. L’estudi de la intel·ligència, però no d ela personalitat c. L’estudi de la personalitat, però no de la intel·ligència d. L’estudi de la intel·ligència i de la personalitat 30) Un adolescent problemàtic té una forta tendència a actuar bruscament i sense pensar en situacions noves per ell. Segons el model de Zuckerman, probablement aquesta persona tingui un alt nivell del tret: a. Dependència de la recompensa b. Agressió-hostilitat c. P-Impulsivitat d. Evitació del dany 31) D’acord amb l’apotació de Gosling(2008), presentada al debat 12 sobre el temparament animal: a. Per estudiar la presència de dimensions temperamentals només cal operativitzar les conductes a registrar.
b. Les bases filogenètiques del temperament són exclusives de l’espècie humana c. per estudiar la presència de dimensions temperamentals cal operativitzar les conductes a registrar, disposar d’observador independents i poder fer prediccions d. el temperament és més complex en espècies que pertanyen a nivells evolutius inferiors.
32) Segons Chess i Thomas, l’Infant “inhibit” es caracteritzaria per: a.
b.
c.
d.
Una adaptabilitat negativa, un baix nivell d’activitat, una conducta social negativa i una baixa intensitat de les experiències emocionals.
Una adaptabilitat negativa, un elevat nivell d’activitat, una conducta social negativa y una baixa intensitat de les experiències emocionals Un estat d’ànim negatiu, una adaptabilitat negativa, una ritmicitat irregular, un baix nivell d’activitat i una elevada intensitat de les experiències emocionals.
Un estat d’ànim positiu, una bona capacitat d’adaptació, una ritmicitat regular, un elevat nivell d’activitat, una conducta social positiva i una baixa intensitat de les experiències emocionals.
33) D’acord amb el model PEN, els extravertits es caracteritzen per: a. Tendir a patir alteracions psicopàtiques b. Buscar l’estimulació social c. Alterar-se emocionalment amb facilitat d. Acostumar a presentar emocions negatives 34) D’acord amb el que es va concloure en el debat 9, l’increment secular del QI: a. S’ha comprovat en totes les sub-proves de les escales de Wechsler b. S’ha observat sobretot en la part alta d ela distribució d ela intel·ligència c. S’ha demostrat en països desenvolupats i en vies de desenvolupament d. No s’ha comprovat en el Test de Matrius Progressives 35) Quin del següents aspectes NO es correspon amb el model dels Big Five? a. Les cinc grans dimensions de la personalitat són constructes reals b. Les cinc grans dimensions de la personalitat tenen un origen inconscient, lligat als impulsos libidinals c. Les cinc grans dimensions de la personalitat són generalitzables a diferents contextos culturals d. Les cinc grans dimensions de la personalitat presenten nivell d’heretabilitat mitjans.
36) Les cinc grans dimensions d ela personalitat segons el model de Cinc Factor de Costa i McCrae... (assenyaleu quina afirmació NO és correcta): a. Contenen 30 facetes organitzades de sis en sis.
b. Són constructes que posseeixen correlats conductuals reals.
c. Es van desenvolupar arran d’una teoria funcional dels factors d. Descriuen estructuralment la personalitat de manera jeràrquica 37) Per a en J.A.Gray, la dimensió impulsivitat sorgeix de la combinació de dos pols de les dimensions eysenckianes: a. Extraversió + Inestabilitat Emocional b. Introversió + Inestabilitat Emocional c. Extraversió + Estabilitat Emocional d. Introversió + Estabilitat Emocional 38) Quin dels següents autors no s’associa a l’enfocament lèxic de la personalitat? a. G. Allport b. R.B. Cattell c. L.R. Goldberg d. H.J. Eysenck 39) La dimensió de Evitació del Dany proposada per Cloninger: a. És semblant al BIS proposat per Gray b. Es desenvolupa arran d’estudis de deprivació sensorial c. És un producte de l’aprenentatge i la cultura d.
