Examen Final Primavera 2012 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 2º curso
Asignatura Introduccion a las Redes Telematicas
Año del apunte 2014
Páginas 9
Fecha de subida 08/04/2015
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) Departament d’Enginyeria Telemàtica Examen Final 8 de Juny de 2012 Duració: 1 hora 45 minuts.
Observacions: a. La resolució dels exercicis s’ha de presentar en fulls separats per a cada un d’ells b. El full de respostes s’ha de presentar com primer full de la resolució de l’exercici c. Tots els fulls que s’utilitzin durant l’examen han d’estar identificats amb el nom i cognom de l’alumne d. Les notes provisionals estaran disponibles a Atenea a partir del 19/06/2012 a les 10:00 hores e. El Període d’al-legacions serà: del 19/06/2012, 10:00 al 21/06/2012, 10:00 hores f. Revisions presencials (casos no resolts a les al-legacions) serà: el 21/06/2012 de 15:00-17:00 hores g. Notes definitives disponibles el 22/06/2012 a les 15:00 hores Ex1– (3 punts) La configuració d’una determinada xarxa és tal i com s’observa a la següent figura: Internet router router­A B Bloc 32 adreces  Eth1 router­B Eth2 Eth1 router­C Bloc 64 C adreces  172.16.1.8/29 Eth2 router­2 router­3 Eth2 Eth2  Eth1 172.16.1.0/29 Eth1 Eth2 Eth1 Eth2 192.168.0.0/24 Eth1 router­1 172.16.1.32/27 Bloc 16 A adreces  router 192.168.1.0/24 . . .
router router­D 192.168.31.0/24 Eth1 Eth2 Bloc 128 D adreces  La xarxa té diferents parts: • Internet. Aquesta part de la xarxa és accessible mitjançant el router-1.
• 192.168.X.0/24 (X = 0 . . . 31). Aquesta part de la xarxa és accessible mitjançant el router-3.
• Les xarxes A, B, C i D. Aquest conjunt de xarxes fan servir el rang d’adreces 192.168.65.0/24 que vostè haurà de subdividir adequadament.
1. Faci una assignació de l’espai d’adreçament amb els blocs d’adreces de les xarxes A, B, C i D que observa a la figura, fent servir el rang 192.168.65.0/24. Per fer aquesta assignació ha de considerar el següent: • La targeta Eth2 del router-A ha d’estar assignada a l’adreça IP 192.168.65.28.
• Ha de deixar sense assignar l’espai d’adreçament que no necessiti.
Per les dues properes qüestions consideri el següent: 1 • Les adreces IP assignades a les targetes dels routers són: Router-A Router-B Router-C Router-D Eth1 Eth1 Eth1 Eth1 Router-1 Router-1 Router-2 Router-2 Router-3 172.16.1.10 172.16.1.11 172.16.1.12 172.16.1.4 Eth1 Eth2 Eth1 Eth2 Eth2 147.83.1.2 172.16.1.1 172.16.1.9 172.16.1.2 172.16.1.3 • Els número de salts ha de ser mínim per totes les rutes possibles.
• Les taules de rutes utilitzen el mecanisme longest match (ordenament de més a menys bits a 1 de la màscara empreada).
• El número d’entrades a les taules de rutes ha de ser el mínim possible.
• Les taules d’encaminament tindran per valor 0.0.0.0 en el camp de router si és fa servir un lliurement directe.
• Totes les entrades en les taules d’encaminament dels router especifican l’Interfície per la que es farà la retransmissió dels datagrames.
2. Descrigui les taules d’encaminament del router-A i del router-D 3. Descrigui les taules d’encaminament del router-2 2 Ex2– (2 punts) Una xarxa constituida per quatre enllaços half-duplex conecta a dos terminals A i B mitjançant tres nodes intemitjos. La xarxa utilitza conmutació de paquets en mode datagrama. En tots els enllaços es fa servir un protocol fiable del tipus Stop&Wait.
A Node Node Node B El terminal A envia un fitxer de grandària L al terminal B en les següents condicions: • Paquets de grandària P = 200bytes, on s’inclou una capçalera de 15 bytes • Reconeixements ACK de grandària Pack = 15bytes • Taxa de transmissió dels enllaços B = 1Mbps • Longitud dels enllaços d = 148Km • Velocitat de propagació en els enllaços de 2 · 108 m/s • Temps de processament sempre insignificant Tenint en compte que: • En un node receptor qualsevol, quan es rep un paquet, tot seguit s’envia un ACK al node anterior i al mateix temps es comença a renviar el paquet al node següent.
