Classe 2 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes de recerca en comunicació
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 18/03/2015
Descargas 34
Subido por

Vista previa del texto

ANNA GORDIOLA ATIENZA. MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ GRUP 03 TEMA 2 1. Introducció: El treball de recerca • El que no és un treball de recerca (un resum, la repetició d'idees...) no és una recerca, sinó un plagi.
2. Tipus de plagi • • • • Projecte d'una altre persona Part del projecte d'una altre persona Reciclar. És a dir, agafar textos d'altres investigacions sense citar correctament Híbrida: Citar algunes parts i altres no.
3. Dos grans estils de investigació ANNA GORDIOLA ATIENZA. MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ GRUP 03 • Quantitatiu: Enquestes (preguntes tancades). Aqui no extrauriem idees noves, sinó que confirmariam o refutaríem el que ens plantajavem. A tots els hi preguntes el mateix i per tant tindríem dades més concretas i més estaídistiques. La ventatge d'aquest sistema es que és representatiu i per tant és més objectiu i no ens permet ampliar.
• Qualitatiu: El sistema qualitatiu són entrevistes, preguntes més obertas i que descubriríem coses que no tenim plantejades i per tant profunditzaríem més.
Segons Ruiz Olabuénaga, tenim...
ANNA GORDIOLA ATIENZA. MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ GRUP 03 4. Tipología d'investigacions • • • • • Investigació pura tractaría de plantejar investigacions sobre temes en si Investigació acadèmica tractaria de revisar i mirar les investigacions que han duut a terme altres persones Investigació aplicada es tracta de disenyar eines que aplicaríam i per tant, aquesta és la que tindria millors resultats.
Investigació técnica o comercial seria el mateix que l'aplicada pero que te l'encarregan Investigació de mercat 5. Processos d'investigación Els processos d'investigació constan de dos etapes: 1. L'elaboració del projecte de recerca 2. La realització de la recerca ANNA GORDIOLA ATIENZA. MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ GRUP 03 6. Els passos del projecte • A partir del projecte de recerca podrem...
• Revisió i ampliació del marc teòric • Disseny dels instruments d'anàlisi • Recollida de les dades • Anàlisis de les dades. Prova i elaboració d'instrumnts de recollida de dades definitiu • Presentació dels resultats • Elaboració de les conclusions • Presentació i difusió de la recerca 7.
• • • • • Tema Concepció de la idea: Definició: Primera aproximació de la realitat a investigar Origen i surgiment de la idea Font Característiques de la idea ◦ Vaguetat inicial ◦ Antecedents ◦ Perspectiva cientítica ◦ Grau de coneixment dels temes ANNA GORDIOLA ATIENZA. MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ GRUP 03 • • A l'hora de seleccionar el tema: ◦ Oportú i actual ◦ Desconegut per la societat ◦ Interessant i curisós amb curiositats contemporáneas Seleccionar el tema/ implicacions pràctiques: ◦ Útil per un objectiu ◦ Adequat als mitjans disponibles i possibles ◦ Accesible (temps i espai) ◦ Aclarar dubtes ◦ Afecta a un sector ampli de la societat: Ja sigui per temes socials, rars, quotidians, extraodinaris, normals...
◦ Afecta a un sector estratègic de la societat: A grups socials influents, a sectors marginats, a grups avançats, a àmbits temàtics...
◦ Omple un buit en la investigació: És un tema que no ha estat estudiat, que aportar nous temes constants com els canvis socials, que és del pasat o d'altres regions....
◦ Aclara conceptes ambiguos: permet avanços científics, identiat nacionalista, inmigració, medeix fets socials ja estudiats...
◦ Amplia técnicas diveres: técniques d'altres camps, el mateix tema...
◦ Revela noves dades 8. Passos a seguir 9. 4 regles segons Umberto Eco ANNA GORDIOLA ATIENZA. MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ GRUP 03 10. Un bon tema és... (U.ECO) 11. Delimitar el problema • Delimitació espai-temporal • Estat de la questió del objectiu de l'estudi (dimensió històrica) • No studiar el que ja està estudiat 12. Tipu d'estudi • Exploratiu: S'exploren noves idees peruqe no estan investigades encara. Seria d'una forma molt qualitativa.
• Descriptiu: Descriure sempre de manera quantitativa la realitat.
• Explicatiu: Explicar les causes d'un fenmen que es pot fer a travès del experiment o amb tècniques qualitatives. Les causes d'un fenòmen o no s'expliquen amb un experiment.
• Correlacional: És comparatiu.
13.
• • Objectius Objectius generals Objectius específics: Concret.
Justificació de la investigació i la seva factibilitat.
...