Predisposa a l’apropament cap a estímuls nous 40) En el model de Cloninger, la dimensió Recerca de la Novetat (Novelty Seeking): a. Predisposa als subjectes a respondre de forma intensa a estímuls aversius b. Està relacionada amb el sistema d’inhibició conductual c. Està relacionada amb un baix nivell d’activitat dopaminèrgica (és independent del SIC, predisposa a respondre a estímuls reforçador i desconeguts) d. Predisposa als subjectes a respondre de forma intensa a estímuls coneguts.
41) En la personalitat psicòtica, segons Eysenck, destacarien alguns subtrets com...
a. La creativitat, la vitalitat o l’activitat b. La ideació paranoide, la despersonalització o el retraïment social c. La creativitat, la manca d’empatia o la impulsivitat d. La depressió, la tristesa o l’emotivitat 42) El model lèxico-factorial dels Cinc Factor comparteix amb els models biològico-factorials la dimensió clàssica de: a. Neuroticisme b. Obertura a l’Experiència c. Responsabilitat d. Voluntat 43) L’estudi Dunedin permet a Caspi concloure que...
a. No hi ha relació entre temperament i personalitat b. Un infant ben ajustat correlaciona positivament en la vida adulta amb els trets d’extraversió, neuroticisme, cordialitat, responsabilitat i obertura a l’experiència c. Un infant poc controlat correlaciona negativament en la vida adulta amb els trets de cordialitat, responsabilitat, obertura a l’experiència i estabilitat emocional d. Un infant inhibit correlaciona negativament en la vida adulta amb els trets de responsabilitat, intraversió i obertura a l’esperiència.
44) Una persona que es mostra preferentment “original, imaginativa, d’interessos intel·lectuals amples, atrevida,...” presenta una puntuació elevada en la dimensió: a. Extraversió b. Agradabilitat c. Neuroticisme d. Obertura a l’experiència 45) Quin dels següents no és un tret del temperament segons Cloninger? a. Cerca de novetat b. Persistència c. Estabilitat emocional d. Dependència de la recompensa 46) Quina de les següents afirmacions sobre els models de Cattell i el model pentafactorial de Costa i McRae és certa? a. Cap model ha facilitat la comunicació de l’estructura de la personalitat entre professionals b. Les dades de les quals parteix Cattell provenen de fonts L, Q i T mentre que les de Costa i McRae són només tipus Q.
c. A diferència del model de Cattell, el model de cinc factors és jeràrquic d. Cattell té una perspectiva biològico-factorial i Costa i McRae, lèxico-factorial.
47) Assenyala l’afirmació correcta: a. Els trets de personalitat permeten predir amb precisió conductes puntuals b. Les facetes de personalitat són especialment útils per predir comportaments habituals c. El model dels Cinc Grans Factors és un model comprensiu i explicatiu de la personalitat d. La personalitat està determinada genèticament i l’individu no pot contribuir activament a configurarla.
48) Assenyala la resposta INCORRECTA: a. L’avaluació de trets de personalitat en la infància s’acostuma a fer mitjançant heteroregistres b. El temperament en la infància permet predir el grau d’adaptació dels individus en la vida adulta c. Trets de personalitat al llarg de la infància i l’adolescència semblen mantenir-se estable, no essent així en l’etapa adulta d. La inhibició en infants de 3 anys permet predir el seu ajust social en la vida adulta 49) La definició de personalitat que proposa Eysenck inclou els dominis: a. Neuroendocrí, cognitiu, conatiu i afectiu b. Conatiu, emocional, temperamental i cognitiu c. Conatiu, intel·lectual, cognitiu i constitutiu d. Conatiu, intel·lectual, cognitiu i emocional 50) Assenyala la resposta INCORRECTA en relació al model dels Cinc grans: a. La reducció de la personalitat a cinc dimensions simplifica la seva variabilitat b. Determinats trets de personalitat moderen nivells de psicopatología c. Les crítiques al model dels cinc Grans invaliden la seva valides descriptiva (la corrobora) d. Hi ha estudis que repliquin la validesa del model dels Cinc grans en diferents cultures 51) Quina de les següents característiques no es correpon amb la dimensió Cordialitat o Agradabilitat? a. Estètica (apertura) b. Confiança c. Altruisme d. Modèstia 52) En relació al model PEN proposat per Eysenck: a. La dimensió psicoticisme s’associa amb la reactivitat del sistema cortical b. El neuroticisme és la dimensió més important c. Les dimensions de personalitat són ortogonals d. Les dimensions de personalitat són unipolar 53) En el model de personalitat de Zuckerman: a. S’inclouen elements dels models de personalitat d’Eysenck, Gray i Cloninger b. S’inclouen elements dels models de personalitat d’Eysenck i Gray c. Destaca la menor presència de la dimensió Percaça de sensacions en la infància d. Destaca la major presència de la dimensió Percaça de sensacions en les dones 54) els subjectes neuròtics es caracteritzen per presentar: a. un nivell d’arousal cortical crònicament baix b. un sistema nerviós autònom poc bla c. un nivell d’arousal cortical crònicament alt d. un sistema nerviós autònom molt bla 55) Segons Chess i Thomar, l’infant difícil es caracteritzaria per...