• No hi ha errors de transmissió Es demana: 1. Calcular: • el temps de transmissió d’un paquet de dades, Tx • el temps de transmissió d’un paquet de confirmació de dades, Tack • el temps de propagació per un enllaç, D 2. Trobar el temps mínim, RT T , des que s’inicia la transmissió d’un paquet per un enllaç fins que es pot iniciar la transmissió del següent paquet pel mateix enllaç.
3. Determinar la máxima utilització d’un enllaç en aquesta xarxa, U 4. Per a enviar un fitxer de mida L = 4625bytes de A a B, trobar • el nombre de paquets necessaris k • el temps total de transferència, Ttot , des que s’inicia la transmissió del primer paquet en el terminal A fins que es rep l’últim reconeixement, ACK, generat pel terminal B 3 Ex3– (2 punts) Considerar una xarxa de commutació de paquets constituïda per dos nodes A i B i un canal de determinada velocitat de transmissió. La distància entre els nodes és tan curta que el temps de propagació es pot considerar negligible. Els paquets tenen una capçalera de 56 bytes i 200 bytes d’informació (a) Representar en un diagrama temps/espai l’intercanvi de paquets entre A i B en els dos casos següents: (1) El temps de procés d’un paquet Tp es menor o igual que el temps de transmissió del paquet Tx (2) El temps de procés d’un paquet es mes gran que el temps de transmissió del paquet Tx (b) Determinar la taxa de paquets que suporta l’enllaç en els dos casos anteriors (c) Suposant que Tp= 1 ms calcular la taxa màxima de paquets i la mínima velocitat de transmissió que hauria de tenir el canal 4 Ex4– (3 punts) Cert node d’una xarxa de commutació de paquets es pot caracteritzar amb dues cues independents, de longitud infinita, servides la primera per un enllaç de 1Mbps i la segona per un enllaç de 2 Mbps. Aquest node rep un tràfic de Poisson de taxa 25 paquets per segon, amb paquets que tenen una longitud mitjana de 80000 bits i distribució exponencial.
Seguint un criteri que més endavant s’especifica, el node distribueix una fracció, α, del tràfic que arriba a la primera cua i la resta, (1-α), a la segona cua.
Determinar: a. Factor d’utilització de cada un dels dos enllaços en funció de α b. Nombre mitjà de paquets en el node en funció de α c. Valor mitjà del temps de transferència dels paquets en funció de α d. Suposar que el criteri que utilitza el node per alimentar les dues cues es el de minimitzar el temps de transferència dels paquets. Determinar el percentatge de paquets que el node ha d’enviar per cada un dels enllaços 5 Solucions Solución Ex 1 a) Taula de xarxes Subxarxa A Subxarxa B Subxarxa C Subxarxa D direcció de xarxa 192.168.65.16 192.168.65.32 192.168.65.64 192.168.65.128 màscara /28 /27 /26 /25 direcció de broadcast 192.168.65.31 192.168.65.63 192.168.65.127 192.168.65.255 b) Taules d’encaminament dels routers A y B Router A: direcció de xarxa 172.16.1.8 192.168.65.16 192.168.65.32 192.168.65.64 0.0.0.0 máscara /29 /28 /27 /26 /0 direcció router 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.11 172.16.1.12 172.16.1.9 interfície eth1 eth2 eth1 eth1 eth1 máscara /29 /25 /24 /19 /0 direcció router 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2 172.16.1.3 172.16.1.1 interfície eth1 eth2 eth1 eth1 eth1 Router D: direcció de xarxa 172.16.1.0 192.168.65.128 192.168.65.0 192.168.0.0 0.0.0.0 Las rutes a les xarxes de trànsit: 172.16.1.8/29 i 172.16.1.32/27, no són necessaries perque no tenen cap host. Si s’han tingut en compte també es consideraran correctes les diferents solucions amb 5 entrades a la taula.
c) Taula d’encaminament del router 2 direcció de xarxa 172.16.1.0 172.16.1.8 192.168.65.16 192.168.65.32 192.168.65.64 192.168.65.128 192.168.0.0 0.0.0.0 máscara /29 /29 /28 /27 /26 /25 /19 /0 direcció router 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.10 172.16.1.11 172.16.1.12 172.16.1.4 172.16.1.3 172.16.1.1 interfície eth2 eth1 eth1 eth1 eth1 eth2 eth2 eth2 La ruta a la xarxa de trànsit 172.16.1.32/27 no és necessaria perque no té cap host. Si s’ha tingut en compte es considerarà correcte.
6 Solución Ex 2 (1) • Tx = P B • Tack = • D= d c = 1.6ms Pack B = 0.12ms = 0.74ms (2) RT T = D + Tx + D + Tack = 3.2ms (3) U = (4) Tx +Tack RT T • k= = 53.75% L P−H = 25 • Ttot = (N − 1)(Tx + D) + k · RT T = 87.02ms 7 Solución Ex 3 8 Solución Ex 4 9 ...