TREBALL D'UNA ESCOLA (2014)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Maestro en Educación Primaria - 1º curso
Asignatura ACCIÓ TUTORIAL
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 19/09/2014
Descargas 5
Subido por

Descripción

el treball final d'una escola, on s'analitza punt per punt. Totalment complert

Vista previa del texto

1.1.CONTEXT D'APLICACIÓ. DESTINATARIS. RECURSOS HUMANS, FUNCIONALS I MATERIALS: 1.1.1. Ubicació del centre i característiques principals: Nosaltres som el Sergio Bayo, l’Arnau Mogas, el Gerard Bros, la Maria Cama i el Xavier Julià, del grup 9B d'Acció Tutorial, i el plantejament que hem preparat està orientat, pensat i relacionat amb l’Escola Pompeu Fabra que precisament està situada al carrer Tibidabo, número 1 al Prat de Llobregat amb codi postal 08820.
Primerament, hem triat aquest centre educatiu, pel principal motiu que es troba localitzat al Prat de Llobregat, justament al costat d’un barri marginal anomenat Sant Cosme.
Llavors, aquest tema és una problemàtica per l’escola, ja que hi ha poblacions gitanes que porten els seus fills en aquest col·legi, i aquest factor, comporta alguns problemes dins del propi centre a causa de les confrontacions amb els marroquins dins de l’escola.
També, coneixem de primera mà, perquè la mare del Sergio Bayo és una professora de 5è de Primària, és a dir, de Cicle Superior, que en aquesta escola hi ha un fracàs escolar bastant elevat, però no per les metodologies amb les quals treballen, ni per l’organització de l’aula, sinó pel passotisme dels pares i mares envers el futur dels seus nens i nenes, atès que molts prefereixen el treball que el benestar i l’educació dels seus propis fills.
Per tant, nosaltres hem triat l’Escola Pompeu Fabra del barri de Sant Cosme perquè ens sembla molt positiu analitzar un centre escolar on hi coexisteix un fracàs escolar bastant elevat per culpa dels familiars i una metodologia de treball força avançada dins de la Societat de la Informació, ja que trobem racons, tallers, pissarres digitals interactives, entre d’altres aspectes, on tot està basat en les interaccions a través d’un diàleg igualitari entre tots els agents educatius.
1.1.2. Característiques del grup i l'escola com a metodologia: D’una banda, en aquest centre educatiu s’hi desenvolupen agrupaments flexibles en el cicle mitjà i en el superior; per això, creiem que fan una divisió del grup per nivell, però sense excloure l’alumnat que té menys coneixement sobre la matèria o els que tenen menys ganes per aprendre.
D’altra banda, en l’Escola Pompeu Fabra també hi trobem el treball per racons, diverses tipologies de tallers (taller de l’hort, taller de teatre, etc.) i l’ús de les TIC, més concretament, en el cicle infantil i inicial, on es treballa a partir d’interaccions i d’un diàleg igualitari entre els mestres i els nens i les nenes, els quals són els principals protagonistes de l’acció educativa, però actualment ja es comencen a introduir en els altres cicles. Cal remarcar que aquesta escola té una sala d'ordinadors per a dur a terme totes les activitats relacionades amb la familiarització de l’alumnat amb les TIC i un hort ecològic fora del recinte.
Tanmateix, com ja hem comentat anteriorment, a l'escola Pompeu Fabra es treballen dues metodologies molt reconegudes, aquestes són: els agrupaments flexibles i els racons.
Els agrupaments flexibles s’efectuen a cicle mitjà i superior i consten només a l'àrea de matemàtiques. Hi ha tres grups (A, B i C), on es treballen els mateixos continguts als tres cursos, però només canvia i varia el ritme de treball. Aquests compleixen la seva funció i no exclouen a cap discent, ja que normalment els nens que van al grup C tenen NEE (necessitats Educatives Especials) o es mediquen perquè tenen TDAH. Cal esmentar que en aquest grup són atesos per la mestra d'Educació Especial.
Els racons es realitzen a cicle infantil i inicial, però actualment també es desenvolupen en tota la primària, com per exemple, el tema de l'hort o la biblioteca. Els racons dels cicles infantil i inicial s’utilitzen perquè els estudiants comencin a tenir autonomia en l'aprenentatge, on el mestre va ajudant i guiant als alumnes per tal que adquireixin coneixements bàsics. Uns altres racons que podem ressaltar són: el racó de l'ordinador (fan activitats adequades a l’edat de cada cicle mitjançant les TIC), els racons per llegir (lectura expressiva i dramatitzada de contes, faules, poemes, etc.), els racons de treball per l'expressió verbal (teatre), entre d'altres. En canvi, en el cicle mitjà i superior, els discents s’han endinsat i treballen constantment en el racó de l’hort, on els mestres després d'unes explicacions pertinents sobre l’alumnat envers el manteniment de l’hort, aquests hi van per plantar els aliments que volen i per cuidar-lo, com per exemple, alls, enciam, tomàquets i molts més queviures.
