Fisiologia Humana Ejercicios (Autoavaluación) (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2013
Páginas 4
Fecha de subida 17/10/2014
Descargas 15
Subido por

Descripción

Segundo bloque de la asignatura de Fisiologia Humana

Vista previa del texto

Autoavaluació: cardiovascular 07/12/13 13:19 Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida Campus Virtual de la UB La meva pàgina inicial ▶ Els meus cursos ▶ Curs acadèmic 13/14 ▶ Ensenyaments de Grau ▶ Grau D'Infermeria ▶ 1314F ▶ Bloc temàtic 4: Fisiologia Cardiovascular ▶ Autoavaluació: cardiovascular Navegació pel qüestionari 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Començat el Estat Completat el Temps emprat Punts Qualificació 6 13 14 Acaba la revisió Pregunta 1 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta dissabte, 7 desembre 2013, 13:06 Acabat dissabte, 7 desembre 2013, 13:17 10 minuts 48 segons 6,56/14,00 4,69 sobre 10,00 (47%) Quina seria la freqüència cardíaca d'un individu que té un cabal cardíac de 5.184ml/min. i un volum sistòlic de 72ml? ¿Cuál seria la frecuéncia cardíaca de un individuo que tiene un gasto cardíaco de 5.184ml/min. y un volumen sistólico de 72ml? Trieu-ne una: a. Amb els valors que tenim no podem calcular la freqüència cardíaca.
Com estos datos no se puede calcular la frecuencia cardíaca.
b. 50 bpm c. 72 bpm d. 61 bpm Sense resposta Pregunta 2 L'estimulació del sistema nerviós simpàtic ocasiona un Parcialment correcte que: Puntuació 0,76 sobre 1,00 Marca la pregunta Pregunta 3 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta 1.
augmenta 2. ocasiona augment del volum sistòlic degut a la contractilitat miocàrdica y vasodilatació venós, el qual comporta un/a venosa que comporta un/a augment augment del retorn del volum diastòlic final.
En quin moment del cicle cardíac la pressió de l'artèria aorta és més baixa? En qué momento del ciclo cardíaco la presión de la arteria aorta es mas baja? Trieu-ne una: a. el final de la diàstole ventricular b. A la meitat de la diàstole.
A la mitad de la diástole.
c. Just abans de l'obertura de les vàlvules auriculoventricular.
Justo antes de la apertura de las válvulas auriculoventricular..
d. Just després de l'obertura de la vàlvula semilunar aòrtica.
Justo después de la apertura de la válvula semilunar aórtica.
e. Just abans de l'obertura de la vàlvula semilunar aòrtica.
Justo antes de la apertura de la válvula semilunar aórtica.
Sense resposta Pregunta 4 Incorrecte Anomenem ------- al volum de sang que hi ha en el ventricle abans d'iniciar la contracció isovolumètrica.
Puntuació -0,20 sobre 1,00 Llamamos ------ al volumen de sangre que hay en el ventriculo antes de iniciar la contracción isovolumétrica.
Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Volèmia volémia b. Volum diastòlic final.
Volumen diastólico final.
c. Volum sistòlic Volumen sistólico.
d. Volum sistòtic final.
Volumen sistólico final.
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=157709 Página 1 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 07/12/13 13:19 Sense resposta Pregunta 5 Correcte Indiqui quina de les regions del miocardi té una velocitat de conducció dels potencials d'acció menor: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Indiqui cuál de las regiones del miocardio tienen una velocidad de conducción de los potencials de acción menor: Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Branques dreta i esquerra del fascicle de His o fascicle auriculoventricular.
Ramas derecha e izquierda del haz de His o haz auriculoventricular.
b. Fibres de Purkinje.
Fibras de Purkinje.
c. Nódul ariculoventricular.
Nódulo aurículoventricular.
d. Nódul sinusal.
Nódulo sinusal.
Sense resposta Pregunta 6 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta El complex QRS de l’ECG es correlaciona amb ....................... del potencial d’acció.
El complejo QRS del E.C.G se correlaciona con ....................... del potencial de acción.
Trieu-ne una: a. la fase de despolarització ràpida la fase de despolarización rápida b. la fase d'apertura del canals de K+ voltatge dependent la fase de apertura de los canales de K+ voltaje dependientes c. la fase de despolarització mantinguda o plateau la fase de despolarización mantenida o meseta o plateau d. la fase d'apertura del canals de Ca2+ voltatge dependents la fase de apertura de los canales de Ca2+ voltaje dependientes Sense resposta Pregunta 7 Quina d'aquestes substànciesocasiona vasodilatació? Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 ¿Cuál de estas sustancias provoca vasodilatación? Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Noradrenalina (receptors alfa) Noradrenalina (receptors alfa).
b. Serotonina Serotonina c. PNA PNA d. Disminució d'oxígen a les arterioles pulmonars.
Disminución de oxígeno en las arteriolas pulmonares.
Sense resposta Pregunta 8 El moviment del fluxe global cap a l'exterior del capil·lar es coneix com.....
Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 El movimiento de flujo global hacia el exterior del capilar se conoce como....
Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Filtració.
Filtración..
b. Pressió osmòtica coloïdal.
Presión osmótica coloidal.
c. Absorció Absorción.
d. Pressió hidroestàtica capil·lar.
Presión hidroestática capilar.
