Examen parcial novembre 2010 (resolt) (2010)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 3º curso
Asignatura Genètica ambiental
Año del apunte 2010
Páginas 4
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

GENÈTICA AMBIENTAL. CURS 2010-11 EXAMEN PARCIAL DE GENÈTICA DE LA CONSERVACIÓ 25 de novembre del 2010 1. Indica si les següents afirmacions són certes o falses. (1) L’actual taxa d’extinció és de 100 a 1000 vegades superior que la taxa d’extinció de fons. (2) L’impacte de l’home sobre la biota va començar fa 15,000 anys quan aquest va creuar l’estret de Bering i va causar l’extinció de gran part de la megafauna americana.
a. 1 certa i 2 falsa c. totes dues certes b. 1 falsa i 2 certa d. totes dues falses 2. En quina categoria de la llista vermella de la IUCN classificaries els rinoceronts de Java, els quals sobreviuen com una única població de 65 individus al sud-est d’Àsia? a. Extingida en llibertat (EX) c. Amenaçada (EN) d. Cap de les anteriors b. Críticament amenaçada (CR) 3. Quin dels següents conceptes entra dins de la definició de biodiversitat? a. Diversitat d’espècies c. Diversitat de comunitats i ecosistemes b. Diversitat genètica d. Tots els anteriors 4. Quin tipus de diversitat genètica és més important per al manteniment del potencial evolutiu d’una espècie? a. La variació al·lozímica b. La variació de microsatèl·lits c. La variació genètica quantitativa per als caràcters que afecten la fitness d. Cap de les anteriors 5. Dinerstein i McCracken (1990) van analitzar la variabilitat al·lozímica a 29 loci de la població de Rhinoceros unicornis de la vall de Chitwan a Nepal. A la Taula 1 adjunta es mostren les freqüències al·lèliques dels 9 locus variables. Quin és el polimorfisme (P) en aquesta població si s’utilitza el criteri del 95%? a. 0.0976 c. 0.69 d. 1.38 b. 0.31 6. Indica si les següents afirmacions són certes o falses. (1) En promig, les espècies amenaçades presenten un 60% de la diversitat genètica de les espècies no amenaçades. (2) La principal causa de la menor diversitat genètica de les espècies amenaçades és la seva reduïda mida poblacional, ja sigui present o passada.
a. 1 certa i 2 falsa c. totes dues certes b. 1 falsa i 2 certa d. totes dues falses 7. Indica si les següents afirmacions són certes o falses. (1) La re-colonització post-glacial explica l’estructura genètica de moltes espècies de la biota europea. (2) Existeix un únic model de re-colonització post-glacial de la biota europea amb dos refugis glacials al sud d’Europa: la península Ibèrica i els Balcans.
a. 1 certa i 2 falsa c. totes dues certes b. 1 falsa i 2 certa d. totes dues falses 8. Tres poblacions de plàtans roses de l’est dels Estats Units van mostrar les següents heterozigositats (Hamrick i Godt 1996). Calcula el coeficient de diferenciació genètica (GST): Població Appalachian region Virginia region New Jersey region TOTAL ESPÈCIE H esperada 0.061 0.045 0.033 0.053 a. 0.007 b. 0.046 c. 0.126 d. 0.874 9. Una població adulta de tigres de Sumatra consisteix en 60 mascles i 80 femelles. El número promig de descendents per mascle (k) és de 2.46 (amb una variància Vk de 22.5) i el número promig de descendents per femella (k) és de 2.09 (amb una variància Vk de 16.61). Determina el cens efectiu de la població degut a l’efecte combinat de la variància en la mida familiar i del número desigual de mascles i femelles.
a. 140 c. 31.5 b. 137.1 d. 16.1 10. Quin és el coeficient de consanguinitat promig del llop gris de l’illa de Royale, el qual ha tingut un cens efectiu de 5 individus en les últimes 10 generacions? a. 0.2 c. 0.65 b. 0.5 d. 1 11. Indica si les següents afirmacions són certes o falses referent al pedigree següent. (1) El coeficient de parentesc entre els individus E i G és igual al coeficient de consanguinitat tant de l’individu I com de l’individu J. (2) El coeficient de parentesc de l’individu A amb si mateix és igual al coeficient de consanguinitat tant de l’individu E com de l’individu G.
a.
b.
c.
d.
