Prova Tema 2_Resolt (2009)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Fisica
Año del apunte 2009
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

SOLUCIÓ: Prova de mecànica Descripció: La prova consta de 15 preguntes. Un * indica un exponent. Hi ha alguna pregunta que té un dibuix. Per veure'l a vegades convé fer un clic dues vegades.
Informació: Els alumnes podran accedir a la prova des de les 20:00 del dia 30-03-2006 fins les 15:00 del dia 31-03-2006, i els resultats estaran disponibles el dia 01-04-2006 a les 12:00.
La prova consta de 15 preguntes i cadascuna d'elles suma 1 punt. Cada resposta mal contestada resta 0.33 punts.
La durada de la prova és de 45 minuts.
inici > Mecànica 1. Una persona deixa caure 1 bola de plom cada segon des d’una finestra situada en un edifici de 30 plantes. Suposant que no es té en compte la frició amb l'aire, es pot saber quina distància ha recorregut la primera bola, quan la persona ha deixat anar la segona? a) no, hem de saber quina massa té la bola b) si, la distància és de 5 m.
c) falten dades d) cap de les anteriors inici > Mecànica 2. A la figura es mostra el gràfic de la posició d'un objecte (x) en funció del temps (t). Quan el temps és t=2 s. la velocitat instantània de l'objecte és a) 0,75 m/s b) 800 m/s c) 800 m/s*2 d) 800 km/h inici > Mecànica 3. Un objecte pot tenir velocitat zero però una acceleració diferent de zero a) Si b) No c) Si, però únicament a l'espai d) Si, un exemple és l'acceleració de Coriolis inici > Mecànica 4. L'acceleració de Coriolis d'un objecte a) depèn de la velocitat angular de rotació de la Terra b) depèn de la velocitat de l'objecte c) sempre és perpendicular a la velocitat de l'objecte d) totes les anteriors inici > Mecànica 5. Dues persones pugen un sofà per una escala. Quina de les dues fa més força? a) la del darrera b) la del davant c) les dues fan la mateixa força d) falten dades inici > Mecànica 6. Una persona deixa caure una bola de plom cada segon des d’una finestra situada en un edifici de 30 plantes. Suposant que no es té en compte la frició amb l'aire, la distància entre la primera i la segona bola, a) disminueix a mesura que s'atansen al terra b) augmenta a mesura que s'atansen al terra c) roman constant fins arribar al terra d) cap de les anteriors inici > Mecànica 7. A la figura es mostra el gràfic de la posició d'un objecte (x) en funció del temps (t). Segons la figura, la velocitat mitjana entre t= 2 s i t= 6 s és a) 0 b) no es pot calcular c) 1 m/s d) cap de les anteriors inici > Mecànica 8. En un moviment circular uniforme a) no hi ha acceleració angular b) hi ha acceleració centrípeta c) la velocitat angular és constant d) totes les respostes anteriors són certes inici > Mecànica 9. Les hormones del creixement de les plantes s'orienten en la mateixa direcció però el sentit contrari a l'acceleració que actua sobre elles. Si fem crèixer una planta sobre un disc circular que gira a velocitat constant, el tronc de la planta s'orientarà a) cap a l'eix de rotació b) cap a fora allunyant-se de l'eix de rotació c) en la direcció de la força centríguga d) la planta creixerà segons la vertical inici > Mecànica 10. El Sol exerceix algun treball per produir el moviment orbital de la Terra? a) No, perque no es mou b) No, perque la força de gravetat és una força central c) No, perque el moviment de la Terra al voltant del Sol no té fricció d) Si, però molt petit inici > Mecànica 11. La tercera llei de Newton és la llei d’acció reacció. Segons aquesta llei a) Les forces actuen sempre en parelles b) Les forces d’acció i reacció sempre s’equilibren c) Totes les forces compleixen aquesta llei d) Cap de les anteriors inici > Mecànica 12. A la figura es mostra el gràfic de la posició d'un objecte (x) en funció del temps (t). Segons la figura a) el moviment és uniforme b) el moviment és uniformemement accelerat c) no hi ha moviment d) cap de les anteriors inici > Mecànica 13. Laplace va ser el primer científic que considerà la possibilitat de l'existència d'objectes a l'univers, la velocitat d'escapament dels quals fos superior a la de la llum. Si la massa de la Terra és de 5,98x10*24 kg i la constant de gravitació 6,67x10*-11 Nm*2/kg*2, el radi que hauria de tenir la Terra per tal que la velocitat d'escapament de la seva superfície fos la velocitat de la llum està a) entre 8 i 9 metres b) entre 8 i 9 km c) entre 8 i 9 mm d) cap de les anteriors inici > Mecànica 14. Un jugador de golf colpeja amb un pal una bola amb l’objectiu d’atansar-la al forat. Quin objecte experimenta un major canvi de quantitat de moviment? a) la bola, per què és més petita b) el pal, per què és més gran c) els dos objectes experimenten el mateix canvi de quantitat de moviment d) no es pot saber: falten dades inici > Mecànica 15. Un objecte es deforma menys si, a) el seu mòdul de Young és gran b) el seu mòdul de Young és petit c) el mòdul de Young únicament serveix per saber si un objecte agunta bé els esforços de tracció d) cap de les anteriors ...