Parcial 1: problemes d'examen (2012)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Fisicoquímica I
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 15/04/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Jon_snow 1 P R O B L E M E S ( P R I M E R PA R C I A L ) 1. Calcula ΔHm, ΔSm i ΔGm entre la substancia “X” a 0K (sòlid) i 300K (líquid), mantenint la pressió constant a 1bar.
Dades: Cpm (sòlid) = 5·10-4T2 J/Kmol; Cpm (líquid) = 32 J/Kmol; ΔfusióHm = 2300J/mol; Tfus =200K 2. Alguns valors de la pressió de vapor del CO2 sòlid són: T (ºC) -120.0 -110.0 -100.0 -90.0 -70.0 P (mmHg) 9.81 34.36 104.81 279.5 1501.5 A) Calculeu el valor promig de la variació molar de l’entalpia de sublimació en aquest interval de temperatura.
B) Calculeu la pressió de vapor a -75ºC.
3. La pressió de vapor d’una substància a varies temperatures ve indicada a la taula següent: Equilibri líquid vapor.
Equilibri sòlid vapor T(K) 298 323 423 523 623 673 773 973 1173 1373 P (bar) 0.095 0.123 0.256 0.402 0.546 0.613 0.715 0.885 1.018 1.124 Si la temperatura normal de fusió de la substancia és de 150ºC, calculeu: A) La variació d’entalpia molar de fusió.
B) La variació d’entropia molar en el punt normal d’ebullició.
C) La P i la T del punt triple.
D) Feu un esquema del diagrama de fases de la substància.
E) Indiqueu si la densitat de la substància en fase sòlida és major o menor que en fase liquida.
Jon_snow 2 4. Sabent que l’entalpia de fusió de l’aigua és 6010J/mol. Calcular la temperatura de fusió del gen a 100 bar. Dades: ρ (sòlid) =0.917 g/cm3 ; ρ (líquid) = 1 g/cm3.
5. Per una mescla binaria d’etanol en aigua, el volum de la dissolució formada a partir d’un kilogram d’aigua varia amb la molalitat segons l’equació: V (cm3) = 1003 + 54.6m - 0.36m2 + 0.03m3.
A) Calcula els volums molars parcials per l’aigua i per l’etanol en funció de m i per una mescla de 7 molal.
B) Calcula l’increment del volum de mescla, per la barreja 7 molal, si les densitats dels components purs son ρH2O = 1 g/ml i ρEtOH = 0.785 g/ml.
6. Es té una dissolució d’etanol + cloroform amb xL Etanol = 0.99, la pressió de vapor de la dissolució és de 177.94 mmHg i la pressió de vapor de l’etanol pur 172.76 mmHg.
A) Calcular les pressions parcials delcloroform i etanol en l’equilibri amb la dissolució.
B) Calcular les fraccions molars en el vapor dels dos components.
C) Calcular la constant de Henry.
7. Per les dissolucions de H2O i H2O2 a 333.15K s’han determinat les dades de composició i pressió de vapor total següents, i donat que PH2O2 varia amb XL H2O2 d’acord amb l’equació: PH2O2 (kPa) = 0.96 (XL H2O2)2 + 1.484 (XL H2O2) – 0.045 r2= 0.997 XL H2O 0.000 0.100 0.300 0.500 0.700 0.900 1.000 XV H2O 0.000 0.301 0.696 0.888 0.967 0.995 1.000 P (kPa) 2.35 2.5 3.33 5.63 8.56 12.17 19.92 Calcula aII i γII dels components de una dissolució de XL H2O = 0.300 a 333.15K, considerant el H2O con a dissolvent i el AGE.
...