Resumen tema 5 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 1º curso
Asignatura Introducción a la economía
Año del apunte 2013
Páginas 7
Fecha de subida 08/10/2014
Descargas 2
Subido por

Descripción

Apuntes resumidos con palabras clave de cada tema

Vista previa del texto

LLIÇÓ 5 TÈCNIQUES D’ANÀLISI ECONÒMICA 5.1 El producte interior brut (PIB) Renta que produeix un país normalment en el període d’un any, no indica el fons de riquesa acumulat prèviament.
PIB = Valor afegit + Renta + Macro Magnitud Clàssica v EL PIB MITJANÇANT LA PRODUCCIÓ DELS DIFERENTS TIPUS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES Cal agregar el valor afegir de cada sector, és a dir, la seva contribució a la producció final. En calcular el PIB a preus de mercat caldrà incloure els impostos lligats a la producció, i restar les subvencions rebudes.
+ Valor afegit d’agricultura i pesca + Valor afegit de la indústria i construcció + Valor afegit dels serveis PIBcf1 + Impostos sobre la producció (com l’IVA) i les importacions 1 PIBcf: PIB al cost de factors – Subvencions PIBpm2 = Preu + Impostos – Subvencions v EL PIB MITJANÇANT LA RENDA GENERADA EN L’ECONOMIA I QUE PROCEDEIX DELS SALARIS I BENEFICIS QUE OBTENEN ELS DIFERENTS AGENTS ECONÒMICS + Remuneració bruta d’assalariats (remuneració neta + cotitzacions a la Seguretat Social) + Excedent brut d’explotació (excedent net + amortització) PIBcf + Impostos sobre la producció i la importació – Subvencions PIBpm v EL PIB COM A DESPESA EN BÉNS I SERVEIS DELS DIFERENTS SECTORS + Consum privat + Inversió privada1 + Consum públic + Inversió publica + Exportacions (vendes a l’estranger) – Importacions (compres a l’estranger) PIBpm 2 PIB pm: PIB a preus de mercat 5.2 Altres macromagnituds El PIBpm és una de les diverses macromagnituds existents. Ara bé, ens pot interessar conèixer altres variables. Abans d’exposar-les convé explicar els conceptes següents: Ø NET/BRUT: una variable en termes nets equival a una variable en termes bruts menys l’amortització. És un concepte associat al capital ja que es deprecia (o amortitza) en el temps. Exemple: o Inversió neta = inversió bruta – amortització Així, si una empresa inverteix 10 milions d’euros en maquinària, però 3 són per reposar material envellit, la inversió bruta és 10, però la neta és 7.
o PIN = PIB – amortització o PIB = PIN + amortització Ø PREUS DE MERCAT/COST DE FACTORS: una variable en preus de mercat = variable en cost de factors + impostos indirectes – subvencions. Exemple: o PIBpm = PIBcf + impostos indirectes – subvencions.
o PIBcf = PIBpm - impostos indirectes + subvencions.
La variable en cost de factors permet comparar els productes interiors sense tenir en compte la intervenció pública. Per exemple, si a Espanya els impostos (menys les subvencions) és 10 i a França 20, ens podem trobar, per exemple, que el PIBpm sigui el mateix (suposem 200), mentre que a Espanya el PIBcf serà de 190 i a França de 180.
Ø INTERIOR/NACIONAL: una variable en terme interior = variable nacional + rendes no nacionals a l’interior – rendes nacionals a l’exterior.
Una variable en terme nacional = variable interior + rendes nacionals a l’exterior – rendes no nacionals a l’interior. La variable “nacional” calcula el produït pels espanyols, independentment d’on es trobin; la variable “interior” calcula la producció a Espanya, independentment de qui la faci (nacionals o estrangers). Exemple: o PNBpm = PIBpm + rendes dels nacionals a l’exterior – rendes no nacionals a l’interior o PIBpm = PNBpm - rendes dels nacionals a l’exterior + rendes no nacionals a l’interior Així, podem anar passant d’una variable a una altre. Exemples: Finalment, podem calcular la renda disponible (RD), una aproximació a la renda que queda en les llars després de que aquestes compleixin amb les seves obligacions amb l’Estat: RNNcf – T + Tr – Bnd T = Impost sobre societats, IRPF i Cotitzacions a la Seguretat Social.
RD Tr= Transferències (per atur, pensions, etc.) Bnd= Benefici no distribuït (per les empreses) 5.3 Crítiques al PIB No inclou: v Els costos de l’ús dels recursos naturals.
v Mesures de qualitat.
v Qualsevol activitat realitzada fora del mercat laboral.
v No informa sobre la desigualtat de la renda.
Només ens indica quina és la producció que realitza un determinat país. Per saber la renta cap fer servir l’IDH: IDH= esperança de vida, taxa d’alfabetització i nivell de vida (PIB x càpita) 5.4 Magnituds corrents i reals i taxa de creixement del PIB El PIBpm es valora en moneda (preus corrents) i, per exemple, si es té en compte el mètode de càlcul mitjançant la producció, consta de les quantitats produïdes (q) pel valor del seu preu (p). Com podem saber si un augment del PIB és degut a un increment de preus o de quantitats? Per saber-ho considerem els preus d’un any determinat com a base de referència i calculem el PIB de cada any sempre amb els preus de l’any base. Així tindrem els valors denominats a preus constants. Les variables mesurades a preus corrents, de cada any, les anomenem variables nominals o monetàries, mentre que les que es mesuren considerant preus constants són variables reals. Així, les variables nominals indiquen la magnitud del PIB en un determinat any. Les variables reals s’utilitzen per veure com ha augmentat el PIB realment, és a dir, en major quantitat de productes produïts (no perquè han augmentat els preus). Exemple (p=preu; q=quantitat): v Preus corrents de 2010 = PIBpm = p2010*q2010 v Preus constants de 2010, base 2000 = PIBpm = p2010*q2000 Respecte al creixement del PIB, si considerem que PIB = p*q (és a dir, cadascun dels productes produïts multiplicat pel seu preu). El creixement es pot donar per un augment de les quantitats produïdes o dels preus, o una combinació d’ambdues. Així, el creixement (∧) del PIB: ∧ PIB = (∧p*q) + (p*∧q) 1. Si ∧PIB = ∧p*q: increment del PIB però només per l’augment dels preus.
2. Si ∧PIB = p*∧q: mantenint-se constant el nivell de preus, situació en què sí que augmenta el producte. Només en aquest cas es pot asseverar que hi ha hagut un progrés econòmic: el país pot disposar d’una major quantitat de béns i serveis.
: sumatòria suma sobre ... desde ... hasta ... de Per exemple: Creixement dels preus (p) = 4 %.
Creixement nominal del PIB = 7 % Creixement real del PIB = 7% - 4%= 3 %.
Malgrat que el PIB creix un 7%, ho fa només un 3% en termes reals. L’augment de la quantitat produïda (q) és del 3% i, en conseqüència, l’increment del benestar és del 3%.
Taxes: ...