1.1.3. L'aula de quart de primària: Pel que fa a l'aula de quart “A” de primària de cicle mitjà, tenim un total de vint-i-cinc alumnes. D'aquests, sis són immigrants i els hi costa parlar i escriure en català i en castellà, però amb l’ajuda i el suport dels seus companys van progressant el seu nivell de llengües. Els altres han nascut a Catalunya, però al ser tots els nens/es de famílies del barri de Sant Cosme no tenen una educació molt estricta per part dels pares i han de viure experiències quotidianes molt impactants. Del total dels discents només dos tenen i disposen de necessitats educatives especials a l'aula, tot i que al col·legi hi ha molts més estudiants amb NEE. Per això, d'aquests dos alumnes, un té Síndrome de Down i l’acompanya sempre una mestra d’Educació Especial, i l’altre necessita un llevador, el qual s'encarrega d’estar al seu costat i ajudar-lo perquè té problemes locomotors durant tot el seu horari escolar (va en cadira de rodes).
1.1.4. Referències al projecte educatiu: Quan vam anar al centre escolar Pompeu Fabra no ens van deixar imprimir el seu projecte educatiu ni qualsevol còpia d'aquest per adjuntar-lo com a annex, però vam comparar les nostres activitats que vam realitzar prèviament en relació al funcionament del centre educatiu i vam treure les següents conclusions: Els principis psicopedagògics del projecte educatiu eren molt clars, concrets i específics.
Dit això vam veure uns quants que ens van semblar adequats a les nostres activitats dinàmiques, com per exemple: “afavorir una actitud oberta, respectuosa i crítica davant l’entorn natural i social.” En aquest principi busquem l'actitud correcta que volem demostrar amb les activitats que proposem en cada intervenció. Un altre que ens van dictar i ens va cridar l’atenció és: “fomentar un ensenyament en el qual es desenvolupin la iniciativa, la recerca, la creativitat i l’expressió de les pròpies idees.” Aquí també partim que les activitats que suggerim són dinàmiques i variades, sempre i quan desenvolupant la creativitat, la imaginació i la participació activa de les idees dels discents.
Finalment, comentem que no tenim un annex amb el projecte educatiu per la raó esmentada anteriorment, la qual no ens van deixar extreure cap còpia ni la original del centre, ja que cada escola està en el seu dret de fer-ho.
1.1.5. Algunes fotografies de l’escola Pompeu Fabra: Les dues fotografies superiors tracten dels discents treballant l'hort ecològic del centre escolar.
Aquestes mostren la diversitat a l'aula i el bon ambient de treball i cooperació entre companys.
1.2. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL: 1.2.1. Objectius d'actuacions amb alumnes de grup-classe: - Orientació personal, de l'escola i acadèmica.
- Fomentar el treball cooperatiu i col·laboratiu.
- Estimular la vida de la classe, alhora que la cohesió i l'autoestima del grup.
1.2.2. Objectius d'actuacions individuals amb l'alumnat: - Seguiment, orientació i intervenció en el procés d'aprenentatge, conducta i hàbits del discent.
- Conèixer de la situació personal actual i anterior de l'alumne/a, de la seva família, el seu context, motivacions, limitacions, interessos, dificultats, conflictes, entre d'altres.
- Avaluar del tot el procés de creixement en aspectes acadèmics i personals.
1.2.3. Objectius d'actuacions amb tots els pares de l'aula: - Informar globalment als pares del procés de les activitats, objectius, normes, socialització i desenvolupament del grup-classe.
- Oferir als pares eines d'orientació i formació sobre com ajudar als seus fills/es en hàbits d'estudi, autoestima, orientació personal, presa de decisions, més globalment en tot l'àmbit escolar i extraescolar.
- Crear un clima de participació i implicació positiva en el procés d'ensenyament i aprenentatge dels seus fills.
1.2.4. Objectius d'actuacions amb els pares individualment: - Potenciar un sentit de responsabilitat compartit entre pares, docents i alumnat sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge.
- Lliurar i comentar els informes escolars del seu fill/a.
- Cercar conjuntament estratègies que puguin donar resposta a les dificultats del seu fill/a.
1.2.5. Objectius d'actuacions amb el professorat: - Coordinar conjuntament amb l'equip psicopedagògic l'atenció a la diversitat, l'elaboració de les adaptacions de la programació i els Programes Individualitzats.
- Informar sobre les característiques del grup-classe als docents que hi intervenen en ell.
- Participar i coordinar en el procés d'avaluació dels alumnes.
Hem agafat els trets i objectius que crèiem més importants de cada actuació del Projecte d'Acció Tutorial (PAT).
...