a. Un estat d’ànim negatiu, una bona capacitat d’adaptació, una ritmicitat irregular, un elevat nivell d’activitat, una conducta social negativa, un elevat grau de distractibilitat i una elevada intensitat de les experiències emocional b. un estat d’ànim negatiu, una adaptabilitat negativa, una ritmicitat irregular, un elevat nivell d’activitat, una conducta social negativa i una elevada intensitat de les experiències emocionals c. un estat d’ànim negatiu, una adaptabilitat negativa, una ritmicitat irregular, un elevat nivell d’activitat, una conducta social negativa, un elevat grau de distractibilitat i una elevada intensitat de les experiències emocionals d. un estat d’ànim negatiu, una bona capacitat d’adaptació, una ritmicitat irregular, un elevat nivell d’activitat, una conducta social negativa i una baixa intensitat de les experiències emocionals 56) D’acord amb el model PEN, els extravertits es caracteritzen per: a. Acostumar a presentar emocions negatives b. Buscar l’estimulació social c. Tendir a patir alteracions psicopàtiques d. Alterar-se emocionalment amb facilitat 57) Quin és, d’acord al model d’Eysenck, la dimensió relacionada am l’empatia? a. Psicoticisme b. Neuroticisme c. Extraversió d. Hostilitat 58) Quan parlem de facetes, estem fent referència a: a. Els subtrets del model PEN proposat per H.J.Eysenck b. Els subtrets que conformen el WAIS proposat per Weschler c. Els subtrets del model dels Big Five proposat per Costa i McCrae d. Els subtrets del model dels Big Five proposat per J. Gray 59) Per a en J.A.Gray, la dimensió ansietat sorgeix de la combinació de dos pols de les dimensions eysenckianes: a. Extraversió + Estabilitat Emocional b. Intraversió + Neuroticisme c. Extraversió + Inestabilitat Emocional d. Intraversió + Estabilitat Emocional 60) Si en un anunci de premsa trobem la demanda “El candidat ha de demostrar gust per les relacions amb els altres, gust per les relacions comercials i capacitat d’organització”, el candidat ha de respondre al següent perfil: a. Alt en extraversió, moderat en agradabilitat i alt en responsabilitat b. Molt alt en extraversió, moderat en agradabilitat i baix en responsabilitat c. Alt en introversió, baix en agradabilitat i alt en responsabilitat d. Molt alt en extraversió, moderat en agradabilitat i alt en responsabilitat 61) En el model de Cloninger, quina de les següents dimensions no es correspon amb el Caràcter? a. Espiritualitat b. Cooperativitat c. Autodeterminació d. Persistència 62) “La tendència a buscar experiències i sensacions intenses, noves, variades i complexes; la voluntat d’experimentar i participar en experiències que comporten risc físic, social, legal i financier”...s’associa amb la definició de: a. Susceptibilitat a l’avorriment b. Obertura a l’experiència c. Percaça de sensacions d. Extraversió 63) El tret “ansiòs” pertany a la dimensió...
a. Cordialitat, del model dels Cinc Grans b. Neuroticisme, del model d’Eysenck c. Percaça de sensacions, del model de Zuckerman d. Extraversió, del model d’Eysenck 64) El neurotransmissor “norepinefrina” s’associa a...
a. A la dimensió Dependència de la recompensa (model de Cloninger) b. la dimensió Evitació del dany (model de Cloninger) c. la dimensió extraversió (model d’Eysenck) d. la dimensió êrcaça de novetat (model de Cloninger).