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=157709 Página 2 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 07/12/13 13:19 Sense resposta Pregunta 9 La pressió generada per la presencia de proteïnes plasmàtiques es coneix com.....
Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 La presión generada por la proteínas plasmáticas se conoce como....
Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Pressió osmòtica coloïdal.
Presión osmótica coloidal.
b. Pressió hidroestàtica capil·lar.
Presión hidroestática capilar.
c. Absorció Absorción.
d. Filtració.
Filtración..
Sense resposta Pregunta 10 La unió de la noradrenalina als receptors beta 1 del nòdul sinusal ocasiona: Correcte La unión de la nooradrenalina a los receptores beta 1 del nódulo sinusal ocasiona: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Augment de l'entrada de calci i sodi a l'espai intracel·lular, ocasionant despolarització de la membrana i augment de la freqüència cardíaca.
Aumento de la entrada de sodio y calcio al espacio intracelular, ocasionando una despolarización de la membrana y aumento de la frecuencia cardíaca.
b. Augment de la sortida de potassi a l'espai intersticial, ocasionant hiperpolarització de la membrana i disminució de la freqüència cardíaca.
Aumento de la salida de potasio al espacio intersticial ocasionando una hiperpolarización de la membrana y disminución de la frecuencia cardíaca.
c. Augment de l'activitat de la bomba sodi-potasi-ATPasa a la cèl·lula miocàrdica, ocasionant despolarització de la membrana i augment de la freqüència cardíaca.
Aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio-ATPasa en la célula del miocardio, ocasionando una despolarización de la membrana y aumento de la frecuencia cardíaca.
d. Augment de l'entrada de calci a l'espai intracel·lular, ocasionant augment de la contractilidad miocárdica.
Aumento de la entrada calcio al espacio intracelular, ocasionando aumento de la contractilidad miocárdica.
Sense resposta Pregunta 11 La unió de la noradrenalina als receptors beta 1 del miocardi contràctil ocasiona: Correcte La unión de la nooradrenalina a los receptores beta 1 del miocardio contráctil ocasiona: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Augment de la sortida de calci a l'espai intersticial, ocasionant disminució de la freqüència cardíaca.
Aumento de la salida de calci al espacio intersticial ocasionando disminución de la frecuencia cardíaca.
b. Augment de l'entrada de calci i sodi a l'espai intracel·lular, ocasionant despolarització de la membrana i augment de la freqüència cardíaca.
Aumento de la entrada de sodio y calcio al espacio intracelular, ocasionando una despolarización de la membrana y aumento de la frecuencia cardíaca.
c. Augment de la sortida de calci i sodi a l'espai intersticial, ocasionant disminució de la contractilitat.
Aumento de la salida de calcio y sodio al espacio intersticial ocasionando una disminución de la contractilidad miocárdica.
d. Augment de l'entrada de calci a l'espai intracel·lular, ocasionant augment de la contractilidad miocárdica.
Aumento de la entrada calcio al espacio intracelular, ocasionando aumento de la contractilidad miocárdica.
Sense resposta Indiqui quin dels següents mecanisme NO provocarà una disminució de la pressió arterial: https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=157709 Página 3 de 4 Autoavaluació: cardiovascular 07/12/13 13:19 Pregunta 12 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Indique cuál de los siguientes mecanismos NO ocasionará una disminución de la presión arterial: Trieu-ne una: a. disminució de la volèmia.
disminución de la volemia.
b. estimulació del sistema nerviós parasimpàtic.
estimulación del sistema nervioso parasimpático.
c. secreció de renina.
secreción de renina.
d. secreció del pèptid natriurètic auricular (PNA).
secreción del péptido natriurético auricular.
Sense resposta Pregunta 13 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Si les resistències perifèriques es mantenen constants, un increment de la pressió arterial mitjana (PAM) pot ser degut a: Si las resistencias periféricas se mantienen constantes, un incremento en la presión arterial media (PAM) puede ser debido a: Trieu-ne una: a. un augment de la l'activitat parasimpàtica sobre el nòdul sinusal.
un aumento de la actividad parasimpática sobre el nódulo sinusal.
b. una vasoconstricció sistèmica.
una vasoconstricción sistémica.
c. un augment de l'activitat simpàtica sobre el miocardi contràctil ventricular.
un aumento de la actividad simpática sobre el miocardio contráctil ventricular.
d. una disminució de la volèmia.
una disminución de la volemia.
Sense resposta Pregunta 14 La vasoconstricció dels teixits perifèrics que no participen en l'exercici és deguda a : Incorrecte La vasoconstricción de los tejidos periféricos que no participan en el ejercicio es debido a: Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Augment de l'activitat simpàtica.
Aumento de la actividad simpática.
b. Reducció de l'activitat simpàtica.
Reducción de la actividad simpática.
c. Reducció de l'activitat parasimpàtica.
Reducción de la actividad parasimpática.
d. Augment de l'activitat parasimpàtica.
Aumento de la actividad parasimpática.
Sense resposta Acaba la revisió Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida) 1314F https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=157709 Página 4 de 4 ...