1 certa i 2 falsa 1 falsa i 2 certa totes dues certes totes dues falses 12. Determina el coeficient de consanguinitat de l’individu X del pedigree anterior: a. ½ c. 1/8 b. ¼ d. 4/5 13. Quants letals equivalents tenen els Parma wallabies (per genoma diploide), donades les taxes de supervivència de la taula següent, i sabent que l’equació de la regressió que relaciona la supervivència juvenil (S) amb el coeficient de consanguinitat (F) és 𝑙𝑛𝑆 = −0.221 − 2.52𝐹: F 0 0.625 0.125 0.25 0.375 a. 0.221 b. 1.26 Supervivència 80% 68% 59% 43% 31% c. 2.52 d. 5.04 14. Indica si les següents afirmacions són certes o falses. (1) El número de fundadors amb el que s’inicia un programa de reproducció en captivitat no és massa important pel que fa a la conservació de la diversitat genètica original de la població. (2) El programa de conservació del lleó asiàtic va fracassar perquè la població fundadora era en realitat híbrida amb el lleó africà.
a. 1 certa i 2 falsa c. totes dues certes d. totes dues falses b. 1 falsa i 2 certa 15. Totes les espècies de la taula següent encapçalen les llistes de prioritat de conservació. Indica el motiu de cadascuna d’elles: Espècies Criteris de prioritat 1. Tuatara A. Espècies úniques taxonòmicament 2. Goril·la de muntanya B. Espècies clau 3. Ós panda C. Espècies indicadores 4. Nútries marines D. Espècies carismàtiques 5. Magnòlia guatemalenca 6. Zorros voladors 7. Àguila imperial a.
b.
c.
d.
A: 2 i 3 A: 1 i 3 A: 1 i 3 A: 4 i 6 | B: 4 i 7 | B: 4 i 6 | B: 4 i 6 | B: 1 i 3 | C: 6 | D: 5, 6 i 7 | C: 5 | D: 2, 3 i 7 | C: 2, 3 i 7 | D: 5 | C: 5 | D: 2, 3 i 7 16. El programa de conservació del koala es va exposar a classe: a. com a exemple d’un programa de reproducció en captivitat i reintroducció d’individus als seus hàbitats naturals b. com a exemple “estrella” de bones pràctiques en el disseny de la gestió i recuperació d’una espècie amenaçada c. com a exemple de programa de reproducció en el qual s’ha utilitzat l’inseminació artificial per igualar la contribució de mascles i femelles a la població natural d. com a exemple d’un programa malauradament mal dissenyat i amb impactes genètics adversos sobre l’espècie amenaçada Pràctiques 17. Dos tipos de factores determinísticos que afectan especies amenazadas de extinción son: a. Huracanes y contaminación.
c. Pérdida de hábitat y explotación.
b. Consanguinidad y explotación.
d. Huracanes y consanguinidad.
18. ¿Cuál de estas afirmaciones acerca de la fragmentación de las poblaciones pequeñas es cierta? a. La metapoblación tiene la misma probabilidad de extinción que la población no fragmentada.
b. La migración lleva a un aumento de la heterocigosidad observada.
c. El efecto de la fragmentación no se ve afectado por la migración.
d. La fragmentación siempre lleva a un aumento de la heterocigosidad.
19. Según los resultados obtenidos en las prácticas, ¿cuál es la explanación para la diferencia observada en la probabilidad de supervivencia de los gorilas y de los elefantes? a. El número de alelos letales es diferente para las dos poblaciones.
b. La población de los elefantes es más afectada por las catastrofes.
c. Los gorilas tienen un tiempo de generación más largo.
d. Todas son correctas.
20. En un análisis de sensibilidad se ha comparado los valores de la mediana de tiempo hasta la extinción con y sin consanguinidad en un simulación de 100 generaciones. ¿Es cierto concluir que la especie A está más afectada por la depresión endogámica que la especie B? Especie A Especie B a.
b.
c.
d.
Sin consanguinidad MTE 60 años 62 años Con consanguinidad MTE 30 anõs 59 años Sí es cierto.
No, hay que tener en cuenta la frecuencia de las catástrofes.
No, hay que tener en cuenta la fragmentación de la población.
No, hay que tener en cuenta las tasas de extracción.
...