65) Els estudis sobre personalitat i gènere semblen indicar que...
a. Els homes destaquen en puntuacions en el tret de Cordialitat b. No hi ha diferències reals entre homes i dones c. Hi hauria diferències moderades entre homes i dones en algun tret d. Les dones destaquen en puntuacions en el tret de Responsabilitat PROVA 4 (temes 10-12) – DDII 2012-2013 1) L’heretabilitat de les dimensions principals de personalitat… a. És igual a 0 b. És igual a 1.0 c. Està en l’interval .10-.20 d. Està en l’interval .40-.60 2) Quines dimensions dels Cinc Grans creiem que són més heretables? a. Neuroticisme i cordialitat b. Obertura a l’Experiència i extraversió c. Responsabilitat i Neuroticisme d. Responsabilitat i Cordialitat 3) L’heretabilitat d’un tret de personalitat es calcula mitjançant la fórmula a. h=variància genètica total/(variància genètica total+variància ambiental) b. h=variància ambienta/variància genètica additiva c. h=variància genètica additiva/variància genètica total d. h=variància genètica total/variància ambiental 4) El naixement és un fet que afecta a: a. La variància de l’endofenotip b. La variància ambiental intra-familiar c. La variància ambiental inter-familiar d. La variància produïda per la correlació genotip i ambient 5) L’any 2002, el Dr. Avshalom Caspi i els seus col·legues del King’s College de Londres, varen publicar un estudi en el qual: a. Ser portador de l’al·lel curt del gen de la MAOA esdevenia un factor de risc per presentar comportament antisocial en presència de maltractament infantil b. Totes les respostes són certes c. Per primera vegada s’informava d ela interacció entre un factor genètic concret i un factor ambiental concret d. S’informava de possibles mecanismes psicobiològics de resiliència enfront les adversitat 6) Un estudi reporta que la correlació entre intel·ligència i rendiment laboral és de 1.2. aixó ens indica que: a. La intel·ligència sembla determinar positivament el rendiment laboral en un alt grau, però aquest resultat por ser enganyós, ja que no té en consideració altres variables clau com l’estatus socieconòmic b. L’estudi està mal fet c. La intel·ligència determina positivament i en un alt grau el rendiment laboral d. Hi ha una alta relació positiva entre intel·ligència i rendiment laboral 7) El cas Reimer ens ensenya que: a. El suïcidi es un succés fortuït i no reflexa únicament els efectes de l’educació b. L’ambient per si sol no pot explicar el desenvolupament humà c. L’orientació sexual depèn en gran part de les influències que rebem en la infantesa d. L’ambient i l’educació només poden modelar la personalitat humana 8) Indicar el model més realista sobre la contribució dels gens i de l’ambient en l’expressió del tret X de personalitat: a. Fenotip X = contribució dels gens + contribució de l'ambient + error b. Fenotip X = contribució del gens c. Fenotip X = contribució dels gens + contribució de l’ambient + contribució de la interacció gensambient + contribució de la correlació gens-ambient + error d. Fenotip X = contribució dels gens + error 9) Una estimació directa de l’heretabilitat del tret X de personalitat és: a. La correlació en X dels bessons dizigòtics criats per separat b. La correlació en X dels bessons dizigòtics criats junts c. La correlació en X dels bessons idèntics criats junts d. La correlació en X dels bessons idèntics criats per separat 10) l’estimació de l’heretabilitat per l’estudi de bessons MZ es basa en que: a. les diferències conductuals entre els bessons criats per separat són degudes als gens b. les semblances conductuales entre els bessons criats per separat són degudes als gens i al medi ambient compartit c. les semblances conductuals entre els bessons criats per separat són degudes només las gens d. les semblances conductuals entre els bessons criats junts són degudes només als gens 11) Si en un estudi empíric descobrim que l’heretabilitat de l’extraversió en el grup de classe és d’un 70%, la conclusió que en traurem és: a. Que de la variabilitat en extraversió del grup de classe, un 70% d’aquesta variabilitat és deguda a les diferències genètiques entre individus b. Que de la mitjana d’extraversió de la classe, un 70% d’aquesta és deguda als gens c. Que un 30% de l’estabilitat emocional depèn de les diferències ambientals entre individus, mentre que un 70% de l’extraversió depèn de les semblances genètiques d. Que la mitjana de cadascú és que un 70% de l’extraversió depèn dels gens, mentre que un 30% depèn de les influències ambientals 12) Les diferències en capacitat mental general (g) que es donen en la població: a. No s’expliquen per cap de les causes anterior b. S’expliquen per la influencia dels gens i de l’ambient c. S’expliquen per la influencia dels gens d. S’expliquen per la influencia de l’ambient 13) L’heretabilitat de la intel·ligència tendeix a: a. Oscil·lar periòdicament al llarg d ela vida b. Decréixer al llarg de la vida c. Créixer al llarg de la vida d. Mantenir-se estable al llarg de la vida 14) Es dóna aparellament selectiu en: a. Agradabilitat (cordialitat) b. Extraversió c. Neuroticisme d. Intel·ligència (aspecte verbal) 15) Assenyala l’afirmació CORRECTA: a. Es dóna aparellament selectiu positiu en intel·ligència numèrica i en personalitat b. Es dóna aparellament selectiu negatiu en intel·ligència verba i en religiositat c.
d.
No es dóna aparellament selectiu en intel·ligèncica verbal i en personalitat Es dóna aparellament selectiu positiu en intel·ligència verbal i en actituds polítiques 16) El rendiment laboral (en tasques complexes) està correlacionat amb (triar la millor opció) a. El Psicoticisme b. La intel·ligència general c. La Inestabilitat emocional d. La intel·ligència general i la Consciència (Responsabilitat) 17) En un estudi, la correlació en Neuroticisme dels bessons MZ criats junts va ser de .50 mentre que la correlació dels bessons DZ criats junts va ser de .20. segons aquestes dades, l’heretabilitat del Neuroticisme és: a. .30 b. .40 c. .50 d. .60 18) En quin ambient trobarem una heretabilitat més alta? (Harden et al., 2006) a. En un ambient més ric, ja que les necessitat bàsiques estan cobertes, i es poden desenvolupar totes les potencialitats b. Es un ambient ric, ha que els individus més intel·ligents tendeixen a aparellar-se entre ells, i com que la intel·ligència correlaciona amb els ingressos econòmics, els fills dels rics estan sotmesos a una correlació genotip-ambient c. Aquesta investigació empírica ens demostra que no hi ha diferències en l’heretabilitat en funció dels diferents ambients d. En un ambient pobre, ja que és on es manifesten les influències genètiques de forma més clara 19) Les notes obtingudes en la universitat correlacionen amb (triar la millor opció): a. La intel·ligència general i la Consciència (Responsabilitat) b. La intel·ligència emocional i l’extraversió c. El tret de consciència (Responsabilitat) d. La intel·ligència general 20) En els estudis sobre la influència de la Genètica i l’Ambient: a. L’efecte de l’ambient compartit en QI és major que el de l’ambient específic b. Es demostra que la diferenciació entre ambient compartit i específic no té rellevància estadística en el QI c. En el QI es demostra que l’efecte de l’ambient compartit és major a mesura que avança el cicle vital d. El QI depèn més de l’ambient a mesura que avança el cicle vital 21) En el model ecològic de Bronfrenbrenner-Ceci (1994), el _________ i el ________, inclouen les normes, lleis i creences que formen part de l’ambient al qual està exposat l’individu durant el seu desenvolupament a. Mesosistema/macrosistema b. Exosistema/macrosistema c. Microsistema/mesosistema d. Nanosistema/microsistema 22) L’heretabilitat d’un tret reflecteix: a. La interacció entre la variabilitat fenotípica i la variabilitat genotípica b. Cap de les altres respostes és correcta c. La variabilitat genotípica deguda a la variabilitat genotípica d. La variabilitat genotípica deguda a la variabilitat genotípica 23) Algunes conclusions relatives al debat Natura vs. Nurture mostren que (indica l’afirmació CORRECTA): a. els mètodes de criança són els únics determinants en el desenvolupament de la personalitat b. l’efecte de ser criat dins de la mateixa família És menor que l’efecte dels gens quan ens referim a la personalitat c. els fills adoptius s’assemblen més als seus pares biològics duran la infància d. l’ordre de naixement és clau en el desenvolupament de la intel·ligència i de la personalitat 24) Al model ACE aplicat a un disseny d’estudi de bessons MZ criat per separat, què significa la correlació intraclasse entre els bessons? a. L’efecte de la covariància genètica ens els trets genotípics b. L’efecte de la variància ambiental c. L’heretabilitat entre famílies de les parelles de bessons d. El grau de semblança/diferència entre eles trets genotípics dels bessons 25) Quina autora va evidenciar que l’ambient intra-familiar pesa molt poc en el desenvolupament dels trets de personalitat dels fills? a. Leonor Walker b. Judith Harris c. Janet Hyde d. Sandre Scarr 26) L’orde del naixement és un fet que afecta a: a. La variància ambiental inter-familiar b. La variància de l’endofenotip c. La variància produïda per la correlació genotip i ambient d. La variància ambiental intrafamiliar 27) Quan s’assemblen més els trets de personalitat dels fills adoptats amb els dels seus pares adoptius que amb els dels seus pares biològics? a. Quan les comparacions entre fills i pares es fan considerant el sexe de tots dos b. Mai, encara que no hagin estat mai amb els pares biològics c. Depèn de l’edat dels fills adoptat quan es realitza la comparació d. Sempre, si els fills adoptats han estat criats únicament pels pares adoptius 28) L’estudi de l’herència en la intel·ligència: a. Ha determinat un pes de la genètica situat al voltant del 40-55% b. Mostra com aptituds específiques estan més influenciades pels gens més que no pas el factor g c. No ha aportat conclusions clares sobre el pes de la genètica en la intel·ligència d. Ha determinat un pes de la genètica situat al voltant del 50-70% 29) Els estudis sobre la relació entre el comportament antisocial i el gen de la MAOA posen de manifest: a. Que una elevada activitat del gen correlaciona amb comportament social desajustat quan l’ambient exerceix un efecte negatiu b. Que una baixa activitat del gen constitueix un factor de protecció c. Que l’ambient no exerceix cap efecte en l’expressió de comportaments socials desajustats d. Que una baixa activitat del gen correlaciona amb comportament social desajustat quan l’ambient exerceix un efecte negatiu 30) Algunes conclusions sobre la relació entre ambient intra-familiar i personalitat indiquen...
a. Que el neuroticisme es relaciona positivamente ma la cohesió familiar, l’ajuda al desenvolupament i l’ambient positiu b. Que la flexibilitat incideix negativament en l’ajuda al desenvolupament i la cohesió familiar c.
d.
Que el consens correlaciona enormement amb un ambient positiu Que l’extraversió contribueix positivament en la cohesió familiar 31) Pel que fa a les influències en diferències individuals en les capacitat cognitives, aquestes son ________ quan _______ del factor g ens trobem: a. Més marcades/més a prop b. Nul·les/més a prop c. Més marcades/més lluny d. Menys marcades/més a prop 32) Si analitzem el pes de l’ambient i l’herència en el QI de nens i adults: a. Que l’ambient compartit té un efecte en el QI adult b. Que l’ambient específic i compartit contribueixen de manera similar en la infància c. Totes les opcions són correctes d. Que l’herència sempre contribueix més que l’ambient 33) Estudis longitudinals amb bessons posen de manifest: a. Que el pes de l’herència genètica s’incrementa amb el pas dels anys b. Que el pes de l’ambient compartit és negligible en l’edat adulta c. Que l’herència genètica explica la major part de la variabilitat individual d. Totes són correctes 34) El rendiment laboral (en tasques complexes) està correlacionat amb (triar la millor opció): a. La intel·ligència general b. La intel·ligència general i la Consciència (Responsabilitat) c. El Psicoticisme d. La Inestabilitat emocional ...